Se en kortare översikt över kyrkor i Vellinge kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ARRIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Arrie kyrka är en kyrkobyggnad i Arrie. Den är församlingskyrka i Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift. Kyrkan har en central plats i Arrie.

Den första kyrkan som byggdes i Arrie byggdes under tidig medeltid. När kyrkan som står där idag var färdig var det endast tornets nedre parti som kunde berätta om socknens gamla kyrka, då detta är det enda som är kvar från den gamla kyrkan. Kyrkan som står i byn idag invigdes 1890 och byggdes efter den svenska arkitekten Salomon Sörensens ritningar. Kyrkan är vitrappad och efter en stor ombyggnad, som ägde rum i slutet av 1800-talet, fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Kyrkan används vid dop, vigsel och begravning. Men även vid konserter och enstaka gudstjänster. Den rymmer cirka 200 personer och i den finns både orgel och piano

De av Arrie kyrkas inventarier som visas störst intresse är dopaltaret. På dopaltaret finns en så kallad Pretágrupp och Maria sörjandes sin döde son. Dopfunten av trä är troligen från sent 1500-tal och har reliefgestalter i fälten på den rikt snidade åttkantiga skålen vilken bärs upp av skulpterade, snett framspringande figurer. Predikstolen är av ek och härstammar från senare delen av 1500-talet. Den är vackert skulpterad med riklig beslagsornamentik som i korgens fält har statyetter av Paulus och evangelisterna. Predikstolen och dopfunten överfördes från den gamla kyrkan till den nya. I kyrkan finns också en trärelief som visar scenen ur passionshistorien där Pontius Pilatus tvår sina händer, vilken är från tidigt 1500-tal. Kyrkklockan som är från 1594 används alltjämt och en kopia av Thorvaldsens Kristus, gjord av zink och målad ı terrakotta, finns på en stor altarvägg i koret.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ESKILSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Eskilstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Vellinge. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka byggdes 1873. Av den gamla sparade man bara nederdelen av tornet, som byggdes under senmedeltiden. Kyrkan är byggd i tegel och har långhus med femsidigt kor. 1936 byggdes tornet på som ett led i en större ombyggnation, ledd av Eiler Græbe.

Kyrkan inhägnas av murverk.

Dopfunten höggs på 1100-talet och kommer från den gamla kyrkan. Även altaruppsatsen från 1632 kommer därifrån. Den renoverades 1935-1936.

Av kyrksilvret kan nattvardskärlet från 1758 och oblatasken från 1699 nämnas. I kyrkan finns även kyrkotextil utförd av Märta Måås-Fjetterström.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


FALSTERBO KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Falsterbo kyrka är en kyrkobyggnad i Falsterbo. Den tillhör Skanör-Falsterbo församling, tidigare Falsterbo församling, i Lunds stift. Kyrkan kallas ibland Sankta Gertruds kyrka, då den är vigd åt Sankta Gertrud.

Den äldsta delen är kyrkans långhus i tegel från 1300-talet. På 1400-talet slogs valv, trappgavelstornet byggdes, och kyrkan förlängdes österut genom att det tresidiga koret byggdes.

Förr har ett vapenhus och en sakristia funnits till kyrkan, men dessa revs under 1800-talet. Fragment av kalkmålningar, som till stor del förstördes när valven slogs, har framtagits.

Kyrkan inhägnas av kallmur, häckar och nätstängsel, samt att Falsterbo stadspark omger kyrkan för att hindra att den begravs i sand (kyrkan ligger i en fördjupning i sanddynerna, bara 100 meter från Falsterbobuktens strand).

I kyrkan finns många träskulpturer från medeltiden. Många av dessa tros ha utförts i nordtyska verkstäder.

Bland dessa finns altarskåpet på högaltaret som gjordes kring år 1500. I detta altarskåp är en apokalyptisk madonna i centrum, omgiven av de tolv apostlarna på sidorna. Under madonnabilden och apostlarna finns flera andra bilder, såsom Anna själv tredje och Antonius, bekännaren.

