Ausås kyrka

Ausås kyrka är en kyrkobyggnad i Ausås. Den är församlingskyrka i Strövelstorps församling i Lunds stift.

Kyrka uppfördes 1857–1858 och invigdes den 14 november 1859. Byggnaden ritades 1848 av Johan Fredrik Åbom och sammanfogades med ett sedan tidigare befintligt kyrktorn från en äldre kyrka uppförd på medeltiden.

Barkåkra kyrka

Barkåkra kyrka är en kyrkobyggnad i Barkåkra. Den är församlingskyrka i Barkåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan började byggas redan på 1100-talet. Det som finns kvar av denna äldsta kyrka är grund- och murpartier av långskeppets mittdelar. På 1400-talet blev kyrkan en prebendkyrka åt kantorn vid Lunds domkyrka.

Hjärnarps kyrka

Hjärnarps kyrka är en kyrkobyggnad som ligger precis intill Hjärnarpsvägen i samhället Hjärnarp norr om Ängelholm. Den tillhör Hjärnarp-Tåstarps församling i Lunds stift.

Troligen har en kyrka funnits i Hjärnarp sedan 1100-talet. Kyrkan hade en rektangulär planform med torn i väster. Huvudingången låg i vapenhuset vid sydvästra sidan. Från början fanns en vägg mellan kyrktorn och kyrkorum.

Höja kyrka

Höja kyrka är en kyrkobyggnad i Höja omkring fyra kilometer öster om Ängelholm. Den tillhör Ängelholms församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd i nygotisk stil efter ritningar av arkitekt A.J. Hallberg. Kyrkbygget påbörjades 1880 och 1 oktober 1882 på den helige Mikaels dag ägde invigningen rum.

Munka-Ljungby kyrka

Munka-Ljungby kyrka är en kyrkobyggnad som ligger cirka 7 kilometer öster om Ängelholm i Skåne. Den tillhör Munka Ljungby församling i Lunds stift.

Kyrkan är av sten och består av långhus med två breda korsarmar och ett smalare kor. I väster finns ett torn.

Munka Ljungby kyrka är ett byggnadsverk, vars olika delar tillkommit under skilda tider.

Rebbelberga kyrka

Rebbelberga kyrka är en kyrkobyggnad i norra delen av Ängelholm. Den tillhör Ängelholms församling i Lunds stift. Från början var den landsbygdskyrka, men är numera omgiven av Ängelholms stadsbebyggelse.

Första kyrkan på denna plats uppfördes någon gång i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet och utgjordes av ett tvåkvadratiskt långhus med ett långsmalt rakt avslutat kor.

Sankt Mikaels kyrka

Sankt Mikaels kyrka i Ängelholm är en samarbetskyrka mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Ängelholms församling och tillhör sålunda Svenska kyrkan. Kyrkan ligger i södra delen av Ängelholm.

Kyrkan invigdes Palmsöndagen den 23 mars 1997 av domprost Anders Svenningsen. Kyrkan är ritad av arkitekten Pontus Möller.

Starby kyrka

Starby kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Starby. Den tillhör Strövelstorps församling i Lunds stift. Kyrkan ligger omkring en mil sydost om Ängelholm och en halvmil väster om Östra Ljungby.

I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster av samma bredd som långhuset.

Strövelstorps kyrka

Strövelstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Strövelstorp. Den tillhör Strövelstorps församling i Lunds stift.

Nuvarande stenkyrka uppfördes omkring år 1200 och kan ha föregåtts av en träkyrka. Under 1400-talet slogs valven och ett vapenhus byggdes till i söder.

Tåssjö kyrka

Tåssjö kyrka ligger i Tåssjö socken, vid östra stranden av Kyrkesjön, norr om Abborrasjön, som i sin tur ligger i närheten av Rössjön och Västersjön. Kyrkan tillhör Munka Ljungby församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkans äldsta delar uppfördes under medeltiden, möjligen på 1200-talet.

Tåstarps kyrka

Tåstarps kyrka är en kyrkobyggnad som ligger mitt i Tåstarp på vägen mellan Munka-Ljungby och Hjärnarp utanför Ängelholm. Den tillhör Hjärnarp-Tåstarps församling i Lunds stift.

Äldsta delarna av kyrkan härstammar från romansk tid, omkring år 1200 och var sannolikt byggd av munkar från Herrevads kloster.

Ängelholms kyrka

Ängelholms kyrka ligger i centrala Ängelholm. Den tillhör Ängelholms församling i Lunds stift.

Första kyrkan i Ängelholm uppfördes under 1500-talet strax efter att staden grundats. Föregångaren Luntertuns kyrkas klocka flyttades till Ängelholms kyrka, där den fortfarande bevaras.

Össjö kyrka

Össjö kyrka är en kyrkobyggnad på en kulle centralt i samhället Össjö, omkring 12 kilometer öster om Ängelholm i Skåne. Den tillhör sedan 2006 Munka Ljungby församling i Lunds stift.

Kyrkan har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn med ingång.