Se en kortare översikt över kyrkor i Sjöbo kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BJÖRKA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Björka kyrka är en kyrkobyggnad i Björka. Det tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i tegel i traditionell romansk stil med långhus, kor och absid. Något kyrktorn byggdes aldrig men en klocka finns på kyrkans vind daterad 1691. En dendrokronologisk studie av kyrkans takbjälkar slutfördes 205 och en träbjälke daterades då till 1308.

Den skulpterade och målade altaruppsatsen är från 1600-talet. Altartavlan är ett bildlöst s.k. additionsaltare med danska bibelord. Predikstolen dateras till 1643 av en inskription på baldakinens undersida. På den sexsidiga korgen gestaltas Jesu dop, nattvarden och Kristus på Förklaringsberget. Evangelisterna finns även med på predikstolen.

Det äldsta inventariet i kyrkan ett processionskors av koppar från 1100-talet med spår av förgyllning. Korset förvaras i kyrkan endast vid gudstjänster. På korsets fyra ändar finns medaljonger med evangelisternas symboler ingraverade och respektive fyra utstickande bladknoppar. På korset finns även den korsfäste Jesus ingraverad med Guds hand pekande på hans huvud. På baksidan syns Petrus och fyra helgon.

Ett triumfkrucifix av björk från senare delen av medeltiden finns bevarat i kyrkan. Det förvarades på historiska museet i Lund mellan 1905-1984. Numera flankeras krucifixet av de två rövarna Dismas och Gestas. Ovanför Dismas finns en ängel gestaltad. Ängeln saknar vingar men på baksida syns tydliga fästen för vingarna. Ängeln håller ett barn i famnen och barnet symboliserar rövarens själ som förs till paradiset.

 • I kyrkan finns även en ekskulptur av Johannes döparen som även den återbördades till Björka från Lund 1984.
 • I koret finns en matta av Märta Måås Fjetterström från 1961.
 • Orgeln invigdes i samband med en renovering 1985 och är byggd av Anders Persson i Viken. Den ersatte då en tramporgel som stått på en orgelläktare.
 • På kyrkogården finns två gravstenar med yrkestiteln ängsvattnare.
 • Torntuppen i filmatiseringen av Jan Fridegårds novell Torntuppen sitter på Björka kyrkas tak.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BLENTARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Blentarps kyrka är en kyrkobyggnad i Blentarp, cirka 13 km sydväst om Sjöbo. Den är församlingskyrka i Blentarps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i gråsten under 1100-talets senare hälft. Ingångens portal har en ram av röd övedssandsten med två lejon som vaktar ingången. Under medeltiden var denna ingång endast avsedd för männen.

Vapenhuset med trappgavlar tillkom under 1200-talet och troligen även tornet som har en rund form, något som är ovanligt. I Skåne finns tre andra kyrkor med runt västtorn, nämligen Bollerups kyrka, Hammarlunda kyrka och Hammarlövs kyrka. Tornet har två strävpelare och en åttkantig spira.

Under 1400-talet välvdes kyrkan. 1754 gjordes en förlängning österut genom att man rev den gamla medeltida korabsiden och byggde ett rakt avslutat kor med barockgavlar i stället.

En sakristia tillbyggdes 1911.

Dopfunten är samtida med kyrkans äldsta delar och är utförd av Mårtensgruppen i kalksten. Cuppan dekoreras av rundbågar med tolv öppningar, en för varje apostel, med repstavsornament undertill. På foten finns två lejon och en vädur. Ett av lejonen biter i väduren, som symboliserar ondskan. Dopfatet tillverkades av mässing under 1600-talet.

Från 1200-talet finns två processionskors i förgylld koppar bevarade. Under 1880-talet fanns planer från riksantikvarien att flytta korsen till Historiska museet i Stockholm, något som dock inte skedde, varför korsen finns kvar i kyrkan. 1910 flyttades dock två träskulpturer till Historiska museet i Lund. Det rörde sig om ett triumfkrucifix av ek och en apostelbild av björk som var i dåligt skick.

