Se en kortare översikt över kyrkor i Kristianstads kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

DEGEBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Degeberga kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad kommun. Den är församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Ursprungliga stenkyrkan uppfördes i romansk stil vid slutet av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid. Senare under medeltiden uppfördes tornet och då försågs långhuset och koret med tegelvalv. En stor ombyggnad genomfördes 1858-1863 då långhusets södra vägg samt de medeltida valven revs. Ett nytt brett långhus uppfördes vinkelrätt mot övriga kyrkobyggnaden. Vid samma ombyggnad revs även den medeltida absiden. Vid norra väggen bakom altaret byggdes en ny sakristia. En stor renovering genomfördes åren 1925-1926 under ledning av arkitekt Theodor Wåhlin. Sakristian i norr revs och södra delen av av det nya långhuset delades upp i två våningsplan. Möjligen var det då som kyrkans tak belades med skiffer. En restaurering genomfördes åren 1961-1963 under ledning av arkitekt Eiler Graebe. Tornrummet inreddes till dopkapell och samtliga fönster ersattes av nya dubbelkopplade i ek.

 • Predikstolen är daterad till år 1592
 • Stora kyrkklockan är gjuten 1494.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

2/7 2020. Kyrkan öppen, så här är interiörbilder, plus en del nytt exteriört.


DJURRÖD KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Djurröds kyrka är en kyrkobyggnad i Djurröd. Den tillhör Träne-Djurröds församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 22 km väster om Kristianstad, 10 km nordost om Linderöd och 12 km nordväst om Tollarp.

Kyrkan uppfördes runt år 1200. På 1400-talet försågs kyrkorummet med kryssvalv och stjärnvalv av tegel som ersatte ett plant trätak. Ovanför nuvarande valv finns avsågade bjälkar från det ursprungliga trätaket. En grundlig restaurering genomfördes 1788 då kyrkan byggdes till åt väster. 1852 genomgick kyrkan sin sista utbyggnad.

Ovanför portalen på tornet finns en skylt som lyder:

TORNET UPPBYGGT ÅR MDCCCLII (1852)
I KONUNG OSKAR I:S ÅTTONDE
REGERINGSÅR SONE JACOBSSON
OCH OLA JÖNSSON KYRKVÄRD

 • Äldsta inventarien är dopfunten som sannolikt är samtida med kyrkan. Vid en renovering förstördes dopfunten. 1934 återskaffades fotstycket som numera finns i den gamla tornkammaren. Nuvarande dopfunt skaffades in 1942.
 • Altaruppsatsen och predikstolen är båda tillverkade 1705 av bildhuggare Petter Norrman.
 • Nuvarande nummertavla tillkom 1792.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


EVERÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Everöds kyrka är en kyrkobyggnad i Everöd. Den är församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes under andra halvan av 1100-talet av gråsten. 1754 tillkom nykyrkan, den norra utbyggnaden. Vapenhuset och den västra ingången tillkom 1837. Då murades den södra ingången igen och ersattes av ett fönster. Sakristian uppfördes först 1874, då även blytaket ersattes med ekspån.

Under första halvan av 1200-talet utfördes romanska kalkmålningar, men de förstördes när kryssvalven tillkom på 1400-talet. Vid en restaurering på 1950-talet togs målningarna åter fram. Målningarna i långhuset utfördes i slutet av 1800-talet av Charles Franzev.

 • Predikstol och bänkinredning är från 1600-talet.
 • Altartavlan ingår i ett altarskåp med sniderier från 1500-talet.
 • Den åttakantiga dopfunten av trä är daterad till 1661.
 • Dopfatet från Nürnberg är tillverkat på 1500-talet.
 • Orgeln byggdes 1973 av Fredriksborgs orgelbyggeri.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FJÄLKESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fjälkestads kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad kommun. Den är församlingskyrka i Nosaby församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan med långhus, torn och rakt kor uppfördes vid slutet av 1100-talet. En stor korsarm åt norr byggdes till på 1760-talet. På 1830-talet gjordes en större utbyggnad åt söder, den så kallade nykyrkan. Dagen före julafton 1917 ödelades kyrkan i en brand. En stor del av inventarierna hann dock räddas. Kyrkan återuppbyggdes efter ritningar av arkitekt Theodor Wåhlin och återinvigdes 1921. Korfönstren försågs 1960 med glasmålningar utförda av Bo Notini.

