SÖVDE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sövde kyrka är en kyrkobyggnad i Sövde. Den är församlingskyrka i Blentarps församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. På platsen för den nuvarande kyrkan stod tidigare troligen en träkyrka.

Trappgavelstornet i väster byggdes på 1400-talet. Samtidigt byggdes ett vapenhus, men det är numera rivet. Under samma århundrade byggdes nytt kor och ny absid. Kyrkan välvdes dessutom, och den förlängdes.

En viktig del i kyrkans historia har varit byggandet av Sövdeborg runt 1590. Ägaren av borgen hade patronatsrätt för kyrkan ända fram till patronatsrättens avskaffande 1922. 1634 uppfördes ett gravkor där ätterna Lange, Thott och Piper hade kungligt privilegium att begrava sina döda. 1693 byggdes den norra korsarmen som år 1699 fick sällskap av en som gick åt söder.

Sakristian tillbyggdes på koret under 1800-talet.

Där kyrkogården ligger idag hade ärkebiskop Absalon Hvide en gård under medeltiden. Han var emellertid inte populär i Sövde och jagades bort av byborna som plundrade gården. Kyrkogården är belägen på en udde i Sövdesjön.

Muren runt kyrkogården byggdes 1706 av gråsten och tegel.

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten som är gjord i kalksten och härstammar från 1100-talet. Den har en enkel och stilren utformning med rundbågar och repstavsfris på cuppan. På foten finns fyra spetsar som symboliserar evangelisterna. Dopfatet är tillverkat i mässing under 1500-talet med en relief av Jungfru Marie bebådelse och hjortar.

Altaruppsatsen och predikstolen tillverkades 1640 till det nya gravkoret i renässansstil. Altaruppsatsen är detaljrik och arkitektoniskt uppbyggd med kolonner och flera små träfigurer. Den nedre delen av altaruppsatsen visar firandet av nattvarden med Matteus och Markus på ömse sidor och den övre visar korsfästelsen med Lukas och Johannes vid sidorna. Samtliga evangelister är flankerade av sina respektive symboler. Predikstolen har motiv ur Jesu liv. 1703 fick predikstolen trappa och dörr som snidats av Anders Råå. Från 1600-talet härstammar även en fattigstock med järnbeslag och ett ordentligt lås.

Fredriksborgs orgelbyggeri i Danmark tillverkade kyrkorgeln 1951.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TOLÅNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tolånga kyrka är en kyrkobyggnad i Tolånga. Den är församlingskyrka i Lövestads församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av gråsten i romansk stil under slutet av 1100-talet. Valvbågar tillkom på 1400-talet och smyckades med kalkmålningar. Samma århundrade uppfördes även tornet. På 1850-talet utvidgades kyrkan med korsarmar åt norr och söder. Samtidigt byggde man om koret och absiden.

 • Det gyllene altarskåpet med den apokalyptiska madonnan är av nordtyskt ursprung och tillverkades omkring 1470.
 • Predikstolen är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VANSTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vanstads kyrka är en kyrkobyggnad i Vanstad. Den tillhör Lövestads församling i Lunds stift.

Kyrkan med tresidigt kor uppfördes 1869 av sten från den medeltida kyrka som tidigare fanns på platsen. Nedre delen av tornet är bevarat från den gamla kyrkan. De övre delarna revs vid en ombyggnad 1760.

 • Dopfunten av kalksten är från medeltiden.
 • Dopfatet i mässing föreställer syndafallet.
 • Predikstolen är daterad 1601.
 • Altaruppsatsen är från samma tid.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VOLLSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vollsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Vollsjöby cirka 1 km utanför Vollsjö. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes vid slutet av 1100-talet eller början på 1200-talet. Den är i romansk stil. På 1400-talet försågs kyrkorummets innertak med valv. På 1860-talet byggdes ett nytt torn och kor. Då byggdes korsarmar åt norr och söder.

Bland kyrkans inventarier finns ett krucifix från 1400-talet. En dopfunt av sandsten är från medeltiden. Ett förgyllt altarskåp i barockstil är från 1600-talet. Kyrkklockorna, den mindre från början på 1500-talet och den större från 1634, är fortfarande i bruk.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA KÄRRSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Kärrstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Kärrstorp. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i sten med halvrund sakristia. Den tillkom 1846 då den medeltida kyrkan blev kraftigt ombyggd. 1860-1862 förlängdes kyrkan och ett nytt torn ersatte det ursprungliga.

 • Dopfunten av sandsten är huggen av gotlänningen Calcarius omkring 1225 och skildrar Hubertus- och Eustachiuslegenderna.
 • Över altaret hänger ett triumfkrucifix från 1400-talet.
 • Fattigbössan vid ingången är förmodligen från 1600-talet.
 • Altartavlan är målad 1916 av Fredrik Krebs.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖVEDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Öveds kyrka är en kyrkobyggnad i orten Öved nära Övedsklosters slott. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift. Kyrkan är en av Sveriges mest utpräglade rokokokyrkor.

Nuvarande kyrkan ersatte en romansk kyrka av sten på samma plats.

Kyrkan byggdes i rokokostil 1759-1761 efter att Hans Ramel köpte Övedskloster 1753. Kyrkan ritades, liksom Övedsklosters slott, av Carl Hårleman, som dock dog redan innan köpet var färdigt. Kyrkan invigdes 1761.

Kyrkan är byggd i tegel och saknar torn. Den har två korta korsarmar samt ett kor med rundade hörn. Kyrkan uppfördes under en tid då mycket få kyrkor byggdes i Skåne.

Nya arkitekter efter Hårleman blev Carl Fredrik Adelcrantz och Jean Eric Rehn, som stod för inredningen. Interiört domineras kyrkan av 1700-talsstilen. Kyrkorummet är luftigt och stilrent och inventarierna går i samma stil.

År 1807 upprättar arkitekt Olof Tempelman ett förslag till läktare med kopplade räfflade toskanska pelare, mittparti med blomstergirlander och änglahuvuden och till orgelfasad med högre mitturell med glob och kors, lägre yttertureller med brinnande oljelampor och över mellanfälten skulpterade bladkransar med palmkvistar och musikinstrument. Läktare och orgelfasad utförs enligt förslaget.

I det Lewenhauptska-Ramelska gravkoret på kyrkans norra sida vilar bland annat Hans Ramel med maka. Ovanpå koret finns herrskapsläktaren. På kyrkogården närmast kyrkobyggnaden finns flera ur ätten Ramel begravda. Deras gravstenar är mestadels i vit marmor.

Under 1940-talet gjordes fynd av flera gravhällar och kistor i övedssandsten under kyrkans golv. De hade legat i och utanför den gamla medeltida kyrkan. I övrigt finns mycket få spår kvar av denna.

 • Både altaruppsats och predikstol gjordes till den nya kyrkan. Rehn har ritat predikstolen.
 • I herrskapsläktaren finns även en målning inspirerad av den italienske målaren Caravaggio. Målningen är gjord med asfaltsfärger och har därför mörknat med tiden.
 • Nattvardskalken tillverkades 1761 av Gustaf Stafhell d.y..
 • Öveds kyrka ligger i slutet av Öveds kyrkoväg, en 400 meter lång allé.

1806: Orgelbyggare Olof Schwan, Stockholm, bygger ett enmanualigt orgelverk med pedal. Alla pipor i fasaden ljudande utom mittpipan i varje turell.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se