Se en kortare översikt över kyrkor i Simrishamns kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BOLSHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bolshögs kyrka är en kyrka i byn Bolshög i närheten av Glimmingehus. Den tillhör Stiby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talet. År 1869 byggdes ett nytt kor med korsarmar och en ny halvrund sakristia. Kyrkan karakteriseras av dess flacka tak.

Dopfunten är från 1100-talets slut.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GLADSAX KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gladsax kyrka (även Sankt Jacobs kyrka) är en kyrka belägen i Gladsax och tillhör Simrishamns församling.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Den välvdes och fick ett kyrktorn på 1400-talet. 1857 rev man det dåvarande koret och byggde istället tre korsarmar med ett nytt tresidigt kor. 1883 byggdes tornet om efter ritningar av Carl Möller.

I långhuset finns kalkmålningar som har utförts av Nils Håkansson i mitten av 1400-talet. Målningarna i korsets mitt är dock från 1898 och är kopierade från den del av långhuset som ligger närmast tornet.

Ruinerna av den medeltida borgen Gladsaxehus ligger på en äng strax öster om kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HAMMENHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hammenhögs kyrka är en kyrkobyggnad i Hammenhög och församlingskyrka i Hammenhögs församling i Lunds stift.

Den ursprungliga kyrkan byggdes på medeltiden och hade två torn, av vilka ett var fristående, men av dem finns bara ett av tornens nedre del kvar. Storklockan har inskrift i munkstil innehållande Elisabeths hälsning till Maria. På den andra, yngre, står; ”Si Deus pro nobis contra nos. Anno Domini 1575. Hielmicke Ååtesen.”

Nuvarande kyrkan byggdes 1849 av murmästare Magnus Cederholm, delvis på gamla kyrkans grund, efter ritningar av Carl Georg Brunius, bearbetade av Johan Adolf Hawerman. 1851 restes en mur runt kyrkan som ersattes 1890 av ett smitt järnstaket. Nya kyrkogården invigdes 20 september 1931 av kyrkoherde Dahlström. 1935 fick kyrkan tegeltak istället för papptak.

 • Dopfunten härstammar från 1100-talet. Den gjordes av signaturen Sighraf. Bilderna i relief föreställer Marie bebådelse, Jesu födelse, de vise männens besök etc.
 • Altartavlan i kyrkan målades 1869 av Bengt Nordenberg och föreställer ”Kristus i Getsemane”.

År 1869 installerades den första Orgeln byggd av Carl August Johansson. Den blev sedan ersatt 1923 och som i sin tur blev ersatt 2003 och invigdes i mars och byggdes av Mårtenssons orgelfabrik.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HANNAS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hannas kyrka är en kyrkobyggnad i Hannas på Österlen. Den tillhör Hammenhögs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under senare delen av 1100-talet och har en mycket välbevarad medeltida karaktär. Den ursprungliga kyrkan var en vanlig romansk kyrka med halvrund absid, kor och långhus. Under 1400-talet välvdes kyrkan och ett kraftigt trappgavelstorn i väst, och vapenhus i norr tillbyggdes.

Bänkarna har gamla allmogemålningar.

Kyrkogården inhägnas av murverk.

I kyrkan spelades vissa av scenerna i filmen Den bästa av mödrar in.

 • Kyrkans äldsta inventarie är den rikt skulpterade dopfunten av Sighraf. Dopfoten är lika gammal som kyrkan själv. På foten finns bibliska figurer och på cuppan visas scener ur Bibeln.
 • Altaruppsatsen dateras till 1651. I kyrkan finns även ett triumfkrucifix från runt år 1300.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


JÄRRESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Järrestads kyrka eller Sankt Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Järrestad och en av kyrkorna i Simrishamns församling i Lunds stift. Kyrkan har en kyrkogård som inhägnas med järnstaket och kallmur.

Kyrkans långhus, kor och den runda absiden uppfördes på 1100-talet. På 1400-talet förlängdes kyrkan, välvdes och fick större fönster och ett torn. Sedan år 1500 har kyrkans exteriör varit orörd.

Predikstolen dateras till år 1635 då Kristian IV var kung.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RAVLUNDA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ravlunda kyrka är en kyrkobyggnad precis söder om Brösarps backar, bara någon kilometer från Östersjön. Den tillhör i Kiviks församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd någon gång runt år 1200.

Under 1400-talet byggdes tornet och en tid senare tillkom en korsarm i norr.

Inne i kyrkan finns kalkmålningar från 1200- och 1500-talet.

Det finns följande inskription rörande Gustav II Adolfs fälttåg målad på väggen bredvid predikstolen:

Anno 1612 den 4 februari kome de Suenske ind i goinge herrid der brende roffuede oc odelagde vid fem eller sex oc tiufue kirjrcke sogner: den 8 februari brende Ve: denne 11. dag bleffue de tappert igien besot aff vorris Kongis folck antastede på Visse So bade yhielslagne oc drucnede nogle (og) tiuffue hundrede mend oc miste al derris Bitte: som de haffde tagit: C. M. V.

