Se en kortare översikt över kyrkor i Malmö kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BUNKEFLO KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bunkeflo kyrka är en kyrkobyggnad i Bunkeflo. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift. Kyrkan är belägen cirka 2 km öster om tätorten Bunkeflostrand. Den ligger någon km söder om Malmö, ca 1 km sydost om Hyllie station.

1888 begärde församlingen tillstånd att riva dåvarande Bunkeflo kyrka. Det var en liten stenkyrka, vars äldsta delar antagligen uppfördes redan på 1100-talet. Den låg på andra sidan Vintrievägen, inne på den nuvarande kyrkogården. Den kyrkan revs 1896.

Byggnadstillståndet för nybyggnaden dröjde till 1894. Arkitekten August Lindvall fick i uppdrag att rita den nya kyrkan. För ändamålet inköpte församlingen ca 1 tunnland mark för 3 000 Riksdaler av lantbrukare Lars Jeppsson (nuvarande Stolpaberga).

Kyrkan byggdes 1897-98. Den är byggd i rött tegel från Minnesbergs Tegelbruk och är en treskeppig kyrka i nygotisk stil. Byggmästare P. Pettersson, ”Kjårke-Pitter”, i Mellan-Grevie lämnade in det lägsta anbudet, 54 000. Totalkostnaden beräknades till 72 000.

Invigningen skedde söndagen den 11 september 1898 av kontraktsprosten och kyrkoherden S F Fredlund i Tygelsjö församling.

1951 utfördes en ganska genomgripande reparation.

På kyrktomten ligger även en skolbyggnad från 1895.

 • Altartavlan visar Lammet med korsfanan, segerfanan, stående på grönt gräs omgiven av en rund ram, samt en spetsig trifoliebåge. Lammet är en urgammal symbol för Kristus.
 • Kyrkans rikt snidade dopfunt av ek och dopfatet av mässing är från mitten av 1600-talet.
 • Nattvardssilverkalken är från 1693.
 • Ett triumfkrucifix är snidat i trä av bildsnidaren Andréas Weijland i Malmö 1696. Det deponerades på Kulturhistoriska museet i Lund då gamla kyrkan revs. Vid den stora restaureringen av Lunds domkyrka på 1960-talet användes krucifixet som altarprydnad vid det provisoriska altaret som stod nedanför den stora kortrappan. 1980 återfördes krucifixet till Bunkeflo. Konservator Albert Eriksson i Arlöv tog fram de ursprungliga färgerna och gjorde en del reparationer på Kristusfiguren.
 • Korfönstret, rosettfönster och övriga glasfönster i kyrkan skänktes av kyrkoherde Hallengren och änkefru Elna Qvittberg. De är utförda i katedralglas och är blyinfattade.
 • Storklockan skänktes 1615 av länsherren på Malmöhus, Sigvardus Grubbe. Vid arbetet med Citytunneln hittades en klockgjutningsgrop ungefär där Bunkeflovägen korsar Lorensborgsgatan. Det fanns rester av brons i gjutformen och vid analys av klockans brons visade det sig att legeringen är identisk med provet från gjutformen.
 • Lillklockan är troligen omgjuten när klockorna flyttades från klockstapeln till kyrktornet 1775. Den har kedjeornamentik upptill och nertill. På ena sidan finns Gustav III:s namnskiffer.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BUNKEFLO STRANDKYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bunkeflo strandkyrka är en kyrkobyggnad i Bunkeflostrand. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1989-90, men genomgick en omfattande renovering och ombyggnad 2005, detta för att kunna möta efterfrågan från Bunkeflostrands växande befolkning. Kyrkan är ihopbyggd med ett församlingshem som heter Birgittagården.

Som altartavla har kyrkan en ikon föreställande den uppståndne Jesus sittandes på sin himmelska tron.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya foto + interiör 2018-05-21


FOSIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fosie kyrka är en kyrkobyggnad i området Fosieby i Malmö. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd på Malmös högsta punkt 37 meter över havet. Sin nuvarande utformning erhöll kyrkan vid en ombyggnad 1896 då dess medeltida prägel gick förlorad. Korsarmar tillkom och tornets trappstegsgavlar ersattes med spira. Av den gamla kyrkan, troligen från 1100-talets senare hälft, återstår idag bara halva långhuset samt delar av tornet. En minnessten från 1615, med latinsk inskrift, berättar att kyrkan då erhöll en korbyggnad. Vid senaste restaureringen 1971 fick kyrkan invändigt sin nuvarande ljusgröna färg och bänkarna blev mer sittvänliga.

