NORRA SANDBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Sandby kyrka är en kyrkobyggnad i Hässleholms kommun. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Hässleholms församling, Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes åren 1863-1864 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom och invigdes 6 november 1864. Stenkyrkan består av ett långhus med smalare korabsid i öster och trappgavelstorn i väster. I kyrkorummets kor finns målningar utförda 1952 av Pär Siegård.

 • Dopfunten av gråsten med cylindrisk cuppa är från början av 1200-talet.
 • På altare står ljusstakar av malm från 1643.
 • Ett krucifix av trä är från 1400-talet.
 • Nuvarande orgel är byggd 1983 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

3/7 2020. Kyrkan öppen, så här är interiörbilder.


NORRA ÅKARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Åkarps kyrka är en kyrkobyggnad i västra delen av Bjärnum. Den är församlingskyrka i Norra Åkarps församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka ritades av professor Johan Adolf Hawerman och uppfördes på 1880-talet. Den invigdes söndagen den 23 juli 1882. Den har ett korskrönt torn i väster och en halvrund absid i öster. Den är murad av vitputsad gråsten.

I samband med att den nuvarande kyrkan byggdes så revs den gamla medeltida kyrkan från 1200-talet. Det var en enkel gråstensbyggnad med långhus och kor. Den hade valv av tegel och fick på 1780-talet ett brutet tak när ett sädesmagasin inrättades på kyrkvinden.

1982 reste församlingen ett träkors på den plats där den gamla kyrkan hade stått.

 • Predikstolen kom till när nuvarande kyrka byggdes. Under baldakinen finns en duva som är tillskuren av bildhuggare Bror Green i Bjärnum.
 • Altartavlan är ett verk av Hugo Gehlin i Helsingborg och tillkom vid renoveringen 1930 då altaret byggdes om. Från början pryddes altaret av ett stort träkors.
 • På altaret står två stora ljusstakar. Dessa tillhör kyrkans äldsta inventarier och stod även på altaret i gamla kyrkan.
 • I kyrkan finns en dopfunt i ek som har skulpterats av bildhuggare Henry Olsén i Bjärnum 1955. Skulpturerna har motiv från Jesu barndomshistoria. Dopskålen av silver förfärdigades 1756 av guldsmeden Peter Gadd i Kristianstad.
 • På norra långsidan hänger ett epitafium från 1699 över kyrkoherde Hans Jöransson Feuk och hans familj.
 • Orgeln från 1973 är tillverkad hos Mårtenssons orgelfabrik i Lund.
 • I kyrkans vapenhus står en kyrkklocka från 1400-talet. Klockan skadades vid en själaringning 1928. I kyrktornet hänger två klockor från 1881 och 1928.
 • Några inventarier är bevarade från den ursprungliga kyrkan, bland annat en brudpäll med stänger, en offerkista och fattigstock. Alla dessa finns numera i Bjärnums museum.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


NÄVLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Nävlinge kyrka är en kyrka i Nävlinge. Den tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Den ursprungliga kyrkan var en enkel lantkyrka av sten byggd på 1200-talet.

I sitt nuvarande skick är kyrkan, frånsett tankbeläggningen, oförändrad exteriört sen 1856. Tre år tidigare hade professorn i grekiska Carl Georg Brunius utfört ritningar, vilka bearbetades av Överintendentsämbetet. Kyrkovalven rasade under bygget och nya ritningar gjordes, efter vilket byggnationen genomfördes 1855—1856.

Byggnaden är uppförd av putsad och vitkalkad gråsten, sånär som på tornets trappgavlar av oputsad tegel.

Ursprungligen hade kyrkan ett plåttak, som 1967 ersattes med ett koppartak.

Inne i kyrkan har kontinuerligt underhåll skett och orgeln har till exempel genomgått stora renoveringar 1952 och 1977.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RÖKE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Röke kyrka är en kyrkobyggnad i Röke. Den är församlingskyrka i Röke församling i Lunds stift.

Vid slutet av 1100-talet uppfördes en kyrkobyggnad i sten som troligen föregicks av en träkyrka. Under 1800-talet genomgick kyrkan flera om- och tillbyggnader. Vid slutet av 1800-talet fanns det planer på en omfattande ombyggnad med bland annat ett nytt kyrktorn. I maj 1904 fattade kyrkorådet istället beslutet att riva kyrkan och bygga en ny. Våren 1905 revs kyrkan och detta blev den sista medeltida kyrka i Skåne som revs.

En ny kyrka byggdes i gotisk stil. Byggmästaren var Per Pettersson från Mellan-Grevie. Bygget kostade 49 000 kr. Fjärde söndagen i advent 1906 invigdes Röke nya kyrka. Den är byggd av putsad gråsten och har ett smalt och spetsigt torn.