Kyrkans absid, kor och långhus täcks av ett blytak. Det är ganska ovanligt att mindre kyrkor på landsbygden har tak av bly nuförtiden, men det förekommer fortfarande på ”viktigare” kyrkor såsom Lunds domkyrka och Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Den enda kyrkan på Österlen som idag har blytak i samma utsträckning som Ravlunda kyrka är Övraby kyrka.

Det var betydligt vanligare förr. Under medeltiden var bly ett av de vanligare takmaterialen och att det förekommit ändå in på 1800-talet. Anledningen till att blytaken försvunnit var att bly under 1600- och 1700-talet var ett eftertraktat material för ammunition, något som fattiga församlingar kunde tjäna på genom att sälja blytaken och ersätta detta med tegel.

Taket har i olika omgångar byggts om och restaurerats. 1915 ville Ravlunda församling riva kyrktaket. Det ville dock inte Överintendentsämbetet i Stockholm. Istället skulle det gamla taket restaureras. En del äldre reparationer hade varit slarvigt genomförda. Det dröjde till 1923 innan taket lades. Det gjordes både med återanvända bitar från det gamla taket och med nyvalsade blyplåtar. Vid omläggningen gjordes en del konstruktionsfel som sedermera förorsakade läckage och drag.

Under 1980-talet blev taket än mer skadat. Bland annat läckte det in vatten i kyrkan vid häftigt regn. Detta resulterade i att man mellan april och oktober 1990 restaurerade taket. Taket hade tagit så stor skada att man bestämde sig för att smälta ner det gamla taket och lägga helt nya blyplattor. Vid omläggningen användes gamla medeltida metoder, de nya plattorna göts på kyrkogården precis utanför kyrkan.

På kyrkogården ligger Fritiof Nilsson Piraten begravd under en sten vars inskription lyder ”Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.”

Sedan våren 2004 ligger även Olle Adolphson begravd på Ravlunda kyrkogård.

 • Altaruppsatsen dateras till 1592 och predikstolen till 1618. Predikstolen bär Kristian IV:s symbol.
 • 1955 fick kyrkan som gåva från Vitemölle fiskeläge en skeppsmodell som hänger intill bilden av sjöfararnas skyddspatron – Sankt Kristoffer – som målades 700 år tidigare.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RÖRUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Rörums kyrka är en kyrkobyggnad i Rörum. Den är församlingskyrka i Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Från början hade Rörum en medeltidskyrka belägen söder om den nuvarande kyrkan på det som numera kallas gamla kyrkogården. Sedermera kom denna kyrka att betraktas att vara för liten och i för dåligt skick. Det hade diskuterats redan på 1830-talet att bygga en ny kyrka eller bygga om den befintliga. Den gamla kyrkans torn rasade 1838. Det dröjde sedan en lång tid, men 1877 fick en byggmästare vid namn Eneberg i uppdrag att bygga den nya kyrkan efter ritningar av A Silvander. Den byggdes 1879 och invigdes på kyndelsmässodagen den 1 februari 1880. Enligt Cimbrishamns-Bladet blev ”ett par fruntimmer” nedtrampade vid invigningen.

När den nya kyrkan invigts ansågs den gamla som överflödig, och år 1881 bestämde man att denna skulle sprängas. Detta gjordes mycket grundligt och det finns knappt någonting förutom inventarier bevarat av den gamla kyrkan, däribland predikstolen, altaruppsatsen och dopfunten.

Predikstolen härstammar från början av 1600-talet och innehåller en baldakin med fyra fält, ett för respektive evangelist med tillhörande symbol. Under dessa finns symbolen för den Helige Ande, duvan.

Altaruppsatsen kommer från 1593. När den nya kyrkan invigdes ansågs denna vara för dålig och ersattes av ett förgyllt träkors som sedermera ersattes av en Kristusbild. Den gamla altaruppsatsen renoverades dock och sattes tillbaka 1965. Den är uppdelad på fyra fält där nattvardens instiftelseord står skrivna på svenska och latin.

Kyrkans krucifix härstammar från 1500-talet och är välbevarat, sånär som på en korsarm som har bytts ut. I kyrkan har det funnits ytterligare ett krucifix, men det finns numera på Historiska museet i Lund.

En Orgel byggdes 1889 av C A Johansson i Hovmantorp. Den är senare ersatt. Den nuvarande kyrkorgeln är byggd av Vilhelm Hemmersam och kom till kyrkan 1953. 1992 byggdes den om av Mårtenssons orgelfabrik.

Från den gamla kyrkan återanvändes även klockorna, men den mindre klockan fick år 1970 bytas ut mot en helt ny. Den gamla klockan är från 1381 och finns att beskåda inne i kyrkan bakom bänkarna. Den stora klockan fungerar fortfarande.