Fosie kyrkas dopfunt av sandsten tillverkades på 1100-talet av Oxiemästaren Mårten Stenmästare eller en lärjunge till denne. Över dopfunten ligger ett stort mässingsfat tillverkat i Nürnberg på 1500-talet. I mitten av detta fat skildras bebådelsen.

Vid kyrkan finns också Malmös enda kända runsten, Fosiestenen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + Interiör 2018-05-21


GLOSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Glostorps kyrka ligger i Glostorp. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Glostorp kyrka är troligtvis uppförd under 1100-talet vilket dopfunten antyder. Under medeltiden fanns också en kyrka i den söder om Glostorps by närbelägna byn Barstorp. Denna äldre kyrka omtalas första gången på 1360-talet. I Barstorp fanns en helig källa i vilken man offrade pengar vid midsommartid. Pengarna utdelas sedan till de fattiga i socknen. I dag är Barstorp kyrka och hela Barstorp by helt försvunna.

Enligt sägnen ska den nuvarande kyrkan i Glostorp vara uppförd av nedrivet byggnadsmaterial från Barstorp kyrka. Exakt när detta skett är dock ej belagt. Senast 1495 omtalas emellertid Glostorp socken vilket förutsätter att kyrkan då existerat. Troligt är att det funnits två kyrkor nära varandra och att dessa sammanslagits i senare tid.

Det äldsta bevarade inventariet i Glostorp kyrka är dopfunten från mitten av 1100-talet. Denna är tillverkad av den till personnamnet okände Oxiemästaren som på 1150-talet byggt Stora Hammars kyrka. Den äldsta stenkyrkan i Glostorp bör därför vara från denna tid.

Först från 1660-talet finns mera detaljerade beskrivningar över den nuvarande kyrkobyggnaden. 1665 författade kyrkoherden Olof Assersen en beskrivning och inventarieförteckning. Enligt denna var kyrkan uppförd till hälften av natursten, till hälften av tegelsten. Utvändigt täcktes kyrkans tak till hälften av bly, till hälften av tegelpannor. Detta tyder på att den ursprungliga kyrkan förstorats, kanske i samband med Barstorps kyrkas nedrivande. Enligt beskrivningen fanns ett vapenhus på södra sidan. Kyrkan saknade dock torn varför en klockstapel var uppbyggd på kyrkogården.

Under åren har flera omfattande reparationer och tillbyggnader skett. Västtornet uppfördes 1782 och tillbyggnaderna norr och söder om långhuset gjordes på 1860-talet. Samtidigt byggdes också den absidliknande östra delen.

 • Dopfunten är huggen av Oxiemästaren vid mitten av 1100-talet. Oxiemästaren har uppfört ett flertal kyrkor på Söderslätt, bland annat Stora Hammars kyrka under 1150-talet. Han arbetade ofta i kritsten, troligtvis importerad från Stevns klint på Själland. Kännetecknade för denne mästare är lejonet som äter vindruvor. Motivet återfinns på dopfunten som också uppvisar kentauer.
 • Altaruppsatsen i trä är av så kallad additionstyp med vilket menas att den har flera våningar ställda över varandra. Genom målade texter klargörs att altaruppsatsen härrör från 1588 samt namnet på dåvarande prästen och kyrkovärdarna.
 • Kyrkans stora krucifix härstammar från 1400-talets senare hälft.
 • Predikstolen är från sent 1500-tal och visar i olika snidade bildfält de fyra evengelisterna.
 • Orgeln i södra korsarmen tillverkades 1956 av dansken Theodor Frobenius.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Heliga Trefaldighetskyrkan är en kyrkobyggnad i Malmö i Lunds stift. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Fosie församling.

Kyrkan invigdes den första september, 1939, och byggdes ursprungligen som en del av Fosie församlingshus. År 1969 blev den församlingskyrka för den då nybildade Eriksfälts församling. Kyrkan är uppförd i rött tegel och är enskeppig med brutet tak. Tornet är placerat i kyrkans södra del. Interiören domineras av koret med en stor altartavla. Innertaket har synliga bjälkar, och golvet är av grön italiensk marmor.

På var sin sida om altaret finns skulpturer från 1600-talet av okänd mästare. Dessa skulpturer antas ha ingått i ett altarskåp. Den ena skulpturen har motiv från krubban i Betlehem och den andra skildrar Heliga Tre Konungars tillbedjan. Delar av inredningen är ritad av kyrkans arkitekt August Ewe.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HUSIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Husie kyrka är en kyrkobyggnad i östra Malmö. Den är församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av murmästare Johan Stenberg 1855-57 efter ritningar av Carl Georg Brunius. Den invigdes 22 november 1857 av biskop Johan Henrik Thomander.

Tidigare fanns här en medeltida kyrka, vars äldsta delar var från 11-1200 talet. När den nuvarande kyrkan byggdes, bevarades tornet med vapenhus. Tornet dateras till början av 1500-talet. Det var ursprungligen ett vapenhus som senare påbyggdes till ett torn med trappgavlar.

Den nuvarande kyrkan är inte byggd på exakt samma plats som den gamla. Tidigare låg tornet i norr, nu är den i väster.

Åren 1974-75 restaurerades och renoverades kyrkan grundligt invändigt. Detta skedde efter ritning av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe. Arbetet leddes av arkitekten Lennart Strömbeck. Då tillkom sakristian och en toalett vid södra korsarmen, altaruppsatsen ersattes av ett enkelt altare och koret frilades.

Kyrkan, som är högt belägen och omgiven av en kyrkogård, har ett långhus med tresidigt kor och korsarmar. I långhuset och korsarmarna finns kryssvalv. Huvudingången är genom tornet i väster. Ingångar finns även till sakristian och norra korsarmen.

Murarna är av tuktad gråsten med tegel i gavelrösten, omfattningar och dekorativa detaljer. Kyrkan är sedan 1937 putsad och vitkalkad. Tidigare syntes det gula teglet. Tornet är helt byggt av rött tegel. Taket täcks av tegel, ursprungligen spån. Torntaket är belagt med kopparplåt.

Invändigt domineras kyrkorummet av det enkla tegelstensaltaret och det målade korfönstret. Inredningen är av trä, som är målad i ådrad ek med detaljer av guld.