Altaruppsatsen och predikstolen köptes 1759 från Öveds kyrka som skulle rivas. Predikstolen tillverkades på 1600-talet i renässansstil. 1748 tillkom baldakinen, och 1976 tillkom en duva, symbolen för den Helige Ande, som hänger i predikstolens tak.

Orgeln byggdes 1914.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BRANDSTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Brandstads kyrka är en kyrkobyggnad i Brandstad. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och är byggd i romansk stil. Från denna tid stammar även dopfunten som anses utförd av Mårten Stenmästare och rester av gamla kalkmålningar i koret. Målningarna är utförda i en stil som daterar dem till andra hälften av 1200-talet och de föreställer ett ryttarfölje. Målningarna i långhuset är utförda av Axel Kulle.

1837 genomgick kyrkan en grundlig ombyggnad då kyrktornet tillkom med tornspira och de ursprungliga ingångarna murades igen och ersattes med en ny port. Långhusets medeltida valv ersattes med tunnvalv av trä.

Altaruppsatsen och predikstolen är snidade arbeten i barockstil från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.

I kyrktornet hänger två klockor.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


EVERLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Everlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Everlöv. Den är församlingskyrka i Blentarps församling i Lunds stift.

Tidigare stod på platsen en stavkyrka. Under 1100-talets andra hälft ersattes denna av en stenkyrka, liksom de flesta andra kyrkor i Skåne. Vid en renovering på 1950-talet upptäckte man dock avtryck efter två plankor från den gamla kyrkan.

Den södra portalen är huggen i röd sandsten.

Under 1400-talet byggdes tornet och vapenhuset. Samma århundrade slogs valv i koret och långhuset, och en pelare byggdes som delade upp kyrkan i två skepp.

Everlövsmästaren är uppkallad efter kalkmålningar som finns i kyrkans valv.

På kyrkogården finns en stiglucka vid ingången till kyrkogårdens äldsta del. När den byggdes symboliserade den inträdet till den vigda jorden på kyrkogården.

Under 1890-talet ville man riva stigluckan. Den var då i dåligt skick och stod mitt på kyrkogården. Man ville inte bekosta en renovering. Kyrkoherden motsatte sig dock detta och skrev ett brev till Vitterhetsakademien vilket gjorde att stigluckan räddades.

1859 anlades en särskild kolerakyrkogård av rädsla för sjukdomens smitta.
Inventarier

 • Altaruppsatsen och predikstolen är snidade av ek år 1626.
 • Kyrkans ursprungliga dörr finns bevarad och står i vapenhuset sedan 1915. Den tillverkades av ek och har flera dekorationer av järn, såsom solkors, solringar och skepp. Dörren präglas av att den tillverkades i brytningstiden när kristendomen utkonkurrerade hedendomen.
 • Fattigstocken dateras till 1600-talet.
 • Orgeln har åtta stämmor fördelat på två manualer och en pedal. Den byggdes 1954 i Lund av Mårtenssons orgelfabrik.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FRÄNNINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fränninge kyrka är en kyrkobyggnad i Fränninge. Den tillhör Vollsjö församling i Lunds stift.

Fränninge kyrka tillkom i slutet av 1100-talet. Från början hade den brett torn och ett smalare absidkor. Tornets övre delar revs i slutet av medeltiden och det nuvarande tornet byggdes längre åt väster. Korsarmarna och det nuvarande absidkoret tillkom 1868 vid en ombyggnad efter ritningar av C.G. Brunius. Vid en renovering 2008 visades sig delar av taket vara angripet av hussvamp och fick bytas ut.

 • Dopfunten från 1100-talet
 • Triumfkrucifix daterat till slutet av 1400-talet.
 • Predikstolen är från 1622.
 • Altartavla utförd av Pär Siegård med motiv: Korsbäraren, flankerad av bilder från Jesu verksamhet samt Uppståndelsen.

På kyrkogården ligger skolpolitikern Nils Månsson i Skumparp begravd.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ILSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ilstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Ilstorp. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1200-talets mitt. Byggnaden saknar torn. Klockan, som tidigare fanns i en klockstapel, sitter nu upphängd i en övervåning på vapenhuset.

Inventarierna är från 1600-talet. Rester av målningar från medeltiden finns under kalkningen. Predikstolen från 1645 är signerad av herr Niels Didrickson.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LÖVESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Lövestads kyrka är en kyrkobyggnad i Lövestadby. Den tillhör Lövestads församling i Lunds stift.

I kyrkbyn en kilometer från Lövestad samhälle ligger Lövestad kyrka. På den platsen har det funnits kyrka sedan 1100-talet. Lövestad kyrka stod färdig 1856 efter två års byggtid. Professor Carl Georg Brunius ritade förslaget till kyrka redan 1847. Stilen är nyromansk och har den för Brunius så typiska T-formade grundplanen. Kyrkomurarna är av gråsten och i gavlarna tegel. Både ut- och invändigt är väggarna putsade och vitkalkade. Taket är ett så kallat kassettak. Kyrkans är 39 meter lång, 29 meter bred och tornets höjd är 23 meter. Kyrkan rymmer cirka 450 personer. Församlingens dåvarande kyrkoherde prosten N J Quiding var drivande i arbetet med den nya kyrkan. Byggmästare M Cederholm var den förste byggmästare i projektet. Efter dennes död övertogs arbetet av verkgesällen Björklund. Så småningom blev man tvungen att anlita ytterligare en entreprenör, nämligen byggmästare Malmgren från Sölvesborg. Under dennes ledning kunde kyrkobygget slutföras. Brunius kom till Lövestad för slutbesiktning i maj 1856.

Dopfunten är från 1938 och gjord i sandsten. Den runda cuppan har en textbård upptill och en kraftig repstav nedtill. Själva dopskålen är ett arbete i driven mässing med den för tiden så typiska punsade textraden och med Adam och Eva i centrum. Skålen kan dateras till senare delen av 1500-talet och troligen gjord i Nürnberg. Den skänktes till Lövestad kyrka 1613 vilket kan utläsas av den text som finns på brättet: PEDER. MORTTENS∅NV. RV. GAF. DETTE. BECKEN. TIL. LÖWESTED. KIRKE. UDI. FUNTEN. ANNO. 1613. Den är av sandsten från år 1938, med en rund cuppa på en repstav.

Nattvardskalken är tillverkad av guldsmeden Jörgen Hansen (Bandel) i Åhus 1806. Den är i förgyllt silver och rikt ornerad. Ett krucifix är nitat på den åttpassiga foten. På foten kan man bl a se den danska adelsätten Moormans vapen. Släkten Moorman bodde på Lövestad kungsgård. Kalken renoverades enligt inskription på cuppan år 1770. År 1876 blev den ”tillökt och förnyad” av silversmeden Gabriel Dahlberg i Lund.

Patén är av förgyllt silver och donerades till kyrkan samtidigt som nattvardskalken från år 1606. På ovansidan är den prydd med en gravyr som föreställer av Kristus och apostlarna. En alternativ tolkning är berättelsen om Herrens besök hos Abraham i Mamres terbintlund, 1 Mos 18. Brämet har dekor i form av fyra Kristusmonogram eller Labarum, inskrivna i cirklar. På undersidan av patén finns det instansat text.

Orgeln är byggd år 1959-60 av Wilhelm Hemmersam i Köpenhamn. Från den av Mårtenssons orgelfabrik byggda gamla orgeln återanvändes en del stämmor. Orgeln har 17 stämmor fördelade på två manualer samt 5 pedalstämmor.

Bland kyrkans ljuskronor kan nämnas den äldsta. Den är skänkt till kyrkan 1727 av den dåvarande kyrkoherde Christopher Brock och hans hustru Anna Giertsdotter Uppendick. Hon gifte sig först med faderns efterträdare Johan Ihre och sedan med Christopher Brock. Kronan är gjord av Skultuna Messingsbruk. Den är krönt med en figur som föreställer Jupiter.

Den äldsta kyrkklockan är från 1461. Lillklockan är helgad åt Rex Gloriæ. Storklockan är gjuten 1709 av klockgjutare Magnus Kiellström.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RÖDDINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Röddinge kyrka är en kyrkobyggnad i Röddinge. Den tillhör Lövestads församling i Lunds stift. Kyrkan är belägen på en höjd intill byn strax söder om Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tomelilla. Kyrkogården inhägnas av en kallmur.

Kyrkans äldsta delar uppfördes runt år 1200. Tornet kom till på 1400-talet, då kyrkan även välvdes. 1877 fick kyrkan korsarmar och förlängdes österut. 1928 brann kyrkan. Efter denna brand fick kyrkan en mer ålderdomlig prägel, och korsarmarna förminskades.

I kyrkans valv finns kalkmålningar från slutet av 1400-talet. Dessa är utförda av Everlövsmästaren.

Vid en ödesdiger brand år 1928 skadades stora delar av kyrkan, förutom tornet. Flera av inventarierna totalförstördes, bl.a. bänkinredning och predikstol. Andra inventarier, som dopfunten, blev svårt skadad. I samband med branden blev dock de övertäckta kalkmålningarna åter synliga, vilka togs fram och konserverades. En offerstock i kyrkan härstammar från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SÖDRA ÅSUMS GAMLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Södra Åsums gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åsum. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet. Dessa utgörs av långhuset, koret och absiden. Tornet som är av trappgavelsform tillkom senare under medeltiden, men byggdes om på 1760-talet. I koret och absiden finns kalkmålningar som tillkommit under tre olika tidsperioder.

Under 1890-talet ansågs den gamla kyrkan vara för liten och för sliten. Därför byggdes en ny kyrka, Södra Åsums kyrka, som kunde invigas 1902. Av denna anledning finns det inte så mycket inventarier i kyrkan. Dock finns dopfunten som är samtida med kyrkans äldsta delar.

Taket i långhuset utmärker sig eftersom det inte är välvt som många andra medeltidkyrkor. Istället är det ett platt trätak.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SÖDRA ÅSUMS NYA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Södra Åsums kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åsum i norra utkanten av Sjöbo tätort. Den tillhör Sjöbo församling i Lunds stift.

Kyrkan ersatte Södra Åsums gamla kyrka som ligger cirka 500 meter norrut. Den ritades av arkitekt August Lindvall och invigdes på Jungfru Marie bebådelsedag 1902. Den är uppförd i nygotisk stil. Byggmaterialet består av tegel på en grund av gråstensblock. De kraftiga stenpelarna är brutna ur ett och samma stenblock från trakten. Kyrktornet finns placerat i öster, och inte som brukligt i väster. Den troligaste anledningen är tornets tyngd i kombination med grundförhållandena.

Från den gamla kyrkan hämtades kyrkklockan gjuten på 1300-talet. Även dopfunten kom från gamla kyrkan, men återfördes dit 1971 och ersattes av en replik gjord av den lokala stenmästaren Hans Olofsson i Sjöbo. Predikstolen stod tidigare i den 1839 rivna kyrkan i Skartofta. Nuvarande altartavla målades 1936 av Hugo Gehlin från Helsingborg. På läktaren återfinns orgeln från 1902 byggd av firman Salomon Molander i Göteborg och bevarad i originalskick. Kororgeln är byggd av Smedmans orgelbyggeri och invigdes 1991. Predikstolen inköptes 1825 men är tillverkad 1736. Denna predikstol kommer från Skartofta medeltidskyrka som drabbats av brand 1705 och som rivits 1839.

Altartavlan är en triptyk – det vill säga en tredelad tavla, målad av helsingborgskonstnären Hugo Gehlin 1936. Vilken altartavla som dittills funnits i kyrkan är okänt.

En ny del på kyrkogården anlades 1977-1978 och består av norra delen för jordbegravningar, en urnlund, samt en minneslund. 1997 anlades Korslunden, som är en ask- och kistgravplats. Vid Korslunden finns en meditationsplats invid en damm. Utanför kyrkan, söder om vapenhuset, står en bronsskulptur föreställande den förlorade sonen. Den är gjord av Elsie Dahlberg-Sundborg och skänktes av Södra Åsums kyrkliga syförening år 1977.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se