Se en kortare översikt över kyrkor i Lunds kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ALLHELGONAKYRKAN LUND

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Allhelgonakyrkan är en kyrkobyggnad i Lund, cirka 600 meter norr om Lunds domkyrka. Den tillhör Lunds Allhelgonaförsamling, Skåne, Lunds stift. År 1962 blev kyrkan församlingskyrka. Allhelgonakyrkan är 72 meter hög och därmed Lunds näst högsta byggnad.

Kyrkan började byggas 1887 och invigdes 1891, och var det första stora nybygget (till sklllnad från restaureringar och ombyggnader) av en kyrka i Lund sedan medeltiden. Det ursprungliga skälet skall ha varit att biskop Johan Henrik Thomander (1798–1865) hade ansett att Lunds domkyrka blivit för liten för alla gudstjänstbesökare; domkyrkan hade dessutom under hans tid ett betydligt mindre monumentalt utseende än nu; en representativ och praktfull ny kyrka kunde alltså anses av nöden. Allhelgonakyrkan är byggd i nygotisk stil och ritades av Helgo Zettervall.

Kyrktornet är 72 m högt och därmed Lunds näst högsta byggnadsverk (efter sjukhusets centralblock ett par hundra meter norrut). Det är i nygotisk stil och syns långt ut över slätten. Tornet har idag tre klockor, gjutna av Ohlssons klockgjuteri i Ystad och dessa invigdes 1966 när kyrkan fyllde 75 år.

 • Vid koret finns höga fönster med scener rörande Kristi himmelsfärd ur apostlagärningarna. Samtliga är tillverkade i Innsbruck.
 • Under sommaren 2009 genomgår kyrkan en renovering under vilken 5000-6000 av dess stenar byts ut.
 • Altaret är tillverkad av oslipad cement. Vid basen finns ”Lammet med segerfanan”. Altaruppsatsen visar ett krucifix samt aposteln Johannes och Jesu moder på sidorna. De är gjorda i trä av Carl Johan Dyfverman.
 • Dekorationsmålningen i kyrkan är gjord av Svante Thulin.
 • Kyrkans dopfunt är tillverkad av polerad cement. Den står placerad i koret på höger sida (sett från kyrkbänkarna). Till dopfunten hör ett dopfat av koppar. Det är utfört av Sven Bengtsson.
 • Den första huvudorgeln byggdes 1890-1891 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri och hade 30 stämmor. Den nuvarande orgeln invigdes 1969 och byggdes av Mårtenssons orgelfabrik med 49 stämmor på hela fyra manualer samt pedal. Orgelfasaden är densamma som den gamla huvudorgeln förutom ryggpositivet. 10 stämmor finns kvar från den gamla orgeln. Mekanisk traktur och elektrisk registratur.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Vid mitt besök var det ställt upp för koncert, så hela koret/altaret var dolt. Interiören kommer altså senare.

Interiör plus flera exteriör 19/7 2017

Äntligen tog jag bra interiörbilder Juli 2019


BONDERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bonderups kyrka är en kyrkobyggnad i Bonderup. Den tillhör Dalby församling, tidigare Bonderups församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen i romansk stil med ett kor som var smalare än långhuset. På 1400-talet slogs valv, och 1850 byggdes ett torn.

År 1916 slog blixten ner i tornet. Tornet byggdes därefter om och dess karaktär förändrades.

Johan Ullberg är upphovsman till predikstolen. Altaruppsatsen är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BOSEBO KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bosebo kyrka uppfördes 1652 i Bosebo socken i Småland. När en ny kyrka skulle byggas, flyttades den gamla kyrkan 1895 till Kulturen i Lund.

I kyrkan hålls gudstjänster, bröllop, dop, konserter och trettondagsvesper.

