Se en kortare översikt över kyrkor i Örkelljunga kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

RYA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Rya kyrka är en kyrkobyggnad i Ekets samhälle i Örkelljunga kommun. Den är församlingskyrka i Rya församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka föregicks av en medeltida kyrka som uppfördes någon gång i slutet av 1100-talet på en kulle vid Rya. Möjligen var det munkarna vid Herrevads kloster som uppförde kyrkan. Väggarna var byggda av gråsten och över en meter tjocka. Från början hade kyrkan ett platt innertak av trä som under 1400-talet ersattes av kryssvalv i tegel.

 • Nuvarande kyrka uppfördes i tegel och invigdes 1875. Dess arkitekt var byggmästare J. Hallberg, Ängelholm.
 • Nuvarande altare med altarskåp tillkom vid restaureringen 1949-50. Altarskåpet är målat av konstnären Pär Siegård.
 • En äldre altartavla är daterad till slutet av 1500-talet.
 • Dopfunten i sandsten härstammar från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och är tillverkad i den s.k. Mörarpsmästarens verkstad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SKÅNES-FAGERHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Skånes-Fagerhults kyrka är en kyrkobyggnad i Skånes-Fagerhult i Örkelljunga kommun. Den tillhör Skånes-Fagerhults församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrkobyggnad byggdes 1899 – 1900 efter ritningar av Fredrik Lilljekvist. Den ersatte en kyrka från tidig medeltid som var byggd av gråsten och hade ett spåntak. Den antas vara byggd vid slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och låg strax intill den nya kyrkan. På platsen där gamla kyrkans kor låg finns numera en minnessten. Invid kyrkan stod en klockstapel som troligen var samtida med den första kyrkklockan från 1572. Ett flertal inventarier är bevarade från den gamla kyrkan.

Takmålningar utförda av Christian Holtz 1763 inköptes av Oscar Trapp som senare skänkte dessa till Helsingborgs museum, där de numera förvaras i ett lagerutrymme på Fredriksdal.

Nuvarande kyrka invigdes 16 oktober 1900 och är byggd i gult tegel och har ett 30 meter högt torn. Byggnadsstilen kan betraktas som nygotik eftersom kyrkan är försedd med yttre strävpelare. En avvikelse från nygotiken är att kyrkfönstren upptill är rundade istället för stickbågiga. På grund av de många fönstren är kyrkorummet ljust.

När nya kyrkan var färdigbyggd revs klockstapeln och dess klocka flyttades över till tornet. Ännu en klocka, något större än den gamla, anskaffades 1934.

1953 byttes kyrktornets tegel ut på grund av sprickbildning. 1968 byttes tornets grönmålade järnplåt ut mot kopparplåt. Alla kyrkans tak kläddes då med kopparplåt.

 • Våren 1991 renoverades och ommålades kyrkan invändigt.
 • Altaruppsatsen är från mitten eller slutet av 1600-talet.
 • Nuvarande altare i ek anskaffades 1978 och ersatte ett altare tillverkat av furuplywood.
 • Predikstolen härstammar från 1630-talet.
 • Dopfunten av ek liksom dopfatet av mässing tillverkades troligen på 1500-talet. När nuvarande kyrka var färdig ersattes dopfunten med en ny. 50 år senare upptäcktes den ursprungliga dopfunten som återinsattes i kyrkan. Dopfunten bär en inskription på danska som citerar Markus 16:16 ”Huo som troer oc blifuer döpt, skal vorde salig. Marci. i det sidste.”
 • En offerstock är från 1700-talet.
 • I vapenhuset kan man beskåda klockstapelns flöjel som bär årtalet 1749. Här finns också fotografier av gamla kyrkans interiör.
 • Orgeln har 16 stämmor och byggdes 1979 av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Den ersatte en äldre orgel från 1947. Orgelfasaden är ritad av orgelbyggmästaren Göran Mårtensson i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÅSLJUNGA SMÅKYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Åsljunga småkyrka är en kyrkobyggnad i samhället Åsljunga i Örkelljunga kommun. Den tillhör Örkelljunga församling i Lunds stift.

Åsljunga gamla småskola uppfördes 1914 och var i bruk fram till 1959 då den ersattes av en ny skolbyggnad. I början av 1960-talet lät man bygga om gamla skolbyggnaden till en småkyrka. 1962 invigdes kyrkan av biskop Martin Lindström.

Under slutet av 1970-talet började man planera en om- och tillbyggnad av kyrkan. Ansvarig arkitekt var Ingvar Eknor från Örkelljunga. 1980 var ombyggnaden färdig och den 26:e oktober samma år återinvigdes kyrkan av biskop Per-Olov Ahrén.

