IGELÖSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Igelösa kyrka är en kyrkobyggnad i Igelösa. Den tillhör Torns församling i Lunds stift. Förr var kyrkan gravkyrka för Svenstorps säteris ägare.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med absid. På 1400-talet byggdes tornet och kyrkan välvdes.
Sarkofager i gravkoret.

På 1600-talet tillbyggdes gravkoren i söder. Den ena koret är det ”danska koret” och det ”Gyllenkrookska koret” är byggt ovanpå det danska. I det Gyllenkrookska koret finns två sarkofager av marmor som innehåller stoftet från Axel Gyllenkrook med hustru.

1859 förändrades kyrkans exteriör av Carl Georg Brunius och fick sitt nuvarande utseende.

 • Altaruppsatsen och predikstolen kom till kyrkan 1732. Altaruppsatsen är tillverkad i barockliknande stil och innehåller två målningar. Den undre är störst och föreställer nattvardens instiftande. Den är målad av Johan Johansson Ross d.ä. Den övre tavlan föreställer Kristi dop. På predikstolen finns följande citat hämtat från Lukasevangeliet: Saliga är de som höra Guds ord och gömma det.
 • Dopfunten är lika gammal som kyrkan. Den är fyrkantig, till skillnad från många andra äldre dopfuntar i Skåne som brukar vara runda. Dopfatet av mässing tillverkades under 1500-talet.
 • År 1955 invigdes den nuvarande orgeln.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KLOSTERKYRKAN LUND

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Peters klosters kyrka eller Klosterkyrkan är en kyrka belägen strax väster om järnvägen i Lund. Den är församlingskyrka i Sankt Peters klosters församling i Lunds stift. Den nuvarande kyrkan är från 1300-talet och uppförd i rött tegel i gotisk stil. Sankt Peters klosters kyrka byggdes som klosterkyrka i ett nunnekloster. Klosterkyrkan är, tillsammans med domkyrkan, de enda kvarvarande gamla kyrkor av de 20-tal kyrkor från det medeltida Lunds kyrkor och kloster som inte revs i samband med reformationen.

Det äldsta belägget för klostrets namn är i en latinsk språkform; Sanctimonialis Sancte Marie et Sancti Petri Lundis från mitten av 1100-talet; Claustri beati Petri Lundis under slutet av 1100-talet. Ett mer normaliserat namnbruk inträder först 1482 med Sancti Pedhers closter. Under senmedeltiden och därefter, användes också benämningarna Nunnekloster och Jungfrukloster. Några senare namnbelägg för kyrkan är; Kloster Kyrkan 1704, Closterkyrkian 1757, Klåster Kyrckan 1765.

Sankt Peters klosters kyrka uppfördes omkring 1166 under Ärkebiskop Eskil, (1100-1181), ärkebiskop i Lunds stift, Sankt Peters klosters kyrka byggdes på 1100-talet just efter att Lund hade blivit säte för hela Nordens ärkebiskop, och staden började bygga nya kyrkor. Klostret uppfördes för Benediktinordens nunnor. Kyrkan var ursprungligen tillägnat Jungfru Maria och aposteln Petrus, som är dess skyddshelgon. Den ursprungliga kyrkobyggnaden var uppförd den romanska stilen som var den dominerande arkitektur i det medeltida Europa under 1000- och 1100-talen. Den dåvarande kyrkan var byggd av sandsten med rundbågar, en stil som liknar stilen som Lunds Domkyka är byggd idag. Kyrkan byggdes om på 1300-talet i gotisk stil och ersatte den äldre romanska från mitten av 1100-talet, som då blivit för liten. Under reformationen på 1500-talet i Norden rev man många klosterbyggnader, och deras egendomar tillföll kronan. Klostret revs runt år 1600 och endast klosterkyrkan lämnades kvar.

