Degeberga kyrka

Degeberga kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad kommun. Den är församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Ursprungliga stenkyrkan uppfördes i romansk stil vid slutet av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid.

Djurröds kyrka

Djurröds kyrka är en kyrkobyggnad i Djurröd. Den tillhör Träne-Djurröds församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 22 km väster om Kristianstad, 10 km nordost om Linderöd och 12 km nordväst om Tollarp.

Kyrkan uppfördes runt år 1200. På 1400-talet försågs kyrkorummet med kryssvalv och stjärnvalv av tegel som ersatte ett plant trätak.

Everöds kyrka

Everöds kyrka är en kyrkobyggnad i Everöd. Den är församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes under andra halvan av 1100-talet av gråsten. 1754 tillkom nykyrkan, den norra utbyggnaden.

Fjälkestads kyrka

Fjälkestads kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad kommun. Den är församlingskyrka i Nosaby församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan med långhus, torn och rakt kor uppfördes vid slutet av 1100-talet. En stor korsarm åt norr byggdes till på 1760-talet.

Fjälkinge kyrka

Fjälkinge kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad kommun. Den är församlingskyrka i Fjälkinge-Nymö församling i Lunds stift.

Kyrkan i romansk stil med rund absid i öster och brett torn i väster uppfördes troligen vid mitten av 1100-talet. Vapenhuset vid södra sidan tillkom på 1400-talet.

Färlövs kyrka

Färlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Färlövs tätort nordväst om Kristianstad. Den tillhör Araslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan, från 1180-talet, ligger med sitt dubbeltorn vida synlig i landskapet. Kyrkan har en del bevarade drag från tidig medeltid, bland annat en förhall med dubbla bågar i tornets bottenvåning och en baldakinportal.

Gustaf Adolfs kyrka Viby

Gustaf Adolfs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Gustav Adolf-Rinkaby församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i Viby, även benämnt Skånes Viby, 6 kilometer sydost om Kristianstad på vägen mot Åhus.

Kyrkan som är från slutet av 1100-talet benämndes fram till 1778 Viby kyrka. Sitt nya namn fick kyrkan efter den nyfödde Gustav IV Adolf.

Heliga Trefaldighets kyrka

Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad ligger mittemot järnvägsstationen i centrum. Den tillhör Heliga Trefaldighets församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på uppdrag av kung Kristian IV av Danmark 1618-28. Biskop Mads Jensen Medelfar från Lund invigde kyrkan på Heliga Trefaldighets dag, 8 juli 1628.

Huaröds kyrka

Huaröds kyrka är en kyrkobyggnad i Huaröd cirka 29 kilometer sydsydost om Kristianstad och 24 kilometer öster om Hörby. Den tillhör Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes omkring 1200 i romansk stil. Den har genomgått många förändringar under åren och det enda som återstår av den ursprungliga byggnaden är koret.

Hörröds kyrka

Hörröds kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstads kommun som tillhör Degeberga-Everöds församling i Lunds stift. Tidigare hade man en annan kyrkobyggnad, men av den återstår bara grunden och en ödekyrkogård.

Redan 1832 beslöts att riva den medeltida kyrkan och uppföra en ny.

Ivö kyrka

Ivö kyrka är en kyrkobyggnad på Ivön. Den är församlingskyrka i Bäckaskogs församling i Lunds stift.

Tegelkyrkan uppfördes troligen på 1220-talet. Initiativtagare kan ha varit Anders Sunesen som var ärkebiskop i Lund åren 1201–1224. Byggnadsstilen är romansk men koret har en rak avslutning istället för rund.

Kiaby kyrka

Kiaby kyrka är en kyrkobyggnad som ligger nära Bäckaskogs slott. Den tillhör Bäckaskogs församling i Lunds stift.

Kyrkan är av tegel och uppfördes vid 1200-talets mitt. Under 1400-talets senare del försågs innertaket med stjärnvalv.

Köpinge kyrka

Köpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Gärds Köpinge. Den är församlingskyrka i Köpinge församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan uppfördes av gråsten i romansk stil under senare delen av 1100-talet. En tillbyggnad väster om tornet uppfördes någon gång på 1200-talet eller 1300-talet.

