Se en kortare översikt över kyrkor i Osby kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

LOSHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Loshults kyrka är en kyrkobyggnad i Loshult. Den är församlingskyrka i Loshults församling i Lunds stift. Vid kyrkan finns en informationstavla som berättar om Loshultskuppen 1676.

Den ursprungliga kyrkan på platsen uppfördes under medeltiden. Denna påstås ofta ha bränts av svenska trupper 25 februari 1568, varefter en ny ska ha blivit färdigbyggd 1591. Dessa uppgifter härstammar från spekulationer utan stöd i samtida källor av den lokalhistoriske forskaren Carl-Gustaf Liljenberg under början av 1960-talet. Den medeltida kyrkan kvarstod istället sannolikt till 1800-talet.

1825-27 byggdes korsarmarna och sakristian. Arkitekt var Johan Abraham Wilelius. Kyrkan återinvigdes 23 september 1827 av biskop Wilhelm Faxe.

1861-63 byggdes tornet med spira och huv och kyrkan förlängdes åt väster med 20 meter. Arkitekt var Albert Törnqvist. Kyrkan återinvigdes 1863 av biskop Johan Henrik Thomander.

 • Predikstolen är en altarpredikstol från 1592.
 • Under det nuvarande altaret finns en gammal altare i gråsten från den ursprungliga medeltidskyrkan.
 • En dopfunt av trä, med snidad åttakantig skål, är från 1700-talet.
 • En altartavla, som antagits vara målad av Pehr Hörberg, blev sommaren 2006 stulen. Den har inte återfunnits och är ersatt med en nutida målning.
 • På kyrksalens sidoväggar finns två stora målningar som även de anses skapade av Pehr Hörberg.
 • En äldre röd mässhake är från 1785.
 • En Karl XII:s bibel är från 1703.
 • Orgelfasaden härrör från 1867 medan själva orgeln är en rekonstruktion utförd av Mårtenssons Orgelfabrik 2006.

I äldre tid var Kristi himmelsfärds dag en så kallad gångedag till Loshults kyrka, vilket drog mycket folk till kyrkan från kringliggande socknar. Företeelsen är i trakten känd som Loshulta torsdag och traditionen upprätthålls fortfarande även om antalet besökare inte är fullt lika stort.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


OSBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Osby kyrka är en kyrkobyggnad i Osby. Den är en av två kyrkor i Osby-Visseltofta församling i Lunds stift.

Kyrkan är öppen 8.00 – 15.30 måndag – torsdag och 8.00 – 15.00 på fredagar. Numera rymmer kyrkan omkring 700 personer.

Kyrkan är Skånes största landsortskyrka som är uppförd i sten. Koret och absiden är från slutet av 1100- eller början av 1200-talet.

1701 tillbyggdes en korsarm i norr och 1769-70 en i söder. 1834 revs det gamla långhuset och ersattes med det nuvarande som blev betydligt större. Samtidigt tillkom det kvadratiska västtornet. Kyrkan rymde då mer än 1400 personer. Invigning skedde den 21 augusti 1840 av biskop Wilhelm Faxe.

1934-35 restaurerades kyrkan under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe, varvid korpartiet återställdes i sitt medeltida skick. Den 29 juni 1934 invigde biskop Edvard Magnus Rodhe kapellet. 1938 försågs det med ett tegelstensaltare och ett triumfkrucifix målat av konservator Osvald Owald. Detta S:t Petri kapell har ingångar på båda sidor om altaret.

Kyrkan har tegeltak, förutom tornet och absiden som har kopparplåt.

Det finns ett kyrkomuseum på norra läktaren. Där förvaras bl a dopfuntens baldakin, en klockarestol från början av 1700-talet och en mässhake från 1785.

Sedan 1997 finns det en staty på Östra Järnvägsgatan i Osby föreställande prästen Gunnar Rosendal, allmänt känd som Fader Gunnar.