Rörums kyrka har två kyrkogårdar, en runt den nuvarande kyrkan samt en på den tomt där den gamla kyrkan låg (gamla kyrkogården). Dessa skiljs åt av en väg. På gamla kyrkogården ligger ett bårhus och en annan byggnad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T NICOLAI KYRKA SIMRISHAMN

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Nicolai kyrka är en kyrka i centrala Simrishamn och församlingskyrka i Simrishamns församling i Lunds stift. Den är helgad åt Sankt Nicolaus, sjömännens skyddshelgon.

När kyrkan ursprungligen uppfördes är okänt, men den äldsta delen är det nuvarande koret som vid uppförandet bara var ett fiskarkapell. Sedermera byggdes kyrkan ut väsentligt. 1953 fick kyrkan sitt nuvarande yttre utseende då man tog bort putsen och kvartsiten framhävdes.

Kyrkans golv täcks till stor del av gravstenar.

Predikstolen dateras till 1626 och snidades troligen av Claus Clausen Billedsnider under Kristian IV:s regeringstid. På predikstolen finns följande fem latinska inskriptioner (svensk översättning är motsvarande stycke i Bibel 2000):

 • Kronan: Cœlum et terra transibunt verba autem mea minime transibunt (Luk 21:33) ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”
 • Korgen: Evengelium Christi potentia Dei est ad salutem cuivis credenti. (Rom 1:16) ”Det (Kristi evangelium) är en Guds kraft som räddar var och en som tror.”
 • Korgen: Amen amen dico vobis: Si quis sermonem meum observaverit mortem non videbit aeternum. (Joh 8:51) ”Sannarligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.”
 • Korgen: Beati illi qui audiunt sermonem Dei et custodiunt eum.”
 • Ovanför dörren: Sanctifica nos Tua veritate: sermo ille Tuus veritas est. (Joh 17:17) ”Helga dem genom sanningen; ditt ord är anning.”

Anders Madtsen, ridfogde till Gladsax hus, borgmästare i Simrishamn 1620-1636, ridfogde i Albo härad 1627-1635, donerade predikstolen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T OLOFS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Olofs kyrka är en kyrkobyggnad i Sankt Olof på Österlen. Den är församlingskyrka i Sankt Olofs församling i Lunds stift.

Kyrkan är en populär vallfartskyrka bland olika kristna samfund. Anledningen till detta är den gamla Olofskulten och att offerplatsen Sankt Olofs källa ligger i Sankt Olof. Byn hade namnet Lunkende by men eftersom kyrkan var Danmarks största Olofhelgedom glömdes till slut ortnamnet bort och hela byn fick kyrkans namn. Så kommer det sig att en by på Österlen bär den norske helgonkungen Olofs namn.

På ca 900 – 1200-talet så kom de kristna till en helig fornnordisk plats o rev runstenar samt en naturkälla. De börjar bygga sin egna böneplats som senar blir Sankt Olofs kyrka direkt ovanpå den heliga platsen.

Ursprungligen byggdes kyrkan under tidig medeltid. Långhuset med två skepp byggdes under 1400-talet, kanske på grund av ökad tillströmning av pilgrimer. Under 1870-talet restaurerades kyrkan under Helgo Zettervalls ledning.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:TA MARIA KYRKA BORRBY

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankta Maria kyrka (även kallad Borrby kyrka) är en kyrkobyggnad i Borrby. Den är församlingskyrka i Borrby-Östra Hoby församling i Lunds stift. Den nuvarande kyrkan ersatte en gammal stenkyrka från 1100-talet som innehöll kalkmålningar utförda av Snårestadsgruppen. Akvarellkopior av dessa finns i den nya kyrkans sakristia.

Kyrkan byggdes 1838-1841 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss (1784-1844). Då var kyrkan enkel och stilren, men kyrkan fick fler utsmyckningar senare under 1800-talet. Bland annat har en stor tornspira med fyra mindre torn tillfogats.

I kyrkan finns även flera målade fönster som utförts av Stockholms Glasmåleri Neumann och Vogel 1910-1912.

Dopfunten är bevarad från den gamla kyrkan och har utförts i början av 1200-talet av den gotländska mästaren Calcarius. Mest utmärkande är akantusslingor som finns över hela funten samt de djur- och människohuvuden som syns vid foten. Dopfatet kom till år 1609 i samband med reformationen. Det finns även ett mindre dopfat från andra halvan av 1500-talet.

Storklockan, Mariaklockan, är också bevarad från den gamla kyrkan och göts i Lübeck 1492 och kom till Borrby 1520. Klockan är den största kyrkklockan på Österlen och är dekorerad med en bild av Jungfru Maria med Jesusbarnet. Motivet användes även som sigill för Borrby församling. Klockan är 118 centimeter i diameter och 126 centimeter hög. Dessutom finns en mindre klocka, kallad lillklockan som dateras till 1617. Även den har tyskt ursprung.

Mårten Eskil Winge utförde altartavlan 1866. Den stora oljemålningen heter Jesus kommer till byn.

På 1400-talet hängdes ett triumfkrucifix upp i kyrkans triumfbåge, men det har numera flyttats till Historiska museet i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se