Se en kortare översikt över kyrkor i Klippans kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

FÄRINGTOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Färingtofta kyrka, även Josephina kyrka, är en kyrkobyggnad i Färingtofta. Den är församlingskyrka i Riseberga-Färingtofta församling i Lunds stift.

Kyrkorummet bildar en så kallad tvärkyrka med längdaxeln i nord-sydlig riktning. Altaret och predikstolen, som är kombinerade, är placerade på långhusets östvägg.

Den ursprungliga kyrkan i Färingtofta uppfördes sannolikt på 1200-talet, men byggdes om helt i början av 1800-talet. Arkitekten J.W. Gerss ritade kyrkan i dess nuvarande utseende. Den ombyggda kyrkan invigdes 1828. Det finns idag inte många rester kvar av den gamla medeltidskyrkan.

Tornet blev färdigt 1797.

Dopfunten av sandsten är skapad av en okänd konstnär och härstammar från medeltiden. Den har tidigare varit målad, först i starka färger under medeltiden därefter marmorerad. Sitt nuvarande utseende fick den 1961.

Sitt namn, Josephinas kyrka, fick kyrkan för att den vid nyinvigningen 1828 tillägnades kronprinsessan, senare drottningen, Josephina, Oscar I:s hustru.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GRÅMANSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gråmanstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Gråmanstorp. Den är församlingskyrka i Klippans församling i Lunds stift. Kyrkan ligger vid vägen mot Ängelholm ett par kilometer nordväst om Klippan.

Kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevads kloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund. Omkring 1160 färdigställdes kyrkan som helgades åt jungfru Maria. Under 1400-talet tillkom det kraftiga kyrktornet i väster. Under samma århundrade försågs kyrkans innertak med kryssvalv. En medeltida upphängningsanordning för kyrkklockorna finns i det låga tornet. Vapenhuset byggdes till på 1800-talet.

 • Dopfunten härstammar från 1100-talet och har många skulpterade figurer. Dopfatet tillverkades 1652.
 • Triumfkrucifixet är från medeltiden och ommålat 1702.
 • En domsängel är från början av 1700-talet.
 • Altaruppsatsen och predikstolen är från andra hälften av 1700-talet.
 • I vapenuset finns en kyrkdörr från början av 1400-talet.
 • Nuvarande orgel tillverkades 1938 av Mårtenssons orgelfabrik och byggdes om 1971 av samma firma. Första orgeln installerades 1865.
 • Ljuskronorna tillkom på 1840-talet.
 • Av tornets kyrkklockor tillkom storklockan 1599 och lillklockan 1597.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, fräscha bilder Juli 2019


KÄLLNA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Källna kyrka är en kyrkobyggnad i Klippans kommun. Den är församlingskyrka i Östra Ljungby församling, Lunds stift.

Nuvarande kyrka av rött tegel uppfördes åren 1870-1871 och restaurerades 1939.

 • Dopfunten av sandsten är från 1250-talet. Tillhörande dopfat av mässing är från 1600-talet.
 • Altartavlan är målad 1959 av Erik Lindholm och har motivet Jesu brödunder.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RISEBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Riseberga kyrka är en kyrkobyggnad i Riseberga, 4 km öster om Ljungbyhed. Den är församlingskyrka i Riseberga-Färingtofta församling i Lunds stift.

Riseberga kyrka invid Rönne å är en salkyrka med långhus och smalare kor i väster. Det finns också ett torn. Långhuset är försett med stora rundbågiga fönster och tunnvalv dekorerade med målningar av professor Einar Forseth. I koret finns en altarpredikstol.

Kyrkan med från början ett lågt torn har medeltida ursprung och kan från början ha varit ett kapell medan Herrevads klosterkyrka varit församlingskyrka. Långhuset var från början rektangulärt och endast 12 meter långt.

Vid 1600-talets slut byggdes kyrkan troligen om och 1707 byggdes tornet på för att ge plats för kyrkklockorna. År 1733 tillkom en korsarm åt norr och 1787 en åt söder. Enligt traditionen har man hämtat stenen från ruinerna av Herrevads kloster. År 1819–20 förlängdes långhuset till totalt 24 meter och koret flyttades över från öster till väster. Vid återinvigningen 1820 tillägnades kyrkan kronprins Oscar (I) och benämns alltså Oscars kyrka.

1937 restaurerades kyrkan, varvid tunnvalvet försågs med målningar av professor Einar Forseth. En ny inre restaurering gjordes 1987. Fönster och portar målades 1999 i ockragul kulör.

