Se en kortare översikt över kyrkor i Östra Göinge kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

EMMISLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Emmislövs kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Emmislöv i Östra Göinge kommun. Den tillhör Broby-Emmislövs församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd av tegel i romansk stil och uppfördes troligen vid slutet av 1100-talet. Sakristian tillkom på 1300-talet. Kyrkorummets nuvarande takvalv tillkom troligen i början av 1400-talet. Omkring år 1460 försågs valven med kalkmålningar utförda av den så kallade Vittskövlemästaren, Nils Håkansson från Vadstena. Målningarna togs fram vid en restaurering på 1950-talet. Då togs även de båda rundbågade romanska fönsterna ovanför altaret fram.

 • Predikstolen är ett rikt snidat renässansarbete daterad till 1633.
 • Dopfunten i snidat trä är tillverkad 1705 av Peter Normann från Kristianstad. Tillhörande dopfat i mässing är från slutet av 1500-talet.
 • Skånes äldsta bevarade silverföremål är ett nattvardskärl av förgyllt silver från 1530.
 • En freskomålning på korväggen gjordes 1950-52 av konstnären Pär Siegård.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder Juli 2019, men ännu inte interiör.

3/7 2020. Inte tredje gången gillt. Kom inte in denna gången heller.


GLIMÅKRA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Glimåkra kyrka är en kyrkobyggnad i tätorten Glimåkra i Östra Göinge kommun. Den är församlingskyrka i Glimåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes 1837–38, med efterarbeten fram till 1842, av byggmästare Ola Borgström från Sölvesborg efter en offert på 16 400 kronor. Kyrkan, som ligger på samma plats som den äldre församlingskyrkan från 1280-talet, invigdes av prosten Peter Samuel Ström. Sakristian och läktaren, samt utrymmet under denna, byggdes delvis om 1979–80.

 • Altarpredikstolen är ursprunglig men tillbyggd och något förändrad vid renoveringen 1900. Predikstolen stod tidigare mot en målad fond omgiven av två joniska pilastrar med oljelampor och en båge krönt med ett kors.
 • På vardera sidan om predikstolen hänger tavlor föreställande evangelisterna Markus respektive Matteus. Tavlorna målades av dekorationsmålare Brink från Kristianstad med liknande verk i Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad, som förebilder.
 • I korväggen återfinns två fönstermålningar utförda av Anders Nilsson från Lund 1919. Det norra fönstret föreställer Jesu välsignande av barnen, återgivet i till exempel Markusevangeliet 10:13–16. Det södra föreställer den uppståndne Jesu besök i Emmaus hos lärjungen Kleopas och dennes kamrat (Lukasevangeliet 24).
 • Kyrkans dopfunt, som är utförd i trä med snidade lejon och huvuden av putti, är från 1620 och gjord av bildhuggaren Johan Menschefver.
 • I kyrkans torn finns två klockor, en storklocka från 1975 med en diameter på 103 centimeter och lillklockan från den gamla kyrkan. Den gamla storklockan från 1790, med vikten 850 kilo och diametern 118 centimeter, finns utställd i vapenhuset.
 • I kyrkans tak hänger fem ljuskronor, varav den äldsta troligen anskaffades på 1640-talet och den nyaste i slutet av 1980-talet.
 • På södra väggen hänger ett epitafium över kyrkoherde Paul Enertsen, den siste danske prästen i församlingen. Eftersom han på kyrkobesökarnas önskemål fortsatte att predika på danska trots att Skåne nyligen blivit svenskt har han kommit att kallas den siste danske prästen i Skåne.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder Juli 2019


GRYTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gryts kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Gryt i Östra Göinge kommun. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100- eller 1200-talet i romansk stil och bestod ursprungligen av ett smalt, brett västtorn, långhus, kor och absid.

Den vitkalkade kyrkan är en patronatskyrka till Wanås slott. I kyrkan finns herrskapsläktaren kvar.

Kyrkan byggdes troligen av någon lärjunge till mästarna vid byggnadshyttan som uppförde Lunds domkyrka. Gotiska stjärnvalv slogs i långhuset i mitten av 1400-talet. På sydsidan fanns tidigare ett vapenhus som troligen byggdes under 1300- eller 1400-talet. Tornet är från 1500-talet.

