Se en kortare översikt över kyrkor i Sölvesborgs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

GAMMALSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gammalstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Gammalstorp i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Sölvesborgs församling. Gammalstorp ligger cirka 8 kilometer norr om Sölvesborg. Kyrkan står på en kulle som tidigare har varit en ö, Kyrkön, som låg i ett segelbart sund Vesan. Enligt en sägen skall en vikingaflotta ha övervintrat vid ön, infört kristendomen och byggt traktens första kyrka. Detta skall ha hänt under 1100-talet.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes åren 1790–1793 och byggnadsmaterialet var natursten. Kyrkan består av ett långhus med brutet sadeltak, ett rakt avslutat kor och en sakristia på östra sidan. Västra och södra murarna härstammar från den ursprungliga medeltida kyrkan. Först år 1823 färdigställdes kyrktornet. Sedan dess har kyrkans exteriör varit oförändrad.

  • En träskulptur från södra Nederländerna är från 1400-talet och föreställer en ”helig abbot”.
  • En åttkantig dopfunt i trä skänktes till kyrkan 1637.
  • 1772 anskaffades en altartavla från Bäckaskog. Ännu en altartavla anskaffades 1795 från Näsum.

Den föregående orgeln var byggd av Carl Elfström i Ljungby år 1893 och Hade 13 stämmor. Den förstördes genom en eldsvåda 1946.
Nuvarande orgeln är byggd 1948 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och har 18 stämmor. Den är pneumatisk och har fria och fasta kombinationer.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MJÄLLBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Mjällby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Mjällby församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd ca 1788-1791 i gustaviansk stil, delvis på initiativ från den dynamiske riksdagsmannen för bondeståndet, Knuth Persson (Hörby) kallad ”Mjällby kung”. Den nuvarande kyrkan ersatte då en romansk 1100-talskyrka av sten och tegel (med två torn), vilken i sin tur lär ha ersatt en träkyrka ifrån missionstiden, vilken i sin tur lär ha rests på en hednisk offerplats. Under flera epoker under medeltiden hade bl.a. ärkebiskopen i Lund ekonomiska intressen i Mjällby by.

Under medeltiden var Mjällby kyrka bland annat känd för sitt stora triumfkrucifix, vilket numera finns på Blekinge museum i Karlskrona.

Den nuvarande kyrkan hyser flera vackra och intressanta historiska föremål ifrån bl.a. renässansen. Altaruppsatsen från AD 1621 är donerad till kyrkan av ”Skåne-kungen” Tage Thott, dansk länsherre på Sölvesborgs slott.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T NICOLAI KYRKA SÖLVESBORG

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Nicolai kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Sölvesborgs församling, Lunds stift och Sölvesborgs kommun. Den ligger mitt i Sölvesborgs centrum.

Kyrkan uppfördes i slutet av 1200-talet och långhuset tillkom i början av 1300-talet. I slutet av detta århundrade uppförde man tornet. Inne i kyrkan finns många sevärda kalkmålningar från 1400-talet.

1649 försågs vapenhuset med en ny gavel i renässansstil, i övrigt är kyrkan i gotisk stil. Kyrkans inre smyckas av stjärnvalv samt kalkmålningar från 1400-talets första år, som skildar scener ur Jesu och Marie liv. I kyrkan finns också ett triumfkrucifix från samma tid.

Altaruppsatsen och predikstolen är från 1620-talet. ”Regia Firmat Pietas” (Fromhet stärker väldet) som står att läsa på predikstolen var Kristian IV:s valspråk.

Invid kyrkan finns lämningar av ett karmeliterkloster, inrättat 1486 enligt beslut av påven Innocentius VIII. Norr om kyrkan ligger prästgården från 1833, vars hyresgäst är bildkonstnären och musikern Jonas Lundh med familj.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre interiörbilder Juli 2019

2/7 2020. Ännu fler bilder. Kan visst inte hålla mig härifrån.


YSANE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ysane kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Mjällby församling, Lunds stift. Den ligger ungefär fem kilometer nordöst om Sölvesborg i Sölvesborgs kommun.

Kyrkan byggdes runt år 1300 och helgades åt Sankta Gertrud, vägfararnas helgon. Ursprungligen bestod den av ett rektangulärt långhus och ett rakt avslutande kor i öster. Byggnaden var uppförd i gråsten och tegel. Senare under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus av tegel. Eftersom kyrkan var tornlös hade kyrkklockorna sin plats i en fristående klockstapel av trä. Vid 1400-talets mitt slogs valven. År 1459 dekorerades valven med kalkmålningar av Nils Håkansson. Några av dessa finns kvar i koret. 1931 återupptäcktes målningarna som restaurerades 1938. 1777 förlängdes kyrkan åt väster och koret omvandlades till sakristia. År 1862 fick kyrkan sitt nuvarande utseende då det medeltida vapenhuset i söder revs och ett kyrktorn med en åttasidig lanternin samt en spira krönt av ett kors uppfördes i väster. Valven i långhuset ersattes med det nuvarande trätunnvalvet varvid kyrkorummet fick karaktär av salkyrka. Samtidigt med det nyuppförda tornet revs klockstapeln. De båda klockorna från 1808 och 1897 flyttades till tornets klockvåning.

I den ursprungliga kordelen bakom den kraftiga triumfbågen har det senmedeltida kryssvalvet bevarats. Valvkapporna är dekorerade med bland annat medaljongmålningar eller rundlar med bilder av heliga gestalter ur bibeln och helgonlegenden. Östväggen skildrar Jesu intåg i Jerusalem. Över bågöppningen löper ett språkband med latinsk text som översatt lyder: ”År 1459 å den heliga Jungfru Marie himmelsfärds dag ,fullbordades denna målning av Nils Håkanssons hand. Bed för honom”. På långhusets södra vägg nära triumfbågen finns en framtagen målning med motiv: ”Jesus i Getsemane”.

Altaruppsatsen i trä utgörs av överdelen till en altartavla som inköptes 1772 från Bäckaskog till grannförsamlingen Gammalstorps kyrka. Centralmotivet är en relief: Jesu uppståndelse. På uppsatsens krön står Kristus med världsklotet . De fyra evangelisterna flankerar mittbilden.
Altarringen tillkom 1803.
Predikstolen i skulpterad ek med reliefbilder av de fyra evangelisterna härstammar från 1600-talet.
Den slutna bänkinredningen härrör från 1665. Medan orgelläktaren tillkom 1698.
En ljuskrona av malm är från 1808.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se