SMEDSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Smedstorps kyrka är en kyrkobyggnad norr om tätorten Smedstorp. Den är församlingskyrka i Smedstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan är en relativt ny byggnad som uppfördes 1867. Den domineras exteriört av det ovanligt långa långhuset. Till långhuset hör ett torn och en halvrund absid. Vid byggandet av den nya kyrkan bevarades vissa delar av den gamla kyrkans murar.

Vid kyrkan står ett gravmonument av marmor, kalksten och alabaster över riksrådet Anders Bing, den siste företrädaren av ätten Bing som ägde Smedstorps slott. På denna kan man läsa en dikt som han förärats av Jakob I av England. Monumentet kom till på initiativ av Bings änka Anne Galt och utfördes 1595 av Hans van Steenwinckel d.ä. som var kung Fredrik II:s arkitekt.

Altaruppsatsen och predikstolen stammar från samma tid.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SPJUTSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Spjutstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Spjutstorp. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift. Där den nuvarande kyrkan ligger fanns tidigare en stenkyrka från medeltiden. Kyrkan inhägnas av murverk och kallmur.

Den nuvarande kyrkan invigdes första advent 1869. Den är byggd av gråsten och tegel och har ett torn samt en halvrund sakristia. Nya kyrkan byggdes utanför den gamla kyrkans murar. Gamla kyrkan revs när den nya var färdigställd.

Pehr Hörberg har målat altartavlan som föreställer Kristi uppståndelse. Predikstolen tros har tillkommit samtidigt som altartavlan. Dopfunten är från 1200-talet. Tillhörande dopfat av driven mässing är från omkring 1700.

Kyrkan har vid ingången en offerstock som dateras till 1438, en likbår samtida med altartavlan och två leramplar från den gamla kyrkan. Kyrkan har två klockor, den större från år 1438 och den mindre från 1801.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TOMELILLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tomelilla kyrka är en kyrkobyggnad i Tomelilla. Den är församlingskyrka i Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

År 1908 uppfördes ett gravkapell centralt inne i Tomelilla. Vid den tiden hörde Tomelilla till Tryde församling. År 1926 när Tomelilla blev egen församling bygges kapellet delvis om och blev församlingskyrka. Kyrkan har en nord-sydlig orientering med torn och ingång i norr.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TOSTERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tosterups kyrka är en kyrkobyggnad i Tosterup. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet, men byggdes om 1598. Här finns målningar från 1400-talet, två målningar från 1500-talet samt inredning från 1700-talet.

I kyrkan finns kvarlevorna efter Jörgen Krabbe. Dessutom finns en gravsten över Tycho Brahe d.ä.. Denna tillverkades av Adam van Düren.

Kyrkan omnämns även i Fritiof Nilssons bok Bombi Bitt och jag.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TRANÅS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tranås kyrka är en kyrkobyggnad i Skåne-Tranås. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Den förra kyrkan var en romansk kyrka med halvrund absid som byggdes på 1000- eller 1100-talet. Denna revs när den nya kyrkan uppfördes.

Nuvarande kyrka byggdes 1880 i rött tegel i nyromansk stil enligt Peter Boisens ritningar. Den är belägen nordväst om platsen för den gamla kyrkan och har en grund av kilad gråsten. Kyrkan har långhus, kor, absid och i väster ett smalt torn med högrest spira, samt i norr en utbyggnad som fungerar som sakristia. Den delen tillkom 1937. Kyrkan och tornet var tidigare täckt med galvaniserad plåt.

Kyrktornet är i hela sin längd 33,3 meter högt. Utvändigt är det avdelat i tre våningar. Högst upp krönts det av ett kors av koppar, som 1905 ersatte ett kors av gjutjärn som hade blåst ner i en kraftig storm. Kyrkklockorna hänger invändigt sett i tornets fjärde våning.

1976 utfördes en restaurering under ledning av Torsten Leon-Nilson. 1993 utfördes renovering av tak och fasader. 2002 skedde en invändig restaurering. 2008-09 skedde underhålls- och reparationsåtgärder.