Linderöds kyrka

Linderöds kyrka är en kyrkobyggnad i Linderöd. Den är församlingskyrka i Linderöds församling i Lunds stift.

Kyrkan är en romansk absidkyrka från 1100-talet. På 1400-talet slogs valv. Tornet byggdes 1770, men är inte mycket till torn då det inte är mycket högre än långhuset.

Lyngsjö kyrka

Lyngsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Lyngsjö vid vägen mellan Simrishamn och Kristianstad. Den är församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet. Kyrkan består i dag av ett kor, långhus samt torn, samtliga uppförda under samma tillfälle strax före mitten av 1100-talet.

Maglehems kyrka

Maglehems kyrka, en romansk stenkyrka från tidigt 1200-tal, belägen i Maglehem. Den tillhör Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan är en av de äldsta tegelkyrkorna, från 1200-talet. En äldre kyrkklocka tillverkad 1330 av Herman Klockgjutare bevaras i vapenhuset.

Norra Strö kyrka

Norra Strö kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Strö. Den är församlingskyrka i Araslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan i romansk stil uppfördes av sandhaltig kalksten i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Ursprungligen bestod den av långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid, samt en fristående klockstapel.

Norra Åsums kyrka

Norra Åsums kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Åsum. Den är församlingskyrka i Norra Åsums församling i Lunds stift.

Kyrkan är troligen byggd under 1190-talet och var vid sitt uppförande en tilltagen och i landskapet väl markerad byggnad med sitt 30 meter höga och breda västtorn i romansk stil.

Nosaby kyrka

Nosaby kyrka är en kyrkobyggnad i Nosaby. Den är församlingskyrka i Nosaby församling i Lunds stift.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes stod här en stenkyrka från 1100-talet. Den gamla kyrkan hade med tiden betraktats som för liten, och församlingen ville bygga en ny kyrka.

Nymö kyrka

Nymö kyrka är en kyrkobyggnad i Nymö. Den är församlingskyrka i Fjälkinge-Nymö församling i Lunds stift.

Kyrkan av tegel och sten uppfördes troligen vid mitten av 1200-talet. Under 1400-talet byggdes kyrktornet och kyrkorummet försågs med valv.

Oppmanna kyrka

Oppmanna kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Oppmanna belägen på en höjd i närheten av Oppmannasjön. Den tillhör Oppmanna församling i Lunds stift.

Ursprungliga tegelkyrkan i romansk stil uppfördes på 1100-talet. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt väster och ett vapenhus byggdes till åt söder.

Rinkaby kyrka

Rinkaby kyrka är en kyrkobyggnad i Rinkaby, halvvägs mellan Kristianstad och Åhus. Dem tillhör Gustav Adolf-Rinkaby församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppförd av tegel, förmodligen i mitten av 1200-talet. Valven har tillkommit senare men är rikt bemålade under slutet av medeltiden.

Råbelöfs kapell

Efter att i närmare hundra år ha varit degraderad till sädesmagasin blev Råbelöfs kapell på 1920-talet restaurerad av godsägare Gilbert Kennedy och åter tagen i bruk för gudstjänster. 1956 reste hans son, godsägare Douglas Kennedy, en klockstapel, och medel till en klocka insamlades.

Sankta Maria kyrka Åhus

Sankta Maria kyrka är en kyrkobyggnad Åhus. Den tillhör Åhus församling i Lunds stift.

Sankta Maria kyrkas äldsta delar uppfördes på 1100-talet, då ärkebiskopsstolen i Lund blev ägare till området vid Helge å.

Skepparslövs kyrka

Skepparslövs kyrka eller Sankt Petri kyrka är en kyrkobyggnad i Skepparslöv. Den är församlingskyrka i Vä-Skepparslövs församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka har en medeltida föregångare från 1100-talet som revs i början av 1840-talet. Endast tornet finns bevarat från förra kyrkan.

