Se en kortare översikt över kyrkor i Båstads kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

FÖRSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Förslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Förslöv. Den är församlingskyrka i Förslöv-Grevie församling i Lunds stift.

Den gamla kyrkan från 1100-1200-talet skall ha varit utförd i romansk stil, av gråsten med valv i rundbågsstil. Från 1318 finns en beskrivning av denna kyrka. På 1600-talet gjordes en omfattande renovering av kyrkan. Två ingångar fanns vid denna tid. Kyrkorummet skall ha liknat kyrkorna i Barkåkra och Tåstarp.

1775 byggdes det gråstenstorn som finns kvar idag. Tornet är 18 alnar brett, 12 långt samt 38½ alnar högt. I kyrktornet finns två klockor. Den stora klockan omgöts 1762 samt 1871. Den mindre klockan är från 1830 och omgöts 1904.

På sockenstämman 1849 stadfästes planen om ombyggnad och utvidgning av Förslövs kyrka. Den nya kyrka invigdes på juldagen 1851. Långhuset breddades med 6 alnar samt förlängdes åt öster enligt Fredrik Wilhelm Scholanders och Weste Westessons ritningar[1]. Väggarna murades upp av gråsten och på sadeltaket lades skiffer. Det nya kyrkorummet fick måtten 40 alnar gånger 23 alnar och fick på östra gaveln en sakristia som är 13 alnar bred och 10 alnar lång. Utsidan vitrappades och fönstrens glas blyinfattades. Man lade också till en läktare.

En större restaurering av kyrkan skedde 1951. Koret utökades och golvet belades med kalkstensplattor. I mittengången och de nya sidogångarna lade man tegel samt trä i bänkraderna. Hela kyrkan målades i en varmare färgton. Konstnär Pär Siegård utförde målningar på bänkskärmarna mot koret.

1960 blev kyrkan försedd med bänkljusstakar och kyrktornet fick utvändig fasadbelysning.

Predikstolen och altaret införskaffades 1875. Vid denna tid såldes en hel del av kyrkans gamla inventarier på auktion.

1935 fick kyrkan fyra lampetter, gjorda av svartek föreställande de fyra evangelistsymbolerna. Konstnären Otto Djerf gjorde träarbetet och smeden Albert Adler skapade ljushållarna av järn. Vid samma tillfälle överlämnade Otto Djerf ett av honom i svartek utskuret krucifix. En mindre lampett av samme konstnär finns i kyrkans vapenhus som varit i Elsa Holmberg-Olssons hem och skänkts av sönerna Anders och Benkt Ragnarsson.

 • En dopfunt av svartek, tillverkad av Otto Djerf och skänkt till kyrkan som avskedsgåva av prosten Anshelm år 1952, står framme i koret. I denna dopfunt finns dopskålen av mässing som familjen Trane skänkte under 1600-talet.
 • En hög dopljusstake skänktes 1955 av Matilda och Karl Olsson. Den är designad och skuren i fransk ek av konstnären Christian Berg. Av samme konstnär finns också två tavlor utskurna i trä, en på vardera långsidornas mitt.
 • Av det äldre kyrksilvret märks en förgylld nattvardskalk i silver, skänkt av prosten Warberg 1738. Hans änka Judit Klerk skänkte samma år en oblatask av silver.
  Orgeln
 • I början av 1800-talet inköptes en gammal orgel för 100 riksdaler. Denna byttes emellertid ut 1860. Genom en donation 1919 från patron Nils Johnsson, Ljungbyholm, kunde man 1929 installera en ny orgel samt koppla in el. 1972 köptes den orgel som finns i kyrkan i dag. Spelverket från 1929 är restaurerats och återfinns på orgelläktaren.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GREVIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Grevie kyrka är en kyrkobyggnad som ligger cirka två kilometer söder om samhället Grevie på Bjärehalvön. Den tillhör Förslöv-Grevie församling i Lunds stift.

Även om kyrkan ser ut att vara uppförd på 1800-talet, så härstammar dess äldsta delar från 1100-talet. Ursprungskyrkan är till stor del bevarad.

