Se en kortare översikt över kyrkor i Lomma kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BERGAKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bergakyrkan är en kyrkobyggnad i Bjärred. Den är församlingskyrka i Bjärreds församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes den 31 mars 1974 och anläggningen utgjordes då av tre vita längor grupperade som en skånsk gård med öppning mot parken. I ena längan inrymdes Bergakyrkan. I den andra längan församlingsexpedition och i den tredje församlingsutrymmen.

1991 byggdes två huskroppar till och dessa går i en stil som ansluter till den ursprungliga Bergagården utan att för den skull vara identiskt lika.

I Bergakyrkan finns en flyttbar inredning som gör att kyrkorummet kan förändras efter behov. Trä och sten dominerar inredningen.

Dopfunten är formgiven av den danske bildhuggaren Torvald Westergaard Lemvig som också har huggit en stenskulptur som är inmurad i väggen bakom dopfunten. Stenskulpturen föreställer Jesu sista måltid och i koret förenas därmed de två sakramenten dop och nattvard.

I samband med Bergagårdens tjugoårsjubileum 1994 skapades en plats för meditation i ett utrymme som från början var tänkt för kören. Med en ljusbärare i mitten och en Mariaikon målad av Lars Gerdmar på väggen markeras möjligheten för enskild bön.

 • Kyrkan lyses upp av taklampor och vägglampetter sammansatta av genombrutna plåtburkar i varierande mönster. Lamporna är utformade av konstnären Gunnar Hallgren.
 • Dynorna i bänkarna är så kallade ”agedynor”, åkdynor designade av Kristina Hellborg.
 • Predikstolsklädet har vävts av Anne Li Göransson.
 • Krucifixet på korväggen har hämtats från Flädie kyrka och är från 1400-talet.
 • Vid invigningen skänkte en församlingsmedlem nattvardssilvret som Sven Albrektsson tillverkat.
 • Ett processionskors av Walter Hübner skänktes av Lomma församling.
 • En fristående klockstapel har en klocka som är en kopia av Flädie kyrkas gamla 1600-talsklocka som nu förvaras i vapenhuset i Flädie kyrka.
 • På Bergasalens sydvägg har konstnären Stig Carlsson skapat en modern variant av Biblia pauperum, fattigmansbibeln. Bilderna framställer de viktigaste scenerna i Nya testamentet, samt motsvarande ”typiska” scener ur Gamla testamentet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BORGEBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Borgeby kyrka är en kyrkobyggnad vid Lödde å i Borgeby socken. Den tillhör Bjärreds församling, tidigare Borgeby församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen runt år 1200. Då byggdes kyrkans torn och långhusets västra del. 1871 revs det mesta av den gamla kyrkan. Då förlängdes långhuset österut och kyrkan fick sitt nuvarande tresidiga kor. Tornet fick en överdel med dubbla rundbågsgluggar som öppnas när klockan ringer.

En brand utbröt den 28 mars 1915. Tornet och kyrkklockan föll ner och slog hål på loftet ovanför vapenhuset. Långhusets hela takstol och bjälklagret i tornet förstördes. Under tiden reparationerna pågick hölls högmässan i Löddeköpinge kyrka. Därefter hörde Borgeby samman med Löddeköpinge till 1973.

1987 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan, då bland annat bänkarna ommålades och kyrkan blev nykalkad.

Kyrkan inhägnas av häckar och murverk.

Tidigare har kyrkan varit förbunden med Borgeby slott med en mur. Det har även hittats en tunnel mellan slottet och kyrkan.

 • Altartavlan målades på 1870-talet av Mårten Eskil Winge och föreställer Kristus i Getsemane. Ovanför altartavlan finns tetragrammet JHWH i en solsymbol.
 • På altaret finns ett krucifix från Oberammergau i Tyskland, samt två malmljusstakar från 1500-talet.
 • Predikstolen är delvis från 1700-talets början med snickeriarbeten även utförda 1871.
 • Dopfunten av sandsten kommer från medeltiden och är utförd i enkel stil.
 • Mässhake med tetragrammet JHWH på framsidan finns bland textilierna.
 • 1974 ersattes den gamla slitna orgeln med en ny. Men den gamla orgelfasaden behölls.
 • Vid branden 1915 förstördes den dåvarande kyrkklockan. Ernst Norlind och hans hustru Hanna skänkte kyrkan två nya klockor. Båda göts i Stockholm. Den stora klockan blev omgjuten 1941 av K G Bergholtz.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FJELIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fjelie kyrka är en kyrkobyggnad i Fjelie. Den tillhör Bjärreds församling i Lunds stift.

Kyrkan av sandsten uppfördes omkring 1130 och bestod av långhus, kor och absid. Tornet med empervåning tillkom sannolikt något senare. Under 1300-talet slogs gotiska valv i koret och långhuset.

1772 tillkom norra korsarmen och 1802 tillkom den södra korsarmen. Samtidigt förstördes de ursprungliga ingångarna, männens ingång från söder och kvinnornas ingång från norr. Ingångarna hade varsitt vapenhus.

I taket finns kalkmålningar från olika århundraden. Under 1100-talet tillkom de romanska som dock under 1300-talet retuscherades i absiden, triumf- och tribunbågarna. Under första hälften av 1300-talet tillkom gotiska målningar i valvkapporna. Under 1600-talet och 1700-talet tillkom ett mindre parti målningar över norra sidoaltaret.

 • Predikstolen i renässansstil härstammar från 1600-talet. De fyra evangelisterna finns avbildade i varsitt bildfält.
 • I absiden står huvudaltaret som är byggt av omsorgsfullt huggna sandstenskvadrar och är samtida med kyrkan. I långhusets sydöstra hörn står sidoaltaret som även det tillkom samtidigt med kyrkan. Norra altaret är en rekonstruktion som står på ett ursprungligt sockelparti.
 • Den medeltida dopfunten är en efterbildning av dopfunten från Dalby heligkorskyrka.
 • I södra korsarmen finns ett astronomiskt ur som tillkom 1946.
 • I tornet hänger fyra klockor. Äldsta klockan härstammar från medeltiden medan lillklockan är från 1763 och göts om 1907. Övriga två tillkom vid en restaurering på 1940-talet.
 • Ett processionskrucifix från 1100-talet är troligen tillverkat i Lund. Numera förvaras det i Lunds universitets historiska museum.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FLÄDIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Flädie kyrka är en kyrkobyggnad i Flädie. Den tillhör Bjärreds församling i Lunds stift.

Det berättas i boken Kalkmålningar i Skånes kyrkor att Flädie kyrka och by förr låg närmare havet, men att man på grund av sjöröveri tvingats flytta längre inåt landet.

I mitten av 1100-talet uppfördes en kyrka i nuvarande Flädie by. Den revs 1886 för att på samma plats ge rum för den kyrka vi ser idag. Den gamla kyrkan finns avbildad på en tavla som hänger i den nuvarande kyrkan.

Beslutet om rivning av den gamla kyrkan och uppförande av en ny, fattades efter långa och ingående diskussioner. Ett förslag var att bygga en stor kyrka gemensam för både Fjelie och Flädie by. Det förkastades av församlingsborna och till slut enades man om en ny kyrka på samma plats. När anbudstiden gått ut antog man förslaget från A.W Lundberg, Lomma, att bygga den nya kyrkan i gotisk stil. Bygget tog två år att genomföra. På den fjärde bönsöndagen, den 14 oktober 1888 återinvigdes kyrkan av kontraktsprosten Gustav Strömer.

Under åren 1956-57 genomgick kyrkan en större restaurering, som bland annat medförde att kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Dessutom hade en källare grävts ut under koret för en ny värmeanläggning. När biskop Anders Nygren den 28 april 1957 återinvigde kyrkan hade restaureringen kostat 70 000 kr.

1984-86 genomfördes reparationsarbeten på tornet och södra fasaden till en kostnad av närmare en miljon kronor.

 • Predikstolen med tillhörande baldakin tillverkades 1888. På sidorna finns figurer skurna i ek som troligen härstammar från den gamla kyrkan.
 • Dopfunten av sandsten kommer från gamla kyrkan.
 • I kyrktornet hänger en storklocka och lillklocka av malm som båda göts i Ystad 1937.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LOMMA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lomma kyrka är en kyrkobyggnad norr om Lomma tätort vid Höje å. Den är församlingskyrka i Lomma församling i Lunds stift.

Tidigare fanns här en kyrka av sten som troligen byggdes på 1170-talet i romansk stil. Den fanns närmare Höje å. Enligt lokal folktro byggdes den kyrkan före syndafloden.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1871–73 i gult maskintillverkat Lommategel. Den har korsarmar i norr och söder, tresidigt kor och ett kraftigt torn med slank spira. Arkitekt var H. A. Nielsen, Landskrona. Kostnaden för bygget uppgick till 41 313 riksdaler. Kyrkan invigdes den 6 juli 1873 av biskop Wilhelm Flensburg.

1935 renoverades kyrkan. Den återinvigdes den 13 juli 1935 av biskop Edvard Magnus Rodhe.

1972 fick kyrkan nytt skiffertak.

1992-93 renoverades kyrkan igen. Färgen på väggar och tak var smutsgrå, kalkputsen hade på många ställen spruckit och kyrkbänkarna behövde lagas och göras mer bekväma och sittvänliga. Den 21 mars 1993 återinvigdes kyrkan av biskop K.G. Hammar.

Under 2013 målades hela kyrkan invändigt med en kalkblandad vit färg och alla fönster rengjordes.

En före detta lärarbostad och en skola från 1800-talet finns nära kyrkan, på andra sidan vägen. Dessa används numera som församlingsbyggnader.

Kyrkan är öppen för besök måndag – fredag 9 – 15.30, under helger 11 – 15.30, samt i samband med gudstjänster.

 • Kyrkans altaruppsats stammar från 1566 och rekonstruerades 1935.
 • Korfönstren bakom altaret är tillverkade i München och skänktes till kyrkan av församlingsbor efter en insamling 1885-91. De fyra andra korfönstren är skänkta 1928.
 • Dopfunten inköptes 1873 för den nya kyrkan. Originalet i lera återfinns på Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. Skulpturen är designad av Herman Wilhelm Bissen. Den föreställer en knäböjande ängel som håller fram ett snäckskal.
 • Det finns sex målade tavlor från 1700-talet föreställande Jesu födelse, nattvardens instiftande, Getsemane, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden.
 • På väggen i södra korsarmen finns fem figurer, som före 1935 stod på altaret. De föreställer Kristus och de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
 • En ljuskrona är tillverkad i Kristianstad 1773.
 • Orgelfasaden är från 1880. Medan själva orgeln byggdes av A. Mårtenssons Orgelfabrik i Lund 1957. Den har 21 stämmor och blev helt renoverad 2010.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya foto + interiör 2018-05-21