Trolle-Ljungby kyrka

Trolle-Ljungby kyrka är en kyrkobyggnad i Trolle-Ljungby. Den är församlingskyrka i Bäckaskogs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1200-talet. Omkring år 1300 försågs långhuset med valv. En första tillbyggnad av fyra tillkom på 1300-talet då kyrkan byggdes ut åt nordväst.

Träne kyrka

Träne kyrka är en kyrkobyggnad i Träne som tillhör Träne-Djurröds församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i romansk stil och dateras till omkring år 1200. På 1400-talet byggdes tornet och valv slogs.

Vilans kyrka

Vilans kyrka är en kyrkobyggnad i Kristianstad tillhörande Norra Åsums församling i Lunds stift. Det är en liten stadsdelskyrka belägen i området Vilan i sydvästra Kristianstad. Från den 1 januari 2014 ingår den i Kristianstads pastorat.

Kyrkan med tillhörande församlingshem invigdes 18 augusti 1963 av biskop Martin Lindström.

Vittskövle kyrka

Vittskövle kyrka är en kyrkobyggnad i Vittskövle, omkring 5 kilometer nordost om Degeberga och 28 kilometer söder om Kristianstad. Den tillhör sedan 2010 Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100- eller 1200-talet, någon exakt datering låter sig inte göras.

Vånga kyrka

Vånga kyrka tillhör Vånga församling i Lunds stift. Den ligger i samhället Vånga i Kristianstads kommun. Kyrkan är belägen på en höjd med utsikt över Vångaberget och Ivösjön.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet och som byggnadsmaterial användes tegel. Efter omfattande ombyggnader återstår inte mycket av den ursprungliga kyrkan.

Vä kyrka

Vä kyrka är en kyrkobyggnad i Vä, fem kilometer sydväst om Kristianstad. Den är församlingskyrka i Vä-Skepparslövs församling i Lunds stift.

Sankta Maria kyrka i Vä byggdes under 1100-talet på kungligt initiativ, och uppfördes i romansk stil. På 1300-talet byggdes ett klocktorn åt söder, vilket blev påbyggt 1604.

Västra Vrams kyrka

Västra Vrams kyrka är en kyrkobyggnad i den östra delen av byn Västra Vram som ligger precis söder om Tollarp vid Vramsån. Den är en av de två kyrkorna i Västra och Östra Vrams församling i Lunds stift. Kyrkan invigdes 1869 efter arkitekten Helgo Zettervalls ritningar, sedan en tidigare medeltidskyrka hade blivit för liten.

Äsphults kyrka

Äsphults kyrka är en kyrkobyggnad i Äsphult. Den är församlingskyrka i Äsphults församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes omkring år 1200 i romansk stil. Under 1400-talet slogs valv. Tornet uppfördes troligen i början av 1600-talet. 1880 restaurerades kyrkan utifrån det förslag som Helgo Zettervall hade kommit med.

Önnestads kyrka

Önnestads kyrka är en kyrkobyggnad i tätorten Önnestad cirka 13 kilometer väster om Kristianstad. Den tillhör Araslövs församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan i romansk stil uppfördes omkring år 1200. Drygt hundra år senare tillkom kyrktornet.

Österslövs kyrka

Österslövs kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Österslöv strax öster om Råbelövssjön. Den tillhör Nosaby församling i Lunds stift.

Österslöv gamla prästgård vid kyrkan är en av Sveriges äldsta bevarade prästgårdar och den äldsta bevarade prästgården i Skåne.

Österängs kyrka

Österängs kyrka i stadsdelen Österäng i Kristianstad är en samarbetskyrka mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Heliga Trefaldighets församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes 1975 av biskop Olle Nivenius. Från början hyrde församlingen lokalen av AB Kristianstadsbyggen.

Östra Sönnarslövs kyrka

Östra Sönnarslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Sönnarslöv. Den är församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet samtidigt som hundratals andra skånska kyrkor. Det breda västtornet är lika brett som långhuset, nio meter på utsidan.

Östra Vrams kyrka

Östra Vrams kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Vram. Den tillhör Västra och Östra Vrams församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under tidig medeltid i romansk stil. På 1400-talet välvdes den och försågs med torn.

Romanska kalkmålningar har bevarats.