 • Predikstol från 1870, efter äldre ritning av Carl Georg Brunius.
 • Från den gamla kyrkans 1600-talspredikstol har bevarats de fyra evangelisterna med sina symboler: Matteus med den bevingade människan, Markus med lejonet, Lukas med oxen och Johannes med örnen. Detta finns på östra väggen i norra och södra korsarmen.
 • Bevarade delar av en altaruppsats från 1642, visande ”Jesu korsfästelse” och den ”första nattvarden” samt ”fyra apostlar”. Detta finns på gavelväggen i södra korsarmen.
 • Dopfunt i sandsten från Höör, skapad av konstnären Stig Ryberg, 1974. Både fot och cuppa har oval form. Dopfatet i mässing och dopljusstaken är utförda av samma konstnär.
 • Glasmålning av konstnären Erik Olson ur Halmstadgruppen tillkom vid renoveringen 1974-75 och finns i östra fönstret och utgör bakgrund för altaret.
 • Över dörren i norra korsarmen hänger en vapensköld för Skånska luftvärnskåren (Lv4), som hade sin förläggningsplats i Husie mellan 1943 och 1982. Skölden är gjord av bildhuggaren Elvin Dukkert och skänktes från Lv4 och dess kamratförening till kyrkan 1958.
 • I södra korsarmen finns en minnestavla över Claus Mortensen, Skånes reformator, som var kyrkoherde i Husie 1541-75. Även den tavlan är gjord av Elvin Dukkert. Den sattes upp 1967 med anledning av 450-årsminnet av Martin Luthers reformation i Wittenberg 1517.
 • Kormattan med motivet ”I Himlar sjungen den Eviges ära” är utförd 1974 av textilkonstnärinnan Anna-Lisa Menander.
 • I valven hänger tre ljuskronor av mässing. I långhuset finns en ljuskrona från 1735. I norra och södra korsarmen hänger ljuskronor från 1914.
 • Orgel och orgelläktaren tillkom 1883. Läktaren ritades av C F Ekholm. Nuvarande orgel är byggd 2007-08 av Tostareds Kyrkorgelfabrik. Den bygger på den ursprungliga orgeln från 1883 av Rasmus Nilsson, Malmö. Fasaden är den ursprungliga, liksom en stor del av piporna.
 • En Steinway-flygel skänktes till kyrkan 1966 av lantbrukaren Hans L Persson och hans hustru Jenny Persson på Fridentorps gård i Kvarnby.
 • I koret står sedan 1975 en kororgel, tillverkad av A. Mårtenssons orgelfabrik, Lund.
 • Träsnideri i vapenhuset föreställande ”fyra änglar och en duva”, anspelande på Matteusevangeliet 3:16. Den är bevarad från den gamla kyrkan där den hängde över dopfunten.
 • På norra väggen i vapenhuset hänger två tavlor över församlingens Series Pastorum, utförda 1974 av Elvin Dukkert.
 • I vapenhuset finns flera inmurade gravstenar. En är över Peder Lauritsen, kyrkoherde i Husie och prost i Oxie härad, död 1636. En är över rusthållaren Anders Jönsson på Riseberga, död 1642 och hans hustru Boel Nilsdotter. En är över bröderna Jensen, söner till 1600-talskyrkoherden Jens Jensen Aars och avlidna i späd ålder.
 • Storklockan, ursprungligen gjuten 1519 till Falsterbo kyrka av Michel Stigeman, Köpenhamn; överlämnad till Husie församling efter en brand i Husie kyrka 1624. Den pryds av tre helgon: S:ta Gertrud av Nivelles, S:t Göran och S:t Kristoffer. Det är en av de äldsta kyrkklockorna i Skåne som fortfarande är i bruk, utan att vara omgjuten.
 • Lillklockan, gjuten 1735 av Andreas Wetterholtz, Malmö.
 • Vindflöjeln på tornets tak bär årtalet 1864.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HYLLIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hyllie kyrka är en kyrkobyggnad i Kroksbäck i Malmö. Den är församlingskyrka i Hyllie församling i Lunds stift.

Hyllie kyrka invigdes 1985. Hyllies medeltida kyrka i Hyllieby revs när Limhamns kyrka byggdes 1889.

Från den ursprungliga kyrkan från 1200-talet finns en dopfunt.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KIRSEBERGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kirsebergs kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1920-talet som en småkyrka inom S:t Pauli församling. Den invigdes officiellt den 6 januari 1928, men användes t ex vid julottan 1927. Arkitekt var domkyrkoarkitekten i Lund, Theodor Wåhlin. Backaborna bidrog till viss del själva till kostnaden genom att bland annat köpa symboliska tegelstenar för 10 öre/styck. När Kirseberg bildade egen församling 1949, blev kyrkan församlingskyrka.

I mitten av 1970-talet byggdes församlingshemmet i direkt anslutning till Kyrkan och den mindre mottagningsdelen och huset fick den U-form det har nu. 2007 gjordes en omfattande renovering av församlingshemmet och utrustades bland annat med restaurangkök för att kunna ta emot gäster på minnesstunder, bröllopsmiddagar, dagskonferenser med mera. Det nyrenoverade huset återinvigdes den 6 januari 2008 (kyrkans 80-årsdag)

Altaret är från början av 1980-talet. Ett korfönster med gaffelkors i bruna och orange toner har konstnären Stig Carlsson som upphovsman och invigdes till Pingst 1980. Två glasfönster, ett på vardera sidan i koret, föreställer ”Jesu dop” och ”Nattvarden”. De har utförts av konstnären Gunnar Torhamn.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LIMHAMNS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Limhamns kyrka, är en kyrkobyggnad i Limhamn, ritad av arkitekt August Lindvall. Den är församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes i oktober år 1890 och ersatte en medeltida tegelkyrka med trappgaveltorn som revs 1889, i Hyllieby. Nuvarande kyrka är byggd av rött tegel och har korsarmar i norr och söder. Stilen är Eslövsgotisk stil. Taket är belagt med skiffer. Utanför kyrkan ligger Limhamns relativt stora kyrkogård. Kyrkan kallades först Hyllie kyrka, efter dess föregångare i kyrkbyn.

