Se en kortare översikt över kyrkor i Hörby kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

FULLTOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fulltofta kyrka ligger i närheten av Fulltofta naturreservat. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet intill Fulltofta gård som vid den tiden var biskopssäte. Byggnadsmaterialet var gråsten och som hörnstenar användes huggen sandsten. Valven och takmålningarna tillkom under 1400-talet. Vapenhuset på södra sidan tillkom troligen på 1400-talet. Nuvarande kyrktorn tillkom 1809.

Dopfunten är av sandsten och härstammar från kyrkans äldsta tid. Över funten finns en baldakin från 1700-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖRBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hörby kyrka är en kyrkobyggnad i Hörby. Den är församlingskyrka i Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan är från mitten av 1100-talet med Carl stenmästare som byggmästare. Vapenhuset antas vara byggt på 1500-talet. År 1818 byggdes den så kallade nykyrkan över vars ingång man vid ombyggnaden fann inskriptionen Carolo XIII Rege Sueciae et Norvegiae Haec Pars Templi Extructa Anno MDCCCXVIII vilket betyder under Carl XIII konung av Sverige och Norge, uppbyggdes denna del av kyrkan år 1818.

I slutet på 1800-talet var kyrkan i ett bedrövligt skick och på initiativ av kyrkoherde Lundegård (far till författaren Axel Lundegård och konstnären Justus Lundegård) påbörjades 1888 en restaurering av predikstol, altarprydnader, dopfunt, två takhimlar och epitafier.

I april 1895 påbörjade ett ombyggnadsarbete av byggmästarna Liljenberg i Hörby och Sjunnesson i Tjörnarp. Då det gamla koret revs hittades flera målningar vilka troligtvis blivit överkalkade under 1400-talet i samband med att valven slogs. Målningar hittades också på långskeppets väggar och valv. I kyrkogårdens nordöstra hörn fann man grundvalarna till något som troligtvis varit en stavkyrka. Dock företogs inte några expertisundersökningar av fyndet.

Den 20 december 1896 invigdes den nya kyrkan, byggd i nygotisk stil, av kontraktsprosten Hans Edestrand.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LYBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lyby kyrka i Lyby kallas även Sankt Annas kyrka. Kyrkan tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd på 1100-talet med ornament i granit men förändrades kraftigt under 1800-talet. 1854 förlängdes kyrkan mot öster och fick ett tresidigt kor. Korsarmar åt norr och söder samt ett kyrktorn byggdes till 1879. Gamla tornet revs 1860.

 • En av kyrkans sevärdheter är dopfunten i huggen sandsten från 1200-talet.
 • Predikstolens äldsta delar är från 1624. Troligen tillverkades den av tyske konstnären Statius Otto.
 • Altartavlan är liksom predikstolen från 1624 och har samma historik som predikstolen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LÅNGARÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Långaröds kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Långaröd i Hörby kommun. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan av tegel uppfördes på 1200-talet. Valv och valvmålningar tillkom på 1400-talet och under samma århundrade byggdes ett vapenhus vid södra sidan. 1630 förlängdes kyrkan åt väster. 1852 gjordes ännu en förlängning mot väster och ett smalt kyrktorn tillkom.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SVENSKÖP KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Svensköps kyrka är en kyrkobyggnad i Svensköps socken. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift, tidigare församlingskyrka i Svensköps församling.

Kyrkan byggdes i byn Kilhult 1863-1864 av byggmästare Pettersson från Ivetofta. Den ritades av arkitekten Thor Medelplan. Invigningen skedde 1864. Den ersatte en romansk kyrka från tidig medeltid som låg i Svensköps by. Den gamla kyrkan hade förfallit och motsvarade inte längre församlingens behov. Kyrkan revs dock inte helt och finns idag kvar som Svensköps kyrkoruin.

1932 restaurerades kyrkan och bland annat målades bänkarna om i en rosa färg. 1964 skedde ytterligare en restaurering då bänkar, altarring och kor omändrades efter ritningar av arkitekt Torsten Leon-Nilsson, Ignaberga. Samtidigt hängdes ett färgat glaskors i valvbågen över altaret.

Inventarier

 • 1883 skänkte drängen Jöns Torkelsson en åttaarmad malmkrona (ljuskrona) till kyrkan.
 • 1953 skänkte Elna och August Nilsson två mindre mässingsljuskronor för 16 ljus till kyrkan.
 • Kyrkan var utan dopfunt fram till 1953. Då köptes en funt huggen i Höörsandsten av stenhuggare Johansson i Dalby.
 • 1917-års kyrkobibel är skänkt av Georg J:son Karlin, grundare av Kulturen.
 • Kalk i silver från 1864 med inskriptionen ”Kilhults kyrka”.
 • 1964, i samband med återinvigningen av Svensköps kyrka, skänkte Elna Nilsson ett par mässingsljusstakar som en gång stått på altaret i Svensköps gamla kyrka och som hennes far ropat in på auktion.
 • 1981 skänkte Alfred Bjärnerot den gamla kyrkans kyrknyckel, vilken hans farfar ropat in på auktion.
 • I vapenhuset finns en tavla för kungörelser, med kunglig krona överst. Kommer från gamla kyrkan och är skänkt av Carl Hallqvist.
 • Den medeltida dopfunten från den gamla kyrkan användes som blomkruka i Tollarp men finns idag på konstmuseet Millesgården på Lindingö.
 • Ett krucifix från 1400-talet finns på Kulturen i Lund.

