SIMRIS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Simris kyrka är en kyrkobyggnad i byn Simris. Den är församlingskyrka för Simrishamns församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och var då en traditionell romansk absidkyrka med ett mycket brett torn. 1905 gjordes en omfattande ombyggnad då långhuset blev både bredare och högre. Samtidigt murades den speciella sydportalen in på sin ursprungliga och nuvarande plats.

I koret finns kalkmålningar från 1400-talet, och i tornet finns välbevarade rester av ett emporium.

I prästgårdens trädgård vid en av kyrkans ingångar står två runstenar: DR344 och DR345. Dessa var tidigare inmurade i kyrkogårdens mur.

 • Dopfunten är jämngammal med kyrkan och tillskrivs Trydemästaren.
 • Predikstolen kommer från tidigt 1600-tal.
 • Altaruppsatsen dateras till 1742.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


STIBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Stiby kyrka är en kyrkobyggnad i Stiby nära Gärsnäs på Österlen. Den är församlingskyrka i Stiby församling i Lunds stift.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes användes en medeltida kyrka.

Nuvarande kyrka uppfördes 1856 av byggmästare T Ljunggren efter ritningar av murmästare Magnus Cederholm som var bearbetade av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Vid bygget återanvändes medeltidskyrkans gråstensmurar. Kyrkan består av långhus med trappgavelstorn i väster och halvrund absid i öster.

 • Två äldre inventarier från den gamla kyrkan finns: predikstolen från 1600-talet och en akvamanil från 1200-talet.
 • Altartavlan är en kopia utförd 1887 av August Almén efter Carl Blochs målning i Löderups kyrka. Motivet är ”Kristus i Emmaus” (Lukas 24:13-35).
 • Nuvarande orgel med 20 stämmor byggdes 1980 av Johannes Künkel.
 • Läktaren och orgelfasaden är från 1835 och fanns i gamla kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SÖDRA MELLBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Södra Mellby kyrka är en kyrka i Södra Mellby. Den tillhör Kiviks församling i Lunds stift.

Nuvarande korskyrka i nygotisk stil byggdes 1885–1887, enligt Fredrik Ekbergs ritningar, och ersatte en tidigare tvåskeppig kyrka från 1200-talet som var helgad till Sankt Nicolaus.

Från den gamla medeltidskyrkan finns bevarade:

 • Dopfunten i kalksten från 1200-talets början har troligen huggits av stenmästaren Calcarius II.
 • Predikstolen från början av 1600-talet.
 • Altaruppsatsen i barockstil från 1669.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VALLBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vallby kyrka är en kyrkobyggnad i Vallby på Österlen. Den tillhör Hammenhögs församling i Lunds stift.

Kyrkan är helgad åt Sankt Laurentius, samma skyddshelgon som Lunds domkyrka. Den byggdes under 1100-talet och välvdes under 1400-talet. 1782 förlängdes kyrkan österut och en korsarm byggdes i norr. 1870–1871 byggdes tornet, den södra korsarmen och en halvrund sakristia. Kalkmålningar från 1400-talet finns bevarade.

Jens Holgersen Ulfstand är begravd i kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VITABY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vitaby kyrka är en kyrkobyggnad i Vitaby kyrkby. Den tillhör Kiviks församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och har använts som försvarsanläggning. På 1200-talet tillkom tornet. Strävpelarna byggdes för att motverka svängningar vid klockringningen. På 1400-talet tillkom vapenhuset och taket fick valv. Kyrkan byggdes till med en korsarm åt norr år 1781. I koret finns kalkmålningar från 1300- och 1400-talen.

 • Dopfunten tros vara från kyrkans äldsta tid.
 • Ett triumfkrucifix från 1200-talet finns fortfarande kvar.
 • Predikstolen härstammar från år 1614.
 • På 1620-talet installerades altaruppsatsen och den förändrades sen år 1753.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA HERRESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Herrestads kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Herrestad. Den tillhör Hammenhögs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under senare delen av 1100-talet. Sydportalen är ursprunglig. Dess tympanon bär texten ”Carl Stenmester scar denna sten”. Det är denna inskription som är den främsta källan till Karls namn. Under 1400-talet slogs valven.

