Se en kortare översikt över kyrkor i Skurups kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

HASSLE-BÖSARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hassle-Bösarps kyrka är en kyrkobyggnad i byn Hassle-Bösarp omkring två kilometer söder om Skurup. Den tillhör Skurups församling i Lunds stift.

Kyrkan är belägen på en höjd omgiven av ett kuperat odlingslandskap.

Hassle-Bösarp fick sin första kyrka på 1500-talet, men den vet man inte mycket om. Den kyrkan revs på 1860-talet för att ge plats åt en större kyrka.

Den nya kyrkan i nyromansk stil byggdes efter Peter Boisens ritningar och har långhus, en absidformad sakristia, samt ett västtorn med spira. Byggmästare var H. Möller. De ursprungliga ritningarna gjordes av Helgo Zettervall.

Kyrkan invigdes 1866. Den är byggd av tuktad gråsten och kalkstenskvadrar som delvis kommer från den rivna kyrkan. Det finns även inslag av tegel. Kyrkan har kvastade och vitmålade putsfasader, med en rundbågefris längs takfoten. Utvändigt ser kyrkan likadan ut nu som när den var färdigbyggd.

1936 skedde en invändig ommålning under ledning av arkitekten Eiler Graebe. 1983 moderniserades utrymmena under läktaren. Då inträttades bl.a en toalett.

Kyrkan renoverades utvändigt 2003, men har synliga sprickor i fasaden. Dessa förvärrades vid jordbävningen 2008. Då uppstod nya sprickor, både utvändigt och invändigt. Detta dokumenterades av Sweco i början av 2009. Invändigt renoverades kyrkan senast 2005-06.

Vid en arkeologisk undersökning 1962 hittades i en mosse norr om den nuvarande kyrkan en trolig offerplats från sen järnålder, ca 300-400 e.kr, med skelett från människor, en häst och andra fynd.

 • Altaruppsatsen av snidad ek dateras till 1653 och kommer från den gamla kyrkan.
 • Predikstolen är målad i grått och har förgyllda detaljer.
 • Den sexkantiga dopfunten från 1871 är gjord av cement.
 • Dopfatet är av mässing.
 • En ljusstake av malm är från 1650.
 • Ljuskronorna har en gång tillhört prinsessan Sofia Albertina och hängde på 1700-talet på Drottningholms slott.
 • På södra väggen i koret hänger en kollektbricka från 1815.
 • Mattan framför altaret är vävd av Hellevi Nilsson-Kjellhard 1955.
 • På golvet i vapenhuset finns gravstenar från den gamla kyrkan.
 • Kyrkklockan är gjuten i Malmö 1745 och blev omgjuten 1946.
 • Ett triumfkrucifix från slutet av 1200-talet förvaras numera i Lunds universitets historiska museum.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KATSLÖSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Katslösa kyrka är en kyrka i Katslösa. Den tillhör Villie församling i Lunds stift.

Katslösa gamla kyrka var en romansk kyrka från 1100-talet med absid. När den förfallit ersattes den av den nuvarande kyrkan på 1870-talet. Från medeltiden återstår den lilla kyrkklockan.

Dopfunten är från 1100-talet. Den har ett mässingsfat från 1500-talets senare del med bottenrelief som föreställer det dåvarande tyska riksvapnet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SKIVARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Laurentii kyrka är en kyrkobyggnad i Skivarp. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av kalksten, troligen under 1100-talets mitt eller andra hälft. Valven slogs på 1400-talet. Även trappgavelstornet byggdes under medeltiden.

Vid 1800-talets mitt blev kyrkan bredare genom tillbyggnaden av korsarmarna. Valven smyckades med kalkmålningar ungefär år 1500. På 1930- och 40-talen utförde Gunnar Torhamn glasmålningar i fönstren.

 • Dopfunten gjordes av kalksten under medeltiden, men finns nu inte i kyrkan utan på historiska museet i Lund.
 • Altaruppsats och predikstol är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SKURUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Skurups kyrka är en kyrkobyggnad i utkanten av Skurup, tillägnad jungfru Maria. Den tillhör Skurups församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet. På 1300-talet välvdes den. Vid mitten av 1500-talet gjordes en förlängning i väster. Tornet har trappgavel. 1856-1857 tillbyggdes korsarmarna under Carl Georg Brunius ledning.

