Se en kortare översikt över kyrkor i Ystads kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BALDRINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Baldringe kyrka är en kyrkobyggnad i Baldringe. Den tillhör Sövestadsbygdens församling, tidigare Baldringe församling, i Lunds stift.

Baldringe kyrka byggdes i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet i romansk stil. Långhuset är bredare och högre än koret i öster. Absiden är halvrund. När kyrkan byggdes om under 1880-talet försvann de senmedeltida valven med målningar. Tornet tillkom vid denna ombyggnad.

Dopfunten i gotländsk kalksten är från 1200-talet, medan predikstolen och altaruppsatsen är från 1600-talet. Triumfkrucifixet är från 1200- eller 1300-talet.

En vikingatida runsten, Baldringestenen, är rest 13 meter väster om kyrkans västra gavel. På stenen står det ”Torgils (Truls) satte dessa minnesmärken efter sin fader Tomme den spåkunnige, Fröds son, en mycket duglig tägn.”

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BJÄRESJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bjäresjö kyrka är en kyrkobyggnad i Bjäresjö. Den tillhör Ljunits församling, fram till 2002 Bjäresjö församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes vid 1100-talets mitt. Ungefär 1760 fick kyrkan korsarmar. 1892 gjordes en förlängning västerut av långhuset, och det gamla tornet från medeltiden revs för att ge plats åt ett nytt i nyromansk stil.

Utmärkande för kyrkan är dess kalkmålningar från ungefär 1220 som finns i koret och absiden. Dessa skadades dock av en restaurering under 1800-talet. Snårestadsmästaren utförde kalkmålningar i långhuset under senare delen av 1300-talet.

Ovanför västportalen finns ett tympanon med Kristus hållande en bok med de grekiska bokstäverna A och O.

Dopfunten ska ha utförts av Tove och dateras till 1100-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BORRIE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Borrie kyrka är en kyrkobyggnad i Borrie. Den tillhör Stora Köpinge församling i Lunds stift och var tidigare församlingskyrka i Borrie församling.

Kyrkan är en av de äldsta och minsta i Skåne. Den är byggd av kalksten och sandsten. Den tillkom troligen under mitten av 1100-talet och har en del gemensamt med de anglo-iriska kyrkorna. Främst gäller det triumfbågen och området runt den. På vardera sida om triumfbågen finns två mindre bågar. Dessa utgör öppningar till två absidioler, absidformade altarnischer. Kyrkan har därmed tre altare. Dessa vaktas av skulpterade lejon och ryttare. Under senmedeltiden byggdes ett torn.

1869/1874 övergavs kyrkan eftersom den befanns vara ”alltför bristfällig”. I stället byggde man om koret och gjorde det till ett klocktorn medan man lät tornet och långhuset förfalla.

Under 1920-talet började församlingsmedlemmar och andra intresserade engagera sig för en återuppbyggnad av den gamla kyrkan, som då var ruin. Denna renovering gjordes också på 1920-talet och syftade till att återge kyrkan dess gamla skick. Men tornet byggdes inte upp igen.

När man restaurerade kyrkan framhävdes de anglosaxiska dragen. Därför putsades aldrig murarna, absiden byggdes helt om, tribun- och triumfbågen restaurerades och långhusportalerna frilades.

 • Kyrkan inhägnas av häckar.
 • 1978 avbildades kyrkan på föreningen Skånelands flaggas julmärken.
 • En rikt skuren altaruppsats i högaltaret gjordes vid 1600-talets början och har Kristian IV:s namnschiffer.
 • På norra långhusväggen finns ett stort triumfkrucifix från 1400-talet.
 • Det finns en vackert smidd ljusbärare.
 • En triumfbåge med altarnischer, djurfigurer och pilastrar.
 • I södra altarnischen finns ett rökelsekar av romansk typ.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


BROMMA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bromma kyrka är en kyrkobyggnad i Bromma några kilometer norr om Ystad. Den tillhör Sövestadsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan har ca 200 sittplatser och är öppen när vaktmästare finns där.

Kyrkan i sten uppfördes under senare delen av 1100-talet. Under 1400-talet tillkom kyrktornet och valven slogs. Ombyggnader på 1800-talet har helt förändrat den medeltida kyrkan. 1852 tillkom korsarmar och ett halvrunt kor.

