Se en kortare översikt över kyrkor i Ängelholms kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

AUSÅS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ausås kyrka är en kyrkobyggnad i Ausås. Den är församlingskyrka i Strövelstorps församling i Lunds stift.

Kyrka uppfördes 1857–1858 och invigdes den 14 november 1859. Byggnaden ritades 1848 av Johan Fredrik Åbom och sammanfogades med ett sedan tidigare befintligt kyrktorn från en äldre kyrka uppförd på medeltiden. Kyrkan är uppförd av putsad och vitkalkad gråsten och tegel och består av ett rektangulärt långhus med ett smalare kor. I väster finns kyrktornet och i öster en utbyggd tresidig sakristia. Taket är ett rött tegeltak.

Kyrkorummets innertak har kryssvalv. Nuvarande interiör präglas av 1906 års renovering.

 • Dopfunten tillverkades på 1200-talet och är förmodligen ett verk av ”Mörarpsmästaren”. Tillhörande dopfat av mässing skänktes till kyrkan i slutet av 1890-talet.
 • Predikstolen tillverkades 1858 av snickaren O Ekberg i Ausås.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör och nya exteriörbilder 2020-07-31


BARKÅKRA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Barkåkra kyrka är en kyrkobyggnad i Barkåkra. Den är församlingskyrka i Barkåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan började byggas redan på 1100-talet. Det som finns kvar av denna äldsta kyrka är grund- och murpartier av långskeppets mittdelar. På 1400-talet blev kyrkan en prebendkyrka åt kantorn vid Lunds domkyrka. I samband med detta byggdes kyrkan ut. Man byggde ett vapenhus på södra långsidan som dock revs 1861. Det platta trätaket ersattes med kryssvalv som är putsade och försedda med målningar. 1826 byggde man en sakristia vid östra gaveln som revs 1924. Altaret flyttades då fram och den nuvarande sakristian finns bakom altaret. Den så kallade ”nykyrkan”, en i norr belägen tillbyggnad, byggdes 1802 och byggdes om 1924. Det är i denna tillbyggnad man i dag finner orgelläktaren från 1924. Under denna finns ett i dag igenmurat gravkor från 1600-talet genom ett gåvobrev från Kristian IV till Gabriel Kruse och dennes efterkommande på godset Engeltofta. Som vederlag skulle ett landgille av en halv tunna smör varje år utgå från godset till kyrkan, något som inlöstes av svenska staten 1951. Några värjor och silverplåtar har tagits fram från koret och hänger i dag på väggen.

Kyrkans inre restaurerades 1980-81. Kyrkorummet blev med detta något kortare då man byggde en ny vägg vid vapenhuset som därmed blev större. På 60- och 70-talen har glasmålningar donerats, gjorda av Randi Fisher och Ralph Bergholtz.

 • Altartavlan målades av Johan Berg 1738-39. Den föreställer Jesu sista måltid med lärjungarna. På ömse sidor om altartavlan står två träskulpturer i naturlig storlek som föreställer Moses med lagtavlorna samt Jesus som herde.
 • Altaruppsatsen är gjord av David Jastro, en bildhuggare från Helsingborg på 1700-talet, och är antagligen utförd på plats i Barkåkra. Den restaurerades 1983.
 • Dopfunten härstammar troligen redan från 1100-talet. Den är utförd i sten och rymmer invändigt 65 liter vatten. Funten är rikt ornamenterad, speciellt på den fyrsidiga foten med olika monster samt en lilja med korsblomma – symboliserande de onda makter som dopet är tänkt att skydda mot, samt liljan som symboliserar det nya kristna livet.
 • Predikstolen är från 1600-talet och har snidade sidostycken som föreställer evangelisterna. Den restaurerades 1983.
 • Kyrkans första orgel från 1861 var placerad på en läktare över västra ingången, och måste därmed ha varit mycket liten. Den nuvarande orgeln är från 1956, av pneumatisk konstruktion, är placerad i ”nykyrkan”.
 • Votivskeppet och triumfkrucifix är från 1940-talets slut.
 • I ”nykyrkan” finns även en minnestavla som påminner om en flygolycka i Vejby den 20 november 1964, med 31 dödsoffer.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör


HJÄRNARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hjärnarps kyrka är en kyrkobyggnad som ligger precis intill Hjärnarpsvägen i samhället Hjärnarp norr om Ängelholm. Den tillhör Hjärnarp-Tåstarps församling i Lunds stift.