I kor och absid finns kalkmålningar som ska ha utförts av Snårestadsgruppen. De visar bland annat scener ur Jesu liv.

Predikstolen gjordes 1605. Den ska vara, liksom flera gravstenar och epitafier, en gåva från adeln i bygden.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SLIMMINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Slimminge kyrka är en kyrkobyggnad i Slimminge. Den tillhör Villie församling i Lunds stift.

Slimminge kyrka uppfördes 1807 då det breda långhuset byggdes. En grundlig ombyggnad genomfördes 1905. Då tillkom ett kvadratiskt västtorn med en smal spira.

Den medeltida dopfunten är av kalksten. Dopfatet från 1600-talet är av mässing och har bottenrelief som föreställer bebådelsen. Predikstolen är också från 1600-talet. Offerstocken är från medeltiden. Altartavlan är gjord av Gunnar Torhamn och föreställer ”Jesus tvår lärjungarnas fötter”.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SOLBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Solberga kyrka är en kyrkobyggnad i Solberga. Den tillhör Villie församling i Lunds stift. Kyrkan var tidigare församlingskyrka i Solberga församling.

Solberga kyrka byggdes 1865 efter att man rivit den gamla kyrkan i gråsten från tidig medeltid. Kyrkan ansågs för liten för att rymma det då stora antalet kyrkobesökare, bl.a. från gårdsfolket på Torsjö säteri som tillhörde Solberga socken. En skulpterad Kristusbild från den gamla kyrkan finns bevarad.

På Solberga kyrkogård ligger en rad bemärkta personer begravda. Bland dem finns en självlärd urmakare och klockgjutare Ola Larsson som var upphovsman till det välkända klockgjuteriet i Ystad, M & E Ohlssons klockgjuteri. Ola Larsson var som 80-åring med och göt om klockan i Storkyrkan i Stockholm samt en rad andra kyrkklockor över hela landet. För detta fick han bl.a. Patriotiska sällskapets guldmedalj som i avgjutning pryder gravstenen. Bland andra personer märks en rad framstående präster och en man vid namn Potschari som importerade växter från utlandet och planterade dem på olika ställen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SVENSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Svenstorps kyrka är en kyrka med kyrkogård i Svenstorp i Skurups kommun. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift. Kyrkan var fram till år 2002 församlingskyrka i Svenstorps församling.

Kyrkan är en salkyrka med vit puts på utsidan. Kyrktornet härstammar från 1542, medan övriga delar uppfördes år 1854. Kyrkan består av långhus med ett tresidigt korparti i öster och torn i väster. Vid norra sidan finns en sakristia. Kyrkorummet har kryssvalv.

Två malmljusstakar från 1700-talet står på altaret.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VILLIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Villie kyrka, även kallad Helga Trefaldighets Kyrka, är en kyrkobyggnad i Villie. Den är församlingskyrka i Villie församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden består av ett ursprungligen romanskt långhus samt korsarmar som tillkom vid en omfattande restaurering och ombyggnad 1740. Ytterligare ombyggnad genomfördes 1891. Nordost om kyrkan ligger klockstapeln, som också är Sveriges sydligaste klockstapel. Storklockan tillverkades 1735.

Dopfunten i sandsten är från 1100-talet och dopfatet i mässing från 1500-talet. Predikstolen antas vara tillverkad i Helsingör på 1500-talet. I dess fält finns de fyra evangelisterna med sina symboler.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA NÖBBELÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Nöbbelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Nöbbelöv. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift.