Församlingen har medeltida ursprung. Namnet var tidigt även Nunnesogn. Sankt Peters klosters landskommun uppgick 1 januari 1914 en egen kommun i Lunds stad. Denna inkorporering var den första som Lund gjorde av kringliggande landskommuner. Egen församling var man dock även fortsättningsvis. Församlingen var till 2002 moderförsamling i pastoratet Sankt Peters kloster och (Norra) Nöbbelöv, för att därefter utgöra ett eget pastorat.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LUNDS DOMKYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lunds domkyrka är en kyrkobyggnad söder om parken Lundagård i centrala Lund. Den är domkyrka i Lunds stift och församlingskyrka för Lunds domkyrkoförsamling.

Lunds domkyrka kom till på 1100-talet efter att Lund hade blivit säte för Nordens ärkebiskop. Kyrkan byggdes av sandsten i romansk stil av stenhuggare från Rhen och Italien. Lunds domkyrka anses vara Nordens främsta efterföljare till kejsardomen i Speyer.

Det är svårt att datera domkyrkans egentliga grundläggande. I Knut den heliges gåvobrev, daterat till 21 maj 1085, talas om en domkyrka byggd under 1080-talet. Mycket tyder dock på att detta inte rör sig om samma domkyrka och att den nuvarande domkyrkan började byggas under tidigt 1100-tal när Lund blivit säte för ärkebiskopen.

Kryptans högaltare invigdes 1123. Den 1 september 1145 invigdes domkyrkans högaltare och hela kyrkan, helgad åt Sankt Laurentius, kunde tas i bruk.

År 1234 härjade en mycket omfattande brand i kyrkan. När kyrkan byggdes upp igen tillkom en ny lektoriemur, nya valv och nya fasad i väst. Under samma århundrade införskaffas två bronsstoder som idag finns i mittskeppet.

Viktigare inventarier som tillkom under de kommande 1300-talet är officiantsstolen, korstolarna och altarskåpet (1398). Det astronomiska uret kom till ungefär år 1380.

Mellan åren 1510-1527 restaureras kyrkan av Adam van Düren. Tillbyggnader som märks från denna tid är bland annat den norra korsflygeln, strävpelare med spännbågar, påbyggnad av tornen och ett brunnskar i kryptan.

År 1592 uppförs predikstolen.

Lunds universitet invigdes den 28 januari 1668 i domkyrkan.

Mellan åren 1759-1778 utfördes stora restaureringsarbeten på domkyrkan. Omfattande yttre fasadpartier fick ny sandstensbeklädnad.

1779 var kyrkans absid i så dåligt skick att den höll på att störta ner. Kaptenen vid fortifikationen Hans Christian Dehn tillkallades men hans förslag innebar total förstörelse av absiden genom ersättandet av denna med en rak korvägg. Landshövdingen och biskopen förkastade därför planen. I stället beslöt man sig, med kung Gustav III:s samtycke, för att montera ner hela absiden med absidvalv och föra upp den på nytt. Detta skedde åren 1780 till 1785. Alla ornamentstenar numrerades så att de åter kunde sättas upp på sina rätta platser. All annan sten blev emellertid antingen nyanskaffad eller omhuggen vid nedmonteringen. Enligt Carl Georg Brunius skedde det också vid återuppförandet en hel del avvikelser vid nyuppmurningen jämfört med det ursprungliga utseendet. Kungen besökte kyrkan 1785. Han fann då kryptan i svårt förfall och beordrade att också denna skulle iordningställas.

År 1812 revs S:t Dionysii kapell strax väster om koret och Peder Lykkes kapell norr om det tidigare nämnda kapellet. Det förstnämnda kapellet stod färdigt på 1330-talet medan det senare stod klart så sent som 1425.

År 1833 påbörjades genomgripande förändringsarbeten av domkyrkan, vilka under ledning av Brunius skulle komma att pågå under många decennier. Fram till 1836 koncentrerade man sig i huvudsak på förändring av interiörerna. Orgeln från 1626 borttogs, altaret från 1577 nedtogs och de medeltida korstolarna flyttades. En bred stentrappa mellan långhuset och koret uppfördes. Åtskilliga innermurar i tvärskeppet och koret försågs med ny sandstensbeklädnad. Gravstenar upptogs och släta kalkstensgolv inlades istället.

