Se en kortare översikt över kyrkor i Hässleholms kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BRÖNNESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Brönnestads kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Brönnestad. Den är församlingskyrka i Sösdala församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd vid mitten av på 1100-talet och hade ursprungligen en absid, ett kor och ett långhus. Två ingångar fanns, kvinnornas ingång i norr och männens i söder. De norra ingången igenmurades redan under medeltiden men en djup nisch visar i dag dess placering. Den södra ingången ledde ut till ett vapenhus från senmedeltiden.

Under senmedeltiden efter mitten av 1400-talet förlängdes kyrkan mot väster. De tjocka väggarna här i väster antyder att man då uppfört eller planerat att uppföra ett västtorn. Kyrkklockorna hänger i dag i den inklädda klockstapeln öster om kyrkan. Kyrkstapelns timmer är genom dendrokronologisk analys bestämd till vintern 1491-1492. I stapeln hänger två kyrkklockor; storklockan omstöpt 1728 och lillklockan 1776. Innan omstöpningen noterade man den äldre storklockans inskription och graverade in denna i den nya. Klockan var ursprungligen gjuten 1395.

På 1690-talet uppfördes den norra tillbyggnaden, vilken kom att kallas ”Nyia kykian”. 1734-1735 revs absiden och ersattes med ett långt och rakslutande kor. Initiativtagare var ryttmästaren Casper Ehrenborg på Hovdala slott. I korets källare inrättade han en rymlig gravkammare för sin familj och släkt.

1871 nedrevs vapenhuset och den gamla sydportalen omvandlades till ett fönster. I stället uppfördes en större tillbyggnad i söder.
Inventarier

 • Dopfunten är av sandsten från 1100-talet. Den är dekorerad med tidstypiska motiv i form av repstavar, palmetter och våglinjer. Funten har ett uttömningshål för dopvattnet. Ett tillhörande dopfat är ett sydtyskt arbete från 1600-talet.
 • Triumfkrucifixet är troligtvis från 1400-talets slut. Den ursprungliga bemålningen ersattes 1701 av Kristianstadsmålaren Cornelius Hendricksson.
 • Altaruppsatsen och predikstolen är tillverkade av ”provinsialbildhuggaren” Johan Ullberg från Finja. Han hade 1763 fått uppdraget och tre år senare var arbetet slutfört. Altaruppsatsen har dock förändrats 1880 av Hässleholmssnickaren Johan Sommarin. Han ersatte Ullbergs träsnidade tavla med en målning, utförd av Eva Ehrenborg på Hovdala, och samtidigt förhöjde han altaruppsatsen.
 • Predikstolen från 1766 ersatte en predikstol som 1588 ska ha uppsatts av modern till kung Kristian IV:s ungdomsvän Sivert Grubbe, ägare till Hovdala slott. Över predikstolen sitter Ehrenborgska och Conowska vapnen vilket visar ägarsläkterna på Hovdala.
 • I koret står en skriftestol från 1672-talet. Under 1600-taket fanns i många kyrkors kor sådana här skriftestolar. Som namnet anger användes de när skriftermål skulle avges inför prästen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


Se en kortare översikt över kyrkor i Hässleholms kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

EMMALJUNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Emmaljunga församlingshem är en kyrkobyggnad i Hässleholms kommun. Den är församlingskyrka i Vittsjö församling, Lunds stift.

Församlingshemmet uppfördes 1935 och invigdes på domssöndagen samma år av biskop Edvard Magnus Rodhe. Stora salen blev då ett kyrkorum. 1965 uppfördes en klockstapel norr om byggnaden. 1976 tillkom en ny orgel byggd av Gunnar Carlsson i Borlänge.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FARSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Farstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Farstorp. Den är församlingskyrka i Farstorps församling i Lunds stift.

Den romanska kyrkan med brett västtorn byggdes i slutet av 1100-talet av tuktad gråsten. Koret och absiden är som brukligt placerade i öster och från början hade man ingångar i norr och söder. Tornet öppnar sig mot långhuset genom två rundbågiga arkader. Tornets bottenvåning täcks av två kryssvalv medan kyrkans långhus har trätak. Koret täcks av kryssvalv som byggts på 1400-talet.

Absiden, koret och triumfbågen är rikt utsmyckade med kalkmålningar från 1400-talet, målade av den så kallade Everlövsmästaren. Absidvalvet uppvisar det så kallade Majestasmotivet vilket flankeras av bibliska scener, symboler och helgongestalter. I korvalvet finns scener från Nya testamentet, bland annat Jesus födelse.

