Se en kortare översikt över kyrkor i Höörs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BOSJÖKLOSTERS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bosjöklosters kyrka ligger intill Bosjökloster slott vid Ringsjön i mellersta Skåne. Den tillhör Ringsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i romansk stil av huggen sandsten omkring år 1175 som klosterkyrka åt ett benediktinskt nunnekloster och helgades åt Jungfru Maria och S:t Nicolaus. Ett kyrktorn byggdes till senare men revs på 1600-talet. Nuvarande valv i långhuset slogs på 1400-talet. Långhuset var ursprungligen tio meter högt, sänktes senare till omkring sex meter. En omfattande ombyggnad genomfördes under 1850-talet under ledning av Carl Georg Brunius då nuvarande kyrktorn tillkom.

En originell detalj är de ”ljudkrukor” som ursprungligen täckt väggarna upp mot taket i det romanska långhuset, men nu bara kan ses från kyrkvinden ovanför valvet.

 • Kyrkans dopfunt i sandsten härstammar från 1400-talet. Tillhörande dopfat i mässing tillverkades på 1600-talet.
 • Triumfkrucifixet i snidad ek tillverkades på 1400-talet.
 • Ett altarskåp donerat till kyrkan av Powel Laxmand och hans hustru Thale Ulfstand 1588. Skåpet uppvisar flera äldre drag, men är troligen tillverkad vid den tiden.
 • En prediskstol från 1603 fanns fram till 1846 i kyrkan, då den ersattes av en ny. Delar av prediskstolen användes för att bygga två skåp, som därefter fanns på Bosjöklosters slott. Ett av skåpen har det inskurna årtalet 1588 – som infogats på 1800-talet och saknar koppling till predikstolens datering.
 • Bänkinredning, donerad till kyrkan av änkefru Thale Ulfstand 1601.
 • Epitafier och Gravstenar
 • En gravsten Över Tage Hollunger från 1493
 • En gravsten över Holger Laxmand, drunknad i Ringsjön 1562
 • En gravsten över Povel Laxmand och hustrun Thale Ulfstand, jämte deras son Poul Laxmand.
 • En gravsten över Birte Laxmand och Peder Bille, 1581 (hustrun vilar dock egentligen med sin andre man Corfitz Grubbe).
 • Ett epitafium över släkten Laxmand från 1590-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GUDMUNTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gudmuntorps kyrka är en kyrkobyggnad i Gudmuntorp. Den är församlingskyrka i Ringsjö församling i Lunds stift.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HALLARÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hallaröds kyrka är en kyrkobyggnad i Hallaröd. Den är församlingskyrka i Höörs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talets senare del i romansk stil. Då bestod den i vanlig ordning av långhus, kor och absid. Under senare medeltiden byggdes det kraftiga försvarstornet och man välvde kyrkan. 1834 revs absiden och valven i långhuset och en korsarm byggdes i norr. 1953 byggde man upp långhusvalven igen. I koret finns målningar från 1500-talet.

Kyrkogården inhägnas av en kallmur.

 • Altarskåpet innehåller ekfigurer från ett äldre altarskåp från 1400-talet.
 • Dopfunten är huggen i sandsten på medeltiden. Tillhörande dopfat är från 1500-talet.
 • I kyrkan finns ett medeltida triumfkrucifix. Det kommer ursprungligen från kyrkan, men deponerades på Lunds universitets historiska museum fram till 1985 då den återbördades.
 • En altarpredikstol i empirestil är tillverkad 1834. 1953 flyttades altarpredikstolen till norra korsarmen. Nuvarande predikstol är tillverkad 1953 efter äldre förebild.
 • Ovanför predikstolen finns en solsymbol med de hebreiska bokstäverna JHWH, det vill säga tetragrammet eller tetragrammaton. Det står för Guds egennamn i Bibeln och uttalas på svenska Jahve eller Jehova.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖÖRS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Höörs kyrka ligger i Höör i Skåne. Den tillhör Höörs församling i Lunds stift.