Mellan åren 1845-1846 genomgick kryptan en omfattande restaurering. Med ett speciellt uppfunnet hävverktyg lyckades man korrigera de svåra sättningarna i väggar och valv. Successivt nedtogs samtliga pelare, grunderna förbättrades och pelarna återinsattes.

Vid den fortsatta ombyggnaden av domkyrkan fick Carl Georg Brunius förnyat förtroende som byggnadsledare. Han efterträddes senare av Helgo Zettervall. De viktigaste förändringarna som dessa två nu genomförde var en mycket omfattande förnyelse av hela västpartiet. De medeltida tornen revs och ersattes av nya med spetsigare torn. Avsikten med restaureringen var att domkyrkan skulle få en mer konsekvent, idealiserad, romansk stil. Man fäste liten eller ingen uppmärksamhet till kyrkobyggnadens tidigare historia.

Domkyrkans torn, ibland kallade ”Lunna pågar”, är 55 meter höga. De tillkom vid Helgo Zettervalls omfattande restaurering, då man helt nedrev de medeltida tornen. Tornen, med sina pyramidformade tak, utgör ett kännemärke i Lunds stadssiluett och är tydligt synliga från slätten vida kring. Den äldsta kyrkklockan göts 1513. Tornen är inte öppna för allmänheten.

Som dörrar till huvudentrén finns två bronsdörrar skapade av Carl Johan Dyfverman. De innehåller sammanlagt 24 reliefer med motiv hämtade från Bibeln, främst gamla testamentet. Ovanför dörren finns en gjuten tympanon av betong med tre män som motiv: Jesus Kristus, Knut den helige och Sankt Laurentius.

Det är i mittskeppet som domkyrkans huvudgudstjänst på söndagar firas. Mittskeppet omsluts av åtta pelare på vardera sida som avgränsar mittskeppet från sidoskeppen.

Taket över mittskeppet var ursprungligen av trä. På 1200-talet slogs sexkappiga valv som på 1800-talet byttes ut mot fyrkappiga.

Förr delades kyrkan upp i två delar av en fem meter hög mur kallad lektoriemur. Den skilde kyrkan i en del för prästerna och en för allmänheten. På 1800-talet revs denna mur och den nuvarande trappan byggdes.

Vid kortrappan står två bronsänglar som tillverkades på 1200-talet i Tyskland. De är därmed domkyrkans äldsta inventarier. De avbildade änglarna är Mikael och Gabriel och de sitter på toppen av två höga pelare med hela lejon som fötter.

Förr fanns altaret för de allmänna gudstjänsterna framför lektoriemuren. När denna revs saknade mittskeppet altare ända fram till 1990 då dagens altare, utfört av Janne Ahlin, invigdes.

Predikstolen finns i kyrkans mittskepp. Den tillverkades 1592 i sandsten, kalksten, marmor och alabaster. Bildhuggare var tysken Johannes Ganssog.

På korgen finns reliefer föreställande fem olika scener ur bibeln. På den undre delen syns ett förgyllt lejonhuvud med tillhörande tassar.
Sittplatser

Mittskeppets sittplatser består dels av permanenta träbänkar vid huvudingången längre ner och flyttbara stolar närmare altaret.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se, där det finns mycket mer att läsa om denna kyrka.


LYNGBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lyngby kyrka är en kyrkobyggnad Lyngby. Den tillhör Genarps församling, tidigare församlingskyrka i Lyngby församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1882 i nyklassicistisk stil efter ritningar av August Lindvall från Malmö.[1] Innan dess fanns en gammal medeltida kyrka av tegel en liten bit därifrån. Den nya kyrkan består av ett rektangulärt långhus som övergår i ett kor med en bakomliggande tresidig absid.Tornet med sina dubbla ljudöppningar i spetsbågestil är försett med en hög spira.

