Se en kortare översikt över kyrkor i Trelleborgs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ANDERSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Anderslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Anderslöv. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

En kyrka i romansk stil uppfördes på 1100-talet och hundra år senare tillkom första kyrktornet. Av den medeltida kyrkan återstår långhus och kor. Nuvarande kyrktorn med en smäcker spira tillkom på 1500-talet. År 1767 byggdes den norra korsarmen till och 1841 byggdes den södra korsarmen till. En sommardag 1869 slog åskan ned i kyrktornet. Tornspiran brann ned och kyrkklockorna smälte. År 1871 var det nya tornet färdigställt med ny spira, ännu högre än tidigare.

Kyrkobyggnaden inhägnas av en kallmur.

 • I kyrkan finns kalkmålningar utförda av Snårestadsgruppen från ungefär 1350. Dessa togs fram 1930 och visar Yttersta domen och Jesus barndom.
 • Predikstolen skulpterades ungefär 1630 av Jacob Kremberg.
 • Vid en restaurering 1891 tillkom nuvarande altaruppsats och dopfunt.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se 


BODARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bodarps kyrka är en kyrkobyggnad i Bodarp. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Kyrkan är ursprungligen byggd under 1100-talet senare del eller början av 1200-talet i romansk stil. Under 1400-talet byggdes trappgavelstornet och valv slogs i kyrkorummet. Tornet var från början inte avsett för kyrkklockorna. Dessa hade sin plats i en klockstapel sydost om kyrkan . 1844 gjorde professor Carl Georg Brunius upp ett förslag till utvidgning av kyrkan. 1864 igångsattes arbetet med ombyggnaden. Långhuset fick förbli oförändrat. Istället revs det medeltida koret och korsarmar uppfördes i söder och norr. Ett nytt kor med absid byggdes. Långhuset försågs med strävpelare.Klockorna fick sin plats i tornet.

 • Altaruppsatsen härrör från 1500-talet. Det är försett med skulpterade vingar på båda sidorna. Den större tavlan nederst har som motiv: Nattvardens instiftelse. Den mindre ovanför: J
  på korset.
 • Altaruppsatsen kröns av den uppståndne Kristus.
 • Predikstol en från 1640 har tre fält försett med bilder av Jesus i Getsemane, Korsfästelsen och Uppståndelsen. I hörnen finns skulpturer av de fyra evangelisterna : Matteus med ängeln, Lukas med oxen, Markus med lejonet och Johannes med örnen.
 • Dopfunten dateras till 1640 och är försedd med symboliska figurer.
 • Den första orgeln från 1830 hade fem stämmor. 1893 byggde A.V. Lundahl, Malmö en helt ny orgel. Denna byggdes om 1938 av O Hammarberg, Göteborg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BÖSARPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bösarps kyrka är en kyrkobyggnad i Bösarp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Bösarps kyrka är uppförd i nygotisk stil med torn och tresidigt kor. Kyrkan byggdes 1870–1871 efter ritningar av P. O. Strandqvist. Den ersatte en medeltida kyrka från 1100-talet.

 • Ett krucifix och en ljuskrona är bevarade från 1400-talet.
 • Predikstolen från 1605 är utförd av Andreas Jacobi från Trelleborg.
 • Altartavlan ”Uppståndelsens morgon” från 1927 är målad av Hugo Gehlin.
 • Orgeln är byggd 1888 av orgelbyggare Rasmus Nilsson och ett av dennes bäst bevarade instrument.
 • Den stora klockan är gjuten 1571 och del lilla tillverkades 1730.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


DALKÖPINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Dalköpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Dalköpinge. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under 1200-talet i romansk stil av tegel. Ett litet torn uppfördes senare under medeltiden.

 • Medeltida kalkmålningar finns bevarade.
 • Altaruppsats och predikstol dateras till slutet av 1500-talet.
 • Dopfunten av sandsten är jämngammal med kyrkan själv.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FRU ALSTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fru Alstads kyrka är en kyrkobyggnad i Fru Alstad. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan kallas även ”Slättens Notre Dame” och byggdes på 1400-talet till Jungfru Marias ära. Även ordet fru i ortnamnet kan härledas till jungfru Maria som också kallades Vår Fru. Kyrkan är en vallfärdskyrka, och det finns en offerkälla. Om man offrade där under midsommarafton skulle man få bot från sjukdomar.