 • Kyrkan har två orglar. En kororgel och en orgel på läktaren. Den stora orgeln kallas för ”Storbettan”.
 • Altaruppsats, predikstol och dopfunt är samtida med nuvarande kyrka. Predikstolen har sex fält prydda med målningar som skildrar händelser ur Jesu liv.
 • Dopfatet i hamrad mässing är från 1600-talet.
 • Ett krucifix från 1700-talet hänger i södra korsarmen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LOCKARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lockarps kyrka är en kyrkobyggnad i Lockarp. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1885-1886 efter Ernst Jacobssons ritningar. Troligen härstammar en del grundmurar från 1200-talet. År 1924 restaurerades kyrkan invändigt då bland annat korfönstren murades igen.

 • En altaruppsats är från 1706.
 • Predikstolen är från 1589.
 • En dopfunt av sandsten är från medeltiden. Tillhörande dopfat är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


OXIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Oxie kyrka är en kyrkobyggnad i Oxie cirka 11 km öster om Malmö centrum. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet och räknas idag som Malmö kommuns äldsta kyrka. De enda delarna som är kvar sedan 1100-talet är långhusets norra och södra väggar. Takvalvet byggdes på medeltiden. Kyrkan har också fått ett trappgaveltorn.

1848 gjordes en omfattande om- och tillbyggnad av Carl Georg Brunius. Då fick kyrkan sina valv och korsarmar och kyrkans golv sänktes med en halv meter.

1899 – 1900 skedde en omfattande inre restaurering utifrån arkitekten Alfred Arwidius förslag. Kyrkan fick då en tidstypisk nygotisk inredning.

 • Altaruppsatsen har årtalet 1899.
 • Dopfunten är ungefär lika gammal som kyrkan och är gjord i sandsten. Den har inhuggna figurer som föreställer lejon och vindruvsklasar.
 • Dopfatet i mässing tillverkades på 1500-talet.
 • Orgeln från 1958 är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T ANDREAS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Andreas kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Petri församling i Lunds stift. Kyrkans administrativa lokaler och församlingshem ligger i en lägre del som omsluter ett klostergårdsliknande uterum väster om själva kyrkan.

I anslutning till kyrkan byggdes Fridhemsskolan efter ritningar av Bror Thornberg.

Slottsstadens församling saknade församlingskyrka fram till Sankt Andreas togs i bruk i november 1959. Den fick 500 sittplatser och var då den första nya kyrka som invigts i Malmö sedan 1907. Församlingen hade knoppats av 1949 från Sankt Petri och kyrkan fick därför namn efter Jesu lärjunge Andreas, eftersom han var Petrus broder.

Uppdraget att rita kyrkan gick till Thorsten Roos och Bror Thornberg år 1954. Till skillnad från de många svenska kyrkor från årtiondena efter andra världskriget, som byggdes i en stram, allvarlig och ofta mörk tegelarkitektur, fick Sankt Andreas en ljus och lätt karaktär.

Kyrkan har en form som mer för tanken till modernt syd- och mellaneuropeiskt kyrkobyggande än nordiskt. Den har ett för 1950-talet typiskt modernt formspråk som dock samtidigt anspelar på traditionellt kyrkobyggande: det är en basilika med rektangulär grundplan, fasta bänkar och tydlig axialitet. Basilikaformen är emellertid inte så tydlig i interiören som den antyds i fasaden. Även kyrkans placering med den symmetriska fasaden mot Fridhemstorget och den 41 meter höga kampanilen ger associationer till Sydeuropa. Fasaden kläddes med tvärsågad kalksten från Borghamn. Tornet har åtta klockor.

Fondväggens konstverk (Freskmålning) utfördes av Nils Aron Berge och Yngve Sebastian. Centralmotivet framställer bespisningsundret. På såväl högra som vänstra sidobilden avbildas aposteln Andreas, som givit kyrkan dess namn. Krucifixet har skurits av Thure Thörn.

Läktarorgeln byggdes 1961 av den holländska orgelfirman D. A. Flentrop Orgelbouw, Zaandam, Holland. Den är helmekanisk förutom pedalens registratur som är elektrisk. Orgeln har 41 stämmor på tre manualer och pedal. Skalmeja 4′ och Cornett 2′ i pedalen sitter vågrätt i fasaden (på spanskt vis).

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se