Se en kortare översikt över kyrkor i Svedala kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BARA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bara kyrka är en kyrkobyggnad nordost om tätorten Bara. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i romansk stil runt år 1200. Från början bestod kyrkan av långhus med ett mindre kor och en halvrund absid i öster. Ingången låg mitt på södra långsidan. Senare under medeltiden välvdes kyrkan. Samtidigt förlängdes långhuset och koret breddades. 1485 färdigställdes kyrktornet.

Bara Kyrka som är belägen högt uppe på en kulle kan lätt ses på avstånd. Bara kyrka är, precis som många andra kyrkor som var byggda på 1100 och 1200-talet, belägen på öppen och hög yta för att dels fungera som en försvarspunkt samt tillflyktsort vid oroliga tider. I nutid så har kyrkan tre ingångar, men ett visitationsprotokoll ifrån 1822 lyder texten ” Bara Kyrka är 47 aln. 9 tum lång och 13 ½ alnar bred” och att ”i Bara kyrka finnas fyra dörrar”.

Under första hälften av 1600-talet byggdes en korsarm i söder som tjänade som gravkor för Beck-Friis och herrskapskyrka. Den har fortfarande kvar sin ursprungliga renässansgavel.

I början av 1800-talet ersattes tornspiran med nuvarande tegeltak. Innan tornspiran ersattes med tegeltak så använde sjömän tornspiran som ett sätt att lokalisera sig.

 • Altaruppsatsen tillverkades i början av 1600-talet. Den gjordes troligen av Jacob Kremberg.
 • Kyrkan romanska dopfunt fanns länge på Statens historiska museum men står numera åter på plats i kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BJÄRSHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bjärshögs kyrka är en kyrkobyggnad i Bjärshög. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Förr användes en romansk medeltidskyrka utan torn men med smalt kor. Gamla kyrkan, som sannolikt var byggd på 1200-talet, revs 1894. Den nya kyrkan uppfördes 1895–1897 av maskinslaget tegel i nygotisk stil. Ritningarna var gjorda av August Lindvall.

 • Kyrkan har ett torn i väster, ett rundat kor i öster och en sakristia i söder, och inhägnas av murverk och häckar.
 • I den äldre kyrkan fanns ett triumfkrucifix från 1400-talet. Detta förvaras numera i Lunds universitets historiska museum.
 • I nya kyrkan finns nattvardskärl och paten från 1600-talet. Dessa fanns tidigare i gamla kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BÖRRINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Börringe kyrka är en kyrkobyggnad i Börringe. Den tillhör Svedala församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i nyklassicistisk stil 1783-1787 när Lemmeströ församling införlivades 1781. Bygget leddes av riksrådet Joakim Beck-Friis på Börringeklosters slott. Kyrkobyggnaden ritades av Olof Tempelman som var professor vid konstakademin i Stockholm. Kyrkan har ett västtorn med huvtak samt en sakristia.

Kyrkan hette ursprungligen Gustavs kyrka efter den sammanslagna socknen, som hette Gustavs socken fram till 1931. Den ersatte de gamla kyrkorna i Lemmeströ och Börringe, som numera är ruiner.

 • Predikstolen är jämnårig med kyrkan och rikt skulpterad.
 • Dopfunten är av sandsten och tillverkades 1891.
 • Orgeln är samtida med kyrkan och byggdes 1786 av den i Stockholm verksamme orgelbyggaren Jonas Ekengren. Vid reparationer 1894 och 1953 vissa förändringar i verkets klangliga och tekniska uppbyggnad gjorts. Under 2009 kommer instrumentet av restaureras och till viss det återställas till 1787 års skick. Den eleganta fasaden är ritad av kyrkans arkitekt Olof Tempelman.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HYBY GAMLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hyby gamla kyrka eller Hyby kapell är en kyrkobyggnad Hyby. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan stammar från 1100-talet, som många andra kyrkor. 1873 slog en blixt ner i kyrkan som blev så pass förstörd av branden att man rev hela kyrkan, men undantag för koret som användes som bårhus. Istället ersattes den av Hyby nya kyrka, byggd 1877. Senare restaurerades dock kyrkan och kom åter i bruk som gudstjänstlokal.

I kyrkan valv finns kalkmålningar från 1400-talet föreställande apostlar och den yttersta domen. Dessa tillskrivs Harriemästaren.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HYBY NYA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hyby kyrka eller Hyby nya kyrka är en kyrkobyggnad i Hyby. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1877 och ersatte Hyby gamla kyrka som förstörts i en brand. Den nya kyrkan byggdes som en basilika i tegel och lades en bit ifrån den gamla. Arkitekten bakom kyrkan var Ludvig Fenger. Den har torn i öst och kor i väst, i motsats till många andra kyrkor.

Kyrkan inhägnas av häck och kallmur.

På en mässhake finns de hebreiska bokstäverna JHWH, det vill säga Guds egennamn på hebreiska, och som på svenska uttalas Jahvé eller Jehová.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SKABERSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Skabersjö kyrka är en kyrkobyggnad i Skabersjöby. Den är församlingskyrka i Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet. Den bestod ursprungligen av absid, kor och långhus. Tornet tillkom senare, så också den stora tillbyggnaden åt norr som uppfördes 1745. Interiört är långhuset försett med två kryssvalv från 1400-talet medan koret har ett romanskt tunnvalv. Tunnvalvet är ett av endast få bevarade av denna tidiga typ i Skåne. 1682 omtalas kyrkans bristfälligheter varvid kyrkan nämns ”meth it fladt torn”, alltså ett torn utan spira. Då omtalas också ett numera försvunnet vapenhus.