1804 tillbyggdes en stor korsarm av gråsten vid norra sidan. 1839 påbörjades en genomgripande ombyggnad då de medeltida takvalven ersattes med trätak och fönstren förstorades. Två vapenhus vid långhusets södra sida revs. 1845 revs det gamla kyrktornet och ersattes av ett nytt. I tornets bottenvåning inreddes ett nytt vapenhus. 1855–1857 förlängdes långhuset åt öster efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. 1936 ombyggdes tornets lanternin efter ritningar av Nils A. Blanck. Den gamla öppna lanterninen var rötskadad och togs bort. En ny lanternin uppfördes som var täckt och klädd med kopparplåt.

1937 målades en altarfresk av Pär Siegård. Dess motiv är Jesu Bergspredikan (Matteus 5 – 7). Jesus är omgiven av sina lärjungar. Bakomliggande landskap är inspirerat av utsikten mot Skälderviken med Kullaberg i bakgrunden.

1964–1968 genomfördes en stor restaurering då man tog fram konturerna av ett medeltida valv vid vapenhusets ingång. Då flyttades altaret till sin ursprungliga plats i koret från att tidigare ha varit placerat vid södra långväggen. Kyrkan fick en ny huvudingång och valvbågen förändrades så att man från norra utbyggnaden fick bättre insyn i huvudkyrkan. 1983 byttes takbeläggningen ut från skiffer till koppar.
Inventarier

 • Dopfuntens fot är medeltida. Tillhörande dopfat i mässing är ett tyskt arbete från 1540.
 • I vapenhuset finns en vigvattensskål av medeltida ursprung.
 • I koret finns en ljuskrona av malm. Den skänktes till kyrkan 1620 av professor Christian Logomontanus i Köpenhamn.
 • I tornet hänger två klockor. Lillklockan göts 1623 och storklockan 1936.
 • Altarkrucifixet skänktes till kyrkan 1934 och har en Kristusbild snidad i Oberammergau.
 • Orgeln med 15 stämmor, två manualer och pedal byggdes av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och tillkom vid restaureringen 1964–1968.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


HOVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hovs kyrka är en kyrkobyggnad i orten Hov i Båstads kommun. Den är församlingskyrka i Västra Karup-Hovs församling i Lunds stift.

I anslutning till kyrkan ligger en ättehög med stensättningar och bautastenar, som visar att Hov redan under forntiden var en plats för gudsdyrkan men också för rådslag och ting.

Första kyrkan på platsen var troligen en stavkyrka som uppfördes vid början av 1100-talet [1]. Första stenkyrkan på platsen uppfördes troligen på 1100-talet eller 1200-talet. På 1500-talet är det troligt att kyrkan byggdes om eller ersattes av en ny.

Nuvarande kyrka i Hov byggdes under åren 1837 – 1839 efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Samtidigt revs den gamla stenkyrkan, som låg på samma plats. För att lättare finansiera kyrkbygget såldes gamla kyrkans blytak. 1871 ersattes torntakets lanternin med nuvarande trappstegsgavlar. Kyrkans yttertak var från början belagt med ekspån som inte tålde det fuktiga klimatet och därför byttes ut mot spån av furu. 1888 ersattes spåntaket med ett tak av engelsk korrugerad järnplåt. 1902 blåste taket av vid en julstorm och ersattes av svensk korrugerad järnplåt som ansågs vara bättre. 1930 genomgick kyrkan en stor renovering då antikglas sattes in i alla fönster. 1970 uppstod en brand på grund av ett åsknedslag och en icke fungerande åskledare. Vid påföljande ombyggnad fick taket sin nuvarande beläggning med skiffereternit.