Troligen har en kyrka funnits i Hjärnarp sedan 1100-talet. Kyrkan hade en rektangulär planform med torn i väster. Huvudingången låg i vapenhuset vid sydvästra sidan. Från början fanns en vägg mellan kyrktorn och kyrkorum. Väggen togs senare bort och tornet sänktes till samma nivå som övriga kyrkan. En fristående klockstapel uppfördes. 1794 tillkom norra korsarmen. I oktober 1836 tog församlingens nye kyrkoherde Sven Möller initiativet att bygga en ny kyrka. Vid en besiktning hittade man sprickor i muren och valven. Kyrkan dömdes ut och gudstjänsterna förlades till Tåstarps kyrka.

Åren 1838 – 1843 uppfördes en från grunden ny stenkyrka i nyklassicistisk stil som invigdes på Kyndelsmässodagen 1844. Den ritades av Carl Stål. Kyrkobyggnaden består av ett brett långhus med ett kvadratiskt kyrktorn i väster. Redan 1847 behövde kyrkan repareras. Byggmästaren som hade lämnat tio års garanti gick i konkurs och församlingen fick stå för kostnaderna. Under årens lopp har åtskilliga reparationer genomförts. 1871 lagades tak och valv. 1885 fick kyrkan nytt tak. 1887 lades ett nytt golv. 1934 installerades värmeledning. Då hade kyrkan haft elektrisk belysning i fyra år. 1967 togs en del bänkpartier under läktaren bort och ersattes med kapprum och väntrum.

 • Korväggen täcks av en freskomålning utförd av Pär Siegård och invigd 1957. Målningens motiv är Jesu lidandevecka.
 • Dopfunten i sandsten tillverkades omkring 1200. Tillhörande dopfat i driven mässing är daterat till 1600-talets första hälft. På norra väggen intill dopfunten hänger en gammal dopklänning.
 • En rikt skulpterad predikstol är från 1619.
 • En offerkista är från 1780-talet.
 • Kororgeln är från 1977.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


HÖJA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Höja kyrka är en kyrkobyggnad i Höja omkring fyra kilometer öster om Ängelholm. Den tillhör Ängelholms församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd i nygotisk stil efter ritningar av arkitekt A.J. Hallberg. Kyrkbygget påbörjades 1880 och 1 oktober 1882 på den helige Mikaels dag ägde invigningen rum. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt kor i öster och ett kyrktorn i väster. 2002 genomfördes en totalrenovering av kyrkan. Orgelläktaren byggdes ut vilket skapade utrymme för ett samlingsrum och toalett. Vapenhuset fick golvvärme och kyrkan kalkades om in- och utvändigt.

 • Dopfunten av sandsten tillverkades på 1200-talet. Tillhörande dopfat av mässing är från 1600-talet.
 • Altartavlan som skildrar korsnedtagningen är signerad J. Liljedahl år 1792. Tavlan genomgick en omfattande renovering 1967.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


MUNKA-LJUNGBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Munka-Ljungby kyrka är en kyrkobyggnad som ligger cirka 7 kilometer öster om Ängelholm i Skåne. Den tillhör Munka Ljungby församling i Lunds stift.

Kyrkan är av sten och består av långhus med två breda korsarmar och ett smalare kor. I väster finns ett torn.

Munka Ljungby kyrka är ett byggnadsverk, vars olika delar tillkommit under skilda tider. Äldst är nuvarande sakristian från senare delen av 1100-talet. Det var då förmodligen närmast ett kapell, som byggdes av munkarna på Herrevads kloster. Där hade biskopen i Lund 1144 grundat ett kloster, och till detta hörde stora jordområden, bland annat delar av nuvarande Munka-Ljungby socken, som säkerligen fått sitt namn av att det var ”munkarnas Ljungby”.

