Brönnestads kyrka

Brönnestads kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Brönnestad. Den är församlingskyrka i Sösdala församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd vid mitten av på 1100-talet och hade ursprungligen en absid, ett kor och ett långhus. Två ingångar fanns, kvinnornas ingång i norr och männens i söder.

Emmaljunga kyrka

Emmaljunga församlingshem är en kyrkobyggnad i Hässleholms kommun. Den är församlingskyrka i Vittsjö församling, Lunds stift.

Farstorps kyrka

Farstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Farstorp. Den är församlingskyrka i Farstorps församling i Lunds stift.

Den romanska kyrkan med brett västtorn byggdes i slutet av 1100-talet av tuktad gråsten. Koret och absiden är som brukligt placerade i öster och från början hade man ingångar i norr och söder.

Finja kyrka

Finja kyrka är en kyrkobyggnad i Finja. Den är församlingskyrka i Tyringe församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd i romansk stil i mitten av 1100-talet. Kyrktornet tillkom något senare och försågs år 1664 med trappgavlar. Ett numera rivet vapenhus vid södra sidan tillkom på 1400-talet.

Gumlösa kyrka

Gumlösa kyrka är en av kyrkobyggnad i Gumlösa. Den tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Gumlösa kyrka är en av Nordens äldsta tegelkyrkor och den äldsta exakt daterade tegelbyggnaden i Norden.

Enligt ett gammalt dokument invigdes kyrkan den 26 oktober 1192 av ärkebiskop Absalon i Lund.

Häglinge kyrka

Häglinge kyrka är en kyrkobyggnad i Häglinge. Den tillhör Sösdala församling i Lunds stift. Kyrkan ersatte 1877 en medeltida kyrka som, med biskop Wilhelm Flensburgs ord, blivit "mycket bristfällig och till utrymmet otillräcklig". Den nya kyrkan, med rektangulärt långhus, invigdes den 28 oktober 1877 av biskop Flensburg.

Hässleholms kyrka

Hässleholms kyrka är en kyrkobyggnad högt upp på kyrkbacken centralt i Hässleholm. Den tillhör Hässleholms församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd av rött handslaget tegel från Yddinge tegelbruk och står på en sockel av granit. Den invigdes 1914, samma år som Hässleholm blev stad.

Hästveda kyrka

Hästveda kyrka är en kyrkobyggnad i Hästveda. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Hässleholms församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Den var då en romansk kyrka med ett brett västtorn. Valv slogs på 1400-talet.

Hörja kyrka

Hörja kyrka är en kyrka i Hörja i Hässleholms kommun. Den tillhör Tyringe församling i Lunds stift.

Kyrkan är ursprungligen från 1200-talet och byggd av gråsten. I dag kvarstår långhus och kor från den ursprungliga kyrkan. Någon gång på 1300-talet eller 1400-talet uppfördes ett vapenhus vid kyrkans södra ingång.

Ignaberga gamla kyrka

Ignaberga gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga. Den tillhör sedan 2014 Hässleholms församling i Lunds stift. Kyrkan härrör från 1100-talet. Ett vapenhus byggdes till på 1400-talet då även valven slogs. År 1717 förlängdes kyrkan mot väster.

Ignaberga nya kyrka

Ignaberga nya kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga. Den tillhör sedan 2014 Hässleholms församling i Lunds stift, dessförinnan Stoby församling.

Kyrkan uppfördes 1887 i nyromansk stil med stomme och fasad i rött tegel. Arkitekten hette Carl Möller.

Ljungdalakyrkan

Ljungdalakyrkan är en stadsdelskyrka i nordöstra delen av Hässleholm. Den är församlingskyrka i Hässleholms församling i Lunds stift. Kyrkan ligger vid ett torg i Ljungdala Center mellan bostadsområde och industriområde.

Matteröds kyrka

Matteröds kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Tyringe församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i Matteröds socken i Hässleholms kommun.

Ursprungliga stenkyrkan i romansk stil uppfördes någon gång i början av 1200-talet. 1805 breddades kyrkan mot norr och fick en närmast kvadratisk planform.

