Se en kortare översikt över kyrkor i Helsingborgs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ADOLFSBERGSKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Adolfsbergskyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Adolfsberg i Helsingborg. Den är församlingskyrka i Helsingborgs Gustav Adolfs församling i Lunds stift. Adolfsberg är granne med bostadsområdet Västergård och ligger cirka 2,5 km öster om Helsingborgs centrum. Namnet Adolfsbergs ursprung kommer från en större lantgård, belägen vid Södra Hunnetorpsvägen, som bar samma namn.

Kyrkan invigdes annandag påsk 1978 av biskop Olle Nivenius. Kyrkan ritades av Arton arkitektkontor genom Olof Tengroth och utfördes enligt med inspiration från den äldre klostertradition, bland annat genom sin öppna atriumgård i mitten. Till kyrkan finns en stor entrégrind i vilken ett Kristusmonogram finns avbildat. Kristusmonogrammet används även av Adolfsbergskyrkan som symbol. Det är när grinden är helt stängd som monogrammet framträder tydligt.

Kyrkan är utförd i helsingborgstegel, med Kristussymboler ingraverade i femhundra av stenarna. Dessa symboliserar Jesus-orden om att om folket slutade ära honom skulle stenarna göra det. Byggnaden består till största delen av en byggnadskropp i en våning med plantak där taklisterna är markerade av kopparplåt. De enda byggnadsdelar som reser sig över den låga byggnadskroppen är församlingssalen i öster och klockstapeln i väster. Dessa två byggnadsdelar är också de enda vars tak är helt klädda i koppar. Församlingssalen utgörs av två motstående pulpettak, där det östra är något högre, vilket markeras ytterligare av ett uppskjutande ljusinsläpp.

 • I kyrkoväggarna sitter 12 ljuspar med ett inristat kors vid fästet som symboliserar de tolv apostlarna.
 • Altaret pryds av fem inristade kors, vilka symboliserar Jesu fem sår. Varje långfredag kläs altaret av och en ros placeras på varje kors.
 • Altarkorset är utfört av konstnären Folke Truedsson.
 • De fyra mässkrudarna finansierades av ihopsamlade pengar från den dåvarande syföreningen ”Damklubben”, som även sytt plaggen. Förutom detta har Damklubben genom sin verksamhet även samlat in pengar till dopfunten, julkrubban och Jesus-statyn.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör + lite nya frächa bilder tagna 4/6-2018


ALLERUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Allerums kyrka är en kyrkobyggnad i Allerum. Kyrkan är församlingskyrka i Allerums församling i Lunds stift. Nils Poppe ligger begravd på kyrkogården sedan år 2000. Poppes epitaf lyder ”Hälsa och säg att jag ligger på Allerums kyrkogård”, något som Poppe ofta sa när han kände sig trött på livets höst.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet. Då var kyrkan en sedvanlig romansk kyrka med absid, kor och långhus, men utan torn. Tornet tillkom istället under 1400-talet, samtidigt som kyrkan fick fem valv. Tornet är 23 meter högt och är försett med trappgavel och dekorativa blinderingar.

År 1767 utökades kyrkan med en korsarm i söder och under 1830–1840-talet genomfördes en omfattande ombyggnad av byggnaden. Den norra korsarmen byggdes, absiden revs, koret byggdes om till sakristia, ett nytt kor inrättades, de tidigare valven raserades och trävalv byggdes. Detta resulterade i att den ursprungliga kyrkan i stort sett försvann, så när som på delar av sakristians och korets murar. Glasmålningarna i kyrkan utfördes av konstnären Hugo Gehlin 1931-1932 och 1934-1935.