Senare utbyggdes kyrkan med sina kvadratiska innerum till ingången mellan nuvarande långhuset och vapenhuset. Under senare delen av 1400-talet slogs sannolikt valv i hela kyrkan, och tornbyggnaden tillkom längst i väster. Två breda korsarmar tillkom 1867-1868.

Kyrkan är byggd av gråsten, men den äldsta delen har hörnkedjor av huggen sandsten. Vid en reparation 1955 knackades all puts bort och man fann då att det vid tidigare ändringsarbeten använts tegel som utfyllnad, varför väggarna åter måste förses med puts. Endast sakristians gavel var så väl bevarad, att den efter en del bättringsarbeten kunde återfå sitt ursprungliga skick. Kvar från den äldsta kyrkan är sannolikt också den rundbågefris, som finns på sakristians norra och södra sidor.

 • Dopfunt av sandsten, Mörarpsgruppen, 1100-talets andra hälft, (bilder).
 • Kalkmålningar i koret från 1400-talet.
 • Altartavlan, som är en kopia av en Rubens-målning, är försedd med en solsymbol och i dess mitt de fyra hebreiska bokstäverna JHWH för Guds namn.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


REBBELBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Rebbelberga kyrka är en kyrkobyggnad i norra delen av Ängelholm. Den tillhör Ängelholms församling i Lunds stift. Från början var den landsbygdskyrka, men är numera omgiven av Ängelholms stadsbebyggelse.

Första kyrkan på denna plats uppfördes någon gång i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet och utgjordes av ett tvåkvadratiskt långhus med ett långsmalt rakt avslutat kor. Kyrktornet byggdes till någon gång på medeltiden.

Åren 1866 till 1867 genomgick kyrkan en nästan total omvandling då ett nytt långhus byggdes utanpå och inneslöt det gamla långhuset. Så länge ombyggnaden pågick kunde församlingen fira gudstjänst i vanlig ordning. I ombyggnadens slutfas revs det inre ursprungliga långhuset och man hade en ny och större kyrka. Kyrkans östra ände försågs med ett absidliknande utsprång. Kyrkans torn och en del av västra väggen bevarades och ingår i nuvarande kyrkobyggnad. Kyrktornet anses vara Ängelholms äldsta byggnadsverk. Tornet och det nya långhuset belades med tegeltak och försågs med trappgavlar. Ännu en stor ombyggnad genomfördes 1934 då den lilla utbyggnaden mot öster revs och ersattes med ett rymligt rektangulärt kor. Vid denna tidpunkt sattes även tornuret upp som var en gåva till kyrkan.

Kyrkorummet är vitkalkat och kalkades om när kyrkan genomgick en mindre renovering 2003. Samtidigt tog man bort några bänkrader för att ge utrymme till förråd.

 • Framme vid koret finns en altaruppsats från 1911 som är ritad av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Altartavlan är en kopia av Carl Blocks altartavla i Löderups kyrka och skildrar Jesu möte med de båda lärjungarna i Emmaus (Lukas 24:13-35).
 • Dopfunten hörde till den gamla kyrkan och tillverkades 1743. Dopfatet i mässing dateras till 1500-talet och är kyrkans äldsta föremål som fortfarande används.
 • I samband med ombyggnaden fick kyrkan sin predikstol 1867. På 1930-talet försågs den med pannåer som är utförda av konstnär Artur Larsson, Ängelholm.
 • Kyrkans orgel byggdes 1971 av Hammarbergs orgelbyggeri. Den är helmekanisk med 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal.
 • Kyrkans äldsta inventarium är det berömda Rebbelbergakrucifixet och räknas som ett av Skånes äldsta. Det skars till under romansk tid och skildrar Kristus som den segrande konungen. Numera förvaras krucifixet i Lunds universitets historiska museum.
 • Ett nattvardskärl finns med inskriptionen ”Tillhör Rebbelberga kyrka 1860”. Kärlet är betydligt äldre än så. I övrigt finns patén, sockenbudskalk och ljusstakar som skänktes till kyrkan 1872. En ny vinkanna och oblatask i siver togs i bruk 2005.
 • Storklockans ton är A1. Lillklockans ton är Cis2.
 • För några år sedan fick församlingen en dopkanna och dopskål i silver.
 • En brudkrona i förgyllt silver skänktes till församlingen 1953.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder + interiör


S:T MIKAELS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Mikaels kyrka i Ängelholm är en samarbetskyrka mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Ängelholms församling och tillhör sålunda Svenska kyrkan. Kyrkan ligger i södra delen av Ängelholm.

