Se en kortare översikt över kyrkor i Kävlinge kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BARSEBÄCKS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Barsebäcks kyrka är en kyrkobyggnad i Barsebäck. Den tillhör Löddebygdens församling i Lunds stift.

Långhuset härstammar från 1100-talet, och tornet byggdes runt 1300. Under 1400-talet byggdes kyrkan om och ut ett antal gånger. Bland annat tillfogades en korsarm och koret utvidgades runt 1500. Från den ursprungliga kyrkan finns dopfunten och en dörr med järnbeslag.

Predikstolen är gjord av ek och förgylld. Den tros ha utförts år 1637.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


DAGSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Dagstorps kyrka tillhör Dagstorps församling i Lunds stift. Kyrkan ligger på en kulle 6 kilometer nordväst om Kävlinge.

Nuvarande kyrka är ritad av Johan Erik Söderlund. Den uppfördes 1861 på samma ställe som den gamla medeltidskyrkan. Kyrkan består av långhus med ett tresidigt avslutat kor i öster. Vid långhusets västra sida finns ett kyrktorn med trappgavlar.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GAMLA KYRKAN KÄVLINGE

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gamla kyrkan i Kävlinge är en kyrkobyggnad som tillhör Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkan är en romansk absidkyrka av sten från 1100-talets senare del. De äldsta delarna är daterade till 1157. Valven slogs troligen på 1300-talet då även vapenhuset i norr uppfördes. Tornet tillkom på 1400-talet. Kyrkan har kalkmålningar från 1300- och 1400-talen.

Kyrkan lämnades att förfalla 1897, då den nya kyrkan, Korsbackakyrkan, uppfördes cirka 250 meter norr om Gamla kyrkan, men den restaurerades successivt för att återinvigas 1957. Efter avkristningen 1897 användes kyrkan tidvis som brandstation och sädesmagasin.

 • Altaruppsatsen, som flyttades till en vägg i kyrkans västra del vid restaureringen, tillkom 1598 och predikstolen cirka 1620-30.
 • Triumfkrucifixet härrör från cirka 1500. Dopfunten är jämngammal med kyrkans äldsta delar.
 • Det finns en klockarebänk från 1500-talet.
 • Kyrkans gamla klockor hänger numera i Korsbackakyrkan. Istället finns här en klocka som göts till återinvigningen 1957.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HOFTERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hofterups kyrka är församlingskyrka i Hofterups församling i Lunds stift. Kyrkan är en av Skandinaviens äldsta kyrkor.

Kyrkan är byggd med långhus, smalt kor samt halvrund absid. 1861 byggdes tornet och klockorna flyttades in från en klockstapel som revs. De äldsta delar är byggda av skalmurar av kluvna flintstycken i jämna skift. Kärnan är gjuten av kalkbruk samt småstenar. Vid hörn och runt fönster finns sandsten. Kyrkan är helgad åt Sankt Andreas. I absid och kor finns kalkmålningar från 1100-talet. Bilderna ser avhuggna och halva ut. De fortsätter nämligen på vinden och är således målade före det att valven slogs. Målningarna tros ha utförts av Finjagruppen. 1853 byggdes en korsarm i norr, i övrigt är exteriören välbevarad.

Under den tid då kyrkan byggdes var den hedniska vikingakonsten fortfarande vid liv, något som gestaltar sig i en lejonrelief av kritsten som finns inmurad i absidens yttermur.

Altaruppsatsen kom till kyrkan 1597 och predikstolen 1751. Altartavlan målades 1754 av Christian Holst. Läktare och bänkinredning är från 1912. 1863 fick kyrkan sin första orgel byggd av Söderling i Göteborg. Den hade 6 stämmor. Den byggdes om 1912 av Eskil Lundén som hade tagit över firman från Salomon Molander som i sin tur hade tagit över den från Söderling. 1977 byggdes så en helt ny orgel av Åkerman och Lund. Den fick också 6 stämmor och utformades som ett ryggpositiv

Kyrkans två klockor göts 1654 av Hans Meyer i Köpenhamn. 1949 sprack den lilla klockan och en ny göts av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Den gamla lillklockan finns uppställd i vapenhuset. På en gravsten från 1700-talet, som finns inne i kyrkan, ser man tetragrammet JHWH.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Högs kyrka är en kyrkobyggnad i Hög. Den tillhör Löddebygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan består av ett romanskt långhus med lägre och smalare kor med absid, samt ett västtorn.