Under sena medeltiden tillkom ett vapenhus på långhusets södra sida. År 1828 förändrades Farstorps kyrka på många sätt. Den nuvarande huvudingången i väster byggdes, samtidigt som man tog bort vapenhuset och ingången i söder. Dessutom fick långhuset en utbyggnad mot norr, vilket gjorde kyrkan betydligt större. Farstorps kyrka har plats för cirka 180 personer.

Sedan år 1909 har Lunds Universitets Historiska Museum vårdnaden om flera träskulpturer från medeltiden, vilka tidigare funnits i Farstorps kyrka. Här finns ett krucifix från 1400-talets första hälft där själva korset numera är försvunnet. Tre skulpturer, Sankt Dionysius, Sankt Martin och en anonym biskop vilka alla ingått i ett altarskåp från tidigt 1500-tal finns också i samlingen. På museet finns även en Mariaskulptur från tidigt 1400-tal. År 2011 gjorde bildhuggaren och konstnären Mårten Hultenberg en kopia av denna staty och denna kopia finns numera i kyrkan.

Både altaruppsatsen, av typen additionsaltare med scener ur Jesu liv, och predikstolen härstammar från senrenässansen, slutet av 1500-talet. På altaret finns sju målningar från 1733, utförda av konterfejare Jesper Fritz. Kyrkorgeln, som står uppe på läktaren, är byggd i Lund år 1965.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FINJA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Finja kyrka är en kyrkobyggnad i Finja. Den är församlingskyrka i Tyringe församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd i romansk stil i mitten av 1100-talet. Kyrktornet tillkom något senare och försågs år 1664 med trappgavlar. Ett numera rivet vapenhus vid södra sidan tillkom på 1400-talet. Triumfbågen och ett sandstenskapitäl visar släktskap med detaljer i Lunds domkyrka som utförts av Mårten Stenmästare.

Inuti kyrkan finns kalkmålningar från 1140-talet. I koret finns en Kristusbild. På triumfbågen och långhusets vägg finns rester av bilder ur bibeln och helgonlegenderna. I golvet finns en gravsten från 1666 över paret Christian Willemson och Magdalen Pedersdater.

 • Dopfunten i sandsten med palmettmotiv är samtida med kyrkan.
 • Altaret är från 1500-talet, med baldakin och kolonner med rika träsniderier. Målningarna är däremot ersatta på 1700-talet.
 • Från 1700-talets mitt är även predikstolen och dopfuntsbaldakinen.
 • Nuvarande orgel med 18 stämmor är levererad 1972 av Mårtenssons orgelfabrik.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 28/7 2020


GUMLÖSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gumlösa kyrka är en av kyrkobyggnad i Gumlösa. Den tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Gumlösa kyrka är en av Nordens äldsta tegelkyrkor och den äldsta exakt daterade tegelbyggnaden i Norden.

Enligt ett gammalt dokument invigdes kyrkan den 26 oktober 1192 av ärkebiskop Absalon i Lund. Vid invigningen ska även Norges ärkebiskop Eirik Ivarsson och biskop Stenar från Växjö ha närvarat.

Byggherre för kyrkan var Trugot Kettilsson som vid invigningen skänkte sin samling av helgonreliker till kyrkan. Reliksamlingen ska bland annat ha innehållit ett hårstrå från jungfru Maria och en bit från Kristi kors. Enligt en avskrift av en gammal inventarieförteckning ska det ha funnits så många som 96 olika reliker i kyrkans ägo.

Kyrkan hade redan från början både valv och torn, vilket är ovanligt för så gamla kyrkor. Kyrkans placering, på en kulle med uppsikt över vadstället över Almaån, de högt sittande fönsterna och bombhålen vid dörrarna tyder på att kyrkan också byggdes som försvarsställning. Under senmedeltiden byggdes tornets överdel om och trappgavlarna byggdes.

Exteriört ska kyrkan aldrig ha haft puts, utan det röda teglet har alltid varit synligt. Interiört togs putsen ner vid 1800-talets slut och det röda teglet framhävdes.

1904 härjades kyrkan av en eldsvåda. Därvid blev nästan alla i kyrkan förvarade inventarier förstörda; intet återstod mer än murarna och de massiva valven. Sedermera har kyrkan restaurerats på ett pietetsfullt sätt efter Theodor Wåhlins ritningar. Då återfick kyrkan portaler och fönster i romansk stil.

Dopfunten är i stort sett den enda inventarien som klarade branden, eftersom den är gjord av sandsten. Dopfunten är den enda som är signerad av Tove stenmästare. Dopfunten är lika gammal som kyrkan själv och man antar att den stod i kyrkan vid invigningen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÄGLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Häglinge kyrka är en kyrkobyggnad i Häglinge. Den tillhör Sösdala församling i Lunds stift. Kyrkan ersatte 1877 en medeltida kyrka som, med biskop Wilhelm Flensburgs ord, blivit ”mycket bristfällig och till utrymmet otillräcklig”. Den nya kyrkan, med rektangulärt långhus, invigdes den 28 oktober 1877 av biskop Flensburg. Kyrkans har väggar av putsad natursten och är täckt av ett sadeltak.

Delar av den gamla kyrkans altaruppsats från mitten av 1700-talet, av Johan Ullberg, utgör altarprydnad i den nya kyrkan. Den föreställer Kristus på korset med Johannes och Maria nedanför. Altaret flankeras av figurer av Sankt Olof och Sankt Johannes från ett altarskåp från 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÄSSLEHOLMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hässleholms kyrka är en kyrkobyggnad högt upp på kyrkbacken centralt i Hässleholm. Den tillhör Hässleholms församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd av rött handslaget tegel från Yddinge tegelbruk och står på en sockel av granit. Den invigdes 1914, samma år som Hässleholm blev stad. Ritningarna var utförda av Fredrik Sundbärg, Landskrona. Kyrkan består av ett långhus med rektangulär grundplan. Koret ligger i öster och kyrktornet i väster. Byggnadsstilen är en blandning av olika stildrag och ansluter till skånskt medeltida kyrkobygge. Torn och korparti är försedda med trappgavlar. Under 1960-talet byttes takbeläggningen ut från tegelpannor till kopparplåt. Under 1980-talets renovering byttes fasadernas sönderfrusna tegelstenar ut och fogades om med kalkbruk. Innerväggarna befriades från plastfärg och vitkalkades.

Invändigt präglas kyrkan av de höga, luftiga valven, de kraftiga pelarna samt ljusflödet genom de höga fönstren. Kortaket bärs upp av två väldiga kolonner av granit som var och en är huggna i ett block. Högst upp i koret finns ett målat rosettfönster som har motivet: Lammet med korsfanan.

 • Dopfunten är placerad i ett sidoskepp vid södra sidan.
 • Predikstol och altare är utförda efter ritningar av arkitekten Axel Lindgren.
 • Den gamla altartavlan placerad i kryptan är signerad Georg Hansen. Dess motiv är Jesu uppståndelse.
 • På orgelläktaren står en orgel som byggdes 1955 av Marcussen & Søn. Orgeln har 2812 pipor fördelade på 42 stämmor, tre manualer och pedal.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder Juli 2019


HÄSTVEDA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hästveda kyrka är en kyrkobyggnad i Hästveda. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Hässleholms församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Den var då en romansk kyrka med ett brett västtorn. Valv slogs på 1400-talet. Vid mitten av 1200-talet och runt 1500 utfördes kyrkans kalkmålningar. I långhuset återges i naiva men uttrycksfulla scener bibelns berättelser om skapelsen, syndafallet, Kristi återkomst och yttersta domen. I koret skildras bebådelsen, födelsen i Betlehem och flykten till Egypten. I absiden finns väl utförda målningar från 1200-talet av okänd mästare. I vapenhusets norra vägg sitter Hästvedastenen, en medeltida runristad gavelhäll.

Under 1860-talet gjordes en utbyggnad från tornet åt väster och tornet byggdes om till nuvarande utseende.

Våren 1940 bestämde församlingen att kyrkan skulle restaureras. Kyrkorummets tak och väggar var då täckta av vitmålade tjocka kalklager. Man visste att det fanns målningar under absidens kalk, men de övriga kalkmålningarna var okända.

Kyrkan inhägnas av häck och murverk.

 • Altaruppsatsen gjordes på 1770-talet av Johan Ullberg d.y. När kalkmålningarna togs fram skymde denna flera målningar i koret och fick således flyttas.
 • Predikstolen är ett verk av konstnären Jakob Kremberg. Den bär årtalet 1598.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖRJA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hörja kyrka är en kyrka i Hörja i Hässleholms kommun. Den tillhör Tyringe församling i Lunds stift.

Kyrkan är ursprungligen från 1200-talet och byggd av gråsten. I dag kvarstår långhus och kor från den ursprungliga kyrkan. Någon gång på 1300-talet eller 1400-talet uppfördes ett vapenhus vid kyrkans södra ingång. Kyrktornet med trappgavlar uppfördes 1924.

 • Predikstolen är från omkring 1600.
 • Altaruppsatsen är från 1760-talet och har skapats av Johan Ullberg.
 • Mässhake med tetragrammet JHWH.
 • Nuvarande orgel på nio stämmor kom till kyrkan 1949 och tillverkades av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

3/7 2020. Tittade in igen, men kyrkan var inte öppen.


IGNABERGA NYA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ignaberga nya kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga. Den tillhör sedan 2014 Hässleholms församling i Lunds stift, dessförinnan Stoby församling.

Kyrkan uppfördes 1887 i nyromansk stil med stomme och fasad i rött tegel. Arkitekten hette Carl Möller. Sedan medeltiden fanns en kyrka i Ignaberga, men befolkningen hade blivit så talrik att det fanns behov för en större kyrkobyggnad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


IGNABERGA GAMLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ignaberga gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga. Den tillhör sedan 2014 Hässleholms församling i Lunds stift. Kyrkan härrör från 1100-talet. Ett vapenhus byggdes till på 1400-talet då även valven slogs. År 1717 förlängdes kyrkan mot väster.

År 1887 var Ignaberga nya kyrka färdigbyggd och kyrkan lämnades att förfalla. På 1920-talet återuppbyggdes kyrkan och återinvigdes 1928.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LJUNGDALAKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ljungdalakyrkan är en stadsdelskyrka i nordöstra delen av Hässleholm. Den är församlingskyrka i Hässleholms församling i Lunds stift. Kyrkan ligger vid ett torg i Ljungdala Center mellan bostadsområde och industriområde.

Den 14 mars 1978 tog kyrkofullmäktige beslutet att kyrkan skulle byggas. Kyrkan med församlingslokaler uppfördes 1980 efter ritningar av arkitekten Torsten Thuresson och invigdes den 7 september samma år av biskop Per-Olof Ahrén. Den hade då kostat 2,8 miljoner kronor.

De olika rummen i kyrkan har olika namn. Själva kyrksalen heter Maria.

Utanför kyrkan finns en fristående klockstapel.

All inredning i kyrkorummet är flyttbar. Altartavla och processionskors är skapade av konstnären Stig Carlsson, Nyhamnsläge. Kyrkliga textilier är utformade av Inger Björklund och Inga-Britt Jeppsson.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MATTERÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Matteröds kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Tyringe församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i Matteröds socken i Hässleholms kommun.

Ursprungliga stenkyrkan i romansk stil uppfördes någon gång i början av 1200-talet. 1805 breddades kyrkan mot norr och fick en närmast kvadratisk planform. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en ombyggnad 1897-1898 då ett kyrktorn med hög spira uppfördes. Samtidigt revs vapenhuset och klockstapeln och en liten kyrkklocka från 1599 flyttades upp i tornet där även en nyinskaffad storklocka hängdes upp. Vid ombyggnaden revs även det ursprungliga östpartiet och ersattes med en ny absid. Under början 1930-talet målades kyrkorummet grått och en stjärnhimmel i sakristians tak målades över. Samtidigt införskaffades nuvarande bänkinredning.

 • Av en dopfunt från 1100-talet återstår fundamentet som är av sandsten och troligen är från Gotland.
 • Altaruppsatsen är tillverkad på 1750-talet av träsnidaren Johan Ullberg. Dess centralmotiv är Jesu måltid med lärjungarna.
 • Predikstolen med baldakin är tillverkad 1755 av Johan Ullberg.
 • I koret finns en skriftestol som bär årtalet 1757 och som möjligen är från Johan Ullbergs verkstad.
 • Orgeln med elva stämmor är byggd 1961 av orgelfirman Olof Hammarberg i Göteborg.
 • På södra väggen finns en tavla utförd av bygdemålaren Anders Dahlman på 1800-talet. Tavlans motiv är: Abrahams offer av Isak (Första Moseboken 22).

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


NORRA MELLBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Mellby kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Mellby kyrkby nordost om Sösdala. Den tillhör Sösdala församling i Lunds stift. Den medeltida kyrkobyggnaden stod färdig runt 1150. Kyrkan byggdes till på 1200-talet och valv slogs på 1400-talet, men tornet restes inte förrän 1917. Kyrkan har murade väggar och sadeltak. På norra väggen finns ett livshjul ritat över människans åldrar. Målningen är från 1200-talet eller 1300-talet, vilket gör den speciell eftersom nordiska medeltidsframställningar av människans åldrar är mycket sällsynta; utöver denna är endast ett exemplar i Ramsåsa kyrka känt. I koret finns en glasmålning från 1956 av bygdesonen Karl-Einar Andersson och i långhuset en från 1984 av Erik Olson.

Dopfuntens cuppa är en på 1950-talet framställd kopia av originalet från mitten av 1100-talet. Den vilar på den ursprungliga sandstensfoten. Altaret är medeltida och predikstolen från cirka 1600, med en krona som skänktes till kyrkan 1738. I kyrkan finns även en altaruppsats från 1771 av bildhuggaren Johan Ullberg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se