 • Altaruppsatsen är från 1507.
 • Predikstolen kom till 1603 och dess krona året efter.
 • Den skulpterade dopfunten från 1100-talet fanns även i den gamla kyrkan.
 • Ett triumfkrucifix från 1200-talet härstammar också från den rivna kyrkan.
 • Kyrkans storklocka omnämns i anteckningar från 1600-talet och är en av de äldsta i stiftet. Den reparerades senast 1993. Lillklockan har blivit omgjuten 1814 och 1850.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TRYDE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tryde kyrka är en kyrkobyggnad i Tryde. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Förr fanns i Tryde en gammal medeltidskyrka. Denna innehöll flera märkvärdiga skulpturala utsmyckningar, varav en del fortfarande finns bevarade.

Denna kyrka revs dock till förmån för den nuvarande, uppförd 1868-1869 enligt Edvard von Rothsteins ritningar.

Mest känd är kyrkan troligen för att dess dopfunt är huggen av Majestatis som därför även bär den alternativa benämningen Trydemästaren. Dopfunten är huggen i sandsten och dateras till 1160. Vid världsutställningen i Paris 1867 vann dopfunten en bronsmedalj.

Kyrkans altaruppsats och predikstol är utförda under 1600-talet, predikstolen mer exakt daterad till 1618.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ULLSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ullstorps kyrka är en kyrkobyggnad någon kilometer sydost om Tomelilla. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil och bestod av långhus, lägre smalare kor samt halvrund absid. Under 1400-talet byggdes ett torn, och kyrkan välvdes.

Under 1890-talet byggdes kyrkan om rejält. Av den gamla kyrkan bevarades inte mycket mer än långhusets väggar och delar av tornet. Den nya kyrkan fick korsarmar och ett tresidigt kor.

 • Predikstolen och altaruppsatsen härstammar från 1600-talet.
 • I kyrkan finns ett rökelsekar från medeltiden.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA INGELSTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Ingelstads kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Ingelstad. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan uppfördes omkring år 1150 i romansk stil och tillskrivs Carl Stenmästare. Senare har torn samt vapenhus tillkommit. I kyrkorummet finns medeltida kalkmålningar. Långhus och kor har massiva tunnvalv av kalksten.

 • Dopfunten av sandsten dateras till 1100-talet.
 • Altaruppsats och predikstol är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖVRABY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Övraby kyrka är en kyrkobyggnad i Övraby. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med absid, kor och långhus. Många vill datera kyrkan till 1100-talets mitt, något som skulle göra den till en av de äldsta kyrkorna i Norden. Detta på grund av takstolen (som saknar hanbjälke) och kalkmålningar i absiden. På 1400-talet slogs valv, ett vapenhus byggdes i norr, och tornet byggdes.

1906 genomfördes en restaurering på Theodor Wåhlins initiativ. Denna innebar att koret fick platt tak och att en sakristia byggdes. Interiört tillkom väggdekorer, bänkinteriören samt fönstermålningar.

I absiden finns kalkmålningar som dateras till senare delen av 1100-talet. En del historiker menar att målningarna kom till i mitten av 1100-talet vilket skulle göra dem till några av Nordens äldsta kyrkomålningar. Dessa var länge överkalkade, men utsattes i början av 1900-talet av en restaurering som man senare menat inte var riktigt professionellt utförd. Målningen i absiden har Majestas Domini i centrum omgiven av apostlarnas symboler vid sidorna, apostlarna själva nederst till vänster och helgon nederst till höger. Kristus själv sitter ner och har alfa och omega vid sidan av respektive axel. Under Kristus samt mellan apostlarna och helgonen finns ett litet romanskt fönster. Målningen ramas in av en bård i tribunbågen med medaljonger infällda. Det finns även bårder runt fönstret.

 • Predikstolen dateras till 1602.
 • Altaruppsatsen är från slutet av 1600-talet.
 • Dopfunt, dopljusstake och series pastorum i ek är tillverkade av Erik Nilsson, Harplinge.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se