Kyrkan är knuttimrad med långhus, kor och sakristia. Den är byggd med liggande timmer. Väggarna är klädda med rödmålat spån och taket har omålade spån. Ursprungligen var innertaket plant, men 1772 fick kyrkan ett nytt, tunnvälvt trätak. 1782 målades taket och väggarna med bibliska motiv av häradsmålaren Sven Nilsson Morin.

Redan från början ingick en träkyrka i planerna för Kulturen i Lund. När Bosebo kyrka skulle rivas 1894 köptes den och återuppfördes året efter på Kulturen där den fick representera det prästerliga ståndet i det då nyligen påbörjade friluftsmuseet.

Kyrkan innehåller en mycket välbevarad interiör med målerier och snickerier. En del av inventarierna är hämtade från olika kyrkor i Skåne.

Utanför kyrkan står en offerstock från 1480 för bidrag till de fattiga i församlingen. Den anlagda ”kyrkogården” tillkom 1910. Gravstenarna är från medeltiden och framåt, medan de smidda gravkorsen är från 1700-talet.

Klockstapeln är byggd 1955 efter gamla småländska förebilder. Kyrkklockan är från Vallkärra kyrka utanför Lund, och är gjuten i Köpenhamn 1621.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


DALBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Dalby kyrka, även kallad Dalby heligkorskyrka, är en kyrkobyggnad i Dalby sydöst om Lund. Den tillhör Dalby församling i Lunds stift och är en av Skandinaviens äldsta stenkyrkor.

Kyrkan anses vara den äldsta bevarade stenkyrkan på Skandinaviska halvön, grundlagd 1060. Dock återstår av denna äldre kyrka endast ett murparti i den södra mittskeppsmuren med en i en nisch inmurad pelare. Det mäktiga västtornet med den kryssvälvda hallen i bottenvåningen uppfördes i början av 1100-talet. En teori, baserad på utgrävningsresultat, har framkastats att den nuvarande kyrkan i stället uppförts i slutet av 1000-talet och att den står på platsen för en tidigare stenkyrka från mitten av 1000-talet. Nordens äldsta påvisbara stenkyrkor är den alltjämt i bruk varande S:t Clemenskyrkan i Roskilde och den år 2006 påträffade grunden av en stenkyrka vid Varnhem i Västergötland, båda troligtvis från 1020/1030-talen. Den underjordiska kryptan i Vor Frue Kirke i Århus anses vara lika gammal som Dalby kyrka.

Kyrkan, och dess Augustinerkloster var biskopskyrka under tidigt 1000-tal och förblev viktiga under hela medeltiden. Den danske kungen Harald Hein, som dog 17 april 1080, begravdes i Dalby.

 • Dopfunt daterad till mitten av 1100-talet.
 • Altaruppsats i senbarock med centralmotiv: Den korsfäste Kristus, utförd av bildhuggaren Johan Ullberg.
 • Olav den helige,skulptur.Nordtyskt arbete omkr. 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GENARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Genarps kyrka är en kyrkobyggnad i Genarp. Den är församlingskyrka i Genarps församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppbyggd som en basilika och är unik eftersom den är den enda kyrkan som uppfördes under 1500-talet i Skåne, närmare bestämt 1590-1593 av slottsherren på Häckeberga slott, Hack Ulfstand. Helgo Zettervall står bakom en ombyggnation under 1870-talet.

Predikstolen är lika gammal som kyrkan, och altaruppsatsen kommer från 1780-talet. Förr fanns en 1500-talsorgel i kyrkan, troligen världens äldsta spelbara orgel. Den har flyttats till Malmö museum. Nuvarande orgel härstammar från 1957. Dopfunten härstammar från 1100-talet och stod från början i Allhelgonaklostrets kyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GÖDELÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gödelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Gödelöv. Den tillhör Genarps församling i Lunds stift. Kyrkan är församlingskyrka med kyrkogård som inhägnas av häckar.

