NORRA SKRÄVLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Skrävlinge kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Skrävlinge. Den tillhör Teckomatorps församling i Lunds stift. Den ligger intill riksväg 17 och ungefär halvvägs på den 6 km långa sträckan mellan Teckomatorp och Marieholm.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet. En omfattande ombyggnad skedde i 1848-1850. Genom ombyggnaden, som gjordes av Carl Georg Brunius tillkom tornet och absiden i östra änden.

Altaruppsatsen avbildar överst Jesu korsfästelse och därunder nattvardens instiftelse. Dopfatet i mässing tros vara tillverkat år 1550. Nattvardskalken är från 1746. Vinkannan som är i nysilver är från 1909. Oblatasken tillverkades 1963. Orgeln som har 10 stämmor och 2 manualer är ett verk av Fredriksbergs orgelbyggeri i Danmark.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


NORRVIDINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norrvidinge kyrka är en kyrkobyggnad i Norrvidinge. Den tillhör Teckomatorps församling i Lunds stift. Den ligger intill Länsväg 108 ungefär halvvägs mellan Kävlinge och Marieholm och cirka 5 km söder om Teckomatorp.

Norrvidinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet. På platsen fanns tidigare en stavkyrka byggd omkring år 1060. Av den gamla kyrkan finns en stavplanka. På 1780-talet förlängdes långhuset åt väster. Invändigt motsvaras denna utbyggnad av det så kallade tunnvalvet. 1822 fick kyrkan en större utbyggnad åt norr (Nykyrkan). I samband med detta revs den gamla sakristian där, som hade byggts på 1620-talet av Kykoherden Johannes Sörensen (Ystadiensis). Han och hans hustru hade begravts i denna. Vid inventeringen 1830 beskrev kyrkoherden i Norrvidinge, Lars Peter Wåhlin, predikstolen så som den ser ut idag och berättade att den tillkommit i början av 1600-talet. Den är mycket lik de predikstolar, som den kände träsnidaren Jacob Kremberg gjorde vid den tiden i södra och västra Skåne. Det nuvarande tornet invigdes 1854 efter att ha varit planerat redan 1780.

Dopfunten som är av rödaktig sandsten tillverkades någon gång på 1100-talet. Dopfatet i mässing är från 1500-talet. 1475 gjordes krucifixet. Altaruppsatsen och predikstolen är båda tillverkade på 1600-talet. Vid restaureringen 1951–1952 fick kyrkan ett nytt altare och målningarna i kortaket togs fram. Målningarna föreställer den dömande Kristus.

Kyrkans orgel är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och invigdes 1977. Den är helmekanisk och har 13 stämmor på 2 manualer och pedal.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RÖSTÅNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Röstånga kyrka är en kyrkobyggnad i Röstånga. Den är församlingskyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes av sten i romansk stil omkring år 1200. Det låga tornet i väster tillkom 1813. Långhuset förlängdes åt öster, troligen 1832, då nuvarande raka kor tillkom. Vid en ombyggnad 1939 fick tornet sin nuvarande höjd. 1954 byttes takbeläggningen ut från plåt till tegel. Ett medeltida vapenhus vid södra sidan revs 1715 och ersattes av ett nytt i trä. Det nya vapenhuset revs 1838, utan att ersättas av ett nytt. 1972 byggdes en sakristia på det medeltida vapenhusets plats vid södra sidan.

  • Dopfunten i sandsten är från medeltiden.
  • Dopfatet i mässing har bebådelsen i bottenrelief. Fatet tillverkades omkring år 1550 och skänktes till kyrkan 1627.

Någon gång mellan 10 och 11 oktober 2013 stals nästan allt kyrksilver. Däribland stals sex ljusstakar, fyra vaser och hela nattvardsservisen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SIREKÖPINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sireköpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Sireköpinge. Den är församlingskyrka i Billeberga-Sireköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes av sandsten i romansk stil under senare delen av 1100-talet. Kvar från denna tid finns koret och den halvrunda absiden. Under 1400-talet slogs valven och kyrktornet byggdes till. Under början av 1900-talet byggde man till trappgavlar och strävpelare. I absiden finns romanska kalkmålningar från 1100-talets senare del.

Ursprungliga dopfunten härstammar från medeltiden men är numera försvunnen. Dopfatet från 1500-talet finns dock kvar. I dess botten finns ett motiv som skildrar Maria bebådelse. Nuvarande dopfunt är från 1917.

  • Orgeln har 15 stämmor och är byggd 1952 av den danske orgelbyggaren Frobenius.
  • En malmljuskrona härstammar från 1300-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


STENESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Stenestads kyrka är en kyrkobyggnad i Stenestad tillhörande Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift. Den är Skånes högst belägna kyrka, 188 meter över havet.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet i huggen sandsten. Den bestod ursprungligen av en absid, kor och ett långhus. Från början var endast absiden försedd med ett valv. Resten av kyrkan hade trätak. På södra långhussidan ses i putsen fortfarande rester efter den ursprungliga ingångsdörren som igenmurades på 1800-talet när västtornet uppfördes och ingången istället lades i den västra tornmuren.