 • Kyrkan restaurerades när man fann bevarade väggmålningar från medeltiden under målarfärgen.
 • Altartavlan är målad av B. Spranger (1564-1627) och visar ”Kvinnan vid Sykars brunn”.
 • Kyrkan har bevarat två skulpturer från medeltiden.
 • I golvet finns flera vackert skurna gravvårdar från äldre tid.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GLEMMINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Glemminge kyrka är en kyrkobyggnad i Glemmingebro som tillhör Löderups församling och var tidigare församlingskyrka i Glemminge församling.

Kyrkan är byggd av tegel i nygotisk stil med torn och tresidigt kor. Den är ritad av Carl Möller och invigdes den 31 juli år 1900. Den ersatte då en medeltida kyrkan från 1100-talet som var byggd i romansk stil.

 • I kyrkan finns en dopfunt i sten från 1100-talet och en nyare i trä från 1739.
 • Glemmingestenen är en runsten som är inmurad i den östra delen av kyrkmuren.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HEDESKOGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hedeskoga kyrka är en kyrkobyggnad i Hedeskoga omkring en kilometer norr om Ystad. Den tillhör Sövestadsbygdens församling, tidigare Hedeskoga församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talet. På 1400-talet tillkom torn och tinnade gavlar. Den södra portalen med tympanonfält utgör en märklig prydnad. Carl stenmästare var verksam i kyrkan.

Predikstolen är från 1652 men målning och baldakin har tillkommit senare. Altaruppsatsen är från 1714. Storklockan i tornet är märkt med årtalet 1471.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖGESTADS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Högestads kyrka är en kyrkobyggnad i Högestad och tillhör Sövestadsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan i romansk stil tillkom i slutet av 1100-talet. Tornet och trappgavlarna är från 1300-talet.

Storklockan är från 1300-talets mitt och predikstolen tillkom på 1600-talet. Triumfkrucifixet förvaras i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÖRUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hörups kyrka är en kyrkobyggnad i Hörup. Den tillhör Löderups församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talet i romansk stil. Under 1400-talet slogs valven. Tornet är brett.

En förlängning österut företogs 1848.

 • Kyrkans altartavla är originalet till verket Christus Consolator av Carl Bloch.
 • Predikstolen skall ha utförts av Jacob Kremberg.
 • Dopfunten med palmettbård på cuppan skulpterades på 1100-talet.
 • Här finns även ett krucifix i ek, som dateras till början av 1500-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


INGELSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ingelstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Ingelstorp. Den tillhör Löderups församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan ritades av Albert Törnqvist och uppfördes 1872-1874. Tidigare nyttjade församlingen en romansk stenkyrka. På Lunds universitets historiska museum finns portalskulpturer från denna bevarade. Murdelar från medeltidskyrkans torn finns bevarade i nuvarande kyrktorn.

Dopfunten skulpterades kring år 1200 och är utsmyckad med bladrankor på cuppan och lejon på foten.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


LÖDERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Löderups kyrka är en kyrkobyggnad i Löderup. Den är församlingskyrka i Löderups församling i Lunds stift. De äldsta delarna, långhuset och det breda västtornet, härstammar från 1100-talet. Kyrkan välvdes på 1400-talet. Under C.G. Brunius ledning revs 1860 det gamla koret och absiden. I stället tillades två korsarmar och ett nytt tresidigt kor. Slutligen tillades en sakristia 1929.

Dopfunten är från omkr. 1160 och är utförd av Trydemästaren, som även gjorde dopfunten i Valleberga kyrka. Denna dopfunt liknar Vallebergas men föreställer delar ur Kristi lidande och legender om Sankt Olof.

Predikstolen, som tillverkades 1604, är gjord av Jacob Kremberg. Carl Bloch har målat altartavlan, som sedan kopierats på flera håll. Det finns även en äldre altaruppsats från 1735 som innehåller delar av en ännu äldre altaruppsats, även den tillverkad av Kremberg.

Till kyrkan hör även en fristående kastal som troligen uppfördes på 1400-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


MARSVINSHOLMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Marsvinsholms kyrka är en kyrkobyggnad i Marsvinsholm. Den tillhör Ljunits församling, tidigare Balkåkra församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1862–1867 efter Christian Zwingmanns ritningar. Den ersatte då Balkåkra kyrka, Snårestads kyrka och Skårby kyrka. Den röda tegelkyrkan är byggd i italiensk 1400-talsstil. Det är den största landsortskyrkan i Skåne. Kyrkan är 17 meter bred och 50 meter lång. Den rymde omkring 1000 personer innan läktarna blev avstängda. Tornet är 60 meter högt.

Kyrkan är ljus med en kopia av Bertel Thorvaldsens kristusstaty i gips placerad på altarkrönet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se