Kyrkan invigdes Palmsöndagen den 23 mars 1997 av domprost Anders Svenningsen. Kyrkan är ritad av arkitekten Pontus Möller.

Namnet kommer från ärkeängeln Mikael. Eftersom Ängelholm har en ängel i sitt stadsvapen ansågs det lämpligt att en ängel också fick ge namn åt kyrkan.

I samma byggnad finns förutom kyrkorum även kök, café, kontor, ett kyrktorg, samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.

I altarväggen finns fyra tegelstenar inmurade som kommer från EFS-kyrkan i Ängelholm, Höja kyrka, Rebbelberga kyrka, samt Ängelholms kyrka. Altaret utgör kyrkans centrum. Därifrån sprids ordet som ringar på vattnet. Dessa ringar avtecknar sig i golvbeläggningen och utanför byggnaden förs det vidare i markbeläggningen, trädplanteringen och bort till parkeringsplatserna.

Bakom altaret hänger ett kors som är tillverkat av en 7 200 år gammal ekstock som påträffades i Rönneå i samband med bygget av Sockerbruksbron i Ängelholm. Även dopfunten är tillverkad av virke från denna ek. Såväl altare, kors som dopfunt är ritade av arkitekten Pontus Möller.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


STARBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Starby kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Starby. Den tillhör Strövelstorps församling i Lunds stift. Kyrkan ligger omkring en mil sydost om Ängelholm och en halvmil väster om Östra Ljungby.

I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster av samma bredd som långhuset. I väster finns ett kyrktorn med huvudingång. Öster om koret finns en halvrund absid där sakristian är inrymd. Till sakristian finns en separat ingång.

Ursprungliga kyrkan uppfördes av tegel omkring år 1200. Någon gång på 1400-talet försågs kyrkans innertak med nuvarande tegelvalv som ersatte ett platt trätak eller ett tunnvalv av trä. År 1662 var klockstapeln förfallen, men först år 1737 ersattes den av en ny. Kyrkan behöll sitt medeltida utseende fram till början av 1800-talet. Ytterväggarna av tegel var rappade och vitfärgade. Öster om långhuset fanns ett smalare och lägre kor. Vid långhusets sydsida fanns ett vapenhus och vid norra långväggen fanns en strävpelare av tegel. Kyrkans tak var täckt med bly medan vapenhusets tak var täckt med tegel. Långhus och kor var båda försedda med trappgavlar.

Åren 1818 – 1819 uppfördes nuvarande kyrktorn efter ritningar av arkitekt Axel Almfelt. Tornet ersatte klockstapeln från 1737. Åren 1854 – 1855 förlängdes kyrkan åt öster med en tillbyggnad av gråsten. Koret fick därmed samma höjd och bredd som kyrkan i övrigt. Samtidigt tillkom nuvarande absidformade sakristia i öster. Långhusets västra del med valv förblev intakt. 1912 genomfördes en invändig renovering då valvbågarna försågs med målningar. Samma år installerades urverk med urtavla i tornets lanternin. På 1950-talet installerades elektrisk uppvärmning. 1982 renoverades kyrkans exteriör och ytterväggarna fick ny puts.