 • Dopfunten av huggen sten är från 1200-talet. Tillhörande dopfat i hamrad mässing är troligen tillverkkat i Nürnberg på 1500-talet.
 • På södra väggen finns ett triumfkrucifix från 1200-talet.
 • Vid ingången finns två stockar, en fattigstock och en sockenstock, båda från 1700-talet.
 • Orgeln är från 1912 och byggdes av orgelbyggaren Eskil Lundin från Göteborg. Den har tolv stämmor. Efter en omfattande restaurering togs orgeln åter i bruk 1997.
 • En altarmålning är utförd av Fritiof Svensson från Stockholm. Målningen kom till kyrkan 1922.
 • Ett nattvardskärl är omgjort 1797. En oblatask är från början av 1800-talet.
 • I vapenhuset i tornets bottenvåning finns en golvurna skänkt till kyrkan 1974. Urnan är signerad Yngve Blixt, Höganäs.
 • I kyrktornet hänger en stor och en liten kyrkklocka som båda har samma form. Storklockan göts 1704 av Lars Uetterholtz i Malmö. År 1860 samt år 1927 göts klockan om. Numera väger klockan 580 kg från att tidigare ha vägt 414 kg. Klockan ger tonen GIS1. Lillklockan tillverkades 1513 och väger 325 kg. År 1839 samt år 1923 göts klockan om. Klockan ger tonen H1.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


MARIAKYRKAN BÅSTAD

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Mariakyrkan är en kyrkobyggnad i Båstad i norra Skåne. Den tillhör Båstad-Östra Karups församling i Lunds stift.

Mariakyrkan är en treskeppig kyrka från 1400-talet. Den är tämligen stor för att vara medeltida, och räknas därför som kulturellt intressant. Kyrkan är även intressant genom olika gamla kalkmålningar och den övriga interiören i form av mittskeppets stjärnvalv och sidoskeppens korsvalv. Kyrkan började byggas runt 1450 och stod färdig i början av 1500-talet. Kyrkan invigdes i Jungfru Marias namn år 1460.

 • Träskulptur av Jungfru Maria och barnet, som troligen är från samma tid som kyrkans invigning. Detta är kyrkans finaste och mest dyrbara klenod.
 • Altartavla från 1775 med ett medeltida krucifix.
 • Predikstol i empirestil uppförd 1836.
 • Tornur tillverkat av urfabriken Pellas Erik Persson och söner i Motala Nr 28 från 1876.Numera ersatt med Clock o Matic elur

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör juli 2019


TOREKOVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Torekovs kyrka är en kyrkobyggnad i Torekov på Bjärehalvön. Den är församlingskyrka i Torekovs församling i Lunds stift.

Föregående kyrka var uppförd 1344 och helgad åt jungfru Thora. 1858 brann kyrkan ned tillsammans med 47 hus. Kyrkans grundmurar finns bevarade i centrala Torekov. Nuvarande kyrka uppfördes 1860-1863 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Efter ett angrepp av husbock byggdes kyrkan om åren 1950-1953. En sakristia i norr tillkom och tornet byggdes om till annan form.

 • Predikstolen är byggd 1863 och restaurerad 1953.
 • Dopfunten av mässing är från 1648 och tillhörande dopskål av porslin är från 1954.
 • I tornet hänger kyrkklockor av malm. Storklockan är från 1881 medan lillklockan är från 1863.
 • Ett votivskepp föreställer ett krigsfartyg. Normalt brukar votivskepp föreställa handelsfartyg.
 • En osignerad altartavla är av okänd ålder.
 • En tavla från 1697 har motivet Jesus på korset.
 • Ljuskronor är från 1650-1750.
 • I kyrkan finns en tavla som skildrar en tidigare brand som ägde rum 22 december 1737.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör Juli 2019. Tyvärr för många bilar på gata och parkering för att ta nya exteriörbilder.


VÄSTRA KARUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Karups kyrka är en kyrka i Västra Karup i Skåne. Den tillhör Västra Karup-Hovs församling i Lunds stift.

Medeltidskyrkan har en stomme av natursten och väggar är belagda med puts. I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus med kyrktorn i väster och i öster en halvrund absid där sakristian är inrymd. Vid långhusets södra långsida finns en bred korsarm. Långhusets och södra korsarmens yttertak är belagda med tegel, medan tornets och sakristians tak är belagda med kopparplåt. Kyrkorummet är orienterat i nord-sydlig riktning med ingång vid korsarmens södra vägg och koret vid norra långhusväggen. Långhuset och södra korsarmen har innertak täckta av tunnvalv av trä.

