REMMARLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Remmarlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Remmarlöv .Den är församlingskyrka i Eslövs församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrkobyggnad är byggd av rött tegel i nyromansk stil. Den uppfördes 1895 och ersatte en stenkyrka från 1200-talet. I samband med nybygget revs gamla kyrkan med tillhörande klockstapel.

Från den gamla kyrkan finns bevarade en medeltida dopfunt i sandsten samt malmljusstakar från 1500-talet. Predikstolen tillverkades 1753.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Lite bättre bilder Juli 2019


RESLÖVS KYRKA (MARIEHOLM)

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Reslövs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Marieholms församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Reslöv i Eslövs kommun.

Ursprungliga stenkyrkan uppfördes troligen under första hälften av 1100-talet. En absid fanns i öster, men revs vid slutet av medeltiden och ersattes av en sakristia. Under början av 1400-talet uppfördes kyrktornet som ursprungligen saknade ingång och var avsett till försvar och förvaring. Under 1400-talet försågs kyrkorummet med takvalv. 1799 tillbyggdes en korsarm vid långhusets norra sida och 1821 tillbyggdes en korsarm vid långhusets södra sida.

 • Dopfunten av grå sandsten är från omkring år 1200 och har sannolikt huggits vid Mårten stenmästares vekstad. Tillhörande dopfat av mässing är ett holländskt arbete från 1621.
 • Predikstolen är från 1630-talet och tillskrivs Statius Ottos skola.
 • Altartavlan är målad 1634 av Hugo Gelin.
 • Ett kors finns bevarat från en altaruppsats tillverkad av träsnidaren Johan Ullberg.
 • Nuvarande orgel är byggd 1965 av Troels Krohn.
 • Av kyrkkockorna är storklockan gjuten 1910 och lillklockan 1768.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SKARHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kyrkan byggdes 1150-1175 i romansk stil och är helgad åt S:t Nikolaus. Det välbevarade långhuset är från denna tid. Omkring 1565 bytte slottsfrun Mette Rosencrantz utdet gamla absidkoret mot ett större rakt kor. Hon lät också bygga om tornet. Under koret gjordes ett gravvalv för Sten Rosensparre.
När kyrkan restaurerades 1940 återställdes den romanske mästarens tympanon med springande lejon över den profilerade sandstensportalen.

 • Spetsbågsornerad dopfunt och predikstol tillverkades i början av 1700-talet av Johan Ullberg. Altaret är från 1500-talet.
 • Slottsfrun Mette Rosencrantz skänkte det dopfat i mässing som används än idag, samt två malmljusstakar. Hon ska enligt uppgift också ha beställt några av de vackra takmålningarna.
 • Takvalven tillkom under 1400-talet och försågs med dekormålningar omkring 1460 och figurmålningar omkring 1550.
 • Fredrik II:s glasfönster från 1658 finns numera på Kulturen i Lund.

Upplysningarna hämtade från Svenska Kyrkans hemsida


STEHAGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Stehags kyrka är en kyrkobyggnad i Stehags kyrkby utanför tätorten Stehag. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talet och den var troligtvis vigd åt S:t Dionysius. I korbågen finns unika samtida målningar av ärkebiskop Absalon och kung Knut VI. Under slutet av 1200-talet eller början på 1300-talet slogs valvet i koret. Ytterligare valv slogs sedan i långhuset. Under 1500-talets början revs absiden och den nuvarande sakristian uppfördes. Under samma tid byggdes vapenhuset i anslutning till den södra portalen. Omkring år 1725 förlängdes kyrkan åt väster.

Under 1800-talet genomgick kyrkan flera ombyggnader. Coyetska gravkoret tillkom 1803 och används numera som bårrum. 1848 påbyggdes vapenhuset med ett klocktorn. Kyrkklockan, som tidigare fanns i en klockstapel, flyttades till det nybyggda tornet. Ännu en kyrkklocka har kommit till sedan dess. Nykyrkan på norrsidan tillbyggdes 1853.

Dopfunten härstammar från medeltiden och tillverkades troligen av Mårten Stenmästare. Ett ovanpåliggande mässingsfat tillverkades på 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TROLLENÄS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Trollenäs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i Trollenäs bredvid Trollenäs slott fem kilometer väster om Eslöv.

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1861 som gemensam församlingskyrka för Näs och Gullarp. Gullarps kyrka revs vid mitten av 1850-talet medan Näs kyrka bevarades förutom tornet. Trollenäs kyrka uppfördes av friherre Nils Trolle efter ritningar av den danske arkitekten Jens Juel Eckersberg. En utvändig renovering genomfördes 1992 då all puts på tornet, långhusets västra kortvägg samt norra långväggen knackades bort. Murverket visade sig bestå av valda gråstenar samt enstaka sandstenar.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med torn och huvudingång i väster. Vid långhusets östra kortsida finns en rektangulär utbyggnad som innehåller koret, omgivet av en sakristia. I norr finns en loge för slottsherren.

 • Altarprydnad är en kopia av Thorvaldsens Kristus.
 • En kormatta är gjord av Hillevi Nilsson.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA SALLERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Sallerups kyrka är en kyrkobyggnad i utkanten av Eslöv, i Västra Sallerups socken. Den tillhör Eslövs församling i Lunds stift. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och har kyrkokonst bevarad från tidigt 1200-tal och framåt.

Västra Sallerups kyrka är den ursprungliga församlingskyrkan i Eslöv. När det 1891 byggdes en ny kyrka i det växande stationssamhället Eslöv var tanken dock att den nya kyrkan skulle ersätta den gamla kyrkan i Västra Sallerups by. Från byggåret 1891 till 1952 bar nuvarande Eslövs kyrka också namnet ”Vestra Sallerups kyrka” vilket än idag står att läsa på inskriptionen över ingången. Då Remmarlövs och Västra Sallerups församlingar 1952 gick upp i Eslövs pastorat bytte församlingen namn till Eslövs församling och samtidigt bytte kyrkan nere i stationssamhället namn till Eslövs kyrka.

Då den nya och betydligt större kyrkan i slutet av 1800-talet byggdes nere i stationssamhället Eslöv var meningen att Västra Sallerups gamla kyrka skulle rivas. På anhållan av församlingen hade Kungl. Maj:t 23 augusti 1889 medgivit att kyrkan fick rivas. 1891 beslöt dock kyrkostämman att inte använda sig av tillståndet utan endast riva ner tillbyggnaden mot norr från 1793 med motiveringen såsom varande både obehövlig och i saknad av all arkitektur. Kyrkan fick alltså stå kvar, även om det till en början var som ödekyrka. Dock skedde här helgmålsringning varje lördagskväll samt förstringning på söndagsmorgonen.

1891 22 november höll seminarieadjunkt Karl Esscher den sista gudstjänsten i Västra Sallerups kyrka i egenskap av församlingens huvudkyrka. Söndagen därpå, första söndagen i advent 29 november, invigdes den nya kyrkan nere i stationssamhället Eslöv av kontraktsprost Ored Palm i Västra Karaby.

1938 beslöt kyrkofullmäktige att avsätta pengar i en restaureringsfond till kyrkan. Året därpå inkom man till riksantikvarieämbetet med en framställan om medverkan till förslag om restaurering och 1940 översände riksantikvariatet ett förslag till restaurering. 1945 påbörjades en konservering av kalkmålningarna. Under det skyddande kalkskalet visade sig tre lager av målningar varav det äldsta lagret härstammade från 1200-talet. Målningarna på norra långväggen härstammar från 1200-talet men för övrigt är det de från 1400-talet som dominerar. 1950 började man restaurera själva kyrkobyggnaden då bland annat orgelläktaren revs.

1891 byggdes Västra Sallerups prediksstol från 1615 om samt restaurerades och därefter placerades den tillsammans med den gamla dopfunten i den nya kyrkan nere i stationssamhället. Både prediksstol och dopfunt återbördades till Västra Sallerups kyrka i samband med restaureringen.

Söndagen 7 juni 1953 återinvigdes Västra Sallerups medeltidskyrka av biskop Anders Nygren. Söndagen därpå, 14 juni, predikade prosten Carl Winslow. Kyrkan, som rymmer ca 120 besökare, är idag en mycket populär kyrka för bland annat bröllop och barndop.

År 1724 befanns kyrkan ” wara så förfallen, att man knappt utan lifsfara kunde gå derin; tornet war nedfallet och en del af hwalfet hade nedrasat; för flera år sedan hade timmer sten och kalk för kyrkans reparerande blifwit inköpta, men icke dertill använda, utan genom wanvård förderfwade och förskingrade.„

En tillbyggnad mot norr gjordes 1793.