En annan träskulptur är ett altarskåp för Sankt Kristoffer från ungefär 1400 med en skulptur i centrum samt hans fängslande och martyrium på dörrarna. Denna har tillskrivits Mäster Bertram, verksam i Minden.

I gamla skrifter finns det dokumenterat att en Sankt Göransgrupp levererades till kyrkan 1522 av Henning Roleve i Rostock. Idag finns en skulptur av en prinsessa i kyrkan som troligen kommer från denna, i övrigt är altarskåpet försvunnet.

Predikstolen dateras till slutet av 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GESSIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gessie kyrka är en kyrkobyggnad i Gessie. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling, tidigare Gessie församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1887-1888 i rött tegel i nygotisk stil. Den består av långhus med ett femsidigt avslutat kor i öster. I norr finns sakristian, och i väster tornet. Den nuvarande kyrkan ersatte en äldre från 1100-talet som var mycket liten och endast 18 meter lång.

1928 restaurerades kyrkan.

Inga inventarier från den gamla kyrkan har kommit till användning. All inredning är samtida med nuvarande kyrka.

  • Altaret i reliefstil föreställer nattvarden.
  • Bakom altaret finns fönster med glasmålningar utförda i München.
  • Nattvardskärlet är från 1575.
  • Fragment av altaruppsats och predikstol finns bevarade från gamla kyrkan.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÅSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Håslövs kyrka är en församlingskyrka i Håslöv. Den tillhör Höllvikens församling i Lunds stift.

Den 16 juli 1882 invigdes kyrkan ritad av hovarkitekt Helgo Zettervall. Byggmästare var N. Thulin från Malmö. Kyrkan är uppförd i gult handslaget tegel, från Skegrie tegelbruk, med röda tak och halvrunt avslut på korsarmarna. Grundplanen är ett latinskt kors och arkitekten har använt olika material i stor variation: granit, gråsten, portlandscement, färgat glass, handslaget tegel, furu med mera.

Håslövs första kyrka var en medeltida romansk stenkyrka från 1100-talet. Den hade absid, kor, långhus och västtorn. Förutom sakristian och vapenhuset, som hade tegeltak, var taket blytäckt. Som en stötta för långhusets sydöstra valv hade man i senare tid låtit uppföra en kraftig strävbåge.

Västtornets murar sträckte sig 35 alnar upp med en spira på ytterligare 40 alnar. På toppen av torntaket uppsatte prästen Mads Nielsen Odder år 1600 en förgylld ”väderhane”, kyrktupp. Kyrkklockorna hängde vid denna tid i en fristående klockstapel. Tornet störtade samman på 1780-talet och när ett nytt strax efter uppfördes övergav man den gamla klockstapeln och hängde kyrkklockorna i det nybyggda tornet.

Från den äldre kyrkan har bevarats ett antal inventarier av historiskt och konsthistoriskt värde. Den gamla predikstolen hade varit en så kallad läktarpredikstol. Denna beskrevs av kyrkoherden Hegardt, präst i Håslöv 1736-1769: ”Til Predikestohl är en hel Läktare twärt öfwer choret, skiljande alltså choret ifrån öfriga Kyrkian”. I inskription visade att det var kyrkherden Bastion som 1632 låtit sätta upp predikstolen. Läktaren hade ett utspringande parti och detta är bevarat. På tre snidade fält visas här Jesus korsfästelse, begravning och uppståndelse. Fälten är avskiljda med skulpturer av de fyra evangelisterna.

Även delar av predikstolens överhängande baldakin är bevarad, så också en snidad platta med Christian IV:s initialer CIV. Även en senare platta med Karl XI:s initialer har suttit på predikstolen.

Den en äldre trädopfunt är bevarad, troligen från samma tid som predikstolen. De snidade bildfälten visar Maria bebådelse, en dopscen, Jesus dop, Noas ark, Jesus frambärande i templet och Jesus omskärelse. Funtens cuppa täcks av ett ornerat bronsfat från mitten av 1500-talet.

