Se en kortare översikt över kyrkor i Höganäs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BRUNNBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Brunnby kyrka är en kyrkobyggnad i Brunnby kyrkby på Kullaberg. Den är församlingskyrka i Brunnby församling av Lunds stift. Kyrkogården är central i Anders Österlings dikt ”Den blå hortensian”.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med långhus och kor. Brunnby har fått sitt namn från den källa som ligger cirka 200 meter söder om kyrkan och som under medeltiden sprang fram och bildade en bred bäck med rinnande vatten året om.

På 1400-talet byggdes tornet, det södra vapenhuset och den norra korsarmen i gotisk stil. Valv slogs och i dessa gjordes kalkmålningar, flera av dessa har bevarats väl till våra dagar. Målningarna tillskrivs Helsingborgsmästaren.

Vapenhuset revs 1752, och en korsarm byggdes istället.

1911–1912 byggde Theodor Wåhlin om kyrkan. Denna innebar att korsarmarna gjordes bredare i öster samt att kalkmålningarna åter såg dagens ljus. Ett nytt kor tillkom och gamla koret gjordes om till sakristia.

1967 spelade kyrkan en roll i tv-serien Kullamannen.

1994–1995 gjordes en restaurering av kyrkan då man bland annat rengjorde målningarna.

 • Predikstolen tillkom 1623 och bär Kristian IV:s namnchiffer. Altaruppsatsen är i barockstil. Flera votivskepp hänger i valven, ett tecken på församlingens koppling till sjöfarten. En Mariabild kommer ursprungligen från Arilds kapell, som är ett annex till Brunnby församling.
 • En dopfunt, av skulpterad ek, skänktes till kyrkan 1895 av Friherre Nils Gyllenstierna på Krapperup. Tillhörande dopfat är från 1600-talet.
 • Ett stympat krucifix från 1300-talet finns numera på Lunds universitets historiska museum.
 • Nuvarande altartavla är målad 1873 av Nils Månsson Mandelgren från Väsby. Motivet är Jesus och de båda lärjungarna i Emmaus (Lukas 24:13-35). Tavlan är en kopia av ett verk utfört av den danske målaren Adam August Müller.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre interiörbilder Juli 2019


FARHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Farhults kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Farhult mellan Ängelholm och Höganäs. Den tillhör Farhult-Jonstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes någon gång vid 1100-talets slut eller 1200-talets början. Under 1400-talet slogs långhusets och korets valv. Samma århundrade tillkom kyrktornet i väster. På 1800-talet utvidgades kyrkans fönster till nuvarande storlek. Även långhusets södra portal murades igen och vapenhuset utanför revs. Ny ingång blev istället vid tornets västmur.

 • Predikstolen är ett barockarbete som dateras till 1626.
 • Triumfkrucifixet av ek härstammar från senare delen 1400-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 2/8-2017


HIMMELFÄRDSKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Höganäs kyrka (Himmelsfärdskyrkan) är en kyrkobyggnad i centrala Höganäs. Den tillhör Höganäs församling i Lunds stift.

Församlingskyrkan byggdes 1932-34 och invigdes av biskop Edvard Magnus Rodhe på Kristi himmelsfärds dag 1934. Arkitekt var professor Ivar Tengbom. Kyrkan är byggd av tegel, med torn och invändigt ett smalare kor.

Innan kyrkan byggdes hölls gudstjänsterna i ett spinneri, som 1854 blev ombyggd till brukskyrka. Den kyrkan blev åter ombyggd 1882.

Kyrkogården, som ligger längst österut i Höganäs tätort, blev i september 2013 utsedd till landets finaste kyrkogård. På denna kyrkogård återfinns också Höganäs kapell som används som begravningskapell.

 • Altartavlan är målad av Gunnar Torhamn och föreställer Jesu himmelsfärd.
 • Dopkapellets fönster är utförda av Hugo Gehlin.
 • Den största orgeln byggdes 1958 av Marcussen & Søn. Den har 29 stämmor. Utöver denna har även samma firma bidragit med en mindre kororgel med fem stämmor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 2/8-2017


JONSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Jonstorps kyrka i Jonstorp i Höganäs kommun är en av tre kyrkor i Farhult-Jonstorps församling och är byggd av gråsten i romansk stil. Kyrkan uppfördes på 1100- eller 1200-talet och är tillägnad Norges nationalhelgon Sankt Olof.