 • Gravkapellet från 1700-talet bekostades av dåvarande ägaren till Wanås slott, Betty Jennings. Hon och fem andra familjemedlemmar är begravda under golvet.
 • Vapenhuset revs 1869 och materialet användes för att bygga sockenstugan, som står strax utanför kyrkogårdsmuren och som sedan 1996 rymmer ett litet kyrkomuseum.
 • Kyrkogården omges av en medeltida mur med stigluckor, vilket är ovanligt idag. Kyrkan ligger intill ett järnåldersgravfält och de flata stenarna som kröner muren är delvis hämtade därifrån.
 • Altaruppsatsen går i barockstil och är daterad 1636.
 • Predikstolen från mitten av 1600-talet är rikt skulpterad med bilder föreställande Jesus och de fyra evangelisterna.
 • I kyrkan finns två dopfuntar. Den yngre i ek är samtida med altaret. Den äldre dopfunten i sten är medeltida och återbördades till kyrkan 1959 efter att ha varit på avvägar i trehundra år.
 • I tornet finns två kyrkklockor. Den stora blev omgjuten 1708 och 1762. Den lilla är gjuten i Jönköping 1801.
 • Orgeln byggdes 1837 av P. Z. Strand.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HJÄRSÅS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hjärsås kyrka är en kyrkobyggnad som ligger i samhället Hjärsås i Östra Göinge kommun omkring sex kilometer öster om Knislinge. Kyrkan tillhör Hjärsås församling i Lunds stift.

I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus som i öster har ett smalare kor och en halvrund absid. Vid långhusets västra kortsida finns ett kraftigt kyrktorn med ingång. Vid långhusets norra långsida finns en bred korsarm med ännu en ingång.
Tillkomst och medeltida ombyggnader

Med stor sannolikhet var första kyrkan i Hjärsås en träkyrka som kanske tillkom vid början av 1100-talet. Nuvarande kyrka uppfördes troligen på 1230-talet och byggdes ursprungligen av tegel i romansk stil. Ett vapenhus vid södra sidan byggdes till på 1300-talet. Någon gång under de sista årtiondena av 1400-talet försågs kyrkorummet med tegelvalv. Samtidigt förlängdes kyrkan åt väster med en tillbyggnad av gråsten och det var troligen då som tornet uppfördes. Under början av 1500-talet försågs korpartiet med målningar.

1696 skadades kyrkan av en eldsvåda då blytaket smälte och klockstapeln brann upp. Eftersom kyrkan var nedsotad kalkades kyrkorummet och målningarna i koret täcktes över. Åren 1703-04 uppfördes en ny klockstapel och en ny kyrkklocka som göts i Hjärsås sattes upp 1703.

1739 fick kyrkfönstren sin nuvarande utformning och storlek. Tidigare fönster var mindre och satt högre upp. 1773 byggdes kyrktornet på och fick sitt nuvarande utseende. Dess södra flöjel bär årtalet 1704 och satt tidigare på klockstapeln. 1757 byggdes en läktare i kyrkorummets västra del. Åren 1796-97 uppfördes en bred korsarm åt norr.

1870 revs vapenhuset vid södra sidan och teglet återanvändes vid byggandet av ett bårhus. 1888 framtogs målningarna i kortaket och gavs en starkare färgton. Åren 1926-28 genomgick kyrkan en restaurering då korets övriga målningar togs fram med ursprungliga färger. Även en draperimålning ovanför predikstolen från 1700-talet togs fram. 1939 togs kyrkans utvändiga målningar fram.
Inventarier

Predikstolen är inköpt 1593 från Daniel Tommesens verkstad i Malmö. 1888 målades predikstolen om i ekfärg från att tidigare ha varit målad i flera färger. På predikstolen står texten:

”VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM” (Herrens ord varar i evighet).

 • Nuvarande altare av trä tillkom på 1840-talet och ersatte ett äldre altare. Korset vid altaret sattes upp på 1870-talet.
 • Dopfunten har en gotländsk fot från 1200-talet. Nuvarande överdel är byggd på 1940-talet liksom dopfatet.
 • Bord och stolar i sakristian skänktes 1735 till kyrkan av prästen Thomas Thomaeus.
 • Orgeln på orgelläktaren i norra korsarmen är inköpt av Setterquist & Son och installerad 1888. På läktaren i kyrkorummets västra del finns en orgel från Ålems Orgelverkstad.
 • På minneslunden finns ett handhugget och handpolerat klot av diabas.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KNISLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Knislinge kyrka är en kyrkobyggnad i Knislinge. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Knislinge kyrka började uppföras i början av 1200-talet. Den är känd för sina medeltida målningar.