Höörs kyrka är uppförd av Mårten stenmästare under senare hälften av 1100-talet. Liksom domkyrkan i Lund är den byggd med sten från Höörs stenskog. Absiden, koret och långhuset härrör från medeltidskyrkan. Långhuset förlängdes på 1600-talet. Norra sidoarmen tillkom 1769. Det nuvarande tornet är från 1821. Dess spira restes 1890. Samma år byggdes den södra korsarmen och kyrkan försågs med trappgavlar. En gång har kyrkan varit rikt prydd med kalkmålningar, vilket framkom vid restaureringen i slutet av 1800-talet.

 • Dopfunten är kyrkans ursprungliga. På dess kant står i runskrift ”Martin mik giarde”. I dopskålen finns en mycket gammal kopparkittel.
 • Altaret (1609) liksom predikstolen (1601) är ett verk av den skånska renässanskonstens främste representant, mästaren Jakob Kremberg. Trots reformationen är altaret snidat kring en medeltida madonnabild. Predikstolen är mycket rikt utformad med fem låga reliefframställningar på sidorna.
 • Kyrkan har i sin ägo en kopia av Thorvaldsens Kristusbild i Köpenhamns domkyrka, en gåva från 1880.
 • Den äldsta kyrkklockan är gjuten i Stralsund på 1400-talet. Den näst äldsta göts ursprungligen 1632 men har omgjutits några gånger, senast 1914. Den nyaste är från 1957.
 • Kyrkan har fyra målade fönster från 1900-talet: två mot norr utförda av Gunnar Theander och två mot öster utförda av Martin Sjöblom.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MUNKARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Munkarps kyrka är en kyrkobyggnad i Munkarp, cirka sju kilometer väster om Höör. Kyrkan tillhör Höörs församling (fram till 2006 Munkarps församling) i Lunds stift.

En stenkyrka i romansk stil uppfördes någon gång mellan 1150 till 1175 och stod på en kulle väster om nuvarande kyrka. Under 1800-talet var kyrkan så förfallen att den revs 1883. Munkarps nya kyrka invigdes 1884.

 • Dopfunten i sandsten tillverkades på 1100-talet och kommer från gamla kyrkan.
 • Predikstolen är från gamla kyrkan och tillverkades omkring 1615 av Jakob Kremberg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


NORRA RÖRUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Rörums kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Rörum. Den är församlingskyrka i Höörs församling i Lunds stift.

Kyrkan är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka, byggd senast omkring år 1200. Ett gravkor byggdes till åt norr 1771. En ”nykyrka” tillkom åt söder år 1782. Omkring 1830 revs innertakets tegelvalv och ersattes med tunnvalv. Altaret flyttades från koret i öster till mitten av norra väggen. En ny sakristia uppfördes vid kyrkans norra sida. Kyrkan blev då orienterad i nord-sydlig riktning. På 1950-talet fick kyrkorummet sitt nuvarande utseende.

Sydost om kyrkan står en klockstapel som sannolikt är från början av 1700-talet. I stapeln hänger två klockor. Storklockan är från 1707 och lillklockan är från 1728. Båda klockorna är gjutna av Wetterholz i Malmö.

 • Sandstensdopfunten anses vara i ålder med kyrkan och är dess äldsta inventarium. Tillhörande dopfat av mässing är från 1500-talet.
 • Altaret har en baldakin från den tidigare ”altarpredikstolen”.
 • På väggen ovanför altaret hänger ett triumfkrucifix från 1500-talet.
 • Predikstolen är från 1606.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TJÖRNARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tjörnarps kyrka är en kyrkobyggnad i Tjörnarp. Den är församlingskyrka i Höörs församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i gråsten efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Den invigdes den 6 november 1864. Vid samma tid revs Tjörnarps gamla kyrka, vars ruin fortfarande kan ses 300 meter från den nuvarande kyrkan. Vid en renovering 2004 återfick kyrkan sin ursprungliga gula färg.

 • Dopfunten i sandsten med palmettmönster är från 1100-talet
 • Dopfatet från 1600-talet är tillverkat i mässing.
 • Orgeln från 1873 har 13 stämmor och två manualer.
 • Den stora kyrkklockan är tillverkad 1739 och omgjuten på 1700-talet.
 • Den lilla klockan tillverkades 1775 och blev omgjuten 1864.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se