 • Predikstolen är troligen tillverkad 1668 men på dess ljudtak står årtalet 1681.
 • Altartavlan med Getsemanemotiv är utförd 1831 av Alexander Malmkvist.
 • Kyrkans första orgel installerades 1862 av orgelbyggare P Söderling, Göteborg. Orgeln hade sju stämmor och pipor av trä som senare ersattes av metallpipor. 1933 tillkom nuvarande orgel med tio stämmor byggd av orgelbyggare Magnusson i Göteborg.
 • Nuvarande dopfunt tillkom 1891 och står numera under orgelläktaren vid kyrkorummets ingång. En medeltida dopfunt avlägsnades vid ombyggnaden 1819 men återbördades 1998 och står numera i koret.
 • Kyrkans nattvardskärl är för första gången omnämnd i en inventarieförteckning från 1662.
 • Ena kyrkklockan är från 1631 och den andra från 1774 (omgjuten 1787).

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


STRÖVELSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Strövelstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Strövelstorp. Den tillhör Strövelstorps församling i Lunds stift.

Nuvarande stenkyrka uppfördes omkring år 1200 och kan ha föregåtts av en träkyrka. Under 1400-talet slogs valven och ett vapenhus byggdes till i söder. Sannolikt tillkom även kyrktornet vid samma tid. 1750 byggde man till en korsarm på norra sidan och 1846 byggdes en korsarm till på södra sidan. Sistnämnda tillbyggnaden leddes av professor Carl Georg Brunius.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör 2020-07-31


TÅSSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tåssjö kyrka ligger i Tåssjö socken, vid östra stranden av Kyrkesjön, norr om Abborrasjön, som i sin tur ligger i närheten av Rössjön och Västersjön. Kyrkan tillhör Munka Ljungby församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkans äldsta delar uppfördes under medeltiden, möjligen på 1200-talet. Rester av denna ursprungliga kyrka finns i nuvarande kyrkas murar och sträcker sig från platsen under orgelläktaren fram till korsarmarna.

Relativt sent, men okänt när, byggdes kyrkan till åt väster. Om kyrktornet tillkom då är inte känt. Dörren till ingången här har ett lås där mekanismen är dold i en urholkad trädstam. Denna dörr bär spår efter kulor eller grovt hagel, vilket sägs ha tillkommit under snapphanetiden.

Kyrkporten och vapenhuset fanns ursprungligen vid södra sidan, men flyttades 1855 till västra gaveln. Under mitten av 1860-talet byggdes kyrkan till åt öster och försågs samtidigt med korsarmar åt norr och söder.

En omfattande restaurering genomfördes 1955 då sakristian avgränsades, nytt golv och nya bänkar tillkom och de gamla vedeldade ugnarna byttes ut mot elvärme.

2002 gjordes nya elinstallationer i kyrkan, ett vattenburet värmesystem installerades, målning av väggar och tak utfördes, samt konservering av inventarier, liksom renovering av ljuskronor och vägglampetter.

2008 skedde en utvändig renovering då puts byttes ut.

 • Altartavlan föreställer Jesu nedtagande från korset. Den skänktes till kyrkan 1842 av ägaren till Rössjöholm, konsul Carl Henric Roth och hans maka.
 • I kyrkan finns även en äldre altartavla som troligen är från början av 1700-talet.
 • Ett altarskåpsrelief från 1500-talet är bevarat.
 • Predikstolen är från 1700-talet.
 • Dopfunten av sandsten är från 1200-talet.
 • Kyrkans orgel är från 1920.
 • Nattvardskalken av förgyllt silver är från 1579. På dess fat finns två sammanställda vapen. Runt fatets kant finns följande text: ”AAGE BILCK – MARGRETE TOTH GAFT DENNE KALK TILL TAASSE KIRKE PA DEN 26 DAG APRILIS SOM DERES BRULLOP WAR ANO 1579”.
 • En sengotisk träskulptur hänger på kyrkans södra vägg. Den föreställer ”Jungfru Marie Kröning” och kan möjligen vara från 1400-talet.
 • En gammal gravvård av kalksten låg ursprungligen i koret, men är numera uppsatt på norra väggen. Vården är efter ”lanshöfdingen öfver Christianstads län, Högwälborne Herr Nils Silfwerschiöld, 1675-1753”.
 • Två kyrkklockor hänger i tornet. Äldsta klockan göts om 1772. Medan den yngre klockan tillverkades 1928.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, fräscha interiörbilder oktober 2020


TÅSTARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tåstarps kyrka är en kyrkobyggnad som ligger mitt i Tåstarp på vägen mellan Munka-Ljungby och Hjärnarp utanför Ängelholm. Den tillhör Hjärnarp-Tåstarps församling i Lunds stift.