Salkyrkan härstammar från mitten av 1100-talet och försågs något senare med kyrktorn. Under 1300-talet byggdes långhuset ut och kyrkorummet fårsågs med valv. Ett nytt kyrktorn byggdes väster om det gamla. Åren 1833-1834 uppfördes norra korsarmen. Under 1860-talet förstorades kyrkorummets fönster. Samtidigt höjdes kyrktornet som fick sitt nuvarande utseende med pyramidformad spira. I april 2003 började man restaurera kyrkorummets kalkmålningar från 1300-talet och i december samma år kunde kyrkan återinvigas.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA VEMMENHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ursprungligen stod en medeltidskyrka från 1100-talet på platsen. länge var kyrkan utan något klocktorn men under 1700-talet byggdes ett sådant av gråsten från åkrarna i närheten till. I början av 1800-talet kom man fram till att kyrkan behövde renoveras. Då inget hände fick byns egna invånare ta initiativ och renoveringen kom igång 1811. Då rev man hela den gamla delen och byggde upp en ny. Den nya delen kalkade man vitt medan tornet fick vara kvar ofärgat. Kyrkans predikstol beräknas vara från 1600-talet och är byggd i kyrksnickeristil. Kyrkan ligger på en kulle mitt i byn. Den inhägnas av häck och murverk.

På morgonen den 12 september 2004 började kyrkan och den intilliggande kursgården Nils Holgerssongården att brinna. Gården brann ner helt men kyrkobranden kunde släckas tidigt och resulterade endast i rök- och brandskador i taket intill tornet. Delar av vinden och några kvadratmeter tak förstördes. Man misstänkte att den så kallade gryningspyromanen var skyldig men trots att hans skoavtryck hittades i kyrkan kunde han inte fällas för dåden.

Kyrkan är sedan 2012 avstängd för utredning av sprickor i tornet. Utredningen beräknades då ta tre år att slutföra. Enligt mätföretaget Metria handlar det än så länge om mycket små förändringar i sprickorna. Resultatet av utredningen avgör om kyrkan ska renoveras. Man misstänker att sprickorna förstorades i en kombination av brandskadorna 2004 och jordbävningen 2008 som skakade Skåne och kringliggande län. Man vet att sprickorna har funnits mycket längre då de upptäcktes redan 1999. Förmodligen är de ständiga klockringningarna orsak till sprickorna. Förutom dessa sprickor är en renovering av kyrkan nödvändig av flera andra anledningar. Elsystem, fönster och fasadkalkning är några av de punkter som behöver åtgärdas. Vidare läcker tornets tak in och påskyndar sprickbildningen. En ansökan om pengar till en renovering har skickats till Lunds stift men svaret har dröjt. Eftersom ingen renovering är tillåten förrän sprickorna är utredda är det inte heller någon brådska.

Altaruppsatssen dateras till 1618 och predikstolen tros härstamma från samma tid. Ett krucifix i kyrkan härstammar från 1400-talet. Kyrkklockan är gjuten 1793. Orgeln är byggd av den kände orgeltillverkaren V A Lundahl från Malmö. Den installerades 1880 och renoverades 1981.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖRSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Örsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Örsjö i Skurups kommun. Den tillhör Villie församling i Lunds stift.

Koret och den halvrunda absiden är förmodligen från 1100-talet. Långhuset byggdes om på 1300-talet. Det breda tornet i väster tillkom troligen på 1200-talet. Livshjulet och Sankt Kristoffer är två märkliga väggmålningar på den norra väggen. Storklockan är tillverkad på 1400-talet.

Dopfunten i sandsten är från 1200-talet. Mässingsdopfatet från 1600-talet har bebådelsen i bottenreliefen. Predikstolen är också från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖSTRA VEMMENHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Östra Vemmenhögs kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Vemmenhög. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift.

När kyrkan uppfördes på 1100-talet var den ett enkelt hus med platt tak. Valven i rundbågestil är byggda betydligt senare. År 1580 byggdes gravkoret, där många av ägarna till Dybäcks slott ligger begravda. Godset ägde hela Östra Vemmenhögs socken och har haft stort inflytande på kyrkans utsmyckning genom sina donationer. År 1743 byggdes kyrkan ut med korsarmar och 1860 ersattes trappgavlarna med det nuvarande spetsiga tornet.

Dopfunten av skånsk sandsten är från 1100-talet och gör att man kan datera kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se