Den ursprungliga kyrkan hade i långhusets södra sida ett högt sittande fönster. Senare, dock innan valvslagningen, har man satt in ett mindre fönster även på norra sidan. Att detta tillkommit senare ses ovan valven där fönstrets valvbåge fortfarande finns synlig. Denna valvbåge är uppförd av tegel, en teknik som införts vid en tidpunkt först efter kyrkans tillkomst.

Den ursprungliga kyrkans kor och långhus täcktes under medeltiden av valv. I koret finns ett kryssvalv, så också i den västra delen av långhuset. Skillnader i valvprofilerna i dessa två valv kanske indikerar att korvalvet förts upp lite tidigare. Mellan dessa två kryssvalv finns ett valv i form av ett mycket ovanligt stjärnvalv. I dagsläget är valvet täckt av tjock puts varför endast de yttersta delarna av valvets många valvribbor är synliga. En enkel landsortskyrka med ett så avancerat valv är fullständigt unikt i Skåne. Det äldsta bevarade stjärnvalvet är från Sankt Petri kyrka i Malmö från första hälften av 1300-talet. Även Lunds domkyrka hade några stjärnvalv under 1300-talet. I Sankt Petri har man uppfört fyra stjärnvalv, alla över viktiga altare i kyrkan. I Stenestad finns stjärnvalvet över den plats där lekmannaaltaret bör ha haft sin plats under medeltiden.

Kyrktornet tillkom 1848 och är en skapelse av professor Carl Georg Brunius från Lund. Samtidigt revs vapenhuset som låg på södra sidan och som uppförts under senmedeltiden.

  • Det äldsta inventariet är en dopfunt från 1100-talet av sandsten med en enkel rundbågefris. Funten täcks av ett dopfat av mässing från 1500-talet med en reliefbild i botten föreställande Bebådelsen.
  • Inne i långhuset förvaras en av kyrkans klockor, ursprungligen från 1496 men omgjuten.
  • I tornrummet står den gamla offerstocken kvar.
  • I kyrkan har tidigare stått en större madonnabild från mitten av 1200-tal. Skulpturen finns i dag på Historiska museet i Stockholm (SHM 25300:1)

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 2018-11-10


SVALÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Svalövs kyrka är en kyrkobyggnad i Svalöv. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 2 km norr om Svalövs centrum intill Länsväg 106 mot Kågeröd.

Svalövs kyrka invigdes den 28 juli 1878 och ersatte en äldre kyrka byggd 1175 av Mårten Stenmästare. Grunderna till den gamla kyrkan är bevarade. Kyrkobyggnaden är 38 meter lång och 15 meter bred. Tornet är 30 meter högt.

I kyrkan står en dopfunt i sandsten tillverkad någon gång på 1200-talet. 1860 skänkte friherrinan Eva Berg von Linde ett orgelharmonium till kyrkan som sedan var i bruk fram till 1895. På kyrkans 100-årsdag invigdes kyrkans nuvarande orgel. Orgeln är tillverkad av Mårtenssons orgelfabrik och har 29 stämmor och 2 manualer.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TIRUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tirups kyrka är en kyrkobyggnad i Tirup cirka 5 km väster om Svalöv. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift. Den 14 juli 1677 stod slaget vid Landskrona intill kyrkan.

Kyrkan i gråsten härstammar från 1100-talet. Av de äldsta delarna finns mycket lite kvar. En omfattande ombyggnad gjordes 1843. Det gick till så att gamla kyrkans kor revs och långhuset förlängdes. Ett nytt rundat kor byggdes i den nya änden av långhuset. De gamla kryssvalven från 1400-talet ersattes med tunnvalv av trä. 1863 uppfördes kyrkans torn och i samband med detta revs den gamla klockstapeln. 1926 renoverades kyrkans inre av arkitekten Wåhlin.Den gamla kyrkan ses på Johan Philip Lemkes oljemålning av Slaget vi Landskrona 1677.

Kyrkklockan i tornet är gjuten 1747. 1896 fick kyrkan nya bänkar. Predikstolen från 1873 är tillverkad i ek och på dess sidor är Jesus och de fyra evangelisterna avbildade. Altartavlan från 1870-talet är ett verk av Carl Bloch och är en gåva av prosten Elof Quiding. Dopfunten i ek är skuren av Erik Sand och har funnits i kyrkan sedan 1951.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TORRLÖSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Torrlösa kyrka, kyrkobyggnad Torrlösa. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan som har formen av ett grekiskt kors är ritad av Carl Georg Brunius i Lund och uppfördes 1844-1849.

Altartavlan tillkom 1929 och är en kopia av Carl Blochs ”Christus consolator” i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Predikstolen tillverkades 1628. Dopfunten är i ek och tillkom 1707 (dopfatet i mässing 1500-tal).

Orgeln på västra läktaren är byggd 1641, och renoverades 1962 av Frobenius i Danmark. Fasaden och ett fåtal stämmor härrör från 1641 års orgel från Mariakyrkan i Helsingborg. Fasadens utseende är dock inte ursprungligt utan har haft ett stycke mellan de båda nuvarande yttre partierna.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder Juli 2019