Äldsta delarna av kyrkan härstammar från romansk tid, omkring år 1200 och var sannolikt byggd av munkar från Herrevads kloster. Ursprungligen bestod kyrkan av ett långhus med ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid längst i öster.

Under 1400-talet försågs innertaket med valv. Under 1700-talet förlängdes kyrkan åt väster. 1829 uppfördes ett kyrktorn av gråsten som ersatte en tidigare klockstapel. Vid en omfattande renovering 1951 togs gamla målningar fram, däribland två solkors på norra väggen från kyrkans invigning omkring år 1200.

Intill kyrkan ligger en forntida offerplats.

 • Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan. Funten har huggna vädurs- och människohuvuden på foten och en rund cuppa.
 • Ett åttakantigt dopfat av mässing härstammar från 1600-talet.
 • Ett triumfkrucifix härstammar från medeltiden.
 • Altaruppsatsen från 1600-talet består av snidade träkolonner. Dess målningar tillkom 1776.
 • På predikstolen står årtalet 1619 och är troligen det år den tillverkades.
 • I kyrktornet hänger två klockor. Storklockan är från 1775 och lillklockan från 1833.
 • En mycket gammal fattigbössa finns i vapenhuset.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder tagna 23/5 2015


ÄNGELHOLMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ängelholms kyrka ligger i centrala Ängelholm. Den tillhör Ängelholms församling i Lunds stift.

Första kyrkan i Ängelholm uppfördes under 1500-talet strax efter att staden grundats. Föregångaren Luntertuns kyrkas klocka flyttades till Ängelholms kyrka, där den fortfarande bevaras. Den nya kyrkan kom emellertid att förstöras helt 1565 vid ett krig mot svenskarna. (Vid den tiden var Skåne en del av Danmark) Kyrkan var en ruin under mer än hundra år. Under början av 1700-talet uppfördes den nuvarande kyrkan på ruinerna av den gamla. En stor renovering genomfördes vid mitten av 1800-talet då korsarmarna tillkom. Även under 1900-talet genomfördes stora renoveringar. På 1930-talet byggdes nuvarande sakristia.

Slag klockan på Kyrkans östra sida slår varje hel- och halvtimme. Klockan är från år 1736. Före tornuret var vit med svarta visare och siffror var den svart med Guld, Vit , Gul färgade siffror och visare.

Senaste tillbyggnaden är ett samlingsrum på norra sidan som byggdes i början av 1980-talet.

År 2000 genomgick kyrkan en stor invändig renovering och kalkades om helt. Då tillkom ett nytt fristående altare och likaså en ny orgel som är byggd i Danmark. Orgelbyggaren heter Carsten Lund.

Storklockan (Botulfs klockan) togs i bruk 1948. På klockans övre rand finns denna latinska text: ”BENEDIC ANIMA MEA JEHOVAE ET OMNIA INTESTINA MEA NOMINI SANCTITATIS EJUS. PSALMUS C III:I.” Texten är ett citat från Psalm 103:1 i Bibeln. Enligt Helge Åkesons översättning står det på svenska: ”Lova Jehová, min själ, och allt, som i mig är, love hans heliga namn.” och på den ena sidan står det ”ANNO DOMINI NITTONHUNDRAFYRTIOÅTTA I GUSTAV V:s NITTIONDE LEVNADSÅR OCH FYRTIOFÖRSTA REGERINGSÅR DÅ EDVARD RODEHE VAR BISKOP I LUND HANS BIRGER HAMMAR KYRKOHERDE GUNNAR TWETE VICE PASTOR CARL ERIC ROSENQUIST ORGANIST NILS MELIN OCH JACOB ALBIN MÖLLER KYRKOVÄRDAR BLEV JAG SANKT BOTULFS KLOCKA GJUTEN AV M. & E. OHLSSON I YSTAD.” Andra sidan ”TILL JORDEVANDRARNAS TYNGDA BRÖST MIN STÄMMA LJUDER MED HOPP OCH TRÖST ATT VÄRLDENS SYSKONKRETS KALLA TILL KÄRLEKENS VERK FÖR ALLA. DU HÖR MIN KLANG FRÅN DIN BARNDOMSTID DEN RINGER OMSIDER DITT STOFT TILL FRID OCH BÄR TILL UNGA OCH GAMLA BUD FRÅN VÄRLDARNAS HERRE OCH HIMMELENS GUD. ERNST LEONARDH”. Klockan väger 1231 kg & ger tonen F1. Höjd: 130 cm. Diameter: 120 cm.