 • Altaruppsatsen kommer från den gamla kyrkan och dateras till 1600-talet.
 • Ett senmedeltida triumfkrucifixet härstammar från den gamla kyrkan.
 • Altartavlan är utförd av Freulein Marie Davids från Weimar. (Tavlan är en kopia av ett verk av den florentinske målaren Carlo Dolci 1616-88)

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MARIA MAGDALENA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Maria Magdalena kyrka är församlingskyrka Östra Torn i Lunds östra stadsförsamling.

Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekterna Eva Andersson och Olof Meiby och invigdes 22 november 1992 av biskop K.G. Hammar. Östra Torns församling hade bildats och behövde en kyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder Juli 2019


NORRA NÖBBELÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Nöbbelövs kyrka är en kyrkobyggnad i norra Lund. Den är församlingskyrka i Norra Nöbbelövs församling i Lunds stift.

Ursprungligen hade Norra Nöbbelöv en kyrka från 1100-talet i romansk stil. Denna hade varken torn eller absid.

I slutet av 1800-talet fann man att den gamla kyrkan var för liten för Norra Nöbbelövs församling. Man beslutade därför att riva den gamla kyrkan, något som verkställdes 1899.

Den nya kyrkan byggdes mellan 1900-1901 i nygotisk stil och kunde invigas på allhelgonadagen 1901. Den ritades av den malmöitiska arkitektsfirman Lindvall & Boklund.

1995-1996 byggdes kyrkan ut på framsidan. Tillbyggnaden är ett fyrkantigt hus som ansluter till resten av kyrkan. I detta finns bland annat kapprum, toaletter och samlingslokaler samt handikappanpassad entré.

 • Kyrkans dopfunt gjordes på 1100-talet. Den har en rund och stilren utformning. Dess botten är fyrkantig en sandstensplatta av nyare datum. Dopfatet gjordes av mässing under 1500-talet.
 • Ett altarskåp av ek från första halvan av 1400-talet fanns tidigare i Norra Nöbbelövs kyrka, men det finns numera i Lunds universitets historiska museums samlingar. Skåpets mariabild är bevarad, men bilderna på dörrarna har förstörts, mer eller mindre.
 • Vid dopfunten finns en kopia i gips av mariaskulpturen från altarskåpet. På denna har Maria och Jesusbarnet förgyllda kläder och Maria bär en krona. Kopian utfördes 1965 av Birger Videlius.
 • På altaret står ett triumfkrucifix av trä skulpterat av Eva Spångberg.
 • Orgeln byggdes 1971 av Mårtenssons orgelfabrik.
 • 1995 gjordes ett fynd av en massgrav från slaget vid Lund på kyrkogården.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ODARSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Odarslövs kyrka är en kyrkobyggnad i byn Odarslöv mitt på Lundaslätten. Den tillhör Torns församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och är byggd i romansk stil. Carl Georg Brunius, som även renoverade Lunds domkyrka, genomförde under 1800-talet omfattade ombyggnationer av kyrkan. Bland annat fick tornet sin påbyggnad av rött tegel. Murarna har dock vit puts.

På hösten 1990 stängdes kyrkan på grund av rasrisk och den 17 november 2002 avlystes den. Trasiga fönster har lagats enbart med spånskivor. Att renovera kyrkan skulle kosta tiotals miljoner kronor då kyrkan förutom tidigare nämnda skador är angripen av svamp och mögel, något som församlingen i fråga inte har satsat på.

Dopfunten ska ha utförts på 1100-talet av Mårten Stenmästare. Dopfatet är utfört på 1500-talet och har Tysklands riksvapen i botten.

Altartavlan målades 1937 av Gunnar John. Den visar det kosmiska kretsloppet. I kyrkan skall ett par kyrkbänksgavlar från 1700-talet finnas bevarade.

Orgeln byggdes 1904 av Eskil Lundén i Göteborg. 2004 togs den ner utom fasaden, och innerverket monterades efter renovering upp i Västra Hoby kyrka.
Interiör vid gudstjänst.