 • Predikstolen är från omkring år 1600 har ursprungligen tillhört Råbelövs slottskyrka.
 • Dopfunten av huggen kalksten är från medeltiden och fanns tidigare i Råbelövs slottskyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019


FJÄLKINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fjälkinge kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad kommun. Den är församlingskyrka i Fjälkinge-Nymö församling i Lunds stift.

Kyrkan i romansk stil med rund absid i öster och brett torn i väster uppfördes troligen vid mitten av 1100-talet. Vapenhuset vid södra sidan tillkom på 1400-talet. Vid senare delen av samma århundrade försågs kyrkorummet med kalkmålningar. En korsarm vid norra sidan tillkom 1763.

 • En skulpterad dopfunt av granit är samtida med kyrkan.
 • Predikstolen tillkom 1604.
 • Altaruppsatsen tillkom 1609.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder Juli 2019


FÄRLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Färlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Färlövs tätort nordväst om Kristianstad. Den tillhör Araslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan, från 1180-talet, ligger med sitt dubbeltorn vida synlig i landskapet. Kyrkan har en del bevarade drag från tidig medeltid, bland annat en förhall med dubbla bågar i tornets bottenvåning och en baldakinportal. Den norra korsarmen är från 1770-talet och den södra är från 1870-talet.

 • Dopfunten av granit är smyckad med lejonbilder.
 • Det finns även ett altarskåp från sen medeltid och annan inredning från renässansen.
 • Ett epitafium i rikt skulpterad rokokoornamentik är uppsatt till minne av landshövdingen och fältmarskalken Georg Bogislaus Staël von Holstein.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GUSTAF ADOLFS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gustaf Adolfs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Gustav Adolf-Rinkaby församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i Viby, även benämnt Skånes Viby, 6 kilometer sydost om Kristianstad på vägen mot Åhus.

Kyrkan som är från slutet av 1100-talet benämndes fram till 1778 Viby kyrka. Sitt nya namn fick kyrkan efter den nyfödde Gustav IV Adolf. Nils Svensson, som var talman för bondeståndet i Riksdagen, fick tillstånd av kungen Gustav III att namnge sin hemförsamling efter tronföljaren, som han därtill var fadder för.

Kyrkan är uppförd av gråsten, men långhus, kor och absid är vitkalkade. Tornet från 1784 ersatte en tidigare klockstapel.

1822 tillkom sidoskeppet, ”nykyrkan”, i norr.

Den 4 maj 1940 återinvigdes kyrkan efter en omfattande restaurering, då bl.a kyrkans kalkmålningar togs fram igen. 1954 skedde en invändig restaurering med omfattande ommålning. En ny renovering av kyrkan gjordes 1974, liksom 1990, då det utfördes både utvändiga och invändiga arbeten.

2003 utsattes kyrkan för en anlagd brand i tornet. De skador som uppstod åtgärdades hösten 2004 – våren 2005.

2007-08 skedde en ny omfattande inre renovering.

 • Altare från 1690-talets första hälft.
 • Altartavlan från 1796 är utförd av Pehr Hörberg. Den föreställer Kristus inför Pontius Pilatus. Över altaruppsatsen finns Carl XI:s namnskiffer.
 • Den rikt snidade prediksstolen med baldakin är från 1600-talet. Den är prydd med de fyra evangelisterna med sina respektive symboler.
 • Dopfunten har medeltida ursprung. Den fick sin nuvarande placering 1971, då två bänkrader togs bort.
 • Kalkmålningar i korvalvet och triumfbågen från omkring 1500 är utförda av Everlövsgruppen, även kallad Everlövsmästaren.
 • Ett gammalt senmedeltida triumfkrucifix sattes upp 18 juli 1934. Det hade då varit deponerat hos Kulturen i Lund sedan 1883.
 • Bänkinredningen är från 1890-talet.
 • I en monter förvaras ett exemplar av Karl XII:s bibel, första utgåvan 1703.
 • Den nya orgeln, som är byggd av A. Mårtenssons Orgelfabrik, placerades på läktaren i nykyrkan och invigdes 1 december 1974. Den är helmekanisk och har 10 stämmor fördelade på två manualer och pedal. En orgel från 1902 tillverkades hos Åkerman & Lund Orgelbyggeri. Den har en manual jämte bihangspedal och sex stämmor.
 • Stora kyrkklockan är gjuten av Gehrard Meyer i Stockholm 1752 och den lilla omgöts av Abraham Palmberg i Kristianstad 1771.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