 • Altartavlan är målad 1934 av Olle Hjortzberg och har en klassicerande inramning. Den föreställer Kristus och emmauslärjungarna, den s.k. ”Kvällsvarden i Emmaus”. Den donerades till kyrkan av ägarna till företaget Brio, bröderna Viktor, Anton och Emil Ivarsson. Dock dröjde det till 1940 innan altartavlan sattes upp.
 • Predikstolen till vänster i kyrkorummet är daterad till 1593. Den är gjord av ek och är rikt snidad. Kyrkan har även haft en centralt placerad altarpredikstol från 1834 fram till 1930-talet.
 • Dopfunten är från 1600-talet och står till höger i koret.
 • Dopfatet i brun mässing är daterad till 1652. På grund av stöldrisk är den endast framtagen vid dop.
 • Additionsaltartavlan fanns över altaret i medeltidskyrkan och hänger nu på norra långhusväggen.
 • Längst fram på södra långhusväggen hänger en allegorisk oljemålning från 1700-talet.
 • En stor brudkrona i förgyllt silver är gjord av Conrad Kampf och inköptes år 1700.
 • Det finns en ljuskrona från 1707 och en från 1709. Båda är tillverkade på Skultuna bruk.
 • Yngve Lundström är upphovsman till fönstermålningar utförda 1925. De visar Jesu dop i Jordanfloden och Jesu uppståndelse.
 • Orgeln är placerad på den stora västra läktaren. Orgel har funnits sedan 1700-talets början, men den nuvarande är från 1960. Den är inbyggd i 1800-talsfasaden av Mårtenssons orgelfabrik.
 • Av de tre kyrkklockorna är den minsta klockan från 1725, lillklockan från 1776 och den stora från 1793.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VISSELTOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Visseltofta kyrka är en kyrkobyggnad i Visseltofta. Den är en av två kyrkor i Osby-Visseltofta församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på medeltiden, antagligen i slutet av 1100-talet, med smalare kor i öster. 1781 byggdes en korsarm i norr och 1839 tillkom västtornet. Det tillkom aldrig någon sydlig korsarm.

 • Predikstolen dateras till 1594.
 • Altaruppsatsen av additionsaltartyp stammar från samma tid som predikstolen. Målningarna i dess fält utfördes på 1700-talet.
 • Dopfunten av sten är samtida med kyrkan.
 • I kyrkan finns två träskulpturer som tros stamma från 1300-talet. De står på varsin sida av korbågen. Skulpturen som står i norr föreställer jungfru Maria med Jesusbarnet och den södra helgonet Sankt Olof.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖRKENEDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Örkeneds kyrka är en kyrkobyggnad i Lönsboda tätort och församlingskyrka i Örkeneds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1786–90 i gustaviansk stil och ersatte en träkyrka från 1500-talet.Eventuellt var Olof Tempelman upphovsman till den godkända osignerade ritningen från 1777. Murarmästare Nils Billing var huvudansvarig för bygget. Enligt ritningsförslaget fanns en avsikt att vid behov utöka kyrkan med korsarmar.

Kyrkan invigdes den 30 november 1788, på första advent, av prosten och kyrkoherden i Färlöv och Strö, magister Lars Malmström.

Kyrkan är uppförd av spritputsad och vitkalkad gråsten med ett rektangulärt långhus med en rakslutande korvägg. Några korsarmar utfördes aldrig. Byggnaden har en utbyggd sakristia i öster och ett torn i väster där huvudingången är belägen. Taket är täckt med kopparplåt, men ursprungligen var det spåntak. Tornet fick 1790 en elegant svängd huv, prydd vid sidorna med klassiska tempelgavlar.

 • Predikstolen är bevarad från den tidigare träkyrkan och dateras till slutet av 1600-talet.
 • Altaruppsatsen är gjord 1790 av skulptören Johan Millberg, Landskrona.
 • Altartavlan är målad av Martin David Roth, Lund.
 • Den slutna bänkinredningen med flera dekorerade bänkdörrar tycks delvis vara överflyttad från den gamla kyrkan.
 • Läktarbarriären är prydd med grisaillemålningar utförda under 1830-talet av Carl Strömberg.
 • Bägge kyrkklockorna hängde i den gamla klockstapeln. Storklockan är från 1708 och lillklockan från 1740. Båda är gjutna i Malmö av Wetterholtz.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se