Altaruppsatsen från den gamla kyrkan är från 1600-talet. I en av texterna hyllar kyrkoherden Uhr den dåvarande svenske generalguvernören över Skåne Rutger Acheberg. Uhr, som tillträdde sin tjänst i Håslöv 1688 har troligtvis bekostat altaruppsatsens mittavla föreställande nattvardens instiftande. Överst ses också Gustaf III:s namnchiffer, ditsatt av kyrkoherden Laurén som började sin tjänst här 1771.

Till de äldre träsakerna hör också den gamla offerstocken, fattigbössan med sina järnbeslag.

Alla dessa äldre träsaker genomgick 1950 en omfattande restaurering av konservator Oswald. I dag förvaras de dock enbart som överblivna och oordnade magasinsföremål i kyrkans norra tvärskepp.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖKÖPINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hököpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Hököpinge kyrkby. Den är församlingskyrka i Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Den tidigare kyrkan byggdes i romansk stil på medeltiden med långhus och kor. Senare hade vapenhus/korsarmar tillagts. Kyrkan revs när den nya byggdes.

År 1872-1873 byggdes en helt ny kyrka i gult tegel. Arkitekterna bakom ritningarna var Ernst Jacobsson samt en A. Herrström. Kyrkan har en spetsig tornspira med fyra småspiror runt om. Koret är rundat.

År 1874, då kyrkan var nybyggd, avbildades den i Märkligare svenska kyrkor.

Axel Törneman målade kyrkans altartavla 1918.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MELLAN-GREVIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Mellan-Grevie kyrka är en kyrkobyggnad i Mellan-Grevie. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes brukade församlingen en romansk absidkyrka, belägen söder om den nuvarande.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1892-1894 i nygotisk stil i rött tegel. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med vapenhus och sakristia vid södra sidan. Vid nordvästra sidan finns ett kyrktorn med tornspira. Vid en renovering 2002 avlägsnades kyrkbänkarna som ersattes med lösa stolar.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


RÄNGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Rängs kyrka är en kyrkobyggnad i Räng. Den tillhör Höllvikens församling, tidigare Rängs församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. På 1400-talet slogs valv, och tornet av tegel byggdes.

1880-1881 genomgick kyrkan en renovering av Helgo Zettervall då valven revs och långhuset förlängdes österut så att det romanska koret försvann.

Vissa inventarier i renässansstil finns numera på Kulturhistoriska museet i Lund.

Två medeltida träskulpturer från kyrkan har numera flyttats till Lunds universitets historiska museum. En av dessa föreställer en Madonna, en annan Anna själv tredje. På den senare är Jesu överkropp och Maria underarmar försvunna. På den tidigare är Jesusbarnet huvudlöst, och händer saknas.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SKANÖRS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Skanörs kyrka, kyrkobyggnad i Skanör. Den tillhör Skanör-Falsterbo församling, tidigare Skanörs församling, i Lunds stift. Även känd som S:t Olofs kyrka, eftersom den är vigd åt Sankt Olof.

Kyrkan är från 1200-talet, även om man hittat rester av en ännu äldre kyrka, möjligen från 1100-talet, nära kyrkans norra mur efter arkeologiska utgrävningar.

Kyrkan byggdes under medeltiden ut i etapper. Under 1300-talet förlängdes den västerut och det södra tornet byggdes, och på 1400-talet ersattes det gamla koret med ett nytt med höga valv och gotiska fönster. Vid denna ombyggnad fick kyrkan också sin krypta. Tillsammans med Lunds domkyrka, Västra Ingelstads kyrka och Dalby kyrka är den ensam i Skåne om att ha krypta.

Den senaste renoveringen skedde under slutet av 1800-talet, då golvet lades om. Exempelvis flyttades gravstenarna på kyrkogolvet ut och sattes utmed kyrkans yttermurar. På 1970-talet togs de ned och flyttades till kryptan.

Den svenske naturfilmaren Mikael Kristerssons prisbelönta film Falkens Öga är inspelad vid Skanörs kyrka.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se