Kyrkklockan i Svensköps gamla kyrka, Mariaklockan, göts på Svensköps kyrkogård 1631 av Willem Riebb, Malmö. 1864 sattes denna klocka upp i tornet på den nya kyrkan i Kilhult. Klockan gick sönder på 1930-talet. Den 14 september 1934 göts klockan om på Bergholtz klockgjuteri i Stockholm. Vid omgjutning används malmen från den gamla klockan, men även ny malm tillsätts. Tonen är A. Den gamla klockans inskription bevarades, om dock något förvanskad.

1953 skänkte Elna och August Nilsson en kyrkklocka, gjuten av Bröchner-Ohlssons klockgjuteri i Ystad till Svensköps kyrka. Klockan väger 300 kg, tonen är C och priset var 6000 kr. Kyrkklockan bär inskriptionen:

1953 göts denna klocka, en gåva av hem.äg. August Nilsson och hans hustru Elna Nilsson, Elmhult, Svensköp. Anders Nygren var då biskop över Lunds stift. Folke Lunnemark kontraktsprost över Gärds kontrakt. John Fredriksson kyrkoherde i Huaröds och Svensköps pastorat. Gunnar Reimers vice pastor i pastoratet samt Nils Sandgren och Sigfrid Liljegren kyrkvärdar. Nils Persson och Olof Jönsson, Alfred Bjärneroth och Anders H Nilsson kyrkorådsledamöter.


SÖDRA RÖRUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Södra Rörums kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Rörum. Den är församlingskyrka i Hörby församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan uppfördes i romansk stil på medeltiden. En grundlig ombyggnad genomfördes åren 1884-1887 efter ritningar av arkitekt Salomon Sörensen. Kyrkan har en stomme av sten och består av ett långhus med kor i öster och torn i väster. Öster om koret finns en halvrund sakristia. Korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sidor.

 • Dopfunten av sandsten är från medeltiden]]. Tillhörande dopfat av mässing är från 1600-talet.
 • Altaruppsatsen är från 1727.
 • Ett triumfkrucifix är från 1400-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTERSTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västerstads kyrka är en kyrkobyggnad i Västerstads kyrkby i Hörby kommun. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Västerstads gamla kyrka uppfördes på 1100- eller 1200-talet. Den är numera ruin och ligger invid Västerstads herrgård, omgiven av den gamla kyrkogården. En halv kilometer västerut uppfördes den nuvarande kyrkan 1877-1878 och därefter fick den gamla kyrkan förfalla.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÄSPINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Äspinge kyrka är en kyrkobyggnad i Äspinge. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar troligen från början av 1200-talet och är uppförd i romansk stil. Omkring 1500 slogs innertakets valv. Under andra hälften av 1500-talet försågs interiören med kalkmålningar, som dock överkalkades på 1630-talet. Målningarna togs fram igen vid en restaurering 1952. 1844 tillkom kyrktornet och ersatte en tidigare klockstapel som revs. Kyrkan fick en ny ingång i väster genom tornet samtidigt som norra portalen revs.

 • Dopfunten av huggen sandsten är troligen samtida med kyrkan.
 • Predikstolen är från början av 1600-talet.
 • Altare och altartavla tillverkades 1746 av altarsnidaren Johan Ullberg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA SALLERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Sallerups kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Sallerup cirka sju kilometer utanför Hörby, drygt två kilometer från Hörbymasten. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift. Kyrkan var tidigare församlingskyrka i Östra Sallerups församling.

Kyrkan uppfördes i romansk stil under slutet av 1100-talet. Under 1400-talet försågs innertaket med valv. Vid 1700-talets mitt revs västgaveln. Kyrktornet som tidigare varit fristående byggdes då ihop med kyrkan. En korsarm i söder tillkom 1864.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRABY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östraby kyrka i samhället Östraby i Hörby kommun. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan, som är vigd till Sankta Margareta, uppfördes troligtvis under sent 1100-tal. Kyrkan hade i sitt ursprungliga skick ett kor med absid samt långhus. Ett i planform kvadratiskt torn uppfördes senare i väster. Under 1400-talet slogs valv i kyrkan. 1836 utökades kyrkan med tillbyggnader norr och söder om långhuset. Under en genomgripande restaurering i slutet av 1800-talet upptäcktes överkalkade målningar från 1400-talet.

Peter Wieselgren verkade dom kyrkoherde i Östraby under 1800-talet.

Bland kyrkans äldre inventarier märks en dopfunt från romansk tid och ett krucifix från sent 1400-tal. Kyrkan har också ett altarskåp från andra hälften av 1400-talet vari finns en scen med Sankta Anna själv tredje motivet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se