 • Dopfunt från 1100-talet gjord av Mårten stenmästare
 • Predikstol från 1615 gjord av Jakob Kremberg
 • Medeltida kalkmålningar pryder väggar och tak, bl.a. heraldiska vapen för ätten Sparre av Ellinge

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA STRÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Strö kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Strö. Den tillhör Östra Onsjö församling i Eslövs kommun.

Kyrkan är byggd av Gråsten i nygotisk stil och består av långhus, kor och femsidig absid. Vid västra sidan står ett kvadratiskt kyrktorn med smäcker spira.

Kyrkobyggnaden uppfördes och bekostades av friherre Nils Trolle. Söndagen den 7 oktober 1877 invigdes kyrkan av biskop Wilhelm Flensburg. När nuvarande kyrka byggdes revs den tidigare medeltida kyrkan. Denna var vigd åt S:t Nicolaus enligt en uppgift från 1471. Dess plats är markerad med ett träkors på kyrkogården.

År 1993 gifte sig Per Gessle i kyrkan.

På grund av det allvarliga raset inne i kyrkan i april 2012, kommer kyrkan att vara stängd framöver. Efter en grundlig utredning för att ta reda på optimal renoveringsmetod, för att undvika framtida bekymmer, kommer bidrag att sökas och arbetet beräknas komma att genomföras under 2015.

 • Ett dopfat av mässing härstammar från senare delen av 1500-talet.
 • Förra kyrkans lillklocka är idag är placerad i koret.
 • Altartavlan från 1877 målades av Christian Andreas Schleisner. Under bilden finns följande bibelcitat: ”Kom icke vid mig, ty jag är icke ännu uppfaren till min Fader.” (Johannes 20:17)

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖRTOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Örtofta kyrka är en kyrkobyggnad i Väggarp. Kyrkan tillhör Eslövs församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes 1862 och ersatte en äldre kyrka från 1100-talet. Från gamla kyrkan återstår nederdelen av tornet.

 • Dopfunten av sandsten är huggen på 1100-talet av Mårten stenmästare. Tillhörande dopfat av mässing är från 1600-talet.
 • Altartavlan är målad 1927 av Anders Valdur och är en kopia av Leonardo da Vincis Nattvarden.
 • Två kyrkklockor hänger i tornet. Storklockan är gjuten 1949 och lillklockan 1802.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA KARABY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Karaby kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Karaby i Eslövs kommun. Den tillhör Marieholms församling i Lunds stift.

Kyrkan lär vara byggd mot slutet av 1000-talet eller möjligen början av 1100-talet i romansk stil. Den är mycket liten, saknar torn och är tillbyggd i mitten av 1800-talet med ett valv åt väst. Vapenhuset mot norr tillkom enligt någon uppgift 1728. Tidigare fanns ett vapenhus i söder.

Kyrkan äger ett triumfkrucifix från 1400-talet, som är svårt skadat. På en gammal kollektlåda läses ”Anno 1713 bygdes kl.huset, anno 1721 gjordes stolarna, anno 1728 bygdes Vapenhuset.” Kyrkan restaurerades 1917 med ny restaurering i mitten på 1960-talet. Man tog då fram detaljer av medeltida dekor, vacker ornamentering från 1400-talet och predikstolen återfick sin utsmyckning i rokoko från 1700-talet.

Nordost om kyrkan finns en timrad klockstapel från 1713. Den har endast en klocka, gjuten 1763.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


ÖSTRA STRÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Strö kyrka ligger i byn Östra Strö. Den tillhör i Eslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan dateras till 1100-talets andra hälft, men av denna finns idag inte mycket mer än koret kvar vilket idag fungerar som sakristia. På 1400-talet slogs valven. 1794 byggde man om tornet och 1865 även långhuset samtidigt som korsarmar byggdes.

 • I sakristian (gamla koret) finns medeltida kalkmålningar som dateras till runt år 1500. Kyrkan återinvigdes 2004 efter en renovering.
 • Predikstolen av trä dateras till 1592 av den så kallade Malmösnidaren.
 • Dopfunten är tidigmedeltida med ett mässingsdopfat från 1500-talets första hälft.
 • En alabasterrelief från 1500-talet, tillverkad i Nederländerna, finns i altarskåpet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se