Björka kyrka

Björka kyrka är en kyrkobyggnad i Björka. Det tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i tegel i traditionell romansk stil med långhus, kor och absid. Något kyrktorn byggdes aldrig men en klocka finns på kyrkans vind daterad 1691.

Blentarps kyrka

Blentarps kyrka är en kyrkobyggnad i Blentarp, cirka 13 km sydväst om Sjöbo. Den är församlingskyrka i Blentarps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i gråsten under 1100-talets senare hälft. Ingångens portal har en ram av röd övedssandsten med två lejon som vaktar ingången.

Brandstads kyrka

Brandstads kyrka är en kyrkobyggnad i Brandstad. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och är byggd i romansk stil.

Everlövs kyrka

Everlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Everlöv. Den är församlingskyrka i Blentarps församling i Lunds stift.

Tidigare stod på platsen en stavkyrka. Under 1100-talets andra hälft ersattes denna av en stenkyrka, liksom de flesta andra kyrkor i Skåne.

Fränninge kyrka

Fränninge kyrka är en kyrkobyggnad i Fränninge. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Fränninge kyrka tillkom i slutet av 1100-talet. Från början hade den brett torn och ett smalare absidkor. Tornets övre delar revs i slutet av medeltiden och det nuvarande tornet byggdes längre åt väster.

Ilstorps kyrka

Ilstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Ilstorp. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1200-talets mitt. Byggnaden saknar torn. Klockan, som tidigare fanns i en klockstapel, sitter nu upphängd i en övervåning på vapenhuset.

Lövestads kyrka

Lövestads kyrka är en kyrkobyggnad i Lövestadby. Den tillhör Lövestads församling i Lunds stift.

I kyrkbyn en kilometer från Lövestad samhälle ligger Lövestad kyrka. På den platsen har det funnits kyrka sedan 1100-talet. Lövestad kyrka stod färdig 1856 efter två års byggtid.

Röddinge kyrka

Röddinge kyrka är en kyrkobyggnad i Röddinge. Den tillhör Lövestads församling i Lunds stift. Kyrkan är belägen på en höjd intill byn strax söder om Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tomelilla. Kyrkogården inhägnas av en kallmur.

Kyrkans äldsta delar uppfördes runt år 1200. Tornet kom till på 1400-talet, då kyrkan även välvdes.

Södra Åsums gamla kyrka

Södra Åsums gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åsum. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet. Dessa utgörs av långhuset, koret och absiden. Tornet som är av trappgavelsform tillkom senare under medeltiden, men byggdes om på 1760-talet.

Södra Åsums kyrka

Södra Åsums kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åsum i norra utkanten av Sjöbo tätort. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkan ersatte Södra Åsums gamla kyrka som ligger cirka 500 meter norrut. Den ritades av arkitekt August Lindvall och invigdes på Jungfru Marie bebådelsedag 1902.

Sövde kyrka

Sövde kyrka är en kyrkobyggnad i Sövde. Den är församlingskyrka i Blentarps församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. På platsen för den nuvarande kyrkan stod tidigare troligen en träkyrka.

Trappgavelstornet i väster byggdes på 1400-talet. Samtidigt byggdes ett vapenhus, men det är numera rivet.

Tolånga kyrka

Tolånga kyrka är en kyrkobyggnad i Tolånga. Den är församlingskyrka i Lövestads församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av gråsten i romansk stil under slutet av 1100-talet. Valvbågar tillkom på 1400-talet och smyckades med kalkmålningar. Samma århundrade uppfördes även tornet.

Vanstads kyrka

Vanstads kyrka är en kyrkobyggnad i Vanstad. Den tillhör Lövestads församling i Lunds stift.

Kyrkan med tresidigt kor uppfördes 1869 av sten från den medeltida kyrka som tidigare fanns på platsen. Nedre delen av tornet är bevarat från den gamla kyrkan.

Vollsjö kyrka

Vollsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Vollsjöby cirka 1 km utanför Vollsjö. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes vid slutet av 1100-talet eller början på 1200-talet. Den är i romansk stil. På 1400-talet försågs kyrkorummets innertak med valv. På 1860-talet byggdes ett nytt torn och kor.

Östra Kärrstorps kyrka

Östra Kärrstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Kärrstorp. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i sten med halvrund sakristia. Den tillkom 1846 då den medeltida kyrkan blev kraftigt ombyggd. 1860-1862 förlängdes kyrkan och ett nytt torn ersatte det ursprungliga.

Öveds kyrka

Öveds kyrka är en kyrkobyggnad i orten Öved nära Övedsklosters slott. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift. Kyrkan är en av Sveriges mest utpräglade rokokokyrkor.

Nuvarande kyrkan ersatte en romansk kyrka av sten på samma plats.