Enligt en muntlig tradition var första kyrkan på platsen en stavkyrka. Äldsta delarna av nuvarande stenkyrka är sannolikt från 1100-talet. Man vet att en kyrka fanns på platsen 1156 under ärkebiskop Eskils tid.

En tillbyggnad genomfördes 1790 eller 1793 efter ritningar av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, då kyrkan förlängdes åt öster och försågs med nytt kor och en ny absidformad sakristia.

En bred korsarm åt söder uppfördes 1818 efter ritning av Axel Almfeldt. Enligt en ritning från 1805 skulle kyrkan haft två korsarmar, men av ekonomiska skäl byggdes bara den södra. Tornet daterar sig från mitten av 1700-talet men en nybyggnad skedde 1843 efter ritningar av Theodor Edberg.

En restaurering genomfördes 1957-58 under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe då ett nytt golv av röda tegelplattor sattes in. Tidigare öppen bänkinredning ersattes med nuvarande sluten bänkinredning. Den 1 juni 1958 återinvigdes kyrkan av biskop Anders Nygren.

 • Predikstolen är utförd efter ritning från 1838.
 • Altartavlan ”Kristi korsfästelse” är utförd av Martin David Roth 1800. Altartavlans solsymbol har tetragrammet JHWH.
 • Dopfunten är huggen i sandsten och tillverkades möjligen på 1200-talet. Tillhörande dopfat i mässing tillkom under senare delen av 1500-talet.
 • I kyrkans valv hänger sju ljuskronor. Där den som är längst åt väster skänktes till kyrkan 1796.
 • Två ljusstakar av malm är från 1600-talet.
 • I kyrkan finns två nattvardskärl där den äldre av förgyllt silver har årtalet 1621 ingraverat.
 • Äldre mässhake med tetragrammet JHWH finns bland textilierna.
 • Ett votivskepp tillverkat 1868.
 • Orgeln är byggd av Paul Ott, Göttingen, Tyskland och invigd 1963. Orgeln är mekanisk med huvudverk, ryggpositiv, pedal, samt 25 stämmor.
 • I tornet hänger två kyrkklockor av malm. Storklockan tillkom 1708 och blev omgjuten 1784, samt 1871.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


ÖSTRA KARUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Karups kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Karup nära Båstad. Den är församlingskyrka i Båstad-Östra Karups församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i landskapet Halland, men tillhör Skåne län.

Kyrkan är en stenkyrka och härstammar från 1000- eller 1100-talet. Sedan dess har kyrkan byggts om ett flertal gånger. Den är helgad åt S:t Olof. Det är ursprungligen en romansk kyrka med långhus, smalare kor, samt absid i öster.

Kyrktornet finns i väster och härstammar från 1200-talet, men fick återuppbyggas efter ett ras 1916.

1869 blev kyrkan en korskyrka genom att den byggdes ut i norr, syd och öst.

1898 påträffade Viktor Ewald en märklig sten i grundmuren, en s.k. tympanonsten. Denna sten hade tidigare suttit över den ursprungliga södra ingången, som var männens ingång. Stenen var försedd med ristade bilder. I mitten fanns en biskop med mitra och kräkla i handen. Vid hans västra sida fanns ett invigningskors och ett svärd. Nedtill ringlade sig en ormliknande figur längs stenen.

Senaste större restaurering gjordes 1970-71 då bland annat sakristian och predikstolen flyttades.

2013 fick kyrkan nytt tak av ekspån, då furuspånstaket från 1988 läckte in vatten. Samtidigt blev putsen på fasaden fixad och plåt byttes ut.
Inventarier

 • Altartavlan är gjord av Pär Siegård 1952.
 • Kyrkans orgel är en äkta Söderlingorgel från 1842.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör