Se en kortare översikt över kyrkor i Eslövs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BILLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Billinge kyrka, är en kyrkobyggnad i Billinge. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i tegel 1865 efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall.

Kyrkan invigdes 27 augusti 1865. Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, skänkt av kvarnägaren Måns Sonesson, har årtalet 1864. En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget. Den gamla kyrkan, som revs 1863-1864, var 47 1/2 aln lång och 14 1/4 aln bred. Den låg på samma plats som den nya men bild av den gamla kyrkan saknas.

Från gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare. I nya kyrkans murar ingår mycket sten från gamla kyrkan. Dopfunten är av sandsten från 1100- eller 1200-talet, och har dopfat av mässing från 1500-talets senare hälft.

 • Två kyrkklockor, som på gamla kyrkans tid hade sin plats i en klockstapel, belägen öster om kyrkan. Storklockan, gjuten 1750, står sedan 1958 nedanför koret. Den rämnade 13 mars 1822, då husmannen Rasmus Rasmusson och hans hustru Märta Jönsdotter begravs. Den lagades med 5 dubbelt konformade järn och kunde så tjänstgöra ytterligare 136 år.
 • Lillklockan i tornet är gjuten 1792, ”då Sverige sörjde Gustaf III, fallen för inhemsk mordisk hand.” Kyrkbygget kostade 20 500 riksdaler. 130 000 tegel hämtades från Rönneholm. Arkitekt var domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall, Lund, byggmästare var A. Haf från Hesslunda. Antalet sittplatser var ursprungligen 875 men har senare minskats ned till 550. Församlingens folkmängd var år 1865 1 325, år 1965 1 032.
 • Klockarebänken under södra nummertavlan användes fram till 1881. Den riksbekante Billinge-klockaren Nils Lilja, hedersdoktor vid universitetet i Göttingen, satt där sällan eller aldrig utan hade vikarie och ägnade sig åt författarskap i naturvetenskapliga och filosofiska ämnen.
 • Orgeln jämte orgelläktaren byggdes 1881 av orgelbyggaren R. Nilsson, Malmö. Den har 17 stämmor.
 • Uppvärmning fick kyrkan inte förrän 1898, då två vedkaminer installerades.
 • Korfönstren har glasmålningar och matt antikglas.
 • Mittfönstret med Jesus på korset samt Maria och Johannes och Maria från Magdala nedanför utfördes av konstnären Hugo Gehlin 1933. De båda sidofönsterna utfördes av samme konstnär 1952. Var och en av de tolv apostlarna har sitt särskilda kännetecken, Petrus har nyckel till himmelriket, Thomas tvivlaren har vinkelhaken för att kunna kontrollera allt o.s.v.
 • Series Pastorum – kyrkoherdelängd – fanns enligt beskrivning på insidan av predikstoldörren i gamla kyrkan. Ovanför dörren mellan vapenhuset och kyrkan finns en ny Series Pastorum.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BORLUNDA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Borlunda kyrka tillhör Eslövs församling i Lunds stift.

Grannförsamlingarna Skeglinge och Borlunda byggde kyrkan gemensamt. Såväl Borlunda som Skeglinge gamla kyrkor var i dåligt skick och revs. Skeglinge kyrkklocka överlämnades till Borlunda kyrka. I mitten på 1950-talet restaurerades området där Skeglinge kyrka stått och en minnesplats anlades där den gamla kyrkans konturer markerats med sten. Skeglinge gamla kyrkklocka från 1400-talet fördes tillbaka från Borlunda kyrka och hängdes i en nybyggd klockstapel på området och invigdes 12 augusti 1961 av prosten Nils Ahle. Där Borlunda gamla kyrka stått, mellan byvägen och Bråån, finns en natursten med informationstext.

Kyrkan uppfördes i en fritt utformad nyrenässans 1868 efter ritningar av den danske arkitekten professor Ferdinand Meldahl. Hans förebilder anses ha varit kyrkan San Fermo i Verona och katedralen i Siena.

Byggnadsmaterialet var gult handslaget tegel med mönstermurningar, som dock ganska snart visade sig vara av mindre god kvalitet. Fukt började tränga in i murverket med frostsprängningar som följd, och 1992 stängdes kyrkan av yrkesinspektionen på grund av rasrisk. Under nära tio år utreddes frågan om vad som skulle ske med den arkitektoniskt intressanta kyrkan. Så småningom kom dock en grundlig restaurering till stånd och 2003 kunde Borlunda kyrka återinvigas.

Ferdinand Meldahl svarade även för utformningen av hela kyrkans inredning. Till de verkligt originella detaljerna hör orgelfasaden, som är utformad som ett gotiskt s.k. masverksfönster med stenomfattning, där de fyra fälten fyllts med orgelpipor i stället för glasrutor. Den nuvarande orgeln är byggd av A.Mårtenssons Orgelfabrik, Lund 1928.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BOSARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bosarps kyrka är en kyrkobyggnad i Bosarp omkring fem kilometer norr om Eslöv. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekt Peter Christian Sörensen och invigdes 9 augusti 1868.

Den gamla 1100-talskyrkan i Bosarp låg ca 500 meter söder om dagens kyrka och revs i samband med att den nya byggdes. Byggnadsmaterial från gamla kyrkan användes till den nya och en del inventarier flyttades också dit, bland annat dopfunten. Dock är dopfatet av senare årgång.

Kyrkan har två klockor varav den ena kommer från Gullarps gamla kyrka som revs på 1800-talet. Den andra klockan köptes in 1655 från Helsingör och göts om 1810. Predikstolen i barockstil är från 1600-talet. Den pryds av snidade figurer som föreställer evangelisterna.

Bosarps gamla kyrka är bevarad som ruin.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ESLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Eslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Eslöv. Den är församlingskyrka i Eslövs församling i Lunds stift. Kyrkan hette Västra Sallerups kyrka ända till år 1952.

Kyrkan byggdes av rött tegel 1891 i nygotisk stil. Kyrkan är en korskyrka med torn och tresidigt kor. Kyrkan har givit upphov till begreppet ”eslövsgotik”. Kyrkan rymmer 400 – 500 besökare.

I november 1890 hade kyrktornet nått föreskriven höjd och tornspiran levererades från Åkermans Gjuteri och Mekaniska Verkstad, ett av de första uppdragen för det då nybildade företaget. Sommaren 1891 anlände kyrkklockorna som gjutits i Göteborgs mekaniska verkstad.

1891 första söndagen i advent , 29 november, invigdes kyrkan av kontraktsprost Ored Palm i Västra Karaby. Andra söndagen i advent, 6 december, predikade kyrkoherde Lorentz Edelberg.
Eslövs kyrka hette förr Västra Sallerups kyrka.

Västra Sallerups kyrka, som ligger i byn Västra Sallerup, numera utkanten av Eslövs tätort, var Eslövs ursprungliga församlingskyrka. När det 1891 byggdes en ny kyrka i det växande stationssamhället Eslöv var tanken att den nya kyrkan helt skulle ersätta den gamla och medeltidskyrkan skulle rivas. Den fick dock stå kvar, även om det till en början var som ödekyrka. Efter en restaurering återinvigdes Västra Sallerups medeltidskyrka 1953.

Från byggåret 1891 till 1952 hette alltså det som idag är Eslövs kyrka ”Västra Sallerups kyrka”. Över ingången till Eslövs kyrka står än idag att läsa ”Denna Vestra Sallerups kyrka uppfördes under konung Oscar IIs regering”. Då Remmarlövs och Västra Sallerups församlingar 1952 gick upp i Eslövs pastorat bytte församlingen namn till Eslövs församling och samtidigt bytte kyrkan namn till

Not om arkitekt: Nationalencyklopedin och Riksantikvarieämbetet säger att Carl Möller är upphovsman till ritningarna, men information från Eslövs kommun tillskriver Salomon Sörensen byggnaden. Kyrkan finns emellertid inte i Sörensens verkförteckning.

1891 byggdes Västra Sallerups predikstol från 1615 om samt restaurerades och därefter placerades den tillsammans med den gamla dopfunten i den nya kyrkan nere i stationssamhället. Både predikstol och dopfunt återbördades till Västra Sallerups kyrka i samband med restaurering och återinvigning 1953.

 • Predikstolen av kalksten är ritad av Eiler Græbe och sattes upp i kyrkan 1955.
 • Dopfunten kom till kyrkan 1962. Stig Ryberg är upphovsman till denna.
 • Kyrkan har tre klockor: två av dessa är gjutna i Göteborg 1891 för den nya kyrkan och en tredje skänktes 1961.
 • Framför altaret finns en kormatta komponerad av Barbro Nilsson och utförd av Märta Måås-Fjetterström.
 • Kyrkorgeln som fanns i kyrkan 1891 var byggd av Åkerman & Lund, Stockholm, och hade 17 stämmor. 3 maj 1953 invigdes i Eslövs kyrka en ny orgel med 35 stämmor, byggd av orgelfabriken Flentrop i Zaandam, Holland. Kororgeln tillverkades av Mårtenssons orgelfabrik och invigdes 1988. Den har sex stämmor fördelade på en manual och en pedal.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GÅRDSTÅNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gårdstånga kyrka är en kyrkobyggnad i Gårdstånga i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Eslövs församling.

Kyrkan byggdes under 1100-1200-talet. På 1400-talet slogs valven. År 1622 byggdes ett gravkor i norr på initiativ av Anna Brahe till minne av hennes döde man Steen Maltesen Sehested. Tornet tillkom också under 1600-talet.

1888-1889 restaurerades ordentligt. Tornet fick de nuvarande trappgavlarna och Svante Thulin gjorde dekorationer på väggar och i valv, liknande de han utfört i Lunds domkyrka.

Kyrkan har många renässansinventarierna utförda 1609-1628 av Jacob Kremberg.

År 1609 beställdes predikstol och altartavla av Kremberg. Dessa kunde levereras 1612. Av kyrkliga handlingar som finns bevarade kan man uttyda att Kremberg själv medverkade vid uppsättningen. Därefter gjordes fler inventarier: bänkinredningen, dopfunten med baldakin och kyrkans läktare. 1622 gjorde Kremberg ett korskrank i Gårdstånga för att skilja det nyuppförda gravkoret från resten av kyrkan.

Skulpturerna bekostades till stor del av Anna Brahe, som bland annat ägde Viderups gods. De många inventarierna kan ha uppkommit till minne av hennes man Steen Maltesen Sehested, men det kan också vara ett tecken på hennes religiösa övertygelse, ett uttryck för hennes tro.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HAMMARLUNDA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hammarlunda kyrka är församlingskyrka i Hammarlunda. Den tillhör Löberöds församling i Lunds stift.

Hammarlunda kyrka är en av fyra kyrkor i Skåne som har rundtorn. De andra tre är Bollerups kyrka, Blentarps kyrka och Hammarlövs kyrka. Kyrkan byggdes på 1100-talet, tornet byggdes troligen något senare under samma århundrade.

Under 1400-talet välvdes kyrkan och ett vapenhus byggdes. Sedan dess har kyrkan varit välbevarad.

 • Ovan valven finns fragmentariska romanska kalkmålningar.
 • Utgrävningar under 1960-talet visar att kyrkan har föregåtts av två stavkyrkor.
 • Den renässanska altaruppsatsen dateras till 1589.
 • Dopfunten är samtida med kyrkan och huggen i sandsten.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HARLÖSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Harlösa kyrka är en kyrkobyggnad i Harlösa. Den är församlingskyrka i Löberöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av sandsten och gråsten på 1100-talet. Därefter har den byggts om flera gånger. I norr byggdes en korsarm 1740, kyrktornet byggdes 1831 och sakristian i söder byggdes 1880.

 • Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan och tillskrivs Mårten stenmästare.
 • Altaruppsatsen är från 1500-talet. Altartavlan har bytts ut ett antal gånger.
 • Predikstolen är utförd av träsnidaren Kremberg. Den sattes upp 1641 och förgylldes 1658.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HOLMBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Holmby kyrka är en kyrkobyggnad i Holmby. Den tillhör Eslövs församling i Lunds stift.

Den ursprungliga kyrkan uppfördes före mitten av 1100-talet, troligtvis av Mårten stenmästare, verksam i Ringsjöområdet. Innan kyrkan revs dokumenterades den av Carl Georg Brunius som beskrev absidens speciella yttre dekor: ”siras utvändigt med en hög bröstning och därpå stå vridna halfkolonner, som i förening med kragstenar uppbära dubbla båggesimser”. Denna dekorstil av absider var speciell för Mårten stenmästare.

Den ursprungliga kyrkan bestod, förutom av absid i öster, av kor och långhus. Till långhuset uppfördes ca 1200 ett västtorn. I början av 1500-talet mottog kyrkan ett stort och påkostat krucifix, vilket fortfarande finns bevarat. På 1600-talet fick kyrkan ny inredning utförd av träsnidarna Jakob Kremberg och Statius Otto. Då ersattes kyrkans medeltida dopfunt av en i trä samtidigt som ny predikstol, altaruppsats och läktarbröstning tillkom.

Den nuvarande stenkyrkan med tresidig sakristia i öster uppfördes 1872-73 efter Albert Törnqvists ritningar. Dock behöll man det ursprungliga kyrktornet. Vid tornets södra sida finns en figur som är huggen i ett stycke med pelaren i bågöppningen. Figuren bär på sin rygg upp fönsteröppningens mittpelare. Intill kyrktornet står Holmbystenen, en runsten från sen vikingatid.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HURVA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hurva kyrka är en kyrkobyggnad i Hurva. Den tillhör Ringsjö församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar uppskattas härstamma från 1200-talet. Enligt en granskning som utfördes 1672 hade kyrkan redan vid denna tid ett torn och ett vapenhus. Efteråt ersattes tornet troligen med en klockstapel i trä. Under 1400-talet försågs kyrkorummet med valv. 1856 byggdes ett nytt torn i kyrkans västra del efter ritningar av domkyrkoarkitekt Carl Georg Brunius.

Bland inventarier kan nämnas en dopfunt i sandsten, en predikstol från 1784 av bildhuggaren Johan Ullberg i Finja och tre klockor (två med okänt datum och en från 1750). Altartavlan är tillverkad på 1630-talet av en tysk mästare.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖGSERÖD KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Högseröds kyrka är en kyrkobyggnad i byn Högseröd i Eslövs kommun. Den tillhör Löberöds församling i Lunds stift.

Byggnadens äldsta delar uppfördes under senare 1100-talet. Under medeltiden hade kyrkan ett långhus, ett mindre kor och en absid i böjd form. När första tornet tillkom är okänt men det revs 1857 och ersattes av ett nytt torn. Även vapenhuset på södra sidan försvann och där finns bara en portal kvar. Kyrkan har två klockor från 1680 respektive 1744.

 • Sandstensdopfunt från cirka 1200
 • Jubelkrucifix från 1600-talet
 • Altare, predikstol och bänkar från 1915
 • Altartavlan har motivet Vandringen till Emmaus och skapades av målaren Herman Österlund.
 • Orgel

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


NÄS KYRKA (TROLLENÄS)

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Näs kyrka är en kyrka i Östra Onsjö församling i Lunds stift och ligger vid Trollenäs slott i Eslövs kommun.

Kyrkan som uppfördes under 1100-talet har byggts om och ut ett antal gånger samt även delvis rivits. Norra utbyggnaden tillkom år 1600 för att ge kyrkan fler sittplatser. År 1860, när en ny kyrka byggdes, revs kyrktornet från 1641. Kyrkan fick stå kvar och trappgavlar murades upp. Kyrkan restaurerades 1925-1926 då bland annat norra utbyggnaden byggdes om till gravkor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder 28/8-2017