Se en kortare översikt över kyrkor i Ronneby kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BACKARYDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Backaryds kyrka är en kyrkobyggnad i Backaryd i Lunds stift. Den hette tidigare Heliga Trefaldighetskyrkan och är sedan 2006 församlingskyrka i Ronneby församling. Kyrkobyggnaden tillhörde tidigare Backaryds församling.

Backaryds församling fick 21 mars 1787 tillstånd att bygga en ny kyrka. Det kom dock att dröja ända till 15 april 1794 innan man kom överens om var den nya kyrkan skulle byggas och man beslutade då att den skulle uppföras på mark skänkt av gästgivare Mathis Tofvesson. 21 september 1794 inleddes bygget och den uppfördes som en korskyrka i nyklassicistisk stil efter ritningar av Erasmus Gabriel Henschen, bearbetade av Olof Tempelman. Den ersatte en träkyrka från 1630. Den nya kyrkan invigdes 29 september 1799 av superintendenten Lars Anders Fahnehjelm, Karlskrona.

Kyrkan är byggd i liggande timmer, med undantag av den tillbyggda sakristian som uppförts i tegel. Fasaden är reverterad och vitmålad medan taket täckts med spån. Kyrkobyggnaden består av ett långhus med korsarmar på mitten. Det avslutas med en rakkorvägg i öster och en bakomliggande sakristia. Huvudingången är belägen i väster. Kyrkorummet är treskeppigt.

Eftersom kyrkan saknar klocktorn behölls den gamla klockstapeln från 1600-talet. Den är inklädd med bräder och rödfärgad, de fyra gavelkrönen är försedda med järnflöjlar, det spånbeklädda taket kröns av en spira med en kyrktupp.

År 1800 såldes det gamla kapellet, Heliga Trefaldighets kapell, på en auktion.

 • Dopfunten av röd kalksten är daterad till 1200-talet.
 • Altartavlan är utförd av kyrkomålaren Ludvig Frid 1887. Den är en kopia av Carl Blochs målning i Hörups kyrka med motivet: ”Christus Consolator”.
 • Predikstolen tillverkad 1885 är rundformad och prydd med förgyllda symboler.
 • Altaruppsatsen från den gamla kyrkan med Karl XII:s namnskiffer är enligt inskrift från 1713. Med inskriften: Mathej 26. v. 20. Wår HERre JEsüs Christus i then natten tå han förråder wart. Thenna Altartaffla är giord ANNO 1713. Pastor Samuel Cornerüs.
 • Votivskeppet är skänkt till kyrkan av Adam Johan Bäck 1748. Med inskriften: Adam Joh: Bäck. Förärt dätta Skepp RedeLigheten till Bakarÿd Kiörka: 1748. Frückta Güd ock ära Konüngen.

Den första orgeln i kyrkan byggdes 1838 av Pehr Jönsson och Andreas Åbergh i Hjortsberga socken. Orgeln bekostades av C. J. Sandstedts samtidigt som orgelläktaren färdigställdes 1839. Orgeln hade 6 stämmor.
1903 eller 1904 byggdes en ny orgel av Carl Elfström från Ljungby med 2 manualer, pedal och 2 koppel. Orgeln hade totalt 12 stämmor. Manual 1 hade 8 stämmor, manual 2 hade 3 stämmor och pedalen 1 stämma. Orgeln var verksam till 1932.
1932 byggde Mårtenssons orgelfabrik i Lund en ny orgel med 14 stämmor, omdisponerad av Frede Aagaard.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BREDÅKRA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bredåkra kyrka är en kyrka i Ronneby församling i Ronneby kommun.

Kyrkan uppfördes åren 1937 – 1939 och ritades av Herbert Kockum. Den är uppförd av tegel och är en salkyrka. Vid västra sidan finns ett kvadratiskt torn och vid korets norra sida finns sakristian. Långhus och torn täcks av varsitt sadeltak. Kyrkorummet är vitputsat och täcks av tre valv. Koret täcks av ett stjärnvalv medan de två västliga valven är kryssvalv.

 • Orgeln på 15 stämmor är tillverkad 1981 av Johannes Künkel orgelverkstad AB.
 • En tunnformad dopfunt i granit är utformad av skulptören Wilhelm Gieseke.
 • Altartavlan är gjord 1939 av Tor Hörlin.
 • Brudkrona av silver med 14 spetsar. Tillverkad av C. G. Hallberg i Stockholm 1940. Inskrift på ringen: SKÄNKT TILL BREDÅKRA KYRKA ÅR1940 AV MAJOREN G: NYBLAD OCH ÖVERLÄKAREN O. SUNDIN WÄXJÖ.
 • I tornet hänger två klockor från 1937. Storklockan har följande inskrift:
  SIONS FOLK FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN, NU I DENNA HÖGTIDSSTUND HELGA DIG PÅ NYTT ÅT HERRAN, TRÄD MED HONOM I FÖRBUND! OCH NÄR TEMPELKLOCKAN KALLAR; KOM OCH SÄG: JAG REDO ÄR DIG ATT MÖTA HERRE KÄR! SV. PS. 573:4.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BRÄKNE-HOBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bräkne-Hoby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Bräkne-Hoby församling. Den ligger i tätorten Bräkne-Hoby, Ronneby kommun, cirka 15 km väster om centralorten Ronneby.

Den nuvarande kyrkan är uppförd på samma plats där den gamla medeltidskyrkan var belägen. Den ursprungliga kyrkan var uppförd på 1100-talet .Det var en absidkyrka uppförd i gråsten som i mitten av 1200-talet hade utökats med korsarmar i form av ett grekisk kors. Den hade alltså varit en systerkyrka med Heliga Kors kyrka i Ronneby beträffande arkitekturen.

Invändigt var kyrkan försedd med kryssvalv av tegel som troligen tillkom under 1300-talet. Golvet bestod av ölandssten och bräder. Murarna var vitputsade. Fönstren var små romanska rundbågiga som så småningom kom att utvidgas. Två portaler fanns i norr och söder samt en mindre korportal.I början av 1700-talet tillbyggdes koret till dubbel längd samt en sakristia. Sydväst om kyrkan var en inklädd klockstapel belägen. Kyrkan revs i samband med att man byggde en ny betydligt större församlingskyrka 1868-1872.

Den nya kyrkan är ritad av Helgo Zettervall och är en treskeppig basilika med västtorn. Den är uppförd i nyromansk stil. Materialet är gråsten med tegel i torn och omfattningar. Fasaderna är putsade i gulvitt med slätputsade hörn och omfattningar.På tornspiran sitter ett förgyllt krönkors. Korset är 2 meter brett och 3 meter högt.

 • Dopfunten är från 1200-talet och gjord av huggen sandsten från Åhustrakten.
 • Muralmålningarna i kyrkan är gjorda av den danske konstnären Paul Höm.
 • Klockspel i kyrktornet byggt 1992 av Olssons Klockgjuteri i Ystad.
 • Dopfat i silver tillverkad 1787 i Karlshamn och har inskriften: Gifven Till Hoby Kyrcka af Båtsmans Enkan Signe Nils Dotter Tiling I Hoby By – åhr 1788-.
 • Nattvardskalk i helförgyllt silver, stämplad Johan Meyer i Karlshamn. Den har följande graverade inskrift: Hoby kyrckias Kalck i Blekingen omgiordt och förbättradt Åhr 1741.
 • Golvur tillverkat 1831.
 • Öppen bänkinredning.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


EDESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Edestads kyrka är en kyrkobyggnad i Edestad i Lunds stift. Kyrkan tillhör Ronneby församling och är belägen cirka 9 km nordost om Ronneby. Utanför kyrkan finns Blekinges äldsta klockstapel .Klockstapeln har två klockor; den stora göts 1688 och den mindre 1813.

Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet intill en helig offerkälla och ligger ett par hundra meter från den egentliga byn Edestad intill vägen mellan Ronneby och Johannishus. Kyrkan som uppfördes i gråsten och tegel består av ett långhus och ett kor med rakslutande vägg i öster. Vapenhus och sakristia tillbyggdes under senare delen av medeltiden. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv medan koret är försett med ett platt dekorerat trätak.

I kyrkan finns ett triumfkrucifix från 1300-talet. Predikstolen är från 1665, målad 1689 och renoverad 1852. Bänkarna i kyrkan är från 1665. Altaruppsatsen utförd i rokoko 1763, omramar en tavla med korsfästelsemotiv.

En gång i tiden fanns i kyrkan ett antal träskulpturer, bland annat föreställande den norske helgonkungen Olav den helige. Fragment av dessa finns utställda på Båtsmanskasernen Konsthall och Konstmuseum i Karlskrona.

1875 byggdes en orgel av Andreas Åbergh i Hjortsberga och han fick hjälp av sin systerson Gotthilf Magnus Liljeberg. Den orgeln hade 8 stämmor och omändrades 1933 av Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund.

Den nuvarande orgeln är byggd 1950 av Troels Krohn på Frederiksborg orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark. Orgeln är mekanisk och består av 12 stämmor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ERINGSBODA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Eringsboda kyrka är en kyrkobyggnad i Eringsboda. Kyrkan tillhör Ronneby församling, Lunds stift.

Under 1730-talet anhöll innevånarna i norra delen av Tvings socken hos Kunglig Majestäts befallningshavande att få uppföra ett kapell. 1735 beviljades kapellbygget och 1736 påbörjades byggnadsarbetet. Eringsboda kapell uppfördes i furuträ som utvändigt bekläddes med spån. Kapellet revs när den nuvarande kyrkan uppfördes 1847-1849.

Eringsboda kyrka byggdes i nyklassicistisk stil efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. Byggmästare var Peter Gummesson, Eringsboda. Kyrkan invigdes den 8 juli 1849. Den består av ett rektangulärt långhus med en avslutande rak korvägg i öster och sakristia i anslutning till norra väggens mitt. Kyrkan är byggd av liggande timmer. Ytterväggarna är beklädda med stående träpanel indelad i pilastrar. Yttertaket är försett med plåt. Ingångarna i väster och i söder är försedda med arkitektoniska omfattningar. Över södra ingångens gavel finns en gavelfront som är försedd med en strålsol. Eftersom kyrkan uppfördes på samma plats som det gamla kapellet och saknar klocktorn bevarades klockstapeln som fick sin nuvarande form 1788-1789. Klockstapeln är inklädd med bräder och har en svängd spånbeklädd huv. I stapeln hänger två klockor.

Grunden till kyrkan lade man 1846 och målades invändigt 1848 av målaren Aulin i Eringsboda. Kyrkan fick 1889 en uppvärmningsanordning. 1896 målades kyrkan invändigt och pengarna på 1500 kronor skäntes ac Eringsboda sparbank. Spåntaket kom 1924 att ersättas med tak av plåt. 1925 kom återigen kyrkan målas invändigt.

1932 kom en omfattande renovering av kyrkan att göras med arkitekten Eiler Graebe i Malmö som gjorde ett förslag på renoveringen och kostnadsberäkning. Arkitekt Boberg i Växjö fick sedan genomföra detta renoveringsförslag. Förslaget innefattade att lägga nytt, pannrum med värmepanna under kyrkan, bänkarna gjordes om, predikstolen flyttades till norra långsidans mitt och mycket mer.

 • Altartavlan med motiv: ”Kristi himmelsfärd” är målad 1932 av Ernst Söderberg.
 • Predikstolen med ljudtak är rundformad och försedd med förgyllda symboler.
 • Dopfunten är utförd i trä.
 • Sluten bänkinredning från kyrkans byggnadstid.

Den första orgel installerades 1874 med en fasad i vitt och guld enligt förslag av Fredrik Ekberg. Orgeln byggdes av Carl August Johansson i Hovmantorp och hade 12 stämmor. Den skänktes av kyrkans byggmästare och Riksdagsman Peter Gummesson och hustrun Kerstin Gummesson som kostade över 4000 kr. Orgelverket byggdes om 1947 av Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark. Orgelbyggaren var då Troels Krohn som utökade den med 8 nya stämmor och verket kostade 18500 kr. Orgeln har mekanisk traktur och pneumatisk registratur.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FÖRKÄRLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Förkärla kyrka är en kyrkobyggnad i Förkärla i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ronneby församling.

Kyrkan uppfördes troligen i början av 1200-talet och var ursprungligen en tornlös gråstensbyggnad bestående av ett långhus och ett rakslutande kor i öster samt en sakristia i norr som tillkom något senare. Kyrkklockorna hade sin plats i en klockstapel.

Åren 1863 – 65 skedde en stor ombyggnad som förändrade kyrkans exteriör från att ha medeltidskyrkan till en kyrka i 1800-tals karaktär. Kyrkans båda kortsidor revs liksom sakristian.I anslutning till koret i öster byggdes en absid som istället kom att fungera som sakristia. I väster uppfördes ett torn med plats för kyrkklockorna vilken innebar att klockstapeln revs.

I tornbyggnadens nedre del är vapenhuset beläget samt huvudingången. Tornet avslutas med en lanternin krönt av en spira med ett kors.

I tornets klockvåning hänger två klockor gjutna 1712 och 1732.

1937-1938 byggdes en ny sakristia på norra sidan. Absiden ändrades från att ha varit sakristia till en avslutning på koret.

Interiören med långhustaket med tunnvalv och de höga fönstren präglas till en viss del av 1800-talets nyklassicistiska stilideal av ljusa luftiga kyrkorum.Men i frilagda delar av de vitkalkade murarna finns prov på renässanskonst.

 • Kyrkans äldsta inventarium är Triumfkrucifixet utfört 1530.
 • Predikstolen vid södra väggen med uppgång via en trappa är tillverkad av en okänd mästare under 1600-talet. I korgens bildfält finns målningar föreställande evangelisterna.
 • Kyrkans bänkinredning tillkom vid 1938 års kyrkorestaurering, men gavlarna och de rikt bemålade dörrar härrör från 1600-1700-talen.
 • Den nuvarande läktaren som bärs upp av kolonner och ersatte en tidigare läktare tillkom vid kyrkans ombyggnad 1836.
 • I kyrkan hänger två huvudbaner eller begravningsvapen över amiralitetskammarrådet H.A. Lövfenskjöld begravd 1765 och hans svåger viceamiralen Mattias Lilljenanckar död 1786.

Orgeln med 14 stämmor är byggd 1928 av Mårtenssons orgelfabrik AB, Lund och är en pneumatisk orgel. Den tidigare orgeln var bygd 1866 av Andreas Jönsson Åberg i Hjortsberga och hade 6 stämmor.Orgelfasaden härrör från 1865 och är ritad av J A Hawerman.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HELIGA KORS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Heliga Kors kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Ronneby församling, Lunds stift. Den ligger i stadsdelen Bergslagen, hundra meter norr om torget i Ronneby.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet. Ett antal om- och tillbyggnader gjordes fram till slutet 1400-talet. Kyrkan skadades svårt under Nordiska sjuårskriget och den stora ekporten har hack som lär ha tillkommit under Ronneby blodbad 4 september 1564. Heliga Kors kyrka ligger i den äldsta bevarade stadsdelen Bergslagen. Bergslagen var den enda delen av staden som klarade sig undan den stora stadsbranden 1864.

Kyrkans äldsta delar är långhuset och halva korbyggnaden. Dessa delar härrör från den ursprungliga kyrkobyggnaden som var en romansk absidkyrka uppförd under 1100-talets slut. Det byggnadsmaterial som använts är kluven gråsten.

Under 1200-talets första hälft när Ronneby höll på att utvecklas till stad, uppfördes de båda korsarmarna i norr och söder av samma material, men med tegelomfattningar kring muröppningarna. Kyrkan fick en gotisk prägel under 1300-talet när valv slogs i hela kyrkan och koret förlängdes på bekostnad av absiden och blev raktslutande. Vid samma tid byggdes också sakristian.

Det kraftiga tornet i väster uppfördes i tegel under 1400-talets slut. Det är försett med strävpelare i de fyra hörnen och dekorerat med blindnischer. I tornet hänger tre klockor: Storklockan gjuten i Lübeck 1593, mellanklockan från 1675 och lillklockan 1667.(Storklockan och mellanklockan har omgjutits). Omkring 1500 tillkom de båda strävpelarna till stöd för murarna i södra korsarmen. Vapenhuset utanför långhusets gamla sydportal byggdes i slutet av 1700-talet.

Interiören präglas av de vackra tegelvalven. Sju av de åtta valven är kryssvalv, undantaget är norra korsarmen som är försett med stjärnvalv. Den omfattande målningsskruden härrör från 1500-talets slut och 1600-talets början. Kyrkorummet är välfyllt med epitafier, ljuskronor och lampetter. Korets båda färgsprakande glasfönster har tillkommit 1955 och är utförda av Halmstadgruppens Erik Olsson. Temat är hämtat ur Psaltaren 84:e psalm. Denna psalm anknyter till Ronnebysonen, ärkebiskopen och psalmdiktaren Haqvin Spegel (född 1645) till i sv.psalmen 404 ”Så skön och ljuvlig är din boning Herre kär”.

Dopfunten av brons tillverkad i Tyskland 1604.

Triumfkrucifixet från 1500-talet, med evangelistsymboler i korsarmarna.

Altaruppsatsen är ett praktfullt rikt ornamenterat renässansarbete som bär årtalet 1652. Den består av tre avdelningar: En större tavlan med motiv:Nattvardens instiftelse. Ovanför denna en relief av korsfästelsen flankerad av de fyra evangelisterna. Allra överst står den uppståndne Kristus med segerfana. Altaruppsatsen ären gåva till kyrkan från borgarna i Ronneby.

Predikstolen från 1640 anses vara ett arbete av skånskt eller tyskt ursprung. I den rikt skulpterade korgens fält finns skulpturer av de fyra evangelisterna samt aposteln Paulus.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HJORTSBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hjortsberga kyrka är en kyrkobyggnad i Hjortsberga, väster om Johannishus i Ronneby församling, Lunds stift.

