Se en kortare översikt över kyrkor i Staffanstorp kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BJÄLLERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bjällerups kyrka är en stenkyrka i Stora Bjällerup. Den tillhör S:t Staffans församling i Lunds stift. Kyrkan var församlingskyrka fram till år 2000 då Bjällerups församling uppgick i S:t Staffans församling.

Kyrkan uppfördes troligen någon gång på 1100-talet. Koret är smalt och hade tidigare en absid som revs på 1800-talet. Tornet är kraftigt och möjligen byggt för försvarsändamål.

Inne i kyrkan finns kalkmålningar samt en kyrkport från 1300-talet. Runt altaret finns golvtegel från medeltiden.

 • Dopfunten av sandsten är från medeltiden.
 • En madonnabild i trä är från 1400-talet.
 • Predikstolen är från senare delen av 1800-talet.
 • På altarmålningen från 1890-talet finns en bild av den indiske guden Shiva.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BRÅGARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Brågarps kyrka är en kyrkobyggnad i Staffanstorp och församlingskyrka i Sankt Staffans församling i Lunds stift. Den inhägnas av häck och murverk.

Kyrkan byggdes på 1100-talet av gråsten och välvdes på 1400-talet. Tornet byggdes 1854. I absiden finns en fönster med glasmålningar utförda av Martin Emond.

Dopfunten är från 1100-talet. Vid dopfunten finns en madonnabild från medeltiden. Den låg länge på tornets vind och är därför något skadad. År 1910 plockades den fram för en utställning i Malmö, varför den uppmärksammades och fick sin nuvarande placering. Liknande madonnabilder finns i Sankta Gertruds kyrka i Falsterbo och har funnits i Norra Nöbbelövs kyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ESARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Esarps kyrka är en kyrkobyggnad i Esarp. Den tillhör Sankt Staffans församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. År 1860 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Då blev kyrkan bredare mot norr och fick en tresidig sakristia i öster. Trappgavelstornet uppfördes 1927 efter ritningar av C Andrén och E Lundberg. År 1983 gjordes en omfattande förändring av kyrkorummet då det ommålades. Samtidigt tillkom nya bänkar och en ny dopfunt.

 • Altartavlan är målad av Fredrik Krebs.
 • Predikstolens äldsta delar kommer från 1600-talet, men har renoverats och restaurerats flera gånger. Den föreställer de fyra evangelisterna.
 • Orgeln och orgelläktaren uppfördes samtidigt som tornet, 1927.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GÖRSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Görslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Görslöv och Staffanstorps kommun i Skåne. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från den romanska tiden. Valven slogs på 1300-talet och senare under medeltiden fick kyrkan ett torn i väster.

År 1885 revs det mesta av gamla tornet och ett helt nytt byggdes utanför dess rester, varigenom kyrkans karaktär förändrades. Även kyrkans absid byggdes om.

 • Interiört finns målningar av Svante Thulin från 1900-talets början.
 • Både altaruppsatsen och predikstolen dateras till 1500-talet.
 • En romansk dopfunt av sandsten från kyrkan förvaras idag på Lunds universitets historiska museum.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KNÄSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Knästorps kyrka är en kyrkobyggnad i Knästorp. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet i romansk stil med långhus, kor och absid. Ett brett torn uppfördes inte långt därefter. Triumfbågen är ursprunglig. Korsvalven slogs på 1400-talet.

Predikstol kommer 1500-1600-talet och innefattar bilder på de fyra evangelisterna. Den fyrkantiga dopfunten är huggen i sandsten och lika gammal som kyrkan själv. Ovanför dopfunten finns ett krucifix från 1700-talet. På altarmålningen från 1890-talet finns en bild av den indiske guden Shiva. Kyrkklockorna är två till antalet och från 1770- samt 1840-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KYRKHEDDINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kyrkheddinge kyrka är en stenkyrka mitt i samhället Kyrkheddinge som ligger några kilometer öster om Staffanstorp. Kyrkan tillhör Sankt Staffans församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden härstammar från 1100-talet men byggdes ut under 1400-talet och 1800-talet. Kyrkan hade ursprungligen ett brett torn, men dess övre delar revs år 1869 och nuvarande kyrktorn byggdes väster därom.