Mellanklockan (Callmander klockan) är given av apotekaren Jacob Callmander och togs i bruk 1925. Den ena inskriptionen är ”GLORIA IN AXELSIS DEO. GJUTEN AV M. & O. OHLSSONS I YSTAD.” och den andra är ”ÅR 1925 SKÄNKTES DENNA KLOCKA TILL ÄNGELHOLMS KYRKA AV APOTEKAREN JACOB CALLMANDER.”& väger 550 kg och ger tonen A1. Höjd:115 cm. Diameter.105 cm.

Lillklockan (Luntertunklockan) härstammar från Luntertun. Klockan göts år 1470 och samma år togs klockan i bruk. Höjd:89 cm. Diameter:72 cm. Inskrift ”(märke)anno+domini+m+cccc+lxx+o rex glorie+criste+veni+cvm+pace+magist(märke)er+lavrensius+tummi+klavs+som(märke)agctaáve+maria+gracia+plena+d” Översättning: A.D. 1470. O ärans konung Kriste kom med fred. Magister Laurentius. Tummi Klausson. (agcta?) Hell Maria, full av nåd.”d” är möjligen första bokstaven i ”Dominus tecum”.(=Herren med dig). Vikt:250 kg och ger tonen C2. Gjuten av ”mester Lars”

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder Oktober 2017. Fram för allt interiör.

 


ÖSSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Össjö kyrka är en kyrkobyggnad på en kulle centralt i samhället Össjö, omkring 12 kilometer öster om Ängelholm i Skåne. Den tillhör sedan 2006 Munka Ljungby församling i Lunds stift.

Kyrkan har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn med ingång. Fasaderna är belagda med puts.

Össjö kyrka uppfördes i romansk stil under senare delen av 1100-talet. Kyrktornet tillkom senare.

En omfattande restaurering genomfördes 1865 då tornet delvis byggdes om. Även ingången byggdes om och en vacker rundbågsportal flyttades dit. Under 2004-2005 utfördes en ytterligare större renovering av kyrkan med bland annat ommålning i gamla färger för bänkarna och kortaket, det senare nu i blått. Samtidigt gjordes koret rymligare och under läktaren inreddes mindre samlingsrum.

 • En fyrsidig, rikt ornamenterad dopfunt av sandsten är tillverkad av Mörarpsmästaren under 1100-talets andra hälft, (bilder). Tillhörande dopfat av mässing är från 1600-talet.
 • Ett triumfkrucifix från slutet av 1400-talet förvaras numera i Lunds universitets historiska museum. Tidigare hängde krucifixet i ursprungliga kyrkans triumfbåge.
 • Predikstolen med datering 1756 är tillverkad av Johan Ullberg.
 • Sedan 1865 finns i koret en kopia av Thorvaldsens Kristus.
 • På norra väggen hänger tidigare altartavla utförd av Johan Ullberg och anskaffad 1751. Tavlan har motivet ”Den sista måltiden” och var altartavla fram till år 1865.
 • Orgeln är tillverkad 1901 och restaurerad 1987.
 • I tornet hänger två kyrkklockor. Storklockan bär årtalet 1769 medan lillklockan är daterad till år 1506.

Arne Thorén, som bland annat var Sveriges Radios korrespondent i New York under många år, ligger begravd på kyrkogården.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019