Norra Mellby kyrka

Norra Mellby kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Mellby kyrkby nordost om Sösdala. Den tillhör Sösdala församling i Lunds stift. Den medeltida kyrkobyggnaden stod färdig runt 1150. Kyrkan byggdes till på 1200-talet och valv slogs på 1400-talet, men tornet restes inte förrän 1917.

Norra Sandby kyrka

Norra Sandby kyrka är en kyrkobyggnad i Hässleholms kommun. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Hässleholms församling, Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes åren 1863-1864 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom och invigdes 6 november 1864.

Norra Åkarps kyrka

Norra Åkarps kyrka är en kyrkobyggnad i västra delen av Bjärnum. Den är församlingskyrka i Norra Åkarps församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka ritades av professor Johan Adolf Hawerman och uppfördes på 1880-talet. Den invigdes söndagen den 23 juli 1882.

Nävlinge kyrka

Nävlinge kyrka är en kyrka i Nävlinge. Den tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Den ursprungliga kyrkan var en enkel lantkyrka av sten byggd på 1200-talet.

I sitt nuvarande skick är kyrkan, frånsett tankbeläggningen, oförändrad exteriört sen 1856.

Röke kyrka

Röke kyrka är en kyrkobyggnad i Röke. Den är församlingskyrka i Röke församling i Lunds stift.

Vid slutet av 1100-talet uppfördes en kyrkobyggnad i sten som troligen föregicks av en träkyrka. Under 1800-talet genomgick kyrkan flera om- och tillbyggnader.

Stoby kyrka

Stoby kyrka är en kyrkobyggnad som från 2014 tillhör Hässleholms församling i Lunds stift. Den ligger i Stoby samhälle fem kilometer norr om Hässleholm.

Stenkyrkan uppfördes i romansk stil under 1100-talet och består av ett långhus med ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid i öster.

Sörby kyrka

Sörby kyrka är en kyrka som tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Sörby i Hässleholms kommun.

Kyrkan av tegel uppfördes i början eller mitten av 1200-talet. Den har långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid längst i öster.

Tyringe kyrka

Tyringe kyrka är en kyrka som tillhör Tyringe församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Tyringe i Hässleholms kommun.

Kyrkan började uppföras 1924 och invigdes 30 augusti 1925 av biskop Edvard Magnus Rodhe.

Vankiva kyrka

Vankiva kyrka är en kyrkobyggnad i Vankiva. Den är församlingskyrka i Vankiva församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd i sten under 1100-talets slut. Därefter har den byggts till i etapper. I slutet av medeltiden slogs kryssvalv. Tornet fick sin nuvarande utformning på 1850-talet.

Verums kyrka

Verums kyrka är en kyrkobyggnad i Verum. Den är församlingskyrka i Verums församling i Lunds stift. Vid tiden för Skånes försvenskning ägde en viktig händelse rum här. År 1677 hölls ett uppmanande tal på kyrkbacken varpå flera bönder skrev under en trohetsförsäkran till Sveriges kung.

Vinslövs kyrka

Vinslövs kyrka är en av fyra kyrkor i Vinslövs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i norra delen av samhället Vinslöv omkring en mil sydost om Hässleholm.

Kyrkan uppfördes i mitten av 1100-talet och kvar sedan dess är koret och absiden med välbevarade takmålningar.

Vittsjö kyrka

Vittsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Vittsjö samhälle, omkring två mil norr om Hässleholm. Den tillhör Vittsjö församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan är byggd av gråsten och troligen uppförd vid slutet av 1100-talet. Under 1400-talet försågs kyrkorummets tak med kryssvalv.

Västerkyrkan i Hässleholm

Västerkyrkan i Hässleholm är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan i form av Hässleholms församling och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsförening i Hässleholm.

Kyrkan, som är belägen strax väster om centrum, invigdes den 28 augusti 1966.

Västra Torups kyrka

Västra Torups kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Torups samhälle omkring två mil väster om Hässleholm. Den är församlingskyrka i Västra Torups församling i Lunds stift.

Stenkyrkan uppfördes i romansk stil omkring år 1200 och består av ett långhus med ett lägre och smalare kor samt en liten halvrund absid i öster.