Kyrkans äldsta delar härstammar från slutet av 1100-talet. Välvningen genomfördes relativt tidigt, redan under andra hälften av 1200-talet.

1842 genomfördes en ombyggnad av tornet efter Jacob Wilhelm Gerss ritningar. 1891 tillbyggdes en korsarm i norr.

Åren 1957-58 tog man fram korets kalkmålningar. De hänförs till den s.k. Everlövsgruppen och dateras till 1400-talets slut. Troligen har måleriet längs bågar och ribbor tillkommit redan på 1200-talet.

 • Altaruppsatsen är snidad av bonad ek och härstammar antagligen från 1590-talet, medan altaranordningen är från 1891.
 • På altaret står ett krucifix av mässing med figurer i silver. Det är tillverkat i Wien 1953.
 • Predikstolen av snidad och bonad ek var tidigare målad men avslutades 1891. Den är troligen tillverkad 1583, då den numera försvunna baldakinen uppgav detta årtal.
 • Dopfunten är av sandsten och har en närmast cylindrisk urholkning. På skålens utsida finns fyra bevingade gestalter, uthuggna i hög relief. De antas föreställa de fyra evangelisterna. Funten är troligen från 1100-talets mitt.
 • Dopfatet är av mässing och dateras till 1600-talets slut, medan kyrkans nattvardssilver bär årtalet 1641.
 • En kalkduk från 1763 är uppmonterad i en ram.
 • Krucifixet på norra väggen i tillbyggnaden är från 1725.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KORSBACKAKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Korsbackakyrkan är en kyrkobyggnad i Kävlinge. Den är församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i brunrött tegel 1897 under nygotikens era, varför kyrkan domineras av denna stil, både exteriört och interiört. Arkitekt var Alfred Arwidius.

Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med sju synliga bjälksparrar. Absiden är ett vitputsat valv. Golvet har cementplattor i gångar, kor, kapell och vapenhus. Bänkinredningen har trägolv. Träinredningen är brunmålad fabrikssnickeri i nygotisk stil. Fasaden är vitputsad på blinderingar och fönsteromfattningar. Kalkstensplattor täcker strävpelare och tinnar. Yttertaket är täckt med koppar.

Kyrkan invigdes första söndagen i advent, 28 november 1897. Fram till 1982 var namnet Kävlinge nya kyrka, vardagligt benämnd Nya kyrkan. Den är belägen på en höjd cirka 250 meter norr om Gamla kyrkan. Namnet Korsbacka kommer från backen vid vägkorset, som har gett namn åt området, kyrkan, Korsbackaskolan och Korsbackahallen. Ibland skrivs kyrkan som Korsbacka kyrka.

 • Altarbilden är utförd av Fredrik Krebs och föreställer Jesus vid första nattvarden.
 • Vid norra väggen placerades 1980 en ny orgel ritad av Torsten Leon-Nilson och tillverkad av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.
 • Ett krucifix av trä är snidat av Bror Forslund och skänkt till kyrkan av konstnären.
 • I triumfbågen finns ett hängande glaskors utfört av konstnären Erik Haglund, 1963.
 • Korväggarna pryds av tre gobelänger i ryateknik. Dessa är ritade av Kirsten Hennix och tillverkade av församlingsbor.
 • I västra delen av kyrkan finns sedan 2013 fyra stora tavlor av konstnären Limpo. De föreställer händelser i Jerusalem under påsken.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LACKALÄNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lackalänga kyrka är en kyrkobyggnad i Furulund. Den är församlingskyrka i Lackalänga-Stävie församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet av tuktad gråsten. I början av 1200-talet försågs absiden med kupolvalv av sandsten. Kalkmålningarna tillkom troligen vid samma tid. Omkring år 1400 byggde man till två vapenhus, ett i söder och ett i norr. På 1600-talet revs norra vapenhuset och ingångsdörren ersattes med ett fönster. 1850-1851 revs västra gavelmuren och kyrkan förlängdes till det dubbla. Samtidigt revs södra vapenhuset och ett torn i väster byggdes till med nytt vapenhus. Tornet var för smalt så att kyrkklockorna inte fick plats att svänga. 1875 hade ritningar tagits fram till ett nytt torn. 1888 var det nya kyrktornet färdigt och kläddes med skiffer.