Tillbygget mot norr restes som gravkor till ätten Thott på Skabersjö, vilka innehade patronatsrätten till kyrkan. Utvändigt ses årtalet 1745 samt initialerna OT och CK (Otto Thott och Christine Kaas). 1828 omtalas att ”Grafchor finnes i Kyrkan för Thottska Familjen”. Detta gravkor uppläts senare till allmänheten, då det var för fuktigt för kistorna. I stället inrättade släkten Thott den speciella Thottska kyrkogården söder om kyrkobyggnaden.

1896 restaurerades kyrkan under ledning av ingenjör A.W. Lundberg i Lomma varvid bl.a. fönstren förstorades. Fönsterglasen var påkostade och importerades från ”Kongelig Bayrisk Hofglasmaleri F X Zettler i Munchen”.

 • På den södra långhusmurens utsida sitter en äldre solvisare samt en praktfull gravsten över kyrkoherden Michael Petreius som dog 1642.
 • På kyrkogårdens södra sida finns ett större, med stenmur avskiljt område för gravar tillhörande den Thottska släkten. Samtliga gravvårdar utgörs av gjutjärnskors.
 • Altaruppsatsen är tillverkad 1771 av slottsarkitekten Adolf Fredrik Barnekow som var svåger till greve Tage Thott på Skabersjö. Den ersatte då en altaruppsats som 1586 uppsatts av kyrkans dåvarande patronus Holger Ulfstand på Skabersjö. Året innan uppsattes den alltjämt bevarade predikstolen.
 • Dopfunten skänktes till kyrkan julafton 1922 av grevinnan Augusta Thott.
 • Ett flertal porträtt av kyrkans präster pryder väggarna.
 • I kyrktornet hänger tre kyrkklockor. Äldsta klockan är från 1300-talet

Herren till Skabersjö var kyrkans patronus vilket bland annat betydde att han tillsatte kyrkans präster. Till församlingen hörde 1569 44 tiondegivare som tillsammans i tionde gav 5 pund råg, 6 pund korn, 10 tunnor havre, 15 lamm och 24 gäss. Till kyrkoherdens intäkter hörde också 18 mark i så kallat offer, 4 pund helgonskyldskorn, påskmaten och pengar från vigslar, kyrkogångstillfällen och jordfästningar. Fru Thale Ulfstand på Skabersjö skänkte 1598 som prästgård ett helt hemman i Skabersjö by.

Jörgen Faxe var kyrkoherde 1642-1681. Han och hans familj finns porträtterade på ett epitafium i kyrkan. Med sina två hustrur Dorotea Hermansdotter, död 1653, och Helena Jakobsdotter, död 1705, hade han tolv barn varav fyra avbildas som lindebarn, det vill säga de har avlidit i späd ålder. Vid svenska arméns belägring av Malmö 1644-1645 utplundrades hans hem av svenska soldater. Vid det stora skånska kriget 1676-1679 plundrade snapphanar prästgården som sedan uppbrändes. Som kyrkoherde för en av de mäktigaste skånska adelssläkterna i en brytningstid mellan danskt och svenskt hade han en svår roll. På sin dödsbädd 1681 uppmanade han sonen med orden ”Min käre son, vad du bliver, så bli aldrig prost, det är en slem ting.”

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SVEDALA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Svedala kyrka är en kyrkobyggnad i Svedala. Den är församlingskyrka i Svedala församling i Lunds stift.

Kyrkan med halvrunt kor uppfördes 1851–1852 av sten och ersatte då den medeltida kyrkan. Arkitekt var C. G. Brunius. Vid en genomgripande ombyggnad 1900-1902 uppfördes det nuvarande tornet och en ny sakristia. 1950 skildes den södra korsarmen från långhuset och gjordes till kyrko- och församlingssal. I den norra korsarmen finns sedan 1995 ett kapell för mindre gudstjänster.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TÖRRINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Törringe kyrka är en kyrkobyggnad i Törringe omkring 7 km väster om Svedala. Den tillhör Svedala församling i Lunds stift. Här finns nattvardssilvret från Mariakyrkan i Tartu (Dorpat) sedan början av 1700-talet.

Kyrkan är byggd av sten i romansk stil. De äldsta delarna härstammar från 1100-talet. På 1400-talet tillkom valv, vapenhus och torn. Kring kyrkogården finns en medeltida stenmur.

 • Ett medeltida triumfkrucifix i sengotisk stil finns bevarat.
 • Predikstolen är från slutet av 1500-talet.
 • Altaruppsatsen från omkring 1750 är utförd av Johan Ullberg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA KÄRRSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Kärrstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Kärrstorp. Den tillhör Svedala församling i Lunds stift.

Västra Kärrstorps kyrka är byggd i romansk stil omkring år 1200. Tornet är i samma höjd som långhuset, vilket fick valv på 1400-talet. Korsarmarna tillkom 1864 och då byggdes även kor och sakristia om.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se