1969 knackades ytterväggarnas puts bort och ersattes med ny. Kyrkan målades vit från att tidigare ha varit gul. På 1980-talet renoverades tornet eftersom det läckte in vatten. 2004 fick kyrkan och tornet nya tak. Då målades kyrkan även om.

 • Predikstolen från 1635 är ett barockarbete och har Christian IV:s monogram.
 • Altartavlan från 1652 är placerad bakom dopfunten och visar Jesus som får fötterna ingjutna med nardusolja och torkade av Maria Magdalenas hår.
 • Korfönstret är utfört av en okänd tysk glaskonstnär och föreställer Jesus på Förklaringsberget med Mose och Elia och de tre lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes.
 • I vapenhuset finns det en ekdörr från 1200-talet. Den visades upp vid Baltiska utställningen i Malmö 1914. Kulhål i överstycket vittnar om krigstider.
 • Bland textilierna finns en mässhake.
 • Orgeln är från 1905 men har renoverats både 1962 och 1993.
 • Under orgelläktaren hänger det tavlor med namnen på församlingens kyrkoherdar sedan 1650. Här finns också ett minnesbrev över Karl XI med anledning av hans död 24 november 1697.
 • Det finns två kyrkklockor, en från 1400-talet och en som tillkom genom en donation från Hanna Nilsson i Harastorp 1912.
 • Tornuret tillkom 1959 som en gåva från syskonen Petronella, Assarina och Nils-Peter Nilsson i Hulshult.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

3/7 2020. Kyrkan öppen, så här är interiörbilder, och lite exteriör.


STOBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Stoby kyrka är en kyrkobyggnad som från 2014 tillhör Hässleholms församling i Lunds stift. Den ligger i Stoby samhälle fem kilometer norr om Hässleholm.

Stenkyrkan uppfördes i romansk stil under 1100-talet och består av ett långhus med ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid i öster. Under 1400-talet försågs innertaket med valv, men av dessa är endast korvalvet bevarat. Senare under 1600-talet förlängdes långhuset kraftigt mot väster. 1836 tillbyggdes Nykyrkan som är en bred korsarm åt norr. Kyrktornet uppfördes 1854 av tegel och försågs med trappgavlar.

I koret och absiden finns kalkmålningar från omkring 1225 samt från omkring 1500 av Everlövsmästaren. Korets glasmålningar tillkom under 1930-talet och är utförda av Hugo Gehlin. Målningen i det stora korfönstret mot söder har motivet evangelisterna. Målningen i det lilla korfönstret mot norr har motivet Jesu dop.

 • Predikstolen i renässansstil är från 1592.
 • Dopbordet av trä samt tillhörande dopfat i mässing är från 1600-talet. Dopbordet står på lejonfötter.
 • En rikt snidad och förgylld altaruppsats härstammar från kung Kristian IV:s tid och bär hans namnchiffer. I mitten finns en oljemålning som skildrar nattvardens instiftande.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

3/7 2020. Kyrkan öppen, så här är interiörbilder.


SÖRBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sörby kyrka är en kyrka som tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Sörby i Hässleholms kommun.

Kyrkan av tegel uppfördes i början eller mitten av 1200-talet. Den har långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid längst i öster. Under 1400-talet byggdes ett vapenhus framför sydportalen. På 1500-talet byggdes ett stjärnvalv av tegel. Då förlängdes även långhuset mot väster genom en tillbyggnad av gråsten.

1790 vitputsades kyrkan, både utvändigt och invändigt. 1834 flyttades huvudingången till långhusets västgavel. Samma år revs vapenhuset och en ny sakristia tillkom öster om koret.

En grundlig ombyggnad på 1870-talet gjorde att kyrkan förlorade sin medeltida prägel. Då fick kyrkan nya fönster, ny bänkinredning, altarring och ny orgel. 1876 tillkom det trappgavlade kyrktornet i väster efter ritningar av Helgo Zettervall. Tidigare fanns en fristående klockstapel i trä.

1958 gjordes en invändig restaurering. Då fick kyrkan bland annat en ny sakristia, nytt tegelgolv i koret och nytt altare på samma plats som det gamla. 1968 ersattes plåttaket med enkupigt taktegel.

2006 skedde en invändig renovering. Då skedde en omputsning och lagning av kyrkans väggar och tak, ommålning av puts och snickerier, renovering av golv under bänkar, nytt tegelgolv i långhus, sakristia och vapenhus, renovering av altarring, ny elservice, ny ljus- och ljudanläggning, samt nytt brand- och inbrottslarm. Dessutom byggdes bänkarna om för att få större bekvämlighet. Bänkarna målades även om.