Troligen härstammar kyrkan från 1200-talet. Tornet tillkom på 1300-talet. 1767 var kyrkan nära att rivas, men på grund av motstånd från sockenborna kunde kyrkan räddas. År 1905 gjordes den senaste stora reparationen av kyrkan. Altarskåpet, dopfunten och bänkarna härstammar från denna renovering.

 • Predikstolen är från 1580.
 • Altaruppsatsen är från 1500-talet och visar scener ur korsfästelsen.
 • Dopfunten är från medeltiden och fanns tidigare i Östra Tunhems medeltidskyrka i Västergötland.
 • Ljuskronorna i taket är av mässing och tillverkades i slutet av 1800-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HARDEBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hardeberga kyrka är en kyrkobyggnad i byn Hardeberga. Den tillhör Södra Sandby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes någon gång på slutet av 1100-talet. Under medeltiden byggdes en förlängning österut, kyrkan välvdes samt tornet och vapenhuset byggdes. 1909-1910 genomfördes en omfattande restaurering då man höjde tornet och byggde ett nytt torn. Bakom denna ombyggnad stod Theodor Wåhlin.

Kyrkogården inhägnas av häck och kallmur.

I kyrkan finns en altaruppsats från början av 1600-talet och en dopfunt från medeltiden. De medeltida väggfasta sittbänkarna i vapenhuset finns kvar. Takmålningarna är gjorda 1909 av dekorationsmålare Gottfrid Pettersson. 2003 upptäcktes en medeltida runinskrift på den norra kyrkväggen, vilken i översättning lyder JAG NIKLIS TUES AV HARABIARGI OCH KNUT HAS
JAG BETRAKTAR ALLT †

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HELGEANDSKYRKAN LUND

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Helgeandskyrkan är en kyrkobyggnad i bostadsområdet Klostergården i Lund. Den är församlingskyrka i Helgeands församling i Lunds stift. Kyrkan invigdes på pingstdagen 1968 av dåvarande biskopen Martin Lindström och var från början en distriktskyrka inom Lunds domkyrkoförsamling. 1991 blev kyrkan församlingskyrka, i samband med att domkyrkoförsamlingen delades.

Kyrkans arkitekt var Sten Samuelson. Kyrkan kännetecknas av brutalistisk stil och sina tjocka tegelmurar. Samuelson hade tidigare tänkt sig att bygga en ”liten vacker vit kyrka med trappgavelstorn”, men denna idé övergavs till förmån för en kyrkobyggnad som passade bättre in bland den omgivande bebyggelsen i det då nya bostadsområdet. Byggnaden är skyddad enligt kulturminneslagen då den av Riksantikvarieämbetet anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Kyrkan har två fönster. Ett fyrkantigt fönster intill predikstolen kallas Ordets fönster och ett smalt fönster från taket till golvet vid dopfunten bak i kyrkan har namnet Dopets fönster. I taket ovanför altaret är en kupol genom vilken dagsljus också kommer in. Kupolens insida är täckt med bladguld.

 • Kyrkklockorna är 23 till antalet och har gjutits av Ohlssons klockgjuteri. Tjugo av klockorna hänger i ett klockspel på den södra fasaden. De tre övriga klockorna är de största och uppbärs av en kampanil.
 • På kyrkans utsida finns även en predikstol avsedd för utomhusgudtjänster.
 • Kyrkan är sammanbyggd med församlingshemmet. Fastigheten drogs under lång tid med brister såsom fuktskador och dålig vindisolering. En omfattande renovering blev nödvändig och genomfördes under början av 1990-talet. I samband med det placerades även ett springvatten på torget utanför kyrkan och församlingshemmet.
 • Orgeln byggdes 1972 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Den har 22 stämmor fördelat på två manualer. Bedrich Janacek var kyrkans kantor 1968-85.
 • Dopfunten av sandsten formgavs av Oscar Reutersvärd och har fått behålla delar av den naturliga formen. Dopfatet är formgivet av Wiwen Nilsson.
 • Altaret består av ett massivt marmorblock från Italien, med en vikt på nära tio ton. På väggen bakom altaret sitter ett stort konstverk av Robert Nilsson, bestående av fem tallriksformade skivor av guldbrons. Tvärs över dessa är ett silverfärgat kors.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÅSTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Håstads kyrka är en kyrkobyggnad i Håstad. Den tillhör Torns församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet i gotisk stil. Under medeltidens senare del byggdes ett kyrktorn. I övrigt var kyrkan orörd fram till år 1861 då den helt byggdes om av Carl Georg Brunius. Då tillkom kraftiga korsarmar och ett nytt korparti. 1911 skadades innertakets tunnvalv av en brand och ersattes av ett nytt innertak av trä. Kyrkan renoverades 1956 under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe.