Fram till avlysandet fanns en orgel med 528 pipor i kyrkan. Från början hade församlingen ett kontrakt om att Salomon Molander skulle bygga orgeln. Men den nya orgeln dröjde och orgelbyggarfirman togs över av Eskil Lundin som byggde orgeln 1904. Orgeln spelades vid avlysningsgudstjänsten, men användes därefter inte. Torns församling ville dock flytta orgeln och i januari 2004 kunde arbetet med flytten inledas. Orgeln monterades ned och förvarades hos Mårtenssons orgelfabrik. Sommaren 2004 gav länsstyrelsen sitt tillstånd till att sätta upp orgeln i Västra Hoby kyrka och den 14 november 2004 invigdes den där.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Tillagt 7/6 2015:

Man har nu påbörjat en renovering av kyrkan. Byggnaden skall kunna användas igen. Det är dock oklart hur den skall användas. På Skånskan.se stod den 7/6-2015:

Frågan är om den åter ska invigas religiöst när det åter går att vistas i byggnaden utan risk.

Samfälligheten utesluter inte denna möjlighet, men Charlotta Lindahl (fastighetsingenjör på Lunds kyrkliga samfällighet) betonar:
– I dagsläget finns inget som säger att vi inviger kyrkan igen.


PETERSGÅRDENS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Petersgårdens kyrka är en kyrkobyggnad i Lund kommun. Den är församlingskyrka i S:t Peters klosters församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes den 27 februari 1965 som församlingshem. Arkitekter var Hans Westman och Fritz Österling.

Byggnaderna renoverades 1993-94. Då byggdes den öppna gården in och ändrades till ett kyrktorg med bland annat café. Kyrkan med klockstapel är inrymd i östra längan.

 • På gården finns en skulptur av Ivar Ålenius-Björk.
 • Processionskorset i ek och järnsmide är utförd av konstnären Bertil Ågren 1977.
 • Glasmosaiken med temat Störst i hela himmelriket är utförd av Tore Ekelin.
 • I januari 1996 installerades ett glaskrucifix tillverkat vid Åfors glasbruk och formgivet av Bertil Vallien.
 • Orgeln är byggd av Anders Persson, Jonstorp.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


REVINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Revinge kyrka är en kyrkobyggnad i Revingeby. Den är församlingskyrka i Södra Sandby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes runt år 1200. Då bestod den bara av långhus och kor. Under 1400-talet byggdes trappgavelstornet och vapenhuset, och kyrkan välvdes.

Det finns vissa fragment bevarade av kalkmålningar från medeltiden.

 • Kyrkogården inhägnas av häckar och murverk.
 • Predikstolen gjordes runt år 1600. Under 1870-talet målades den om till en brun färg, men avlutades på 1950-talet och återställdes till de tidigare färgerna.
 • Den nuvarande orgeln kom till kyrkan 1991. Den gamla orgeln flyttades då till Elimkyrkan i Latorp.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T HANS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Hans kyrka är en kyrkobyggnad i Lund. Den är församlingskyrka i Lunds östra stadsförsamling i Lunds stift.

Kyrkan, belägen i stadsdelen Norra Fäladen, invigdes 27 mars 1971 och är en modernistisk kyrka i tegel ritad av Hakon Ahlberg, Yngve Lundquist och Hans Rendahl. Inredningen är mycket enkel och stilren med gult tegel såväl i väggar som golv. Altare, dopfunt och predikstol är flyttbara, så att kyrkorummets användning blir flexibelt. Altaret står på kyrkans lägsta nivå, symboliserande att Kristus stigit ned till människorna och finns bland dem.

Bakom altaret hänger en kordekoration gjord av Stig Carlsson. Den består av ett ljust, ”leende” kors framför och döljande ett mörkt kantigt kors och tre cirklar som går in i varandra, symboliserande treenigheten. Från mittgången ser man ett ”nådens regn” av glasplattor i varierande färger falla från dekorationens mittcirklar ned över altaret. Stig Carlsson har också skapat de 10 keramiktavlor, Via Dolorosa, som finns på östväggen, till höger om altaret. Orgeln är byggd av Mårtenssons orgelbyggeri i Lund, har 16 stämmor och invigdes 1978.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se