 • Dopfunten av sandsten härstammar från 1100-talets slut och tillhör de äldre inventarierna. Dopfatet i mässing är från 1600-talet.
 • Predikstolen sägs härstamma från 1600-talet. Den föreställer Eva och Adam med ormen i paradiset samt fyra djur som representerar evangelisterna. Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det står skrivet på den. Under 1800-talet gjordes stolen om, men år 1957 återställdes det tidigare utseendet.
 • Altaruppsatsen härstammar från 1800-talet och förställer Kristi uppståndelse. Tidigare fanns en äldre altaruppsats här, men den har flyttats till Historiska museet i Lund.
 • Altarljusstakarna i mässing är från 1669.
 • Triumfkrucifixet härstammar från 1400-talets slut.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MÖLLEBERGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Mölleberga kyrka är en kyrkobyggnad i Mölleberga. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under 1100- eller 1200-talet i romansk stil med långhus, kor och absid. Valv och torn byggdes på 1400-talet. Ett vapenhus revs på 1860-talet och ingången flyttades till tornet. Den medeltida karaktären är väl bevarad, med undantag för fönstren.

 • Fynd av medeltida kalkmålningar har bevarats.
 • Dopfunten dateras till slutet av 1100-talet och är huggen i sandsten. Den har ett dopfat av tenn från 1669.
 • Altaruppsatsen gjordes i slutet av 1500-talet.
 • Kyrkan har ett triumfkrucifix av ek från 1400-talets senare del.
 • Predikstolen ska ha tillverkats av Johan Ullberg 1743.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


NEVISHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Nevishögs kyrka är en kyrkobyggnad i Nevishög strax söder om Staffanstorp. Den tillhör Sankt Staffans församling i Lunds stift. Kyrkan inhägnas av häck och kallmur.

Kyrkans äldsta delar är långhuset som kom till runt år 1200. På 1400-talet välvdes kyrkan och fick ett torn.

1845 byggdes korsarmen i norr. 1856 tillkom den södra korsarmen samtidigt som man rev det gamla koret som ersattes av det nuvarande tresidiga koret.

 • Predikstolen härstammar från 1600-talet och är förhållandevis anonymt konstnärligt.
 • Dopfunten är samtida med kyrkans äldsta delar och är således kyrkans äldsta inventarie. Cuppan pryds med repstavar, och foten har gapande lejonhuvud.
 • I korfönstret finns en glasmålning utförd av Hugo Gehlin vid en renovering på 1930-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SÄRSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Särslövs kyrka är en kyrkobyggnad i småorten Särslöv och Djurslöv, strax väster om Staffanstorp. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under den romanska tiden. Från denna tid finns kor och långhus bevarat. Valv slogs på 1400-talet. 1862 byggdes kyrkans spetsiga torn med trappgavlar som ersatte en tidigare klockstapel.

 • I koret finns senmedeltida kalkmålningar bevarade. Dessa tillskrivs Harriemästaren.
 • Altaruppsatsen är från 1600-talet. I slutet av 1700-talet försågs den med dagens infällda målningar.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TOTTARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tottarps kyrka är en kyrkobyggnad i Tottarp. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under den romanska tiden. På 1400-talet byggdes torn och slogs valv.

Vid mitten av 1800-talet utvidgades kyrkan med två korsarmar i samarbete med Carl Georg Brunius. Koret är från 1891.

 • I kyrkan finns bland annat ett triumfkrucifix från 1400-talet. Altare, bänkar och predikstol är från senare delen av 1800-talet.
 • På altarmålningen från 1890-talet finns en bild av den indiske guden Shiva.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


UPPÅKRA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Uppåkra kyrka är en kyrkobyggnad i Uppåkra. Den är församlingskyrka i Uppåkra församling i Lunds stift.

Uppåkra kyrka ligger på ungefär samma plats som den tidigare medeltida kyrkan låg. Vid utgrävningar i koret i slutet av 1990-talet påträffades under de medeltida grundstenarna en kristen grav från sen vikingatid, vilket tyder på att det funnits en träkyrka med tillhörande kyrkogård redan innan den medeltida kyrkan uppfördes. Två meter under kyrkgolvet finns lämningar efter bebyggelse från romersk järnålder. Kyrkplatsen är därför med största sannolikhet knuten till den förhistoriska bebyggelsen mellan Stora och Lilla Uppåkra. Ett fynd vid prästgården av en så kallad enkolpion från 1000-talet, en relikgömma i form av ett krucifix, kan möjligen knytas till den gamla träkyrkan.

I en avhandling från 1700-talet sägs det att det funnits en ättehög på kyrkogården, och bredvid kyrkogårdsmuren ännu en. Detta är ovanligt, och det antas därför att den äldre träkyrkan antingen kan knytas till den som gravlagts i den nu försvunna ättehögen eller att ättehögen haft en viktig mytisk betydelse som senare assimilerats med en kristen miljö. Den nuvarande kyrkogården är kvadratisk, men den gamla skall ha varit rund, vilket kan ha berott på att ättehögen ingick i kyrkomiljön.