 • Ett dopfat av mässing är från 1500-talet och har en relief som skildrar bebådelsen.
 • Träskulpturer av helgon är från 1500-talet och satt tidigare i ett medeltida altarskåp.
 • Ett par ljusstakar av malm är från 1600-talet.
 • Altartavlan målades 1930 av konstnären Justus Lundegård. Dess motiv är ”Jesus i Getsemane”. Konstnären hann avlida innan tavlan var färdig. Tavlan fullbordades av konstnärens hustru tillsammans med konstnären Alfred Hedlund.
 • Kyrkklocka, omgjuten 1832

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Lite nytt + interiör


HÄLLESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hällestads kyrka är en kyrkobyggnad i Torna-Hällestad. Den tillhör Dalby församling, tidigare Hällestads församling, Skåne, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i sten på 1100-talet. På 1400-talet slogs valv, och en förlängning företogs västerut. Tornet tillkom troligen också i slutet av medeltiden.

Under 1800-talets mitt byggdes kyrkan ut med korsarmar, nytt kor och tresidig sakristia. Då inmurades tre runstenar (Hällestadstenen 1, 2 och 3) i kyrkans östra yttermur.

Medeltida kalkmålningar täcker långhusets tre kryssvalv och de är mycket välbevarade i de två västligaste valven. Målningarna är utförda av den så kallade Vittskövlemästarens, Nils Håkanssons, verkstad. Enligt en uppgift av prebendekomministern Johan Åkerman kunde han tyda ett årtal på målningarna till år 1460 vilket stämmer väl med Vittskövlemästarens verksamhetstid.

Samtliga åtta valvytor återger scener ur passionshistorien, det vill säga Jesus lidandes historia. Motiven är ett gott exempel på ”Biblia pauperum” det vill säga ”De fattigas bibel”. Bilderna blev en pedagogisk del i prästens predikan för alla de som inte kunde läsa eller som inte hade råd med en bibel.

Berättelsen startar i det mittersta kryssvalvets norra valvtravé och går sedan medurs runt kryssvalvet. Den fortsätter sedan i det västliga kryssvalvets östra valvtravé och går även här medsols. Bilderna är i ordningsföljd följande:

 • Jesus intåg i Jerusalem. Jesus rider på en åsna och Herodes väntar vid stadsporten.
 • Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Petrus är den förste att bli tvättad och han sitter med fötterna i en träbalja.
 • Instiftandet av den heliga nattvarden. Förrädaren Judas sitter mitt framför Jesus.
 • Jesus i bön i Getsemane trädgård medan lärjungarna sitter halvsovande.

I det västliga valvet fortsätter berättelsen:

 • Jesus förråds av lärjungen Judas som har pengapungen i bältet med de silvermynt han fick för sitt förräderi. Petrus vid Jesus sida sticker sitt svärd i skidan efter att ha huggit örat av en av tempeltjänarna. Jesus läker den skadades öra.
 • Jesus förs fängslad av en narr till Herodes.
 • Jesus förs av mannen i sin narrdräkt till översteprästerna för att förhöras.
 • Jesus förs av narren till ståthållaren Pontius Pilatus som tvår sina händer i ett stort fat med vatten.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se