2/7 2020. Kyrkan öppen, så här är interiörbilder, plus en del nytt exteriört.


HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad ligger mittemot järnvägsstationen i centrum. Den tillhör Heliga Trefaldighets församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på uppdrag av kung Kristian IV av Danmark 1618-28. Biskop Mads Jensen Medelfar från Lund invigde kyrkan på Heliga Trefaldighets dag, 8 juli 1628. Arkitekt var holländaren Lorenz van Steenwinckel.

Steenwinckel ritade även kyrkans altare som 1625 fraktades med båt och pråm till Kristianstad från Amsterdam. Även Steenwinkels yngre bror, Hans van Steenwinkel, var delaktig i arbetet med kyrkan, i synnerhet efter den förres död.

Kyrkan är stor och ljus och har kallats Nordeuropas vackraste renässanskyrka. På grund av brist på pengar blev till en början kyrktornet bara ca 26 meter högt, bara drygt 2 meter högre än kyrkans takås. 13 november 1866 stod dock det nuvarande tornet färdigt enligt ritningar av J.A. Haverman, Överintendentsämbetet. Finansieringen av tillbyggnaden skedde genom att kyrkans gamla blytak såldes samtidigt som det ersattes med skiffer. Bly hade ett högt pris vid denna tid till följd av Krimkriget.

Både inuti och utanför kyrkan sitter minnesmärken från dess historia i form av gravstenar, plaketter och epitafier. Inne i kyrkan ligger den danske kungen Kristian IV:s dotter, Hedevig, begraven tillsammans med sin man generalen Ebbe Ulfeldt. För att få förmånen att bli begraven inne i kyrkan bekostade Ulfeldt den praktfulla ljuskronan, som finns mitt i kyrkan.

I taket på predikstolens baldakin finns det heliga gudsnamnet JHWH med hebreiska bokstäver, som uttalas Jahve eller Jehova på svenska (se bild nedan). Även på en gravsten inne i kyrkan finns gudsnamnet JHWH med hebreiska bokstäver (se bild nedan).

Kyrkan uppfördes på den gamla Allöns högsta punkt, ca 4,5 meter över havet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

2/7 2020. Lite nya, friska bilder.


HUARÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Huaröds kyrka är en kyrkobyggnad i Huaröd cirka 29 kilometer sydsydost om Kristianstad och 24 kilometer öster om Hörby. Den tillhör Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes omkring 1200 i romansk stil. Den har genomgått många förändringar under åren och det enda som återstår av den ursprungliga byggnaden är koret. I slutet av 1700-talet gjordes långhuset om och korsarmarna tillkom. Västtornet uppfördes först 1883.

Dopfunten i sandsten är från 1200-talets början. 1687 fick kyrkan sin nuvarande predikstol. Fresken i koret målades 1953 av Pär Siegård. Den föreställer uppståndelsens under.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖRRÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hörröds kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstads kommun som tillhör Degeberga-Everöds församling i Lunds stift. Tidigare hade man en annan kyrkobyggnad, men av den återstår bara grunden och en ödekyrkogård.