Kyrkorummets bärande takkonstruktion består av handbarkade rundtimmerstockar av gran. På väggarna finns stockpanel av furu.

Under kyrkorummet finns bottenplanet med lokaler för bland annat barn- och ungdomsverksamhet.

Klockstapeln togs i bruk vid kyrkans invigning 1962. På stapelns tak står ett fyraarmat kors, med en korsarm i varje väderstreck. Korset kröns av en kyrktupp som är tillverkad av smedmästare Knut Frick i Åsljunga. I klockstapeln hänger en klocka som är gjuten av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockan bär inskriptionen: ”Land, land, land hör Herrens ord” som är hämtat från Jeremia (22:29).

 • Altare, altarring, predikstol, dopfunt och bänkgavlar är snidade i trä av Åsljungasnickarna Gert Lind och Bengt Lind efter ritningar av Ingvar Eknor.
 • Dopskålen av keramik med en duva i kanten är tillverkad av konstnären Stig Carlsson från Nyhamnsläge.
 • Ljusstakar i smide är tillsammans med övriga smidesdetaljer utförda av smeden Erik Snygg i Åsljunga.
 • Kyrkans orgel tillkom 1987 och är byggd av Magnussons orgelbyggeri i Mölndal. Orgeln är byggd av furu och passar väl in i kyrkorummet. Den har sex och en halv stämmor, manual samt pedal.
 • Ett processionskors i smide tillverkades av Erik Snygg till kyrkans återinvigning 1980. Korset var i bruk fram till år 2000 då det ersattes av ett processionskors av trä snidat av Eva Spångberg. Träkorset bär en bild av den triumferande Kristus.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖRKELLJUNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Örkelljunga kyrka är en kyrkobyggnad i Örkelljunga. Den tillhör Örkelljunga församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes troligtvis i början av 1300-talet. Bygdens befolkning hade då blivit så talrik, att den förmådde bygga en egen sockenkyrka. Efter romanskt mönster murades kyrkan av gråsten med långhus, kor och absid, samt försågs med tegelslagna valv. Under senmedeltiden byggdes förmodligen ett vapenhus till i långhusets södra ände. Av denna ursprungliga medeltidskyrka återstår nu endast murarna till koret.

Under 1600-talets slut var kyrkan för liten så man förlängde kyrkan åt väster med ett tillbygge i trä. Samtidigt revs den tidigare västgaveln. 1782 ersattes trätillbygget med ett tillbygge av sten. Ovanpå detta uppfördes ett trätorn klätt med spån. I samband med detta revs klockstapeln.

Under 1800-talet hade befolkningen vuxit ytterligare så kyrkan måste utvidgas igen. 1804-05 tillkom det norra tvärskeppet varvid tegelvalven i långhuset raserades. 1846 tillkom det södra tvärskeppet. Kyrkan blev då korsformad.

Kyrkans absid revs 1817, men återuppbyggdes 1955 för att nu tjäna som sakristia. Vid återuppbyggnaden frilade man fragment av kalkmålningar på absidens triumfbåge. Absiden försågs också med fönster i öster och en särskild ingång, vilket inte fanns på den medeltida absiden. Från kyrkorummet kommer man in till absiden/sakristian via en dörr bakom altaruppsatsen.

Kyrkans mest värdefulla klenod är ”Brahekalken” i förgyllt silver från senare delen av 1300-talet. Den skänktes av Torkil Brahe från Herrevadskloster. 1986 genomgick kalken en renovering hos Riksantikvarieämbetet. Det är troligtvis en av de äldsta nattvardskalkar i Sverige som fortfarande används.

 • Altaruppsatsen från 1709 är utförd av Adam Stegen, Lund.
 • Altartavlan från 1929 är ett av Pär Siegårds tidigaste verk. Den har motiv från Getsemane.
 • Predikstolen, som tillkom vid restaureringen 1966, är ritad av arkitekten Ingvar Eknor och tillverkad av snickaren Gert Lind. Den är försedd med fyra bibliska scener av konstnären David Ralson. I baldakinens tak, som är från äldre datum, kan man se tetragrammet JHWH.
 • Dopfunten i sandsten med ornering i liljeform är från medeltiden. Dopfatet i mässing är troligen från 1600-talet.
 • I kyrkans absid/sakristia finns ett medeltida stenaltare.
 • Av kyrkklockorna är den ena medeltida, den andra från 1954 är gjuten av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Enligt en lokal sägnen ligger kyrkans äldsta klocka på bottnen av den intilliggande Prästsjön. Vilket är upphovet till ”Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka”. Den klockan är avbildad på Örkelljunga kommuns vapen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se