 • I kyrkan finns bevarade kalkmålningar från 1400-talet.
 • Kyrkans äldsta objekt är dopfunten, som härrör från 1200-talet. Kyrkans storklocka är från år 1520.
 • Predikstolen tillverkades troligen på 1840-talet och altartavlan utfördes 1861 av Johan Christoffer Boklund.
 • I kyrkan finns också två kandelabrar som skänktes till Lars Magnus Béen på hans åttioårsdag. Béen arbetade som organist i Allerum och är också begravd på kyrkogården.
 • Kyrkas första orgel konstruerades av Olof Schwan år 1811, som dock byggdes om kraftigt 1907. En helt ny orgel uppfördes 1962, vilken år 2000 ersattes med den nuvarande, som är utformad för att likna originalorgeln.
 • Bland textilierna finns en mässhake från 1730. Den skänktes av kyrkans patronus Christian Diedrich von Conow.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya interiörbilder 2/8-2017

Bättre exteriörbilder, och lite mer interiör 7/8-2020


ALLHELGONAKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Allhelgonakyrkan är en kyrkobyggnad i Råå, Helsingborg. Den är församlingskyrka i Raus församling i Lunds stift.

Under 1800-talet växte sig fiskeläget Råå i församlingen allt större och runt 1900 var orten Sveriges största fiskeläge. På 1920-talet ökade kraven på en gudstjänstlokal i Råå, då den närmsta kyrkan, Raus kyrka, låg en bit utanför samhället. Beslut togs att uppföra ett församlingshem och uppdraget att rita byggnaden gick till arkitekten Oscar Persson från Landskrona.

Kyrkan är belägen nordväst om korsningen mellan Rååvägen och Kielergatan, strax söder om Råå kyrkogård. Byggnaden är uppförd på för orten traditionellt vis av rött helsingborgstegel och invigdes 2 december 1928 av biskop Edvard Magnus Rodhe.

En utbyggnad av församlingshemmet invigdes av biskop Nils Bolander på Allhelgonadagen 1959, varvid församlingshemmet fick namnet Allhelgonakyrkan. Efter tillbyggnaden inrymde kyrkan förutom kyrkorum, församlingssal, samt pastorsexpedition och en tjänstebostad på andra våningen.

1966 genomfördes en genomgripande renovering av själva kyrkan. Då togs altarringen bort, ny armatur införskaffades, dopfunten flyttades till mitt i kyrkan där ett fönster sattes igen, nya bänkar installerades och golvet målades svart.

Byggnadskroppen är u-formad med öppning åt söder och består av en äldre del från 1920-talet i öster och en yngre från 1950-talet i väster. Den äldre delen hyser kyrkosalen och är uppförd i nyklassicistisk stil i mörkrött helsingborgstegel i blixtförband. Hörnen markeras av kraftiga kvaderkedjor, medan fönsternischerna är mycket grunda. Fönstren är vitmålade och är i kyrkodelen högre och av korspostmodell, medan övriga är mittpostfönster. Taket är sadeltak och är klätt i rött taktegel. Själva kyrkskeppet står i nord-sydlig riktning med altaret i söder. En lägre sakristia skjuter ut ur kyrkskeppet i söder, vars gavelfasad pryds av ett kors.

I byggnadens nordöstra del skjuter en vinkelrät flygel ut mot Rååvägen och där de två byggnadsdelarna möts kröns taket av en kopparklädd takryttare. I den sydöstra vinkeln mellan byggnadsdelarna leder en trappa av granit upp till kyrkans huvudentré i form av en djup romanikinspirerad portal.

På motsatt sida från den östra flygeln sträcker den yngre byggnadskroppen ut sig i en l-form. Denna del är utförd i liknande tegel, men är lägre än den äldre byggnaden och har istället valmat tak. I delen närmast kyrkan karakteriseras fasaden av långa kvadermarkeringar. Fönstren i denna del är dessutom brunmålade med omfattningar av gråsten. Fönstren i delen längst åt väster är vitmålade och mer modernistiskt utformade genom sina tvärposter.

 • Hugo Gehlin utförde takmålningarna i kyrksalens trätunnvalv, medan Pär Siegård svarade för freskerna i koret.
 • Skeppsmodellen av barken Sigyn är byggd av skeppsbyggmästare Frans Gustavsson. Modellen hänger i kyrkan sedan 1974. Barken Sigyn hade Råå som hemmahamn från 1918 till 1927. Under tiden i Råå var skeppet riggat som skonert.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör + lite nya frächa bilder tagna 4/6-2018


BJÖRKAKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Björkakyrkan är en kyrkobyggnad i Väla. Den är församlingskyrka i Kropps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes 1991 efter ritningar av arkitekt Sulev Krämer. I anknytning till den nya kyrkan uppfördes även Björka församlingsgård. Temat för kyrkan och församlingsgården var ”den öppna famnen”. Korfönstret i samma tema utfördes av Thomas Nordbäck i Helsingborg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 15/2-2018


BÅRSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bårslövs kyrka ligger i sydöstra delen av Bårslöv, någon mil öster om Helsingborg. Bårslöv var tidigare en egen församling, Bårslövs församling, men tillhör sedan 2010 Kvistofta församling i Lunds stift.

Den vitkalkade kyrkan syns tydligt från motorvägen och ligger på Ekebyvägen i det gamla Bårslövs kyrkby.

På samma plats har det legat en kyrka sedan 1100-talet, men den nuvarande kyrkan invigdes 1858. Byggmästare var Anders Haf från Viken, som även utförde ritningarna utifrån det ombyggnadsförslag som Carl Georg Brunius framförde 1852. Av den gamla kyrkan återstår västgaveln från 1100-talet och tornet från 1400-talet.

Kyrkan är uppförd av gråsten och innehåller även rivningsmaterial i sandsten från den gamla kyrkan. Den är putsad och vitkalkad med tegeltak, förutom tornet och sakristian som har koppartak.

1943 utfördes en omfattande renovering, då kyrkan bl.a. fick ny bänkinredning.

 • Altartavlan är en oljemålning utförd av Hugo Gehlin 1930 med titeln ”Kristus välsignar barnen”.
 • En äldre altartavla, ”Kristus på korset”, finns kvar i söder. Den är signerad P. Löfstedt 1811.
 • Prediksstolen av ek är ett rikt skulpterat och målat renässansarbete från 1598, dekorerad med bl.a. kvinnofigurer föreställande dygderna.
 • Kyrkans äldsta inventarie är ett triumfkrucifix av ek från andra hälften av 1400-talet.
 • Dopfunten i kalksten är ritad av arkitekten Leon Nilsson.
 • Dopfatet av mässing är tillverkat i Nederländerna i början av 1600-talet.
 • Det finns en ljuskrona av malm från 1790-talet.
 • Den nuvarande orgeln har 15 stämmor och är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, 1967.
 • Kyrkan har två klockor i malm, storklockan från 1762 och lillklockan från 1782.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör och bättre exteriörbilder 7/8-2020


DEN GODE HERDENS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Den gode herdens kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg. Kyrkan stod klar 1984, ritades av Lars och Kerstin Holmer och tillhör Filborna församling i Lunds stift. Den skyddas som kyrkligt kulturminne.

Bostadsområdet Drottninghög uppfördes i nordöstra Helsingborg som en del av miljonprogrammet 1966 till 1969. Stadens expansion gjorde att man behövde bilda en ny församling. Detta utfördes 1977 genom en utbrytning från Maria församling och därigenom bildades Filborna församling som med vissa undantag kom att motsvara den äldre Helsingborgs landsförsamling.

Den nya församlingen uppförde en enkel vandringskyrka i trä som en provisorium fram till dess att planerna på en mer permanent kyrka stod klara. Denna plockades ner och skickades till Övre Soppero, där den ännu idag fungerar som frikyrka med samma namn. Byggherren, Helsingborg kyrkliga fastighetsnämnd, bjöd in till arkitekttävling om kyrkan och denna vanns av Lars och Kerstin Holmer. Kyrkan ligger strax väster om Drottninghögsskolan och är uppförd i rödbrunt tegel och är till stilen inspirerad av kyrkor från 300-talet.[1] Framför byggnaden finns ett entrétorg vid vilket en hög kampanil reser sig. Byggnaden domineras av kyrkorummets högre del som reser sig över lägre byggnadskroppar innehållande församlingshem och administration. Till utseendet har kyrkorummets del inspirerats av basilikaarkitektur med två längre sidoskepp som omger ett högre mittskepp.

Interiört saknas basilikans karakteristiska pelare då mittskeppet är utfört i en mycket lätt konstruktion som kan bäras upp endast av balkar. Ljusinsläppet till salen sker genom en rad av fönster med diagonala spröjsar i höjdskillnaden mellan mitt- och sidoskeppen. Inredningen och den konstnärliga utsmyckningen är helt baserad på kyrkotester och är utformad av konstnären Pär Andersson. Golvet är beklätt med blåa stenar för att symbolisera livets vatten och de ljusgröna kyrkbänkarna anspelar på änglar med kroppar såsom krysolit. Innertaket av de två sidoskeppen är bemålade med en jordisk blå himmel med vita moln, medan innertaket på det högre mittskeppet är bemålat med en gyllene gudomlig himmel.

Trots att kyrkan är uppförd efter 1939 skyddas den som kyrkligt kulturminne genom beslut av Riksantikvarieämbetet den 19 april 1990.

På korväggen finns inmurat ett kors skapat av tegelstenar tagna från äldre kyrkor i närheten. Två av stenarna kommer från Helsingörs domkyrka (Sankt Olai kirke) och är brända på 1500-talet, medan de tre övriga kommer från Sankta Maria kyrka i Helsingborg och brändes på 1700-talet.

Dopfunten är från Belgien och tillverkades på 1100-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör + lite nya frächa bilder tagna 4/6-2018


ELINEBERGSKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Elinebergskyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Elineberg i Helsingborg tillhörande Raus församling i Lunds stift.

I takt med att Helsingborg växte och nya bostadsområden uppfördes behövdes fler gudstjänstlokaler i staden. Från 1950-talet började bostadsområdet Elineberg byggas ut söder om Jordbodalen. I anknytning till detta planerades också en kyrka. Bostadsområdet färdigställdes med fem punkthus, Elinebergshusen, i 11 till 15 våningar som stod klara 1965 och året efter stod den nya stadsdelskyrkan klar, ritad av den erfarne kyrkoarkitekten Johannes Olivegren.

Kyrkan kombinerades med en lekskola och ett församlingshem och formades kring en entrépiazza med ett karaktärsfull klocktorn, en kampanil, ut mot Elinebergsgatan. Liksom största delen av den övriga bebyggelsen i Elineberg är kyrkan utformad i gult tegel med kraftfulla, högsträcka murar. Dessa är murade i tioskiftigt munkförband med springande kopp. Nedanför kyrkan sträcker de lägre delarna med lekskola och församlingshem ut sig norrut. Själva kyrkobyggnaden har en kvadratisk grundplan, men inuti denna är kyrkorummet ställt diagonalt genom byggnaden. Detta ger byggnaden karaktären av en basilika, då två lägre triangelformade sidoskepp skapas på var sida om huvudskeppet. Denna form ger också kyrkan ett prismatiskt uttryck och en båtliknande form. I båda ändarna av taknocken står var sin vindflöjel, en bestående av en stjärna och en av ett kors.

Interiören domineras även den av gult tegel och ljust klarlackerat trä och belyses av högt satta ljusinsläpp längs takfoten. Taket täcks av brunsvart holländskt taktegel.

Trots att kyrkan är uppförd efter 1939 skyddas den som kyrkligt kulturminne genom beslut av Riksantikvarieämbetet den 19 april 1999.

Kyrkans inventarier är till största delen utformade av konstnärsparet Ralph Bergholtz och Randi Fischer. Bergholtz har utformat en bronsskulptur av Franciskus som tidigare stod vid kyrkporten. Inne i kyrkan möts man av hans höga korkrucifix. Fischer utformade kyrkans glasmålerier. Tillsammans stod konstnärerna även för kyrkans armaturer, som är specialgjorda och gjutna i brons, samt altarets vaser och ljusstakar, även dessa i brons.

Kampanilens två kyrkklockor är gjutna av Ohlssons klockgjuteri i Ystad och bär båda på var sin inskription:

”Signa, o Gud, dina vandringsmän, led oss tillbaka hem till dig igen.”
”Ring in gudstjänsttid, Sjung in arbetstid, Bed in hjärtefrid!” – Nathan Söderblom

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 15/2-2018

Bättre exteriörbilder 7/8-2020


FJÄRESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fjärestads kyrka är en kyrkobyggnad i Fjärestad. Den är församlingskyrka i Kvistofta församling i Lunds stift.

Fjärestad var fram till 2010 egen församling, Fjärestads församling.

Den nuvarande kyrkan byggdes på i mitten på 1800-talet utanpå den medeltida kyrkan, som sedan revs sten för sten och bars ut. Som ett resultat kan man se reliefen av ett lejon längst upp i kyrkans nordöstra yttermur som återfanns så sent som 1999. Den nuvarande kyrkan invigdes 1863 och har ca 180 sittplatser.

Stora delar av interiören är skänkt av församlingsborna.

Kyrkans största prydnad är ett altarskåp (triptyk) med bilder från Jesu liv och samtliga lärjungar, målat av Erik Abrahamson från 1946. Den tidigare altaruppsatsen från 1625 finns på Statens historiska museum i Stockholm.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör taget 4/6-2018


FLENINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fleninge kyrka är en kyrkobyggnad och församlingskyrka i Fleninge församling i Lunds stift vars äldsta delar härstammar från 1100-talet.

Grunden till den nuvarande kyrkan lades under 1100-talet, där kyrkans äldsta delar härstammar från. Enligt den tidens sed var kyrkan byggd i romansk stil med långhus, kor och absid. Den hade små, högt sittande rundbågiga fönster. Dessa kan ses bevarade i nuvarande absiden, vilket är den enda del av kyrkan som är bevarad från denna tid. Kyrkan genomgick en förändring under 1300-talet då tegelmurade valv lades till och det kvadratiska tornet byggdes i väster. Under medeltiden hade kyrkan även ett vapenhus vid männens ingång i söder. Åren 1839–40 revs koret och delar av långhuset vid uppförandet av ett nytt och större tvärskepp. I de kvarvarande murarna i långskeppet togs större fönster upp. På 1920-talet genomfördes vissa förändringar i exteriören, vilket bland annat innebar att tornhuven fick sitt nuvarande utseende med öppen lanternin i koppar och hela yttertaket täcktes med kopparplåt. En restaurering färdigställdes 1963 som resulterade i en ny korvägg och ny golvbeläggning.

Altartavlan har målats av Mårten Eskil Winge år 1882. Den föreställer De vise männens tillbedjan av Jesus och ersatte en altaruppsats från 1700-talets mitt, som numera finns vid vapenhusets norra vägg. Över altaret finns ett rundfönster med glasmålning föreställande Jesus vid nattvardsbordet utförd av konstnären Hugo Gehlin. Dopfunten är i trä och från 1700-talet, men det har troligen funnits en äldre stendopfunt som numera är försvunnen. Dopfatet i mässing är från 1500-talet. Predikstolen i rikt snidad ek är bevarad sedan 1600-talets början och bär Kristian IV:s monogram. Predikstolens 1700-talsfärger återställdes vid restaurerningen utförd 1963.

År 1948 upptäcktes rester och fragment av romanska kalkmålnigar kring absidens fönster, i triumfbågen och på korets östra vägg, vilka kan dateras till 1100-talet. En sakramentsnisch i absiden härstammar även den från den äldsta kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör