Se en kortare översikt över kyrkor i Karlshamns kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ASARUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Asarums kyrka är en kyrkobyggnad i Asarum i Karlshamns kommun i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Asarums församling.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talet eller början av 1200-talet och var då avsevärt mindre än den är idag. Dess plan är känd genom en bevarade ritningar från 1788 förvarad i Riksantikvarieämbetet. Kyrkan var uppförd i gråsten och bestod av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor med absid. Till det inre var kyrkorummet välvt, troligen med tegel. Under 1697-1706 utökades kyrkan i norr med en korsarm. 1749-1750 tillkom en korsarm i söder.

Vid ett stort utvidgningsarbete i öster och väster 1797-1799 fick kyrkobyggnaden den nuvarande korsformiga planen och blev en korskyrka. Årtalet för färdigställandet av ombyggnaden 1799 står att läsa ovanför huvudingången i väster. Exteriört är väggarna slätputsade och vitkalkade. Taket är täckt med kopparplåt. Interiört präglas kyrkorummet av ljus och rymd präglad av nyklassicismens stilideal. Taket täcks av ett trågvalv. Orgelläktaren kompletteras av sidoläktare med läktarunderbyggnader i södra och norra och korsarmarna.

Kyrkan saknar torn. En klockstapel är belägen på ett backkrön söder om kyrkogården. Det är en klockstapel som är inklädd med liggande brädor och spåntäckt. Stapelns klockvåning är försedd med fyra ljudluckor och en huv krönt med en spira och årtalet 1740. Klockstapeln omnämns annars 1665 varvid noteras fyra spirkrönta gavlar. I sitt tidigare skick verkar den varit lik stapeln vid Edestads kyrka. I klockstapeln hänger storklockan, enligt inskription gjuten 1724 och lillklockan gjuten av Anders Wetterholtz 1732. Kyrkan har genomgått ett flertal renoveringar och restaureringar. En omfattande renovering ägde rum 1911 efter ritningar av arkitekt Axel Lindgren. Under en restaurering i mitten av 1950-talet upptäckte man en mängd bänkdörrar som hade namn på byar och gårdar i socknen. Man har uppskattat att dessa är från 1600-talet. Senaste restaureringen ägde rum 2011-2012.

 • Dopfunten är från senare delen av 1200-talet och tillverkades på Gotland av kalksten och granit.
 • Det finns även en dopfunt i trä, vilken tillkom 1876. Till denna dopfunt hör ett dopfat som kyrkoherde Fritz Witzell skänkte till kyrkan. Enligt inskriften på dopfatet tillhörde det en gång i tiden ”den rövade grekiska kyrkoskatten”.
 • Altartavlan som föreställer ”Korsfästelsen” målades av konstprofessor Bengt Nordenberg 1866. Tavlan omges av en altaruppställning som tillkom 1911 bestående av kolonner som bär upp en trekantigt tempelgavel med en strålsol i mitten. Altarringen är halvcirkelformad och försedd med balusterdockor.
 • Södra korväggen pryds av en tidigare altartavla med motiv: ”Kristi himmelsfärd”. Tavlan är utförd av kyrkomålaren Pehr Hörberg och skänktes till kyrkan 1813 av kommerserådet Peter Fredrik Duwell på Gustafsborg.
 • De två stora ljusstakarna på altaret är av malm och tillverkades 1639.
 • Predikstolen är utförd 1876. Korgens fält är dekorerad med förgyllda symboler i form av lagens tavlor,kors,ankare och hjärta. Baldakinen tillkom 1912.
 • Kyrkorummet har sluten bänkinredning i mittskeppet och korsarmarna som tillkom 1800.
 • Sidoläktare i södra och norra korsarmarna.
 • Orgelläktaren är byggd 1877.
 • Två färgade glasfönster med motiv : ”Jesu födelse” och ”Kristi uppståndelse” komponerade 1936 av Agda Österberg, Varnhem.
 • Gravstenarna på golvet lades dit 1829 men markerar inte några gravplatser utan ersatte ett tidigare trägolv.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


CARL GUSTAFS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Carl Gustafs kyrka i Karlshamns församling i Lunds stift är ritad av Erik Dahlbergh. Kyrkan, som ligger mitt i Karlshamn, började byggas på 1680-talet och invigdes 1702, med namn efter stadens grundare Karl X Gustav. En tidigare träkyrka från 1664 föregick nuvarande stenkyrka.

1834 tillfogades en halvrund sakristia i öster bakom koret. Samtidigt invigdes en ny altartavla, ”Kristi gravläggning” målad av Fredric Westin. På 1870-talet renoverades kyrkan drastiskt av Helgo Zettervall. Orgelläktarens överdådiga dekorationer i barock revs ner, men finns delvis bevarade på Karlshamns museum. De stora mässingstakkronorna från början av 1700-talet rördes dock inte, utan hänger fortfarande i kyrkan. Den stora, rikt utsirade dopfunten av mässing är från samma tid.

 • Den tidigaste orgel man känner till är från 1702 och Johan Niclas Cahman i Stockholm med 24 stämmor.
 • 1881 byggde Åkerman och Lund i Stockholm en orgel med 25 stämmor.
 • Mårtenssons orgelfabrik byggde 1940 en orgel med 38 stämmor.
 • Den nuvarande orgeln är byggd 1973 av Bruno Christensen och Sönner i Tinglev, Danmark och har 48 stämmor. Fasaden är från 1881 års orgel. Den har mekanisk traktur och elektrisk registratur. Orgeln har svällare för manual 1 och 3, registersvällare och fria kombinationer.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ELLEHOLMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Elleholms kyrka är en kyrkobyggnad som ligger vid Elleholms södra del strax intill Mörrumsån i Karlshamns kommun. Den är församlingskyrka i Mörrum-Elleholms församling, Lunds stift.

Ett tidigare kapell på platsen uppfördes troligen under senare delen av medeltiden. Nuvarande kyrka i korsvirkesteknik uppfördes troligen år 1705 eller möjligen år 1713. Nuvarande sakristia tillkom 1784. Ett vapenhus i väster uppfördes någon gång före 1763. 1819 byggdes vapenhuset på med ännu en våning som blev klocktorn.

En liten dopfunt i trä är tillverkad på 1600-talet. På norra väggen finns ett krucifix från 1500-talet. Altartavlan, predikstolen och en psalmnummertavla är skänkta till kyrkan 1713. Orgeln med sex stämmor är byggd 1981 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Kyrksilvret är dels från 1700-talet och dels från senare delen av 1900-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se
Det pågick en begravning när jag var där, varför jag inte har interiörbilder även om dörren är öppen.

Lite nya bilder plus interiör Juli 2019


HÄLLARYDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hällaryds kyrka är en kyrkobyggnad i Hällaryd i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Hällaryds församling och ligger cirka åtta kilometer nordost om Karlshamn.

På en kulle strax norr om nuvarande kyrka låg en stenkyrka byggd på 1200-talet. Kyrkan hade en stomme av sten och bestod av ett långhus med ett lägre och smalare kor i öster. Senare uppfördes ett vapenhus av korsvirke vid södra väggen. Vapenhuset omnämns i ett dokument från 1665. År 1774 omtalas nya kyrkan vilket kan syfta på en nybyggd sakristia eller korsarm. Väster om kyrkan fanns en klockstapel.

Inför bygget av en ny och större kyrka kontaktade församlingen arkitekten Helgo Zettervall som ritade en centralkyrka med torn. Förslaget ansågs alltför kostsamt och istället anlitades byggmästare Fredrik Bergström från Skara som tog fram en ritning på en kyrka med ett enklare utförande. Församlingen antog förslaget och efter vissa ändringar av arkitekt Ernst Jacobsson godkändes förslaget. 1876 påbörjade man uppförandet av den nya kyrkan och i samband med detta revs den gamla medeltidskyrkan. Den nya kyrkan invigdes 11 augusti 1878 av biskop Wilhelm Flensburg. 1925 genomgick kyrkan en omfattande restaurering efter förslag av arkitekt Melchior Wernstedt.

Kyrkan är byggd av sten och tegel och har en kvadratisk planform. Vid södra sidan finns ingång och vid norra sidan ett vidbyggt kyrktorn. Kyrkorummets tak täcks av en åttakantig lanternin som har ljusinsläpp och bärs upp av träkolonner. Golvet är belagt med kalksten.

 • Dopfunten och krucifixet är från 1649. Den var en gåva av kyrkoherden Kock vars porträtt även finns i kyrkan.
 • Ett graverat dopfat av mässing är från 1675.
 • Predikstolen med sexsidig korg är samtida med nuvarande kyrka.
 • Altaret av trä är samtida med nuvarande kyrka.
 • Orgeln är byggd 1902 av Setterquist & Son.
 • I kyrktornet hänger två kyrkklockor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder plus interiör Juli 2019


KASTELLKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kastellkyrkan är en kyrkobyggnad i Karlshamns församling i Lunds stift, belägen nära Karlshamns kastell på Frisholmen, en holme i Karlshamns hamninlopp.

År 1675 hade kastellet en egen kyrkolokal, belägen i områdets nordvästra del. På 1740-talet hade denna förfallit och en barackbyggnad på nordöstra delen av ön blev ny kyrkolokal. 1865 upphörde garnisonen. Den sistnämnda kyrkolokalen har senare återuppbyggts och invigdes på pingstdagen 1975.

Kyrkan är byggd efter ritningar från Krigsarkivet efter Krigsarkivets inventeringar och återspeglar 1700-talsbyggnaden. Byggnadens väggar består av 1700-talstimmer som hämtades från en kvarnbyggnad vid Ågatan i Karlshamn. Byggnaden är 24 meter lång. Förutom kyrkorummet finns det ett annat rum med historiska dokument och en kaffestuga.

Kyrkan används för gudstjänster och är öppen för vigslar och barndop. Den första vigseln skedde midsommarafton år 1975.

I kyrkan finns det ett tjugotal träbänkar och altarbord samt altarskrank i trä med knäfall. Altartavlan består av ett kors i sjödränkt ek som är skänkt av Sällskapet Castellanerna. De lampetter med levande ljus som finns i kyrkan kommer från Karlshamns kyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Inte så säker på att jag kommer att fotografera denna, då det inte är helt lätt och snabbt att ta sig dit.


MÖRRUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Mörrums kyrka är en kyrkobyggnad i Mörrum som tillhör Mörrum-Elleholms församling. Den ligger invid Mörrumsån och invigdes 1847.

Mörrums kyrka består av rektangulärt långhus med ett rakt kor i öster och ett kyrktorn i väster. Öster om koret finns en smalare halvrund sakristia. Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och har vitputsade fasader med rundbågiga fönster. Långhus och kor täcks av ett gemensamt sadeltak, över sakristian finns ett kontak. Tornet kröns av en lanternin. Alla tak är täckta med kopparplåt. Kyrkans ingångar är belägna i väster, norr och söder.

Ursprungliga kyrkan uppfördes antagligen på 1200-talet, och bestod troligen av rektangulärt långhus med smalare, rakt avslutat kor. En sakristia med okänd utformning byggdes till 1721. Ett vapenhus vid södra väggen av okänd ålder omnämns tidigast 1744. År 1774 utvidgades kyrkan åt norr till dubbla bredden. Den nuvarande kyrkan tillkom vid en stor ombyggnad 1844 – 1847 efter ritningar av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss, omarbetade av Johan Fredrik Åbom. Långhuset förlängdes åt väster, koret vidgades till samma bredd som långhuset och såväl torn som sakristia nybyggdes. 17 oktober 1847 invigdes den nya kyrkan. En omfattande renovering genomfördes 1970 då bland annat nuvarande kalkstensgolv lades.

Interiören bevarar en nyklassicistisk prägel, och domineras av ett flackt tunnvalv med målade kassetter i blått och vitt, utförda av Svante Thulin vid en genomgripande renovering 1898. Taklisten har kvar målad dekor från samma tid, och även väggarnas kvadermålning återstår. Inredningen är till stora delar ursprunglig.

 • Ett processionskrucifix av ek tillverkades i mitten av 1400-talet och är kyrkans äldsta inventarium.
 • Ett triumfkrucifix från 1500-talet hänger på norra korväggen.
 • Predikstolen är samtida med nuvarande kyrka och tillverkad av snickare Palm i Småland efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Tillhörande runda ljudtak kröns av kors och kula.
 • Nuvarande dopfunt i trä med fyrsidig fot och rund cuppa tillkom 1899. Tillhörande dopskål är tillverkad 1787 i Karlshamn.
 • På södra korväggen hänger en altaruppsats i renässansstil från början av 1600-talet. På altaret står en altaruppsats byggd 1845 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom.
 • Altaret av tegel är samtida med nuvarande kyrka. Altarskivan är av trä.
 • På altaret står ljusstakar av malm från första hälften av 1600-talet.
 • Nuvarande orgel ersätter det av den västtyske orgelbyggaren Max Bader 1961 byggda och av Johannes Künkel 1979 ombyggda instrumentet. Den byggdes av den norditalienska orgelbyggarfirman Dell’Orto & Lanzini från Dormelletto i Italien. Den invigdes 19-20 november 2016 och är byggd enligt Gottfried Silbermanns stil och estetik. Förebilderna har varit Silbermannorgeln i Sofiakyrkan i Dresden gällande dispositionen och stämningen samt den stora Silbermannorgeln i domkyrkan i Freiberg vad gäller intonationen.
 • Flera av ljuskronorna fanns i tidigare kyrkor. Närmast koret finns en ljuskrona med åtta ljus från 1797.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RINGAMÅLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ringamåla kyrka är en kyrkobyggnad i Ringamåla i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ringamåla församling.

Vid en visitationsstämma i Asarum 1860 framhälls behovet av en kyrka i den vidsträckta församlingens övre del mot gränsen till Småland. En plats i närheten av Ringamåla gård ansågs som särskilt lämplig. Genom ett Kungligt brev den 27 mars 1872 stadgades bildandet av Ringamåla annexförsamling. Efter Kunglig Maj:ts beslut blev kyrkobygget aktuellt.

I Ringemåla kunde man på grund av urberget inte anlägga någon kyrkogård, varför kyrkan efter många diskussioner lokaliserades till Långeboda. Ritningar gjordes upp av arkitekt Gustaf Dahl, Stockholm. Byggmästare Th. Rosvall, som erbjöd sig uppföra den nya kyrkan för 16000 kronor, antogs som entreprenör och 1881 påbörjades arbetet. Ovanligt nog förlades kyrkan i nord-sydlig riktning. I slutet av år 1882 blev man klar och nyårsdagen 1883 skedde den högtidliga invigningen, då också församlingen formellt bildades.

År 1904 utbröt emellertid en svår brand, varvid nästan hela kyrkan förstördes. Endast murarna återstod, men man lyckades rädda en del av inventarierna. Redan året därpå hade man med hjälp av de gamla ritningarna återuppfört kyrkan i sitt ursprungliga skick. Kyrkan är uppförd år 1904 -1905 i historiserande blandstil med huvudvikt vid nyromantik. Den är byggd i gråsten och tegel och består av ett långhus med torn och halvrunt kor med absid inneslutande bland annat sakristia i norr. Tornet är beläget i söder Tornavslutningen är krönt av en hög korskrönt spira omgivet av fyra mindre spiror. Interiören med sin stora runbågefönster präglas av ljus och rymd. Trätaket är brutet i tre plan med synliga takstolar. Större delen av inredningen tillkom 1904-1905.

 • Altaruppsats från 1983, snidad av konstnären Stig Karlsson, visande bibliska motiv: ”Skapelsen, syndafallet, Noas ark, Jesu födelse, Kristi korsfästelse och Kristi himmelsfärd”.
 • Krucifix, snidat av konstnären Lennart Paulsson, ur ett cirka 5000 år gammalt svarteksstycke, hittat i en mosse i närheten av kyrkan.
 • Predikstolen med ljudtak tillkom vid återuppbyggnaden av kyrkan 1904-1905.
 • Öppen bänkinredning och orgelläktare från kyrkans återuppbyggnadstid.

I kyrktornets klockvåning häger två klockor – Storklockan och Lillklockan med följande text:

Storklockan har följande inskrift:
”O land, land, land, hör Herrens ord”
”Sök Herren medan man kan finna honom,
åkallen honom medan han är nära”.

Lillklockan har inskriften:
”Kommen, ty allt är nu redo”
”Saliga äro de döda,
som i Herren dö härefter”.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SVÄNGSTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Svängsta kyrka är en kyrkobyggnad i Svängsta i Karlshamns kommun. Den är församlingskyrka i Asarums församling, Lunds stift.

Byggnaden uppfördes 1932 som församlingshem men kom ibland att användas som kyrka. 1968 genomfördes en större ombyggnad då församlingshemmet blev Svängsta kyrka. Byggnaden är av trä och inrymmer både kyrka och församlingshem. Ytterväggarna är klädda med brun panel och det brutna yttertaket är klätt med enkupigt rött taktegel.

På planen framför kyrkan finns en fristående klockstapel.

Altaret tillkom 1968 och består av ett fristående altarbord i furu med altarskiva i furu.
Dopfunten från 1968 är av furu.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÅRYD KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Åryds kyrka är en kyrkobyggnad i Lunds stift och tillhör Åryds församling i Åryd i Karlshamns kommun.

På samma plats där nuvarande kyrka ligger fanns en 1200-talskyrka helgad åt den heliga Ursula. Kyrkan hade en stomme av sten och bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare, rakt avslutat kor. Yttermurarna var vitputsade ,yttertaket täckt med tjärad spån, medan kortaket 1698-1699 enligt uppgift var belagt med tegel. Vid okänt tillfälle uppfördes ett vapenhus framför södra portalen. Troligen var vapenhuset byggt av korsvirke. Ett nytt vapenhus av tegel uppfördes år 1706. En murad sakristia vid korets norra sida uppfördes år 1770.

Eftersom kyrkan var tornlös hade klockorna sin plats i en klockstapel av trä belägen på kyrkogården. Interiört var murarna vitputsade. Innertaket bestod av ett platt trätak med synliga bjälkar. Altarprydnaden utgjordes av ett medeltida altarskåp med skulpterade helgonbilder.I främsta rummet tronade Sankt Ursula med texten: ”Ora pro nobis Sancta Ursula”- uttytt: ” Bed för oss Heliga Ursula”. Skåpet är tyvärr inte bevarat. Medeltidskyrkan revs 1870 i samband med byggandet av nuvarande, betydligt större kyrkobyggnad.

Den nuvarande kyrkan
Åryds nuvarande kyrka i nyromansk stil stil uppfördes åren 1870-1873 efter ritningar av kyrkobyggmästare Fredrik Bergström och invigdes 1873.

Kyrkan har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med kor och absid i öster och torn i väster. Omfattningar till dörrar och fönster är av tegel. Långhuset har ett sadeltak, täckt av rödmålad plåt. Tornbyggnaden är försedd med en tornhuv med spira täckt av kopparplåt, krönt av en korsglob. I klockvåningen hänger Storklockan, inköpt från Trefaldighetskyrkan, Karlskrona 1872 dit den ursprungligen skänkts av Karl XI. Lillklockan är gjuten 1650 av Claus van Dam.

Kyrkorummet som präglas av ljus och rymd i tidens ideal täcks av ett tredingstak. En skärmvägg avskiljer absiden med den bakomliggande sakristian från koret. Nya kyrkan har restaurerats åren 1914-1915 samt på 1930-talet. På 1960-talet lades nuvarande kalkstensgolv in. Öster om koret finns en rund absid som är avskild från sakristian med skrank.

 • Altartavlan är målad 1911 av Josef Svanlund och har motivet den:”Uppståndne Kristus”. Tavlan omges av en altaruppställning bestående av pilastrar som bär upp en bruten trekant med ett förgyllt kors i mitten.
 • Halvcirkelformad altarring.
 • Predikstolen med baldakin är samtida med nuvarande kyrka.
 • Dopfunten av trä med åttakantig cuppa och fot är samtida med nuvarande kyrka.
 • Öppen bänkinredning från kyrkans byggnadstid.
 • Orgeln är byggd 1961 av Frede Aagaard och är en mekanisk orgel med 18 stämmor. Den föregående orgeln var byggd 1875 av E. A. Setterquist & Son i Örebro med 12 stämmor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se