Från kyrkans ursprungliga uppförande återstår i dag murrester i väster och söder. Korets stjärnvalv och tornet tillkom på 1400-talet. I korvalvet finns medeltida målningar. Först 1899 ersattes de tidigare skyttegluggarna med dagens stora fönster.

 • Altaruppsatsen från 1594 i renässansstil gestaltar instiftandet av nattvarden.
 • Predikstolen i trä uppfördes under Kristian IV:s regering och rymmer hans monogram och valspråk, Regna firmat pietas (fromheten stärker regeringsmakten). Predikstolen pryds även av evangeliststatyetter. På predikstolen finns bl.a. denna latinska text: ”Jehovah Est Pastor Meus” (se bild till höger). Texten är hämtad från Psalm 23:1 i Bibeln och lyder enligt Helge Åkesons svenska översättning: ”Jehová är min herde”.
 • Kyrkorgeln med tretton stämmor levererades av P.G. Andersen i Köpenhamn och invigdes 1963.
 • Votivskeppet som hänger i långhuset föreställer briggen Hiram som innan den köptes till Jonstorp gick som missionsskepp längs Sveriges kuster. Votivskeppet skänktes av sjökapten Nils Martin Thore sedan ett av Thorerederiernas fartyg räddats ur svår storm.
 • Krucifixet som hänger över dopaltaret härstammar från 1400-talet och har tidigare stått på en bjälke i valvbågen mellan långhuset och koret.
 • Dopfunten i ek från 1948 är huggen ur ett stycke av Ralph Bergholtz. Dopfatet i mässing från 1618 illustrerar bebådelsen.

Reliker från Sankt Olof

I en blykapsel i altaret förvaras reliker som tillskrivs Sankt Olof. Relikkapseln återfanns 1951 i en relikgömma i sandsten bakom ett gammalt träaltare från 1800-talet. I dosan fanns fem föremål:

 • en bit linneväv (tuskaft)
 • en bit sidenväv
 • en pergamentbit med texten ”de camisea sti olaui regis” (Den helige kungen och martyren S:t.Olof)
 • en pergamentbit med latinsk text om de elva tusen jungfrurna
 • några pulvriserade benrester

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 2/8-2017


LERBERGETS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lerbergets kyrka är en kyrkobyggnad i Lerberget. Den är församlingskyrka i Väsby församling i Lunds stift. Kyrkan är en samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Väsby församling.

Kyrkan är byggd i rött tegel och är ritad av arkitekt Henrik Jais Nielsen. Andra advent 1982 invigdes kyrkan av Lunds stifts dåvarande biskop Per-Olov Ahrén.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 15/2-2018


MÖLLE KAPELL

Tekniskt sett inte en kyrka, men då jag ändå hade vägarna förbi…

Hitta till kapellet: Klicka här.

Mölle kapell är en kyrkobyggnad i Mölle. Den tillhör Brunnby församling i Lunds stift.

Länge ansågs det inte behövas ett kapell i Mölle, de boende i fiskeläget fick besöka Arilds kapell eller Brunnby kyrka. När Mölle sedan växte om Arild befolkningsmässigt runt 1900 uppstod ett behov för ett kapell i Mölle. 1902 bildades Mölle kapellstiftelse och insamlingar till ett kapell startade. Första världskriget och dåliga tider gjorde att planerna drog ut på tiden. Skisser till ett kapell ritades 1929 av L.G. von Dardel. Efter att skisserna genomgått vissa förändringar påbörjades bygget och 1935 kunde kapellet invigas. Det är byggt i tegel och har ett trappgavelstorn. Sedan invigningen har inga ombyggnader skett.

Kapellets orgel byggdes till invigningen av den danska orgelfirman Th. Frobenius & C:o, Lyngby. Den är bevarad i originalskick och en tidig representant i Sverige för orgelreformrörelsen.

 • Altartavla, predikstol och dopfunt är utförda av Gunnar Wallentin.
 • Votivskeppet är byggt av kapten Lars Peter Norman och skänkt till kapellet av kapten Waldemar Elfversson.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder. Jag glömde ta nya exteriörbilder! Kommer nog förbi en annan gång….


VIKENS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vikens kyrka tillhör Vikens församling och ligger mitt i samhället Viken i Höganäs kommun.

Nuvarande stenkyrka med torn färdigställdes 1825. En bit bort på gamla kyrkogården fanns två föregångare till dagens kyrka. Dels ett kapell från medeltiden och dels ett kapell från 1683. År 1873 byggde man till en sakristia vid nuvarande kyrkas östra sida. Sakristian är tresidigt avslutad och smalare än övriga kyrkan. Nuvarande tornspira byggdes till 1880.

Dopfunten är gjord av skuren ek och härstammar från 1500-talet. Har tillsammans med dopfatet funnits i gamla kyrkan. Från de gamla kapellen har kyrkan ärvt dopfunten i ek från 1500-talet, samt dopfatet, altaruppsatsen från 1700-talet och nattvardssilvret från slutet av 1500 eller början av 1600-talet, en gåva från dåvarande herrskapet på Kulla Gunnarstorps slott, Holger Rosenkrantz.

Kyrkan har några gamla votivskepp och dessa bidrar till denna fiskar- och sjömanskyrkas karakteristiska utseende. Tre av skeppen är tillverkade och skänkta av sjöfolk i Viken, det fjärde är en sentida gåva av okänt ursprung. Minnen från gången tid är också de båda kollektbössorna ”Skolestocken” och ”Fattigstocken”.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 2/8-2017


VIKENS KAPELL

Hitta till kapellet: Klicka här.

En liten bonus, då jag bara fotograferar kapell om jag ändå har vägarna förbi.

Vikens kapell finner man på Vikens nya kyrkogård. Den anlades och invigdes 1918. Kapellet ritades 1938 av arkitekt A Salomon-Sörensen, men byggdes inte förrän flera år senare. Det invigdes 1951, och renoverades 1964. Sitt nuvarande utseende fick det på 1970-talet av arkitekt Carl-Axel Acking.


VÄSBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Väsby kyrka är en kyrkobyggnad i Väsby i Skåne. Den tillhör Väsby församling i Lunds stift.

Väsby kyrka är från 1100-talet. Socknens namn skrevs redan 1305 Waesby. Väsby församling var till en början troligen en annexförsamling till Brunnby församling men blev självständig församling under medeltiden.

Kyrkan har stjärnvalv och kalkmålningar från 1500-talet. Dessa målningar har senare täckts av vit kalkning och delar finns nog ännu under den vita kalken. Altaret och predikstolen i barock samt en del andra inventarier är från 1600-talet.

I södra korsarmen hänger en minnestavla av mässing med latinsk inskrift över Tycho Brahes son Claudius. ”Åt minnet Här hvilar fridfullt i sin lilla kista Claudius, Som i lifvet ej hade ro på hela Jordens krets. En gång lät honom naturen framträda på Jorden och Tillstadde honom att vara där ofvan. Blott sex dagar måtte han i späd ålder fri från Jordisk besmittelse, utan hämmande tyngd (boja) Gå till Himlen, hvarest han nu istället för knappt Tillmätta dagar är delaktig i evighetens tidsrymder Och jublar i besittning af en ostörd frid. Dog i herans tid år 1577 d. 7 januari född den 2dre i samma månad då vi födas börjar vi dö. Då vi dö, födas vi. Åt sin lille älskade son Claudius, Som han ej sett, Reste Tycho Brahe denna sten till minnet av hans Bråda hädanfärd till evigheten.”

I vapenhuset finns en gravsten över ”Anders Ulfeld til Taagelijche, som döde i Herren 1564, med sin K hustrue Margrete Gage, hvilchen i Herren hendödde Anno 1577 d. 7 Octob.”

Kyrkans nuvarande spira byggdes under kyrkoherde Ovenius tid, 1703-1706. Före 1706 hade Väsby kyrka två spiror, varav en satt över koret. Hösten 1706, då den nya spiran på kyrkotornet var klar, tog man ner den gamla spiran över koret.

Fönstermålningarna av den berömde kullakonstnären Ralph Bergholtz.

Bredvid kyrkan finns en prästgård från 1850-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Omfotografering 2/8-2017