Man vet inte hur träkyrkan såg ut och inte heller riktigt hur den medeltida stenkyrkan såg ut, men på grundval av professor Carl Georg Brunius teckningar kan man göra sig en ungefärlig bild av medeltidskyrkan. Med utgångspunkt i Brunius teckningar kan man sluta sig till att den äldre kyrkans absid, kor och långhus uppfördes på 1100-talet. Den medeltida kyrkan skall ha haft ett torn och ett vapenhus som uppfördes under sen medeltid. Tornet rasade samman i en storm 1728. 1741 var kyrkan reparerad, och den fick då trappgaveltorn som är vanliga i Skåne. Den medeltida kyrkan kan ha byggts som en gårdskyrka till en storgård. En del stenar som ingått i den gamla medeltidskyrkan kan i dag spåras i den nuvarande kyrkogårdsmuren, bland annat fyrkantiga kvaderstenar. Under senare år har dräneringsarbete gjort att man kunnat dokumentera den äldre kyrkans grundmurar och kyrkan har legat i den sydöstra delen av den nya kyrkobyggnaden.

I mitten av 1800-talet fördes en debatt huruvida man skulle uppföra en ny kyrka och i grannförsamlingen Flackarp fördes liknande diskussioner. Biskop Johan Henrik Thomander försökte få de båda församlingarna att slå sig ihop för att bygga en gemensam kyrka i Uppåkra. Flackarp protesterade, men 1861 beslutade Länsstyrelsen och Biskopsämbetet att den gemensamma kyrkan i Uppåkra skulle byggas. Både Flackarps kyrka och Uppåkra gamla kyrka revs. Arkitekt för den nya kyrkan blev W Klein från Malmö. Byggmästare var A Österberg, också han från Malmö, och priset uppgick till 50 750 riksdaler.

Kyrkan invigdes på Alla helgons dag 1864. 1932 restaurerades kyrkan.

Den nya kyrkan byggdes av grått Lommategel. Både långhus och torn var klätt med takskiffer, men har på grund av stormar ersatts av kopparplåt. Uppåkra kyrkas interiör var inledningsvis målad med kvaderstensmönster med röna och röda schablonslingor i strålbågarna. 1932 målades dessa över och kyrkan är i dag vitkalkad.
Inventarier

Uppåkra kyrka har bevarat nattvardstyg från 1654, som dock blev stulet 1828. Tyget återfanns i Köpenhamn, och används fortfarande. En ekkista från 1691 finns också bevarad, liksom ett rökelsekar. Ursprungligen pryddes altaret av ett stort träkors, som 1882 ersattes av en kristusbild i glödritningsteknik av E Fjeldskov. Sedan 1932 använder man emellertid altaruppsatsen från Uppåkra gamla kyrka, som bevarades på kyrkvinden. Altaret pryds av fyra ljusstakar i mässing, två från 1600-talet och två från 1800-talet.

Kyrkan har två dopfuntar sedan 1939, en vid den norra väggen från Flackarps kyrka och en vid den södra från Uppåkra. Dopfunten från Flackarps kyrka är signerad HACHI av stenmästaren. Båda dopfuntarna har dopfat från tidigt 1700-tal.

En kyrkklocka flyttades också från Flackarp, men den återfördes till dess ödekyrkogård 1953 då en klockstapel stod klar på Flackarps kyrkogård. Nu har Uppåkra kyrka tre klockor, varav två är medeltida och en är inköpt 1953.

Predikstolen, med sex panåer av de fyra evangelisterna samt Paulus och Petrus i glödritningsteknik, är placerad ovanför dopaltaret. Dopaltaret pryds av två ljusstakar i sterlingsilver gjorda av Wiwen Nilsson 1964. Dessa skänktes till kyrkan av kyrkvärden Albin Andersson som också skänkte en silvervas av samma tillverkare. 1962 skänkte Betty och Alfred Nilsson i Hjärup ytterligare två silvervasar av Wiwen Nilsson.

 • Kyrkan har tre mässingsljuskronor från 1800-tal i långskeppet. I sidoskeppet finns sex järnljuskronor med bronsering från sekelskiftet 1900.
 • Altarbrunet är av broderat siden i guld; färger tillkom år 1900.

Redan när den nya kyrkan byggdes försågs den med läktare och orgel.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se