 • Medeltida dopfunt
 • Altaruppsats med delar från 1500-talet
 • Predikstol,1600-talet
 • Orgel ,ursprungligen tillverkad 1889.Ombyggd 1952 av Frobenius & Co,Köpenhamn

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LILLA HARRIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lilla Harrie kyrka är inte längre församlingskyrka i Lilla Harrie. Den är sedan år 2006 en av sex kyrkor i Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talets senare del och tros vara byggd av den berömde Mårten stenmästare. Under 1400-talet revs absiden och koret fick en rak avslutning i öster. Under samma århundrade försågs innertaket med valv. Under 1850-talet tillkom det med långhuset jämnbreda tornpartiet. Vid en restaurering 1939 – 1940 upptäcktes grunden till den ursprungliga absiden. 1942 återuppfördes absiden för att tjäna som sakristia. 1956 fick tornet sitt enkla sadeltak. Kyrkan fick därmed sitt nuvarande utseende. 2013 gjordes en större renovering och tillgänglighetsanpassning av kyrkan. Östra ingången breddades och en stensatt gång som leder fram till den anlades. I koret togs altarring och altaruppsats bort för att ersättas av ett mindre stenaltare. Altartavlan fick en ny plats på gamla orgelläktaren. En ny orgel installerades på gamla klockarebänkens plats under/framför predikstolen.

 • Altartavlan är utförd 1942 av Pär Siegård. Dess motiv är: Jesus välsignar lärjungarna före himmelsfärden.
 • På altaret står ett par ljusstakar av malm från 1642.
 • Predikstolen från 1599 har en tydlig renässansprägel. Vid restaureringen 1942 konserverades predikstolen och dess ursprungliga färger återställdes.
 • Av de båda kyrkklockorna göts storklockan 1395 och lillklockan anses härstamma från 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, skarpare bilder Juli 2019


LÖDDEKÖPINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Löddeköpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Löddeköpinge. Den är församlingskyrka i Löddebygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan har rektangulärt långhus, femkantig absid och kraftigt torn i väster. Kyrkan började troligen byggas på 1100-talet. Den är byggd av putsad och vitkalkad mursten och flintasten. Koret fick valv på 1300-talet och långhuset på 1400-talet, när tornet började byggas. De övre delarna av tornet är från 1797. Vid flera senare tillfällen har kyrkan restaurerats och byggts om.

1868 skedde en stor ombyggnad av kyrkan. Då sattes fönsterna i långhuset in. De är rundbågiga med de övre fälten i färgat glas. 1930-40 och 1986-87 gjordes renoveringar. Vid den sistnämnda renoveringen tillkom en sakristia i norr. Då togs även takmålningarna från 1400-talet i koret fram och dörrarna mellan vapenhuset och långhuset togs bort. De bäst bevarade målningarna finns i valvbågarna, men också uppe i korvalvet kan man se rester.

 • Kyrkan är vitkalkad invändigt.
 • Predikstolen från 1600-talet har reliefer i alabaster, troligen tillverkade i Holland.
 • Altaruppsatsen från 1868 har en gipskopia av Bertel Thorvaldsens kristusstaty.
 • Dopfunten i sandsten har cuppa från 1100-talet, men foten tillkom vid restaureringen 1987.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


STORA HARRIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Stora Harrie kyrka är en kyrkobyggnad i Stora Harrie. Den är församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden uppfördes någon gång runt år 1200. Ett kyrktorn byggdes till troligen på 1400-talet. Kyrkans nuvarande gestalt präglas av sin upphovsman, professorn Carl Georg Brunius. Den restaurering av den gamla medeltida kyrkan som Brunius genomförde 1851, var så kraftig och genomgripande, att man nästan kan tala om en nybyggnation. Av den medeltida helgedomen behölls endast större delen av tornet. I den södra långhusväggen finns ett runstensfragment från vikingatiden inmurad. I vapenhuset finns fragment av medeltida kalkmålningar.

I tornet har kyrkan två klockor. Den större åt väster och den mindre åt öster. På den sida som är vänd åt norr har båda klockorna följande text: ”Då Oscar II var Sveriges och Norges konung,Axel Gustav Adlercreutz landshövding i Malmöhus län, Vilhelm Flensburg biskop över Lund stift, Gustaf Adolf Wigner Stora Harrie församlings kyrkoherde samt Nils Månsson och Per Wilsson kyrkovärdar blev denna klocka gjuten i Stockholm av K G Bergholtz.” På södra sidan har storklockan följande text: ”Hör Gud ännu sin nåd Dig bjuder se, templets portar öppnar sig. Kanske härnäst, när klockan ljuder. Upplåtes gravens port för Dig. Du går ej mer i Herrans hus. Ditt rum beretts i jordens grus.” På södra sidan har lillklockan följande text: ”När jag kallar hör mitt ljud kom till kyrkan bed Din Gud att Du rätt hans ord må höra som Din själ kan salig göra.”