1888-1889 byggdes kyrkan ut, som så många andra. Den förlängdes då västerut och fick det nuvarande tornet.

 • I kyrkan finns många kalkmålningar från 1400-talet.
 • Inhägnas av häck och murverk.
 • Dopfunten av kalksten skulpterades under 1200- eller 1300-talet.
 • Ett krucifix i dåligt skick från 1200-talet finns bevarat på Lunds universitets historiska museum.
 • Orgel byggdes 1890 av C A Johansson i Hovmantorp. Den är senare ersatt.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA HOBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Hoby kyrka är en kyrka i Östra Hoby och tillhör Borrby-Östra Hoby församling.

Kyrkans absid är den äldsta delen som härstammar från 1100-talets första hälft. Under senare delen av 1100-talet byggdes långhuset och även det breda och kraftiga tornet. Vanligtvis byggdes inte kyrktorn så tidigt; varför just Östra Hoby kyrka fick kyrktorn är okänt.

Under 1400-talet försågs kyrkans innertak med valv. Åren 1849-1850 byggdes norra och södra sidoskeppet till.

 • Tornets bottenvåning har tunnvalv och var ursprungligen ett doprum.
 • I långskeppets västra del finns unika takmålningar som föreställer Evas skapelse och syndafallet.
 • Dopfunten med figurer i relief är tillverkad av Trydemästaren Magister Majestatis.
 • Predikstolen med kungligt vapen och altaret är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA NÖBBELÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Nöbbelöv är en kyrkobyggnad i Östra Nöbbelöv. Den tillhör Simrishamns församling i Lunds stift. Kyrkan inhägnas av kallmur och järnstaket.

Kyrkan byggdes på 1100-talet, men av den kyrkan återstår numera bara långhusets murar. På 1400-talet försågs kyrkan med valv och ett trappgavelstorn. Under 1800-talet byggdes kyrkan om vid två tillfällen. Vid den första ombyggnaden, 1849–1850, fick kyrkan nya valv, en sakristia och en förlängning i öster. Vid den andra ombyggnaden, 1896, revs trappgavelstornet till förmån för det nuvarande samt förlängdes västerut.

Dopfunten härstammar från 1100-talet och är samtida med kyrkans äldsta delar. Altaruppsatsen dateras till år 1735. I kyrkan finns även en ekskulptur föreställande Sankta Anna, Jungfru Maria och Jesusbarnet härstammande från 1400-talet. På 1800-talet skänktes ett votivskepp till kyrkan av församlingsbor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Kyrkan har varit stängd sedan ca. 1997. Planer finns för kyrkobyggnadens fortsatta användning.


ÖSTRA TOMMARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Tommarps kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Tommarp. Den tillhör Stiby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1857 i nygotisk stil på samma plats som en tidigare medeltida kyrka från 1100-talet. Man behöll då tornet, men år 1888 revs det och ersattes av nuvarande torn.

Föregående kyrkobyggnad var under medeltiden klosterkyrka för Tommarps kloster som tillhörde premonstratensorden.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nästan färdigrenoverad vid mitt besök i juli 2014. Hoppas att komma tillbaks nästa år.


ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Vemmerlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Vemmerlöv. Den tillhör Stiby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under 1100-talet som en traditionell romansk kyrka med smalare kor. Under 1400-talet slogs valv, och tornet byggdes. En utvidgning österut skedde. Utöver detta har kyrkan två utbyggnader i norr och söder.

Interiören domineras helt av rika kalkmålningar som täcker stora delar av kyrkorummet. Dessa dateras till 1400-talet.

Kyrkan inhägnas av järnstaket och kallmur.

Intill kyrkan finns sedan 2004 Killans bönegård, en plats för reträtter, regelbunden bön och pilgrimsvandringar,www.killan.se.

Altaruppsats och predikstol är gjorda 1762 av Johan Ullberg.

Dopfunten kommer från äldre medeltid.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se