Ursprungligen bestod kyrkan av långhus, kor och en halvrund absid. De äldsta romanska kalkmålningarna i triumfbågen är från denna tid. På 1400-talet fick långhuset valv och förmodligen införlivades ett ursprungligt brett torn i kyrkorummet. En rik dekor av kalkmålningar i valven utfördes av kyrkomålaren Nils Håkansson. Ett nytt torn med vapenhus uppfördes på sydsidan.

På 1800-talet tillkom en tresidig sakristia vid koret i öster. I slutet av 1800-talet utvidgades kyrkans fönster, varvid mycket av den ursprungliga karaktären förändrades.

 • Altaret och altaruppsatsen är från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet.
 • Predikstolen från 1747 är utförd av bildhuggaren Johan Ullberg.
 • Dopfunten är från kyrkans äldsta tid. Den är utförd i sandsten av Knislingemästaren. Överdelen visar Jesu födelse.
 • Glasmålningarna i koret och sakristian är utförda på 1930-talet av Yngve Lundström.
 • Kyrkans två klockor göts 1728 respektive 1781.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KVIINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kviinge kyrka är en kyrkobyggnad i Kviinge (Hanaskog). Den tillhör Kviinge församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan är från slutet av 1300-talet. Det är en romansk absidkyrka av gråsten. Den ersatte en tidigare kyrka, på samma plats, som byggdes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. På 1400-talet slogs kryssvalv och kyrktornet byggdes till. 1792 utvidgades kyrkan med en korsarm i norr, som renoverades 2012[1].

 • Louis De Geer, Sveriges första statsminister, är begravd på kyrkogården.
 • Altaruppsatsen från 1600-talet är rikt snidad med en målad reliefframställning av korsfästelsen i mitten.
 • Predikstolen har en rik ornamentering med evangelisterna och kardinaldygderna. Den tillverkades 1605 av Daniel Tommisen, som också gjort predikstolen i Sankt Petri kyrka i Malmö.
 • Dopfunten i sandsten är samtida med kyrkan.
 • I absiden finns fragment av kalkmålningar från 1400-talet.
 • 1941 skänktes Anna Krabbegårds brudkrona till kyrkan.
 • Storklockan göts 1631, men har blivit omgjuten 1732 och 1904.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SIBBHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sibbhults kyrka är en kyrkobyggnad i Sibbhult i Östra Göinge kommun. Den tillhör Hjärsås församling i Lunds stift.

Träkyrkan uppfördes sommaren 1942 efter ritningar av slottsarkitekt Knut Nordenskjöld. Den invigdes 24 januari 1943 av biskop Edvard Magnus Rodhe. Kyrkan har en enkel och stilren utformning med raka linjer. Ytterväggarna är klädda med träpanel.

Förnämsta inventarium är altartavlan som är målad av Gunnar Torhamn. Tavlans motiv är Jesus som bryter brödet inför lärjungarna i Emmaus (Lukas 24:30-31).

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder Juli 2019


ÖSTRA BROBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Broby kyrka är en kyrkobyggnad i Broby i Östra Göinge kommun. Den tillhör sedan 1 januari 2014 Broby-Emmislövs församling i Lunds stift, dessförinnan Östra Broby församling.

Här fanns tidigare en kyrka från medeltiden som var uppförd i gråsten på stenfot och hade valv av murtegel. Den hade kyrktak av koppar, samt sakristietak av bly och fick en tillbyggnad omkring 1760. Denna medeltidskyrka hade även tre stycken murade gravkällare.

Den kyrkan revs 1869 för att ge plats åt en ny kyrka som uppfördes på ungefär samma plats mellan 1871-73. Den kyrkan förstördes dock i en brand 1930.

Nuvarande stenkyrka är en korskyrka som invigdes 1932, uppförd efter ritningar av arkitekten Sven Wranér.

Invändigt är kyrkan stram och har ett fåtal inventarier. Vilket till stor del beror på branden som förstörde den tidigare kyrkan.
Inventarier

 • Det finns ett vackert kyrkoskåp i ek som är tillverkat av delar från altarbordet och predikstolen från den medeltida kyrkan. Skåpets dörrar har varsin evangelist med tillhörande attribut. Från predikstolen kommer dörrfyllningarna, krönfigurer och de fyra sidokolonnerna. Medan skåpets gavlar tidigare var en del av framsidan på altarbordet.
 • Altaruppsatsen är utförd av den svensk-franske konstnären Rudolf Gowenius. Det är en tredelad triptyk där mittdelen gestaltar korsfästelsen, medan sidorna visar Jesu födelse (Madonnan och barnet), samt uppståndelsen.
 • Dopfuntet av kalksten från Ignaberga inköptes i samband med bygget av den nuvarande kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder på interiör Juli 2019