Se en kortare översikt över kyrkor i Tomelilla kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ANDRARUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Andrarums kyrka är en kyrkobyggnad i byn Andrarum, 25 km norr om Tomelilla. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift. Kyrkan inhägnas av häck, murverk och kallmur.

Kyrkans äldsta delar – långhus, kor och absid – härstammar från 1100-talet. År 1709 tillades en liten korsarm i söder. År 1768 tillkom en större korsarm i söder eftersom den ursprungliga kyrkan blivit för liten. År 1817 byggdes tornet, och 1862 byggdes kyrkan om och altaret flyttades till sin nuvarande plats i den södra korsarmen.

 • I koret har Everlövsmästaren utfört kalkmålningar under 1480-talet föreställande evangelisterna Lukas och Johannes. Det finns även målningar från 1600-talet.
 • Altaruppsatsen och predikstolen donerades till kyrkan 1742 av grevinnan Christina Piper vid Christinehofs slott. Dessa har utförts av Johan Jerling.
 • Nattvardskalken dateras till år 1606.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BENESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Benestads kyrka är en kyrkobyggnad i Benestad. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talets slut. Ursprungligen hade kyrkan inget torn; detta tillkom några hundra år senare. År 1868 revs tornets övre delar, och man byggde ihop torn och långhus. Dessutom finns en kastal som härstammar från senare medeltiden. Kyrkorummet välvdes vid slutet av 1300-talet, vilket är relativt tidigt.

 • Mathias Stenberg har tillverkat kyrkans altartavla, dopfunt samt predikstolen med dess baldakin. Många ser predikstolen som ett av de främsta av Stenbergs arbeten.
 • Korgens bildfält pryds med reliefskurna figurer av evangelisterna.
 • Nuvarande orgel är byggd 1956 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BOLLERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bollerups kyrka är en kyrkobyggnad i Bollerups socken invid Bollerups borg. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift. Kyrkan grundlades på 1100-talet. Kyrkan är en av fyra skånska kyrkor med ett runt västtorn. De andra tre är Blentarps kyrka, Hammarlunda kyrka och Hammarlövs kyrka.

Ursprungligen byggdes kyrkan (långhus, kor, absid) på 1100-talet, medan kyrktornet är från sent 1100-tal. Allt är byggt med huggen kalksten (flis) från bygden. Antagligen så är det släkten Due, en gammal dansk adelssläkt som byggde kyrkan då de är den förste kända ägarna av Bollerup. Vilhelm Due kom till Bollerup redan 1130 och var då ägaren till gården. Dopfunten härstammar från omkring 1200. Valv slogs på 1400-talet.

Fru Barbara Brahe håller sin hand i textbandet, som löper övre till sonen Oluf Stigsen Krogenos: de två donerade valvmålningarna 1476.

Donatorer, årtal och bakgrund är kända för kyrkan men inte deras mästare. Kyrkans två donatorer hette fru Barbara Brahe och hennes son Oluf Stigsen Krogenos, från en av Danmarks rikaste och mäktigaste ätter. År 1476 berikade de kyrkan med tak, klocka, målningar och mässböcker. På valvpilastern mot norr som då var kvinnosidan finns det en kalkmålning av fru Barbara Brahe och på södra sidan vilket då var männens sida står Oluf. Båda två står i helfigur, mellan dem håller de ett textband som följer valvbågen tvärs över kyrkan. Texten är på gammeldanska, och i moderniserad form lyder den : ”År efter Guds börd 1476 då lät välborna kvinnan fru Barbara Bahre och hennes son Olug Stigesen täcka hela denna kyrka på nytt och helga klockorna i tornet och måla kyrkan invändigt och köpte ny handbok och mässbok. BEDJEN FÖR OSS”

Fru Barbara gjorde år 1475 en pilgrimsresa tillsammans med Danmarks drottning Dorotea. På resan träffade fru Barbara påven Sixtus IV som gav henne då fördelen att de som förrättade gudstjänst i någon av hennes kyrkor fick sina synder förlåtna. Som tack och bekräftelse lät fru Barbara det målas märkliga målningar i bland annat Bollerups kyrka. Målningarna föreställer bland annat Johannes döparen med änglar och döda som reser sig från graven. Helvetet avbildas med djävular som torterar syndare, inkluderat en kung. En annan målning visar de frälsta som välkomnas till Sankte Per himmelska slott.

Under 1500-talet tillkom altarstakar och dopfat. Altare och predikstol dateras till 1600-talet. 1649 byggdes gravkoret med stöd av släkten Rantzau (det revs dock 1869). Altaruppsatsen tillkom 1650.

1740-41 restaurerades delar av kyrkan, återigen med stöd av J.B och H.A Ratzau. Bland annat gjordes ny krona till predikstolen och nytt silver.

1869-1874 byggdes kyrkan ut med det nuvarande koret och dess korsarmar samt den absidformade sakristian. Denna utbyggnad skedde med stöd av T.L Sylvan.

1955-1965 restaurerades åter kyrkan: denna gång bland annat valvmålningar och läktare. Omkring 1970 förnyades inventarier såsom kormattan.