 • Predikstolen i renässansstil är från 1593.
 • Över altaret hänger ett triumfkrucifix från 1400-talet.
 • En cuppa från 1100-talet finns bevarad. Den tillhörde den gamla dopfunten av sten.
 • Orgeln byggdes 1956 av Wilhelm Hemmersam.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TYRINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tyringe kyrka är en kyrka som tillhör Tyringe församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Tyringe i Hässleholms kommun.

Kyrkan började uppföras 1924 och invigdes 30 augusti 1925 av biskop Edvard Magnus Rodhe.

 • Altartavlan är utförd 1948 av Pär Siegård och har motivet ”Jesus välsignar barnen”.
 • Nuvarande dopfunt av trä är tillverkad konsthantverkarna Gustav Nilsson och Lennart Nilsson i Matteröd och tagen i bruk 22 augusti 2004.
 • Nuvarande orgel med 17 stämmor, två manualer och pedal är byggd av Anders Perssons Orgelbyggeri i Nyhamnsläge. Orgeln invigdes första advent 1983.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VANKIVA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vankiva kyrka är en kyrkobyggnad i Vankiva. Den är församlingskyrka i Vankiva församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd i sten under 1100-talets slut. Därefter har den byggts till i etapper. I slutet av medeltiden slogs kryssvalv. Tornet fick sin nuvarande utformning på 1850-talet.

Mellan åren 1604 och 1605 stöptes blytak. Därefter hämtades grå och vit kalk av bönderna i Ignaberga för kyrkans reparation och vitkalkning. År 1612 utfördes en brandgata genom Vankiva socken av Gustav II Adolf men han lät Vankiva kyrka kvar. Freden 1613 firades och det köptes in en mässkrud och en och halv tolft bräder till vapenhuset. Läktaren byttes ut med en ny samma år.

Åren 1643, 1700 och 1914 har det pågått krig när man arbetat med kyrkobyggen. Kyrkan utökades 1643 och 1644 åt vänster sida, vilket benämndes Nykyrkan i närmare 200 år. 1649 blev nykyrkan färdig. Byggnationen försenades på grund av den svenska ockupationen mot Ulfeldarnas gårdar i Mölleröd och Vankiva.

 • Dopfunten dateras till ca 1200
 • Triumfkrucifixet är daterat till 1100-talets andra hälft
 • Storklockan är daterad till sent 1100-tal
 • Predikstolen tillkom 1898.
 • Två Jahvetavlor, den ena bakom predikstolen och den andra ovanför innerdörren vid huvudingången.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

3/7 2020. Tittade in igen, men kyrkan var inte öppen.


VERUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Verums kyrka är en kyrkobyggnad i Verum. Den är församlingskyrka i Verums församling i Lunds stift. Vid tiden för Skånes försvenskning ägde en viktig händelse rum här. År 1677 hölls ett uppmanande tal på kyrkbacken varpå flera bönder skrev under en trohetsförsäkran till Sveriges kung. Verums kyrka var platsen för giftermålet mellan ABBA-medlemmarna Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus, som ägde rum den 6 juli 1971.

Kyrkan är en enskeppig salkyrka som byggdes på 1200-talet. Ursprungligen bestod den av långhus och kor. Under senmedeltiden tillkom ett vapenhus med huvudingång vid långhusets södra sida. Under flera sekler fick kyrkan vara oförändrad. Men åren 1807-1808 byggde man till en korsarm mot norr. Även 1837 genomfördes en större ombyggnad då en halvrund sakristia öster om koret byggdes till. Ett gammalt rundbågigt fönster i östra korväggen behölls. Samtidigt revs det medeltida vapenhuset vid södra sidan och huvudingången flyttades till kyrkans västra sida. En omfattande ombyggnad genomfördes 1911 – 1913 efter ritningar av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Då förlängdes kyrkan mot väster och försågs med torn. Samtidigt revs det gamla timrade klockhuset. Lillklockan från 1859 flyttades till tornet samtidigt som en en ny och större kyrkklocka köptes in. 1949 genomfördes en restaurering under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe.

 • Äldsta inventarium är ett rökelsekar av malm. På dess lock ser man ett sexkantigt torn med spetsigt tak.
 • Predikstolen skänktes till kyrkan 1702 då den renoverades och målades av Erik Degelier från Kristianstad. På predikstolens bildfält finns snidade evangelistfigurer. När predikstolen tillkom 1702 avlägsnades en tidigare predikstol.
 • Dopfunten i täljsten är från 1912. På cuppans övre del löper inskriptionen: ”Låten barnen komma till mig” (Lukas 18:16). Tillhörande dopfat i mässing är från 1631.
 • En äldre altaruppsats har förfärdigats av Johan Ullberg år 1757. Altaruppsatsen är snidad av trä och har vridna kolonner som flankerar en snidad tavla som föreställer nattvarden. På sidorna finns kvinnofigurer. Den före detta altaruppsatsen hänger i norra korsarmen bredvid dopfunten.
 • I triumfbågen mellan kor och långhus hänger ett triumfkrucifix med trabesbjälke som har tillverkats i Danmark 1912.
 • På altaret finns ett kors av ebenholts som är dekorerat med silver och bergkristall. Korset skänktes till kyrkan 1966.
 • Ett nattvardskärl av silver med förgylld insida är tillverkat 1824.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

3/7 2020. Kyrkan öppnades av hjälpsam vaktmästare, så här är interiörbilder.


VINSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vinslövs kyrka är en av fyra kyrkor i Vinslövs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i norra delen av samhället Vinslöv omkring en mil sydost om Hässleholm.

Kyrkan uppfördes i mitten av 1100-talet och kvar sedan dess är koret och absiden med välbevarade takmålningar. Under 1400-talet försågs kyrkorummet med takvalv. 1759 fick kyrktornet sitt nuvarande utseende. 1772 tillkom en korsarm i norr. Åren 1872-1873 uppfördes en korsarm i nyromansk stil och 1917 revs norra korsarmen och ersattes med en ny liknande den södra.

 • Dopfunten lika gammal som kyrkan.
 • Altaruppsatsen tillkom 1636.
 • Predikstolen med ljudtak är från 1643.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VITTSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vittsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Vittsjö samhälle, omkring två mil norr om Hässleholm. Den tillhör Vittsjö församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan är byggd av gråsten och troligen uppförd vid slutet av 1100-talet. Under 1400-talet försågs kyrkorummets tak med kryssvalv. Ett sidoskepp i norr tillkom 1772. Ett kraftigt kyrktorn med lanternin tillkom 1828 och två år senare byggdes en halvrund sakristia öster om koret. En glasmålning i sakristian och målningar på sidoläktaren utfördes 1938 av Hugo Gelin.

Dopfunten från 1100-talet är huggen av sten och består av två delar.

Ett triumfkrucifix är från omkring år 1500.

Altaruppsats och predikstol är från omkring år 1590.

Orgeln är tillverkad 1911 och renoverad 1976.

Av tornets kyrkklockor är storklockan från 1922 och lillklockan från 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTERKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västerkyrkan i Hässleholm är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan i form av Hässleholms församling och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsförening i Hässleholm.

Kyrkan, som är belägen strax väster om centrum, invigdes den 28 augusti 1966. Arkitekt var Ingvar Eknor, som även ritade klockstapeln som funnits på plats sedan 1971.

Kyrkan byggdes om och till 2001 efter ritningar av Torsten Thuresson. Kyrkan har en stor mosaik av konstnären Yngve Nilsson på korväggens utsida, mot Vankivavägen. Han har även gjort altarmosaiken som symboliserar treenigheten.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA TORUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Torups kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Torups samhälle omkring två mil väster om Hässleholm. Den är församlingskyrka i Västra Torups församling i Lunds stift.

Stenkyrkan uppfördes i romansk stil omkring år 1200 och består av ett långhus med ett lägre och smalare kor samt en liten halvrund absid i öster. Vid västra sidan finns ett kraftigt kyrktorn. Ursprungliga kyrktornet uppfördes samtidigt som övriga kyrkan. Under 1400-talet revs tornets övre del samtidigt som innertaket försågs med valv. Något senare uppfördes nuvarande kyrktorn. 1861 genomgick kyrkan kraftiga förändringar då vapenhuset i söder revs och tornet fick sitt nuvarande utseende med trappgavlar. Kyrkklockorna flyttades då in i tornet och ett timrat klockhus som låg vid sydvästra sidan revs. 1925 restaurerades kyrkan. Vid mitten av 1960-talet, när invändiga restaureringsarbeten utfördes, upptäcktes målningar som var dolda av flera lager kalk. Flera målningar hade förstörts när fönstren förstorades. Enda synliga målningen idag är ett invigningskors vid triumfbågens norra sida.

 • Triumfkrucifixet är från 1475.
 • Altaruppsatsen tillverkades troligen på 1630-talet. Högst upp finns Kristian IV:s monogram. 1761 kompletterades altaruppsatsen med ett kors. Arbetet utfördes av den kände provinsialbildhuggaren Johan Ullberg i Finja.
 • I tornet hänger två klockor. Lillklockan av malm göts 1496 av Knut Grudnick. Storklockan göts 1912 av Bergholtz klockgjuteri i Stockholm.
 • Orgeln byggdes 1882 av A.V. Lindahl och hade då sex stämmor. 1968 genomgick orgeln en omfattande ombyggnad av Johannes Künkel i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se