2013 fick kyrkan nytt tak i aluminium, vilket är ett ovanligt material på kyrktak. Samtidigt renoverades även kyrkans fasad och fönster.
Inventarier

En tidigare altartavla som visar den döde Jesus omgiven av gråtande kvinnor och änglar, skulpterad av bildhuggaren Bokelund i Gumlösa och målad av konstnären Wäström 1780. Numera hänger denna tavla på en av långväggarna i skeppet.

 • Altarpredikstol från 1822 ritad av arkitekt Fredrik Blom.
 • Dopfat från 1645.
 • Nattvardskalk från 1646.
 • Takmålningar från 1937 av konstnären Einar Forseth.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T PETRI KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Petri kyrka är en kyrkobyggnad i Klippan. Kyrkan är församlingskyrka i Klippans församling i Lunds stift.

Sankt Petri kyrka är ritad av Sigurd Lewerentz och uppfördes 1962-66. Den räknas, liksom den också av Sigurd Lewerentz ritade Markuskyrkan (1956-60) i Björkhagen i Stockholm, som en höjdpunkt i 1900-talets svenska arkitektur. I kyrkans låga klockhus hänger det fyra klockor.

Namnet kommer från arameiskans ord Kefa som betyder klippa, den latinska formen Petrus kommer från grekiskans Petra. Apostel Simon (känd som Petrus (latin), Petros (grekiska) och Kefas (arameiska)) blev av Jesus utpekad ((Matt. 16:17–19) som klippan som kyrkan skall byggas på. ”Jag säger dig, att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt. 16:18).

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bättre bilder Juli 2019

Jag vill rekommendera ett besök på kyrkans hemsida. Där det finns mycket mer att läsa om denna ovanliga och inspirerande kyrkobyggnad.


VEDBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vedby kyrka är en kyrkobyggnad i Klippans kommun. Den är församlingskyrka i Klippans församling i Lunds stift.

En tidigare kyrka på platsen var byggd på medeltiden. Nuvarande tegelkyrka uppfördes åren 1865-1867. Kyrkan består av ett treskeppigt långhus med tresidigt kor i öster.

 • Dopfunten av sandsten, vars cuppa är smyckad med rundbågsfris, är troligen från 1100-talet. Tillhörande dopfat av koppar är från 1600-talet.
 • En altaruppsats är från 1600-talets förra hälft.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Sönnarslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Sönnarslöv omkring fem kilometer sydväst om Klippan. Den tillhör Klippans församling i Lunds stift.

Några kilometer väster om nuvarande kyrkplats låg föregående stenkyrka som var uppförd på medeltiden. Åren 1893-1894 uppfördes nuvarande kyrka i nygotisk stil efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson. 22 oktober 1894 invigdes nya kyrkan av teologie doktor Sven Libert Bring. Kyrkan är byggd av gråsten och tegel och består av ett långhus med ett smalare rakt avslutat kor i sydost. Nordost om koret finns en vidbyggd sakristia och vid långhusets nordvästra kortsida finns ett högt kyrktorn med huvudingång och vapenhus.

 • På norra långväggen intill predikstolen hänger ett triumfkrucifix från 1400-talet. Korset är gjort av furu medan Jesusgestalten är gjord av ek.
 • På altarskåpet står ett litet kors med prytt med tolv ädla stenar. Korset är en gåva från två kvinnliga missionärer i Indien.
 • I tornet hänger två kyrkklockor. Ena klockan bär årtalet 1739 och hängde i gamla kyrkans klockstapel. Andra klockan är gjuten 1893 av Göteborgs mekaniska verkstad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA LJUNGBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Ljungby kyrka är en kyrkobyggnad i Klippans kommun. Den är församlingskyrka i Östra Ljungby församling, Lunds stift.

En tidigare kyrka på platsen uppfördes på medeltiden och försågs 1841 med torn. Nuvarande kyrka uppfördes vid slutet av 1850-talet efter ritningar av arkitekterna Anders Håkansson Haf och Abraham Ludvig Hedin. Tornet från föregående kyrka behölls. Yttertaken täcks av kopparplåt. Tornet kröns med sluten lanternin som är kopparklädd. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv och har en utbyggd femsidig sakristia i öster.

 • Dopfunten av sandsten är från 1200-talet. Funten har en rund cuppa och är smyckad med repstav. Tillhörande dopfat i mässing är från senare delen av 1500-talet.
 • Predikstolen är från 1600-talet. På korgens bildfält finns snidade evangelistfigurer.
 • Altartavlan är en oljemålning utförd av J. Westfelt-Eggertz. Målningen kallas Christus Consolator (Kristus Tröstaren) och är en kopia av en tavla i Hörups kyrka utförd av dansken Carl Bloch.
 • Nuvarande orgel med fasad tillkom 1929. Orgelläktaren är från 1861. Tidigare orgel från 1707, som köptes in 1861 från Osby kyrka, är numera placerad i koret.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder, med interiör Juli 2019