Redan 1832 beslöts att riva den medeltida kyrkan och uppföra en ny. Samma år gavs tillstånd att upptaga rikskollekt för detta bygge men insamlade medel räckte inte till. Först 1855 uppgick kyrkkassan till ca 7000 riksdaler och arbetet kunde igångsättas. Den nya kyrkan uppfördes 1856-1858 i nyromantisk stil efter ritningar av Albert Törnqvist. Vid grundläggningen 1856 använde man sig av en gammal sedvänja då man begravde en levande tupp. Enligt Kulturen i Lunds skapare G.J:son Karlin var detta sista gången man använde denna urgamla rit i en svensk kyrka.[1]

Kyrkans exteriör karaktäriseras av färgsättningen i gulrött, kimröksgrått och vitt. Dessa kulörer är de ursprungliga och framkom vid en renovering 1997. Församlingen valde att återställa de gamla kulörerna, något som Riksantikvarieämbetet gick med på.

Vid den medeltida kyrkans rivning bortsåldes eller förstördes merparten av det gamla lösöret och den gamla inredningen. Dopfunten överfördes dock till den nya kyrkan. Den härstammar från 1200-talets första hälft och är lika gammal som den tidigare kyrkan. Den har utförts av Maglehemsgruppen. Andra föremål som togs tillvara var kyrkklockorna, altarstakarna och några altarskulpturer. Här ses bland annat Paulus med svärdet och Petrus med himmelrikets nycklar. I Lunds Universitets historiska museum finns dessutom tre skulpturer från altaruppsatsens bildmotiv bevarade. Dessa är daterade till slutet av 1400-talet eller omkring 1500.[2] Den gamla predikstolen med sin baldakin från 1603 såldes på auktion och de rika dekorerna och skulpturerna uppstyckades och såldes sedan var för sig. I dag finns endast ett mindre fragment bevarat i Kulturens samlingar.[3]

Pär Siegård utförde målningar på korväggen 1958.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


IVÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ivö kyrka är en kyrkobyggnad på Ivön. Den är församlingskyrka i Bäckaskogs församling i Lunds stift.

Tegelkyrkan uppfördes troligen på 1220-talet. Initiativtagare kan ha varit Anders Sunesen som var ärkebiskop i Lund åren 1201–1224. Byggnadsstilen är romansk men koret har en rak avslutning istället för rund. Under 1400-talet slogs tegelvalven som ersatte det plana innertaket. 1820 tillkom tornet och något senare tillkom vapenhuset i väster.

Vid en renovering 1939–1940 togs kalkmålningar från 1300-talet fram. Målningarna föreställer Sankta Ursula och Sankta Katarina och finns på väggarna på ömse sidor om altaret och är äldre än valven. Sankta Ursula är kyrkans skyddshelgon och en offerkälla kallad Ursulas källa ligger strax utanför kyrkogårdsmuren.

 • Dopfunten av sandsten är jämngammal med kyrkan.
 • Ett rökelsekar i mässing är från 1300-talet och förvaras numera i Lunds universitets historiska museum.
 • En relikdosa av blyplåt innehållande benbitar och linnefragment förvaras numera i Lunds universitets historiska museum.
 • Nuvarande predikstol tillverkades av snickaren Nils Djurberg i Kiaby och sattes upp 1920.
 • Nuvarande orgel byggd av Wilhelm Hemmersam i Köpenhamn köptes in 1955 och restaurerades tio år senare.
 • En ny kyrkklocka köptes in 1958. Samtidigt göts gamla klockan om.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KIABY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kiaby kyrka är en kyrkobyggnad som ligger nära Bäckaskogs slott. Den tillhör Bäckaskogs församling i Lunds stift.

Kyrkan är av tegel och uppfördes vid 1200-talets mitt. Under 1400-talets senare del försågs innertaket med stjärnvalv. Kalkmålningarna tillkom även då. Nuvarande kyrktorn byggdes också till. 1790 byggde man till en bred korsarm åt norr.

I koret finns målningar som gestaltar Maria bebådelse, Jesu korsfästelse, gravläggning, uppståndelse samt himmelsfärd. Målningen med kristi himmelsfärd upptar nästan hela norra korväggen.

 • Ett krucifix från kyrkans byggnadstid hänger i triumfbågen. Kristusfiguren är utrustad med en krona av koppar och sandaler av silver.
 • Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan.
 • Altarskåpet är ett nordtyskt arbete från omkring år 1500.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör Juli 2019