Förr gick man in genom de södra och norra dörrarna på långhuset. Den södra var avsedd för männen och den norra dörren för kvinnorna. Det fanns heller inga möbler utom de stenbänkar längs väggarna där de gamla kunde vila. Övriga stod upp och lyssnade. Långhuset och tornet byggdes allra först.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BRÖSARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Brösarps kyrka är en kyrkobyggnad i Brösarp. Den är församlingskyrka i Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes ursprungligen på 1100-talet i romansk stil. På 1200-talet gjordes kalkmålningar som delvis finns bevarade. I slutet av 1700-talets byggdes den norra korsarmen. Runt 1860 fick den sällskap av den södra korsarmen, och tornet byggdes om. Därmed doldes den romanska karaktären mycket av de stora korsarmarna och det ombyggda tornet, i alla fall exteriört. Samtidigt blottlades de tidigmedeltida målningarna återigen genom att 1400-talsvalven togs bort och ersattes av ett högre tak. Målningarna finns på triumfbågens vägg och absidvalven och föreställer främst Kristi tillkommelse med evangelister och apostlar omkring inramat av ornament.

År 1972 restaurerades kyrkan efter Torsten Leon-Nilssons ritningar.

 • Dopfunten av granit utfördes under 1100- eller 1200-talet. Den är gjord i enkel stil. Dess mässingsfat gjordes under 1600-talet.
 • Predikstolen gjordes i början av 1600-talet.
 • I kyrkan finns ett en altaruppsats i barockstil utförd 1761/1762. Den flyttades dock undan för att göra plats åt de medeltida målningarna när dessa upptäcktes.
 • Flera medeltida träskulpturer från kyrkan finns bevarade, men dessa finns numera på Lunds universitets historiska museum.
 • På Brösarps kyrkogård ligger Hanna Johansdotter begravd. Johansdotter mördades av sin man och hans mor vid det som kom att kallas Yngsjömordet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ELJARÖDS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Eljaröds kyrka är en kyrkobyggnad mitt i byn Eljaröd. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift. Kyrkan har helgats åt Sankta Gertrud.

Kyrkan byggdes på 1200-talet av tegel på en grund av gråsten och bestod då endast av ett långhus med ett kor. I slutet av medeltiden byggdes ett torn och ett vapenhus till. 1870 byggdes tornet om och kyrkan försågs med en sakristia.

I kyrkan finns fler inventarier från medeltiden, såsom dopfunten, ett krucifix samt en madonnaskulptur i trä som kom tillbaka till kyrkan 1966 efter att ha förvarats på Historiska museet i Lund en tid.

Altaruppsats och predikstol härstammar från 1600-talet.

Den nuvarande orgeln köptes 1972, men den första köptes 1895.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FÅGELTOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fågeltofta kyrka är en kyrkobyggnad en liten bit väster om byn Fågeltofta vid den gamla landsvägen. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Långhuset byggdes bredare än koret och absiden. På 1400-talet gjordes en tillbyggnad i norr, och kyrkan välvdes med stjärnvalv. Tillbyggnaden sägs vara ett stort vapenhus. 1818 byggdes tornet, och då revs en klockstapel som tidigare funnits vid kyrkan.

Det finns vissa fragment av kalkmålningar från 1400-talet i kyrkan, men dessa har överkalkats.

Predikstolen dateras till början av 1600-talet. På dess korg finns vapen som har med ägaren till Kronovalls slott att göra. Dopfunten dateras till 1100-talet. Altaret byggdes 1952 av rött tegel med en kalkstensskiva.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KVERRESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kverrestads kyrka är en kyrkobyggnad i Kvärrestad. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1871–1873. Tidigare hade Kverrestads socken en medeltida kyrka i romansk stil. Kyrkan har ett torn med spira samt en tresidig smalare sakristia.

Från den gamla kyrkan finns den gamla romanska dopfunten bevarad. Likaså predikstolen från 1600-talets början. Även Karl XI:s monogram och Sveriges riksvapen, skuret i trä är bevarade från gamla kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ONSLUNDA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Onslunda kyrka är en kyrkobyggnad belägen centralt i tätorten Onslunda. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

När biskop Wilhelm Faxe besökte den gamla kyrkan 1838, fann han den i mycket dåligt skick. År 1844 bestämde sockenstämman att ett uttag skulle göras för byggandet av en ny kyrka.

Kyrkan uppfördes 1862 av gråsten och är inspirerad av romanska stildrag. Trappgaveltornet är relativt smalt jämfört med det rymliga långhuset. I kyrkans andra ände finns en halvrund absid med sakristia. Kyrkan är vitkalkad. Långhusets tak täcks av tegel, medan sakristian och tornet har tak av rödmålad plåt.
Kyrkotornet (2005).

Ovanför västportalen finns en skylt med texten ”Byggd år 1862 under kånung Carl d K V regering”.

Flera inventarier bevarades från den gamla kyrkan. Det främsta av dessa är ett triumfkrucifix från 1200-talet, men även predikstolen och altartavlan kommer från den gamla kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RAMSÅSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ramsåsa kyrka är en kyrkobyggnad i Ramsåsa. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Exteriört domineras kyrkan av det kraftiga västtornet som nästan är lika långt som långhuset. Ursprungligen uppfördes kyrkan runt 1200. Då bestod den av långhuset, koret och den halvrunda absiden. Tornet byggdes på 1400-talet, då kyrkan även välvdes. Sedan dess har kyrkan inte förändrats nämnvärt exteriört.

Inne i kyrkan finns kalkmålningar som dateras till 1300-talet. Bland annat finns en målning som illustrerar människans åldrar i ett hjul, något som är ovanligt.

Inhägnas av murverk samt närliggande villor med villaträdgårdar.

 • I kyrkan finns ett triumfkrucifix i trä från 1200-talet som hänger över altaret. På altaret finns en gammal relikgömma.
 • Dopfunten är tillverkad på medeltiden.
 • Kyrkans predikstol tillverkades under 1660-talet. Dessutom finns en fattigstock från 1600-talet och en puderstol från 1700-talet i kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se