 • Runstenen DR 324, Stora Harriestenen, sitter inmurad i kyrkan.
 • Altartavlan är målad av Einar Forseth och är signerad med årtalet 1939. Den har motiv från Kristi uppståndelse. Tavlan är flyttad från koret och ut ur kyrkan. Den finns nu uppsatt i bårhuset. Koret har erhållit ett förgyllt kors.
 • Ett triumfkrucifix från slutet av 1400-talet finns bevarat.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


STÄVIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Stävie kyrka är en kyrkobyggnad i Stävie. Den är församlingskyrka i Lackalänga-Stävie församling i Lunds stift.

Kyrkan är av sten och uppfördes under senare delen av 1100-talet i romansk stil. Under slutet av medeltiden slogs valven. Nuvarande kyrktorn och korsarmar byggdes till 1848 efter ritningar av Carl Georg Brunius. Samtidigt revs två tidigare vapenhus som låg vid kyrkans norra och södra sidor.

 • Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan och dess äldsta inventarium. Till den hör en dopskål i tenn daterad till 1694 och ett dopfat i silver daterat till 1901.
 • Altaruppsatsen härstammar från 1500-talets slut. Längst upp i triangeln kan man skymta tetragrammet JHWH.
 • Predikstolen tillverkades på 1630-talet av mäster Statius Otto.
 • Orgeln är tillverkad 1893 av S. Molander i Göteborg och ombyggd 1951 av Th. Frobenius & Co. i Köpenhamn.
 • Två kyrkklockor finns. Storklockan är omgjuten 1788 av M. Wetterholtz, Malmö. Lillklockan är omgjuten 1854 av G.O. Fredriksson, Kristianstad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SÖDERVIDINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Södervidinge kyrka är en kyrkobyggnad i Södervidinge. Den är församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1870 enligt Edvard von Rothsteins ritningar på samma plats där en tidigare medeltida kyrka legat. Tidigare kyrka hade blivit för liten och den nya kyrkan bedömdes vara mer ändamålsenlig.

 • Dopfunten av sandsten är från Höör och tillverkades under senare hälften av 1100-talet av Mårten stenmästare. På funten ligger ett svartmålat lock av ek och ett fat av mässing. Båda dessa tillverkades på 1500-talet.
 • Läktarskranket med dess målade framställningar av Jesus och apostlarna tillverkades 1775 av Johan Cullman i Landskrona.
 • Ursprunglig altaruppsats från 1746 är numera placerad mot långhusets norra vägg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VIRKE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Virke kyrka är sedan 2006 församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

På 1100-talet uppfördes en kyrka i romansk stil. Kyrkan var mycket liten och hade en klockstapel som revs 1830.

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1862 i nygotisk stil, enligt arkitekt Per Ulrik Stenhammars ritningar, med trappgaveltorn och tresidigt kor. Samtidigt revs den gamla kyrkan. Kyrkan har ett vitt torn som ligger högt och syns vida omkring.

Från gamla kyrkan finns ett fåtal saker bevarade som, två malmljusstakar, ett dopfat av mässing från 1500-talet, en gravsten från 1528 som är uppsatt i nuvarande kyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA KARABY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Karaby kyrka, kyrkobyggnad i Västra Karaby. Den är församlingskyrka i Västra Karaby församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 5 km väster om Kävlinge.

Nuvarande kyrka i nyklassicism uppfördes på 1820-talet och invigdes första advent 1826 av biskop Wilhelm Faxe. Kyrktornet uppfördes redan 1764 och hörde till tidigare kyrka. 1864 byggdes tornet på och försågs med lanternin. Samtidigt fick kyrkorummets fönster sin nuvarande stickbågiga form.

 • Ett triumfkrucifix av ek är från början av 1400-talet.
 • Altaruppsatsen gjordes 1596 och härrör från den gamla kyrkan.
 • Predikstolen utan ljudtak är samtida med altaruppsatsen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se