Kyrkan ligger cirka 10 km öster om Ronneby. Landskapet kring kyrkan och rullstensåsen har många spår av bosättningar, från stenåldern och framåt. Gravfältet är från brons- och järnålder, och vittnar om bebyggelse under flera tusen år.

Hjortsberga kyrka anses vara en av Blekinges äldsta då vissa romanska drag tyder på att den är äldre än från 1200-talet. I kyrkans arkivalier från 1665 heter det också att Hjortsberga ”skal være den ældste kirche i Blegind”. Den nuvarande stenkyrkan föregicks av en äldre kyrka av trä. Till denna lades under 1100-talet ett brett västtorn av sten. Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1200-talets tidiga hälft, och bestod då av långhus och kor. Eventuellt har det även till denna funnits ett västtorn då man vid utgrävningar har funnit grunden till ett torn och N. M. Mandelgren berättar från sitt besök 1872 att vid västra gaveln synes spår av att kyrkan haft ”afflångt torn, och muren efter öppningen som en stor dörrhvalf”. På västra väggen ser man både inifrån och utifrån spår av denna öppning. Kyrkan är byggd i sten, i romansk stil, och vid utgrävningar har man hittat grunden till det som en gång var ett torn.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Inuti avslutas koret med en absid. Kyrkan är huvudsakligen uppförd i natursten, men med tegel i sakristian, predikstolens trappa, vapenhusets taklist och i en del fönsteromfattningar. Långhus och kor täcks av flacka trätunnvalv, tillkomna 1843.

Fasaderna är vitputsade med stickbågiga fönster, yttertaken är spåntäckta sadeltak. Exteriören har fortfarande medeltida prägel och i korets norra och östra mur finns de ursprungliga, små rundbågiga fönstren bevarade

Vapenhuset nämns första gången 1665, och kan möjligen vara byggt under senare delen av medeltiden. Sakristian tillkom 1770.

Kyrkan är senast ombyggd 1843.

Den praktfulla predikstolen är tillverkad av Åke Truedsson 1684 och målades 1690. Fyra bildtavlor berättar om ”Inundatio” (syndafloden), ”Incarnatio” (födelsen), ”Crucificio” (korsfästelsen), och ”Ressurectio” (uppståndelsen).

Altaret står i en halvcirkelformad absid. Altartavlan är ”Uppå Probstens och Kyrckoherdens G. A FULTS Försorg, är til Guds namns ähro, Församlingens nytto och Kyrkans prydnad denne Altaretafla med Kyrkans och Församblingens bekostnad förfärdigad år 1745 e Kr”. Altaruppatsen år enligt inskrift målad och skulpterad av bygdekonstnären Sven Segervall. Predikstolen flyttades 1758 till det nya fönstret på långhusets södra vägg och målades samma år. 1838 flyttades den till sin nuvarande plats i långhusets nordöstra hörn och trappan togs upp genom triumfbågen. På predikstolen finns ett timglas som återförvärvades 1930 på en auktion i socknen av grevinnan Carola Wachtmeister. Timglaset hade varit försvunnet en längre tid.

På väggen som vetter mot norr finns ”Disse tre stole hafwer Erlig ock Välacktad man Jesper Skow Ridefogt och hans daatter ladet bygge på deris omkostning och gifwit dennem til kyrken, de äro så wäl som de andre stole här neden för kyrken förärte år 1651 e Kr”. På norra väggen finns exempel på 1600-talets kyrkliga konst i form av en tavelgrupp föreställande en präst och hans hustru. På porträttet av prästen står det ”In adamio mors, in Christo nobis vita aeterna datur” (I livet tillhör vi döden, men hos Kristus gives oss evigt liv). På den andra, föreställande hans hustru, står det ”Unica spes mea Christus” (Kristus är mitt enda hopp). Tavlorna, som går att svänga ut från väggen, har på baksidorna spår av äldre teckningar.

På vinden finns bevarat delar av annan kyrkokonst. När innertaket byggdes bevarades ca en meter målning av de väggmålningar som på 1600-talet prydde väggarna. Resterna av denna dekorativa väggmålning är synlig på långhusvinden. På korvinden finns en ornerad takås från 1200-talets mitt.

På en gravsten nära altaret står det ”Åt minnet av högvördige prosten och kyrkoherden Nicolaus P. Albin, som född år 1653 avled 1714, vigdes (denna sten) av hans svärson Gust. A FULT, kyrkoherde i Jordsberga och Edestad år 1724” På en marmorplatta på kyrkogården vid dörren, genom vilket man kommer till kyrkans predikstol kan läsas ”Denna sten täcker stoftet av en man, som utmärkt sig genom lärdom och fromhet, herr PETER NICOLAI ALBIN, Jordsbergas verksamme kyrkoherde under 10 år. Såsom och hans ädla hustru Anne Michaelis Frillest,. Högt älskade maaka, moder till ett enda barn. Han avled 1655 i november, hon 1654. Dessas själar avre i välsignelse. Nicolaus Peterson Albin, ensam efterlevande son.”(Ur Gradualavhandling av Adam Julius kling 1748 översatt från latin 2003 av Åke Blennow).

Dopställ av trä med ängel som karyatid, inköptes 1763. En försvunnen änglabild över funten omtalas 1807. Även denna återfanns och ropades in på en auktion i bygden 1930 av grevinnan Carola Wachtmeister som skänkte den till kyrkan.

Bänkinredningen är från den danska tiden (1600-talet eller tidigare, omtalade 1665 som ”gode och formalede”). De har både nummer och namn, för det var viktigt att varje gård hade sin bänk. De målades över 1843 men restaurerades 1930-31 och på varje bänkdörr framträder nu i stor dekorativ frakturstil dåvarande ägarens namn.

Flera medeltida träskulpturer finns bevarade på Statens historiska museum, bland annat helig biskop S. Nicolaus från 1100-talet. Kyrkans skyddshelgon är S:t Nicoalus, handelns, hantverkets och sjöfartens beskyddare. Blekinge museum har i sitt förvar Mariagrupper och rester av ett altarskåp, som tillhör kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KALLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kallinge kyrka är en kyrkobyggnad i Ronneby församling. Kyrkan ligger mitt i tätorten Kallinge, fyra kilometer norr om Ronneby centrum.

Kyrkan, som är ritad av arkitekten Herbert Kockum i Stockholm, uppfördes 1937-1939 och invigdes 1939 av dåvarande biskopen Edvard Magnus Rodhe. Den är mycket ovanlig då den är orienterad åt väster istället för det normala åt öster. Mitt på långhusets norra sida står ett kyrktorn. Kyrkorummet är treskeppigt och har ett innertak med nio tegelvalv. Koret täcks av ett stjärnvalv medan kyrkans övriga valv är kryssvalv.

Altartavlan är en oljemålning från 1939 målad av Olle Hjortzberg. Motivet är Kristi förklaring och har följande text inskrivet:
Hans utseende förvandlades inför dem:
hans ansikte sken såsom solen
och ahsn kläder blevo vita såsom ljuset.
”Herre, här är oss gott att vara!”
Matt. 17: 2,4.

I koret finns en dopfunt i granit ritad av Herbert Kockum och locket föreställande Johannes döparen med ett kors är ritad av Wilhelm Gieseke.
På altaret står ett tabernakel av trä. Krucifixet köptes före 1935 i Oberammergau och sockeln tillverkades av P. E. Olsson i Johannishus år 1939. Den har följande inskrift: JESUS SADE DETTA ÄR MIN LEKAMEN GÖREN DETTA TILL MIN ÅMINNELSE. SE NU STÅR GUDS TABERNAKEL BLAND MÄNNISKORNA OCH HAN SKALL BO
IBLAND DEM OCH DE SKOLA VARA HANS FOLK

I tornet hänger två klockor. Ena klockan är från 1897 och andra från 1938.

6 stycken altarljus tillverkade 1979 av metalslöjden i Gusum.

I kyrkan finns 2 inristade tavlor som tillverkades år 1939 av Wilhelm Gieseke, föreställande Ansgar och Haquin Spegel. Med följande texter:
HAQUIN SPEGEL
i karolinernas tidevarv
ledare och lärare i Sveriges kyrka
helgjuten kristen, kraftfull och trosstark
i liv och ämbetsgärning,
i predikan inför konung och land,
i psalmer, som hans folk icke glömmer
son av Ronneby församling
ANSGAR
i vår historias gryningstid,
bland vedermödor och faror,
sänd att förkunna Kristi lära
hos hedniska daner och svear,
stiftare av Guds kyrka i Norden,
därefter länge dess vårdare under hårda tider
i bön och verksam gärning

7 stycken ljushållare i taket, 1 på läktaren, och 3 vardera sidor längs med taket. De 4 lamporna närmast ingången har inskriptioner med olika psalmverser. De på vänster har följande från ingången:
Det första vänstra ljuset från ingången: DIG LJUSENS FADER, VARE PRIS: JAG FICK TILL RIKEDOM DET ONT, SOM GÖR DEN FROMME VIS OCH DEN VISE FROM. * SV. PS. 174. *
Det andra vänstra ljuset från ingången: DIG SKALL MIN SJÄL SITT OFFER BÄRA, O, FADER, SKAPARE OCH GUD. DIG VILL JAG MED MITT HJÄRTA ÄRA OCH DIG MED MINA LÄPPARS LJUD. * SV. PS. 15. *
Det första högra ljuset från ingången: KOM HELGE ANDE, TILL MIG IN, UPPLYS MIN SJÄL, UPPTÄND MITT SINN ATT JAG I DIG MÅ LEVA. * SV. PS. 132. *
Det andra högra ljuset från ingången: KÄRLEK AV HÖJDEN VÄRDES OSS BESKÅRA. LÄR OSS ATT LEVA HELT TILL DIN ÄRA. * SV. PS. 238. *

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LISTERBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Listerby kyrka är en kyrkobyggnad i Listerby som tillhör Ronneby församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 10 kilometer öster om Ronneby.

Den ursprungliga kyrkans utseende framgår av Johan Fredrik Åboms utvidgningsförslag 1843. Kyrkan hade förmodligen samma utseende som Edestad och Fridlevstads kyrkor. Kyrkan byggdes troligen under 1100-talet i gråsten och bestod av ett rektangulärt långhus med kor och absid. Senare under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus. År 1738 uppfördes en sakristia vid korets norra vägg. Eftersom torn saknades hade klockorna sin plats i en klockstapel av s.k. Edestadstyp belägen söder om kyrkan. Åren 1847–49 byggdes den medeltida kyrkan helt och hållet om efter ritningar av Johan Fredrik Åbom vilket innebar ett nytt långhus och ett smalare kor med absid. Av den gamla kyrkan återstår endast en del av norra muren och sakristian från 1738. År 1871 uppfördes tornbyggnaden efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. Kyrkan fick exteriört det utseende den har i dag. Själva interiören försågs med ett tak av trätunnvalv. I tornets klockvåning hänger två klockor, Storklockan från 1704 och Lillklockan daterad till 1746. De senaste genomgripande renoveringar har utförts 1947–50 och 2008–2009.

 • Koret domineras av konstnären Gunnar Torhamns absidmålning. Målningen som tillkom 1950 har som motiv Kristi uppståndelse.
 • Det tidigare altaret ersattes 2008–2009 av ett nytt fristående altare av putsat tegel med behållande av altarskivan i kalksten.
 • Vid renovering 2008–2009 byttes den tresidiga altarringen ut. Istället tillkom den nuvarande halvcirkelformade smäckra altarringen i smide och trä med knäfall i grått skinn.
 • En tidigare dopfunt av trä ersattes 1950 av en funt i sandsten med baldakin. Vid södra korväggen intill dopfunten finns en bonad med kors och havsvågor.
 • Predikstolen är tillverkad i ek någon gång under 1600-talet. Den femsidiga korgen målades 1693 enligt inskrift ”Anno 1693 Petrus Swan”. Fälten mellan pilastrarna har försetts med evangelistskulpturer utförda av Gunnar Torhamn. Predikstolen har en sjusidig baldakin med en förgylld duva. Uppgång från sakristian.
 • Ett stort kors med svepduk och inskriften INRI från något som tidigare varit altarprydnad 1848-1947 är placerad vid södra långhusväggen.
 • Sluten bänkinredning.
 • Läktarbarriären som anses vara från 1600-talet är prydd med apostlabilder.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Jag har mottagit mera info från Olof Sjöström som har sett denna sida.

”Min mors farfar byggmästare och skeppsredare Jonas Olsson Mård byggde tornet på Listerby kyrka. Bygget var klart år 1871 och avsynades 1872. Bygget kostade församlingen 6 160 riksdaler, enligt en notering i en bönebok gjord av Jonas Olsson Mård. Han byggde mycket annat i Ronneby, bl.a. hamnen som skadats svårt i branden den 6 april 1864”.

Jag tackar för trevlig information.


MÖLJERYDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Möljeryds kyrka är en kyrkobyggnad i Ronneby kommun. Den är församlingskyrka i Ronneby församling, Lunds stift.

Byggnaden uppfördes 1894 som kombinerad kyrka och skola efter ritningar av arkitekterna N. O. Berlin och Carl Modigh. 1925 togs en ny folkskola i bruk och 1928 omvandlades byggnaden till en riktig kyrka.

 • En fristående klockstapel med en kyrkklocka tillkom 1912.
 • Dopfunten av trä skänktes av Möljeryds kyrkliga ungdomskrets till kyrkan julen 1944. Den har följande inskrift: I HERRENS HELGEDOM * ATT MÄNSKORS BARN MÅ FINNA * DET NYA LIVETS LÄKEDOM.
 • Altartavlan är utförd 1928 av Gunnar Torhamn.
 • Krucifix i trä, inköpt i Oberammergau 1928.
 • Orgeln med tio stämmor är byggd 1956 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Orgeln är mekanisk.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SAXEMARA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Saxemara kyrka är en kyrkobyggnad i Saxemara i Lunds stift. Kyrkan tillhör Ronneby församling.

Kyrkan uppfördes åren 1937–1939 efter ritningar av arkitekt Herbert Kockum. Byggnaden i putsat tegel består av ett rektangulärt långhus med avslutande kor i öster. Tornet är beläget i väster och påminner i sin arkitektur om Heliga Kors kyrka i Ronneby. I norr är sakristian belägen. Kyrkorummet är försett med en öppen takkonstruktionen med kraftiga tvärbjälkar och böjda strävor. Koret som har ett plant trätak med reliefmönster skiljs från kyrkorummet genom en triumfbåge.

 • Dopfunten är tillverkad 1937 av Fondells stenhuggeri i Bräkne-Hoby efter Kockums ritningar. Den har inskriptionen: JESU I DIN VÅRD VI GE VÅRA BARN, VÅRT GLÄDJEÄMNE Ps. 181. v. 3.
 • Altartavlan är utförd av konstnären Olle Hjortzberg 1938 och har som tema: Kristus kallar sina lärjungar. Genom fiskeläget, på vägen från bryggan och båtarna, kommer Frälsaren vandrande. Men inte utspelar sig scenen vid Gennesarets sjö utan vid den blekingska kusten.
 • Altarringen, predikstolen och bänkinredning är ritad av kyrkans arkitekt.
 • Votivskeppet är en kopia av barkskeppet Ester – ett sjömansarbete tillverkat och skänkt till Saxemara kyrka 1943.
 • Brudkrona i förgyllt silver och runt ringen sitter halvädelstenar. Mellan spirorna hänger hjärtformade dekorationer. Den är tillverkad av K. och E. Carlson i Göteborg 1948. På ringen står det inskrivet: Skänkt till Saxemara kyrka av syskonen Pearsson 1949.
 • 5 stycken ljusplåtar av mässing tillverkade av Lars Holmström i Arvika.
 • 2 stycken vaser skänktes första söndagen i advent 1952 av Saxemara kyrkliga syförening.
 • Kanna i ten tillverkad av Knut-Erik Wallberg i Vittsjö.
 • Piano tillverkat av Baumgardt.
 • Orgeln är byggd av 1947 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund och har 14 stämmor. Orgeln är pneumatisk och har fri och fasta kombinationer. Den har även automatisk pedalväxling.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖLJEHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Öljehults kyrka är en kyrkobyggnad i Öljehult i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ronneby församling.

Öljehults kyrka byggdes ursprungligen 1754. Den togs ner och uppfördes på nytt 1840-1842 i Nyklassicistisk stil. Den består av ett åttasidigt långhus med en avslutande korvägg i öster och en bakomliggande sakristia . Vapenhuset med ett klocktorn är beläget i väster. Kyrkan är byggd i liggande timmer som reverterats och vitkalkats.

 • Altartavlan med motiv: ”Jesus lärer i templet” är utförd 1884 av Bengt Nordenberg. Tavlan omges av en altaruppsättning från samma år bestående av dubbla pelare på vardera sida krönt av en trekantig överdel med en strålsol.
 • Predikstolen är rundformad och försedd med förgyllda symboler. Den flyttades till sin nuvarande plats 1884 efter att ha fungerat som altarpredikstol.
 • Sluten bänkinredning från kyrkans byggnadstid.
 • En dopfunt av trä byggd 1910 av Johannes Petters i Gäddegöl.

Den första orgeln tillkom 1883 och byggdes av orgelbyggaren Nils Johan Modig (1829-1927) i Evaryd, Bräkne-Hoby. Denna orgel hade 7 stycken stämmor.
1922 ersattes den av ett nytt verk från firman Walcker Orgelbau i Ludwigsburg, Tyskland med 8 stämmor.
1959 byggdes en ny orgel av Werner Bosch Orgelbau i Kassel med 12 stämmor. Orgeln är mekanisk.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se