Under 1100-talet byggdes föregångaren till kyrkan som låg på samma plats.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FUGLIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Fuglie kyrka är en kyrkobyggnad i Fuglie. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Den nya kyrkans föregångare var en kyrka av gråsten uppförd i romansk stil under 1100-talet. Under 1300-talet utvidgades kyrkan åt öster och kryssvalv slogs över långhuset och koret. 1851 byggdes kyrkan om efter ritningar av professor Carl Georg Brunius varvid kyrkan fick tillbyggnader åt söder och norr och förvandlades till en korskyrka. Men redan 1902 revs den till förmån för byggandet av en ny kyrka i nygotisk stil efter ritningar av ingenjör A.W.Lundberg, Lund. Den nya kyrkan uppfördes i maskinslaget tegel . Långhuset övergår i ett tresidigt kor i öster. Tornet med sina galleri nspirerade ljudöppningar är försetts med trappgavlar och avslutas med en hög spira. Från den gamla kyrkan bevarade man en sandstensportal. Kyrkan invigdes 1904 av biskop Gottfrid Billing.

 • Nära kyrkan finns två runstenar: Fugliestenen 1 (DR 259) norr om kyrkan och Fugliestenen 2 (DR 260) på kyrkogården.
 • Kyrkans altaruppsats är från 1595.Den består av fyra fält i två våningar med bibliska bilder. Över dessa välver sig en baldakin.
 • Den åttasidiga dopfunten är gjord av ek på 1600-talet.
 • Predikstol med reliefer av terracotta , samtida med nya kyrkan.
 • Läktarmålningar från 1626 med bilder av apostlarna.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Under renovering vid mitt besök juli 2015. Återvänder senare för fler exteriörbilder.

Exteriör plus delvis omfotografering invändigt juli 2017


GISLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gislövs kyrka är en kyrkobyggnad i Gislöv på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Gislövs kyrka härstammar från tidig medeltid. Kor och långhus med rundbågefris längs takfoten tillkom på 1200-talet. De fick valv på 1400-talet och på 1500-talet dekorerades väggar och takvalv med kalkmålningar. Tornet byggdes i etapper mellan 1760 och 1824.

 • Ett krucifix är bevarat från 1400-talet.
 • Predikstolen och altartavlan är från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GRÖNBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Grönby kyrka är en kyrkobyggnad i Grönby på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. På 1400-talet förlängdes långhuset mot väster och tornet uppfördes. 1741 blev tornet tillbyggt. Omkring 1870 revs det medeltida absidkoret och kyrkan förlängdes åt öster. Långhuset fick korsarmar och ett tresidigt kor. I långhusets valv finns målningar från 1300-talet, troligen utförda av Snårestadsmästaren.

 • Dopfunten är samtida med kyrkan.
 • Altaruppsatsen har en altartavla från 1600-talet och altarskåp av 1800-talstyp.
 • Predikstolen i brunmålad och förgylld ek härstammar från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GYLLE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gylle kyrka är en kyrkobyggnad i Gylle på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan stammar från medeltiden, men har byggts om mycket. År 1875 byggdes långhuset ut österut och man byggde ett nytt kor, något som förändrade kyrka markant.

Altaruppsats och predikstol är från 1500-talet. Altauppsatsen dateras till cirka 1580 medan predikstolen har något yngre datering.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GÄRDSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gärdslövs kyrka är en kyrkobyggnad i den lilla byn Gärdslöv. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet. Nuvarande sakristia byggdes till 1836. På 1850-talet byggde man till kyrktornet och en korsarm mot norr. Innan tornet fanns hade kyrkan två ingångar på sidorna, en för männen och en för kvinnorna. Numera går man in från väster genom tornets bottenvåning.

Dopfunten är tillverkad på 1100-talet av huggen sandsten.

Från 1600-talet härstammar den snidade predikstolen, altaret samt ett triumfkrucifix.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HAMMARLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hammarlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Hammarlöv. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Hammarlövs kyrka är en av fyra skånska kyrkor med runt västtorn, och den enda kyrkan med rundtorn på Söderslätt. De andra tre i Skåne är Bollerups kyrka, Hammarlunda kyrka och Blentarps kyrka.

Kyrkan byggdes på i romansk stil 1100-talet, troligen av Mårten Stenmästare. Tornet förmodas vara byggt något senare. På 1400-talet slogs valven.

Under 1800-talet byggdes kyrkan ut två gånger, först med en korsarm i norr 1800 och sedan med en i söder 1862.

Kalkmålningar har bevarats. I absiden finns målningar från 1200-talet och i korvalven från 1400-talet. På den gamla drängaläktaren i den södra korsarmen finns s.k. ”dygdemålningar”.

 • Predikstolen är från 1500-talets slut, men har förändrats.
 • Dopfunten är jämngammal med kyrkan själv och gjord av Oxiemästaren.
 • Altaruppsatsen från 1700 i barockstil är snidad av Anders Bildhuggare. Mittpartiets målning är från 1869.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se